Comissió d'Economia i Serveis

La Comissió d’Economia i Serveis és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica, els serveis, les infraestructures i els equipaments de la Facultat, i també d’acordar o resoldre les qüestions que s’estableixen a continuació:

a) Proposar a la Junta de Facultat el repartiment del pressupost de funcionament.

b) Elaborar un informe, en acabar el curs acadèmic, sobre les millores, les ampliacions o qualsevol altre aspecte que contribueixi a poder establir les necessitats d’infraestructura i equipament convenients per a la docència.

c) Formular a la Junta de Facultat les propostes d’inversió, de repartiment d’espais i d’adquisició d’equipaments.

d) Coordinar les activitats dels serveis de la Facultat i proposar plans de millora.

e) Aprovar les accions que es derivin de plans i de pressupostos concrets impulsats o aprovats per òrgans superiors.

f) Qualsevol altra que la Junta hi delegui expressament i formalment.
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I SERVEIS 
Membres nats  
   
Luis Fernando Morales Vicedegà d’Economia, Innovació, Infraestructures i UAB Campus Mèdia   
Miguel Ángel Martín Coordinador Serveis     
Enric Marín Coordinador Serveis     
Glòria García Administradora     
   
Delegats departaments  
   
Ana Ullod Departament CAP     
Vicenç Rabadan Departament Mitjans, Com. i Cultura    
Pedro Molina Departament Periodisme i C. Comunicació    
Anna Fajula Departament Publicitat, RR.PP. i C.   
   
Representants sector A  
   
Maria Machuca   
José Maria Perceval  
   
Representants sector B  
   
José Vicente Rabadán  
   
Representants sector C  
   
Trinidad Expósito  
Pierre Caufapè  
   
Representants sector D  
   
Alba Jiménez  
Iulene Servent  
Judit Olalla  
Mercè Terés  
Miquel Blanes  
Mireia Castells  
Núria Armesto  
Sergi Vilanova  
Iris Armero  
Sílvia Gómez