Comissió d'Economia i Serveis

Comissió d'Economia i Serveis

La Comissió d’Economia i Serveis és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica, els serveis, les infraestructures i els equipaments de la Facultat, i també d’acordar o resoldre les qüestions que s’estableixen a continuació:

a) Proposar a la Junta de Facultat el repartiment del pressupost de funcionament.

b) Elaborar un informe, en acabar el curs acadèmic, sobre les millores, les ampliacions o qualsevol altre aspecte que contribueixi a poder establir les necessitats d’infraestructura i equipament convenients per a la docència.

c) Formular a la Junta de Facultat les propostes d’inversió, de repartiment d’espais i d’adquisició d’equipaments.

d) Coordinar les activitats dels serveis de la Facultat i proposar plans de millora.

e) Aprovar les accions que es derivin de plans i de pressupostos concrets impulsats o aprovats per òrgans superiors.

f) Qualsevol altra que la Junta hi delegui expressament i formalment.

Membres de la Comissió (febrer 2020)
 
Membres nats  
Luis Fernando Morales Morante Vicedegà d'Economia, d'Infraestructures i de Relacions Institucionals
Enric Marín Otto Coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Glòria García Andrés Administradora de Centre
Delegats departaments  
Ana Ullod Pujol Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Mercè Díez Jiménez Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Ricardo Carniel Bugs Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Anna Fajula Payet Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Representants sector A  
Alfons Gonzàlez Quesada
José Maria Perceval Verde
Representants sector B  
Ana Isabel Fernandez Viso
Representants sector C 
Roger Barcelona Pons Comunicació Audiovisual
David Mármol González Comunicació Interactiva
No hi ha cap representant Comunicació de les Organitzacions
Paula Fumado Cortiz Periodisme
Aaron Sánchez Velasco Periodisme
Paula García Hernández Periodisme
Ana Belén Flamit Úbeda Periodisme
Maria Blasco Claramonte Publicitat i Relacions Públiques
 
Representants sector D  
 
Raül Giró Salvatierra
Pierre Caufapè Sarramona