Comissió d'Economia i Serveis

Comissió d'Economia i Serveis

La Comissió d’Economia i Serveis és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica, els serveis, les infraestructures i els equipaments de la Facultat, i també d’acordar o resoldre les qüestions que s’estableixen a continuació:

a) Proposar a la Junta de Facultat el repartiment del pressupost de funcionament.

b) Elaborar un informe, en acabar el curs acadèmic, sobre les millores, les ampliacions o qualsevol altre aspecte que contribueixi a poder establir les necessitats d’infraestructura i equipament convenients per a la docència.

c) Formular a la Junta de Facultat les propostes d’inversió, de repartiment d’espais i d’adquisició d’equipaments.

d) Coordinar les activitats dels serveis de la Facultat i proposar plans de millora.

e) Aprovar les accions que es derivin de plans i de pressupostos concrets impulsats o aprovats per òrgans superiors.

f) Qualsevol altra que la Junta hi delegui expressament i formalment.

Membres de la comissió (gener 2023)