Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Funcions i competències

La Comissió de Qualitat té les següents funcions en relació als seus respectius àmbits d’actuació:

 • Elaboració, actualització i seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre.
 • Vetllar per la difusió i implantació de la política i objectius de qualitat.
 • Supervisar l’elaboració, actualització i revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.
 • Vetllar per la difusió i la implantació del SGIQ.
 • Vetllar per l’actualització i el manteniment del quadre de comandament del Centre.
 • Participar activament en els processos de Seguiment i Acreditació de les titulacions del Centre (Article 16 a del Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació de gener de 2015).
 • Participar activament en el procés de certificació del SGIQ del Centre.
 • Fer propostes de millora a l’equip de qualitat de la Facultat per a la millora continua de les seves activitats.


Funcionament de la Comissió

 • La Comissió de Qualitat es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any.
 • La Comissió pot decidir convidar a experts i/o assessors per tractar temes específics que s’hagin de treballar.
 • La  Comissió  debat,  pren  acords  i  proposa  accions  derivades  de  les  seves  funcions  i competències per elevar a la Junta de Facultat per a la seva aprovació (si escau).
 • Qualsevol altra que la Junta hi delegui expressa i formalment.

Membres de la Comissió de Qualitat (setembre 2020)

Nom i cognoms En qualitat de
   
Celia Andreu Sánchez Vicedegana d’Ordenació Acadèmica
Núria Simelio Solà Coordinadora del grau de Periodisme
Alfons González Quesada Coordinador del grau de Publicitat i Relacions Públiques
Montse Llinés Soler Coordinadora del grau de Comunicació Audiovisual
Belen Monclús Blanco Coordinadora del grau de Comunicació de les Organitzacions i Comunicació Interactiva
Francesc Xavier Ribes Guardia Coordinador del màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Maria Corominas Piulats Coordinadora del màster en Mitjans, Comunicació i Cultura
Pepe Rodríguez Bonfill Coordinador del màster en Periodisme i innovació en continguts digitals
Juan José Perona Páez Coordinador del màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Carme Ferré Pàvia Secretària acadèmica
Josep Àngel Guimerà Orts Coordinador del SGIQ
David Paloma Sanllehí Professor de grau, que sigui membre de la Junta de Facultat
Emilio Fernández Peña Professor de màster, que sigui membre de la Junta de Facultat
Glòria Garcia Andrés Administradora de Centre
Antonia Romero Prieto Gestora de Qualitat
Adolfo Amo Laínez Representant Personal d’Administració i Serveis (PAS), que sigui membre de la Junta de Facultat
Roger Barcelona Pons Representant alumnat del Grau de Comunicació Audiovisual, que sigui membre de la Junta de Facultat
Iker Mons Campo  Representant alumnat del Grau en Periodisme, que sigui membre de la Junta de Facultat
Maria Blasco Claramonte Representant alumnat del Grau de Publicitat i Relacions Públiques, que sigui membre de la Junta de Facultat
David Mármol González Representant alumnat dels nous graus, que sigui membre de la Junta de Facultat
No n'hi ha Representant alumnat dels màsters universitaris de la Facultat, que sigui membre de la Junta de Facultat