Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

Seran funcions de la Comissió de Qualitat:

a)  Elaboració, actualització i seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre.

b)  Vetllar per la difusió i implantació de la política i objectius de qualitat.

c)  Supervisar l’elaboració, actualització i revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.

d)  Fer el seguiment, millora i avaluació de les titulacions en funció del procés de qualitat que la Universitat o la Facultat disposi, de la docència i dels programes de qualitat i avaluació que la Universitat o la Facultat disposi, d’acord amb l’article 9 d’aquest reglament.

e)  Vetllar per la difusió i la implantació del SGIQ.

f)  Participar activament en els processos de Seguiment i Acreditació de les titulacions del Centre (Article 16 a del Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació de gener de 2015).

g)  Participar activament en el procés de certificació del SGIQ del Centre.

h)  Fer propostes de millora a l’equip de qualitat de la Facultat per a la millora continua de les seves activitats.

i)   Vetllar per l’actualització i el manteniment del quadre de comandament del Centre.

 

Membres de la Comissió de Qualitat (febrer 2021) - Nou Reglament

Nom i cognoms En qualitat de
Celia Andreu Sánchez Vicedegana d’Ordenació Acadèmica
Núria Simelio Solà Coordinadora del grau de Periodisme
Alfons González Quesada Coordinador del grau de Publicitat i Relacions Públiques
Joaquín Puig González Coordinadora del grau de Comunicació Audiovisual
Belen Monclús Blanco Coordinadora del grau de Comunicació de les Organitzacions i Comunicació Interactiva
Francesc Xavier Ribes Guardia Coordinador del màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Maria Corominas Piulats Coordinadora del màster en Mitjans, Comunicació i Cultura
Pepe Rodríguez Bonfill Coordinador del màster en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
Juan José Perona Páez Coordinador del màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Carme Ferré Pàvia Secretària acadèmica
Josep Àngel Guimerà Orts Coordinador del SGIQ
Glòria Garcia Andrés Administradora de Centre
Antonia Romero Prieto Gestora de Qualitat  (*amb veu però sense vot)
Adolfo Amo Laínez Representant Personal d’Administració i Serveis (PAS)
Gisela Ruiz Ricart Representant alumnat de grau
Ana Calderon Carrero Representant alumnat de grau
Paura Brines Blasco Representant alumnat de grau
Maria Sol Romero Fiordelisi Representant alumnat dels màsters universitaris de la Facultat, que sigui membre de la Junta de Facultat