Equip de deganat

Equip de Deganat FCC

Membres Equip 2023

Foto: Martí Torres


El govern de la Facultat de Ciències de la Comunicació s'estructura en els òrgans següents:

La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està composta per representants del personal acadèmic, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’imparteixen a la Facultat. La Junta estarà formada per 70 membres, que inclouen els membres nats.

L'Equip de Deganat exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat i en té la representació sent responsable d'establir les línies polítiques d'actuació del centre. Actualment, està format per cinc professores i professors, un dels quals n'és el degà, que és escollit per la Junta de Facultat. El seu mandat té una durada de tres anys.

La Facultat compta amb una administradora de Centre, que té al seu càrrec la gestió del personal d’administració i serveis. Alhora és responsable de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis. De l'Administració de Centre en depenen la Gestió Acadèmica, la Gestió Econòmica, el Suport Logístic i Punt d'Informació, els laboratoris docents, els suports departamentals i la Biblioteca i Hemeroteca General.

El reglament que regula l'organització, la composició i les funcions específiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació i dels seus òrgans de govern es pot consultar aquí: Reglament

Equip de Deganat

Degà: Dr. Enric Marín i Otto (Mitjans, Comunicació i Cultura)

Secretària i vicedegana d'Economia i Serveis i COMTEC: Dra. Montse Bonet Bagant  (Comunicació Audiovisual i Publicitat)

Vicedegà de Qualitat: Dr. Josep Àngel Guimerà Orts (Comunicació Audiovisual i Publicitat)

Vicedegana d'Alumnat, Professorat i Mobilitat: Dra. Núria Simelio Solà (Periodisme i Ciències de la Comunicació)

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Ocupabilitat: Dra. Ana Maria Enrique (Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)

Organigrama Equip de Deganat

D'acord amb l'article 15 dels Estatuts de la UAB, correspon a la Facultat:

 1. Elaborar i revisar els seus plans d'estudis, d'acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Universitat.
 2. Elaborar propostes de creació de noves titulacions i nous ensenyaments, i col·laborar en l'organització d'activitats de postgrau i de formació continuada.
 3. Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, especialment el funcionament dels ensenyaments que s'hi imparteixen i el compliment de les obligacions docents del professorat.
 4. Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis que són competència seva.
 5. Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Facultat, en els termes previstos al títol III dels Estatuts de la UAB.
 6. Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
 7. Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal d'assegurar la coordinació de l'ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
 8. Formular als departaments suggeriments en matèria d'aplicació i desenvolupament dels plans d'estudis.
 9. Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiència docent, la creació de seccions que coordinin els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions.
 10. Expedir certificats acadèmics, gestionar els processos de matriculació, de trasllat d'expedients, de convalidació, i dur a terme altres processos de gestió acadèmica.
 11. Participar en els processos d'avaluació de la qualitat i promoure la millora de la qualitat de les activitats d'ensenyament.
 12. Promoure activitats culturals, formatives i d'extensió universitària.
 13. Servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
 14. Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
 15. Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts o els reglaments de la Universitat li atribueixin.

Els òrgans de govern de la Facultat de Ciències de la Comunicació són:


a) De caràcter col·legiat:

• La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està composta per representants del personal acadèmic, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’imparteixen a la Facultat. La Junta estarà formada per 70 membres, que inclouen els membres nats.

• Les comissions permanents: són comissions permanents de la Facultat, a banda de les que es puguin crear d’acord amb l’article 9 d’aquest reglament, la Comissió d’Afers Acadèmics, la Comissió d’Economia i Serveis i la Comissió de Màster. En les tres comissions hi han d’estar representats tots els col·lectius de la Facultat, hi haurà paritat en la composició del professorat i de l’alumnat. Les comissions alternen les competències de caràcter executiu amb competències de caràcter assessor, d’acord amb l’àmbit d’actuació concret que a continuació s’estableix per a cada una. Les comissions permanents han de reunir-se almenys dues vegades cada semestre lectiu.

• La Comissió d’Afers Acadèmics és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb la docència, l’ordenació acadèmica i els estudis, i també d’acordar o resoldre les qüestions establertes en el Reglament de la Facultat.

• La Comissió d’Economia i Serveis és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica, els serveis, les infraestructures i els equipaments de la Facultat, i també d’acordar o resoldre les qüestions establertes en el Reglament de la Facultat.

• La Comissió de Màster estarà composta i tindrà les atribucions que estableixi la normativa vigent de la UAB en la matèria.

• L’equip de Deganat, que assisteix el degà o degana en l’exercici de les seves funcions, està format pel degà o degana, el secretari o secretària i els vicedegans.

• La Junta Electoral està formada per cinc membres i els seus respectius suplents. El secretari o secretària de la Facultat —que n’és membre nat—, un professor o professora funcionari, un professor o professora contractat, un alumne o alumna, i un membre del personal d’administració i serveis, escollits mitjançant un sorteig que té lloc cada dos anys. El president o presidenta de la Junta Electoral és el secretari o secretària de la Facultat

• El Consell d’Estudiants el composen els delegats de curs i/o grups més els representants dels estudiants a la Junta de Facultat i del Claustre. A l’inici de cada curs acadèmic, el Vicedeganat encarregat del seguiment de la docència i els coordinadors d’estudis de grau han de dur terme el procés d’elecció dels delegats de curs i/o grups de cada una de les titulacions de grau. Anualment, el Deganat ha de col.laborar en la construcció de l’òrgan de coordinació, els ha d’exposar les tasques i drets que obtenen com a representants i, si escau, acorda l’agenda de treball conjunta Consell d’Estudiants (Òrgan coordinador de l’Alumnat, OCA)

b) De caràcter unipersonal:

— el degà o degana, el secretari o secretària i els vicedegans.
— els coordinadors d’estudis.
— els coordinadors docents.

Per a posar-vos en contacte amb el Deganat de la Facultat:


Telèfon del Deganat: 93 581 1945
Correu electrònic: dg.c.comunicacio@uab.cat