Equip de deganat

Equip Deganat 2019

Foto: Pol Enrich Juanola


El govern de la Facultat de Ciències de la Comunicació s'estructura en els òrgans següents:

La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està composta per representants del personal acadèmic, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’imparteixen a la Facultat. La Junta estarà formada per 70 membres, que inclouen els membres nats.

L'Equip de Deganat exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat i en té la representació sent responsable d'establir les línies polítiques d'actuació del centre. Actualment, està format per sis professores i professors, un dels quals n'és la degana, que és escollit per la Junta de Facultat. El seu mandat té una durada de tres anys.

La Facultat compta amb una administradora de Centre, que té al seu càrrec la gestió del personal d’administració i serveis. Alhora és responsable de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis. De l'Administració de Centre en depenen la Gestió Acadèmica, la Gestió Econòmica, el Suport Logístic i Punt d'Informació, els laboratoris docents, els suports departamentals i la Biblioteca i Hemeroteca General.

El reglament que regula l'organització, la composició i les funcions específiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació i dels seus òrgans de govern es pot consultar aquí: Reglament

Equip de Deganat

Degana: Dra. Maria José Recoder (Periodisme i Ciències de la Comunicació)

Secretària i vicedegana d’Intercanvis, Pràctiques i TFE: Dra. Carme Ferré Pavia (Mitjans, Comunicació i Cultura)

Vicedegà de Comunicació i UAB Campus Media: Dr. Carles Llorens (Comunicació Audiovisual i Publicitat)

Vicedegà d'Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals: Dr. Fernando Morales (Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)

Vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat: Dra. Carmina Crusafon (Periodisme i Ciències de la Comunicació)

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica: Dra. Elisabet Garcia Altadill (Comunicació Audiovisual i Publicitat)

Organigrama Equip de Deganat