Documents dels òrgans de govern

A continuació es poden consultar els acords de la Junta de Facultat i Comissions delegades de la Junta. Les actes de la Junta de Facultat i Comissions es poden consultar en la Intranet.