Documents dels òrgans de govern

A continuació es poden consultar els acords de la Junta de Facultat i Comissions delegades de la Junta