Comissió d'Igualtat

La Comissió d'Igualtat

Seran funcions de la Comissió d’Igualtat:

  1. Coordinar la implementació i el seguiment dels Pla d’acció en matèria d'Igualtat de la UAB a la Facultat de Ciències de la Comunicació.
  2. Vetllar per garantir el correcte desenvolupament del marc normatiu i de les polítiques d' igualtat de la Universitat en el centre.
  3. Vetllar perquè la resta de comissions de la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació apliquin les mesures del pla les quals són competència seva. Oferir assessoria en temes d’Igualtat a les comissions o els processos de la Facultat que ho sol·licitin.
  4. Presentar un informe anual sobre l’aplicació de les polítiques d’igualtat a la FCC la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Composició:

La Comissió d’Igualtat ha d’estar formada pels membres següents:

  1. El degà o degana que delega en la persona representant de les polítiques d’igualtat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, que la presideix.
  2. El secretari o secretària acadèmic de la Facultat.
  3. Almenys un representant del personal docent i investigador designat per la direcció de cada departament de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
  4. Tres persones en representació de l’alumnat dels graus que siguin membres de la Junta de Facultat.
  5. Una persona en representació de l’alumnat de Màster oficial.
  6. Dos membres del personal d’administració i serveis electes, o les persones en les quals aquests deleguin.

Convocatòria:

El Deganat convoca a proposta de la presidència de la Comissió d’Igualtat de la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació en els termes que preveu aquest article. La Comissió d’Igualtat de la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any.

Membres (maig 2022)

Representant del Degà: Catalina Gayà Morlà

Secretària acadèmica: Montse Bonet Bagant

Representant PDI designat per direcció Departament Comunicació Audiovisual i Publicitat: Amparo Huertas Bailén

Representant PDI designat per direcció Departament Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació: Sara Vinyals Mirabent

Representant PDI designat per direcció Departament Mitjans, Comunicació i Cultura: Joana Gallego Ayala

Representant PDI designat per direcció Departament Periodisme i Ciències de la Comunicació: Cristina Pulido Rodríguez

Representant alumnat grau, membre de la Junta de Facultat: Andrea Algarra Garza

Representant alumnat grau, membre de la Junta de Facultat: Paula Brines Blasco

Representant alumnat grau, membre de la Junta de Facultat: Irene Rae Francis Wood

Representant alumnat grau: Andrea Ribas Santana

2 Representants personal d'administració i serveis: Puri Motta Dolcet i Emma Roldán Lozano