Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

La Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat (article 10 reglament)

La Junta de Facultat compta amb l’assistència d’una Comissió Coordinadora, formada pel degà o degana, el secretari/a, l’administrador/a de centre de la Facultat, dos professores/-s del sector A, dos professores/-s del sector B, un/-a representant del personal d’administració i serveis i quatre representants de l’estudiantat d’entre els membres de la Junta.

La Comissió Coordinadora es reunirà en casos d’urgència. Es convocarà a iniciativa de la degana o degà, o bé a petició de la meitat més un dels seus membres. Els acords de la Comissió Coordinadora poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària i s’hauran de comunicar a la propera Junta de Facultat.


Membres de la comissió (març 2021) 

MEMBRES NATS    
     
Càrrec    
     
Degana   Maria José Recoder Sellarés
Secretària   Carme Ferré Pavia
Administradora de Centre   Glòria García Andrés
     
REPRESENTANTS DEPARTAMENTS FACULTAT    
     
Departament   Representant
     
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat   Montse Llinés Soler
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura   David Vidal Castell
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació   Pepe Rodríguez Bonfill
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual   Patrícia Lázaro Pernias
     
REPRESENTANTS ALUMNAT    
     
Titulació   Representant
      
Comunicació Audiovisual   No hi ha representant
Comunicació Interactiva   Ana Calderon Carrero
Comunicació de les Organitzacions   Andrea Ribas Santana
Periodisme   Mireia Planas Sucarrat
Publicitat i Relacions Públiques   No hi ha representant
     
REPRESENTANT PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
     
    Representant
     
    Trini Expósito Rico