Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

La Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat (article 10 reglament)

La Junta de Facultat compta amb l’assistència d’una Comissió Coordinadora, formada pel degà o degana, el secretari/a, l’administrador/a de centre de la Facultat, dos professores/-s del sector A, dos professores/-s del sector B, un/-a representant del personal d’administració i serveis i quatre representants de l’estudiantat d’entre els membres de la Junta.

La Comissió Coordinadora es reunirà en casos d’urgència. Es convocarà a iniciativa de la degana o degà, o bé a petició de la meitat més un dels seus membres. Els acords de la Comissió Coordinadora poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària i s’hauran de comunicar a la propera Junta de Facultat.


Membres de la comissió (gener 2023)

Membres de la comissió (febrer 2024)