Comissió de Màsters

Comissió de Màster

 La Comissió de Màster estarà composta i tindrà les atribucions que estableixi la normativa vigent de la UAB en la matèria.

Seran funcions de la Comissió de Màster:

a) Estudiar i aprovar les propostes de modificacions dels plans d’estudis dels màsters oficials.

b) Aprovar els informes de seguiment elaborats pels coordinadors/ores dels estudis de màster adscrits al centre i elaborar l'informe de seguiment del centre.

c) Proposar la renovació de títols de màsters propis perquè sigui aprovada per l’òrgan competent de la UAB.

d) Proposar la creació de títols de màster propis perquè sigui aprovada per l’òrgan competent de la UAB.

e) Avaluar els possibles conflictes de propostes de nous títols propis o renovació que s’imparteixen en altres centres i facultats. 

Membres de la comissió (gener 2024)

Membres de la comissió (març 2024)