Junta de Facultat

La Junta de Facultat

 
La Junta de Facultat és l'òrgan màxim de representació de la Facultat. Està format pel Degà o Degana, l'equip del deganat, el Secretari o Secretària de Facultat, una representació del personal acadèmic dels cossos docents universitaris i del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en formació que imparteixen docència al centre, una representació de l'alumnat de la Facultat i una representació del personal d'administració i serveis.

 

Composició Junta de Facultat

 

 Són competències de la Junta de Facultat:
 
a) Elaborar i aprovar el Reglament de la Facultat.
 
b) Convocar les eleccions a degà o degana.
 
c) Elegir i revocar el degà o degana.
 
d) Elaborar les polítiques d’actuació de la Facultat i vetllar perquè s’executin.
 
e) Conèixer i supervisar l’actuació de l’equip de govern de la Facultat.
 
f) Aprovar el pla docent, vetllar per l’organització de la docència i conèixer l’acompliment docent del professorat.
 
g) Elaborar i aprovar les propostes de plans d’estudis.
 
h) Participar en l’elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions existents.
 
i) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l’aplicació d’aquest pressupost al final de cada
exercici.
 
j) Vetllar per l’administració correcta dels recursos, els serveis i els equipaments de la Facultat.
 
k) Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i de l’adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat.
 
l) Resoldre, a proposta dels coordinadors i coordinadores d’estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l’adjudicació de la docència d’assignatures.
 
m) Proposar el nomenament de doctors i doctores honoris causa.
 
n) Crear comissions.
 
o) Conèixer i aprovar les propostes d’acords de col·laboració, d’intercanvi i de connexió de la Facultat amb altres organismes docents o professionals.
 
p) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.