Junta Permanent

La Junta Permanent

La Junta Permanent és l’òrgan ordinari de govern de la Facultat, i té delegades totes les competències de la Junta de Facultat, excepte les especificades en els apartats a, c i d de l’article 9 del reglament de la Facultat.

Composició Junta Permanent