Equip de deganat

Equip del deganat
Degà: Antoni Méndez

Vicedegà d'Estudiants: Lluís Casas

Secretària de la Facultat i Vicedegana d'Intercanvis: Natalia Castellana

Vicedegana d'Afers Acadèmics: Gemma Garcia

Vicedegà d'Economia i de Postgraus: Ramon Alibés

Secretària de Deganat: Carmen Naya

Administradora de Centre: Anna Barragán

Gestor Acadèmic: Rafael Contreras