Equip de deganat

Equip del deganat

Equip Deganat

Degà: Juan Jesús Donaire Benito

Vicedegà d'Alumnat i de Promoció: Lluís Casas Duocastella

Secretària i vicedegana d'Intercanvis de la Facultat de Ciències: Natalia Castellana Vila

Vicedegana d'Afers Acadèmics de Grau: Eva Mª Pellicer Vilà

Vicedegà d'Economia i d'Afers Acadèmics de Postgrau: Ramon Alibés Arqués

Secretària de Deganat: Carmen Naya Barrera

Coordinadora de Projectes d'Innovació Docent en Ciències: Eva Pellicer Vilà  

Responsable de Polítiques d'Igualtat: Natàlia Castellana Vila

Presidenta de la Comissió de Sostenibilitat: Elena Druguet Tantiña

Administradora de Centre: Anna Barragán Leiva

Gestor Acadèmic: Lluís Trulls Pararols

Gestora Qualitat: Mar Jorba EscribanoSón funcions de la Facultat:

a) Elaborar i revisar els seus plans d’estudis, d’acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Universitat.
 
b) Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments, i col·laborar en l’organització d’activitats de postgrau i de formació continuada.
 
c) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents i l’acompliment de les obligacions docents del professorat.
 
d) Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis que són competència seva.
 
e) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal ’administració i serveis de la Facultat, en els termes previstos en el títol III dels Estatuts.
 
f) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
 
g) Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal d’assegurar la coordinació de l’ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
 
h) Formular, als departaments i altres estructures bàsiques que imparteixen docència en ensenyaments de la Facultat de Ciències, suggeriments en matèria d’aplicació i desenvolupament dels plans d’estudis.
 
i) Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat d’expedients, convalidacions i altres processos de gestió acadèmica.
 
j) Promoure la millora de la qualitat de la docència i participar en els processos d’avaluació d’aquesta.
 
k) Promoure activitats culturals, formatives i d’extensió universitària.
 
l) Promoure la participació dels seus membres en els òrgans de representació propis.
 
m) Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
 
n) Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
 
o) Participar en el procés de creació, modificació i supressió de facultats i escoles i dels departaments que imparteixin docència a la Facultat.
 
p) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts, els reglaments de la Universitat o la legislació vigent li atribueixin.
 

 
Els Òrgans de Govern de la Facultat de Ciències són: la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el Degà o Degana i el seu equip.

Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan màxim de representació de la Facultat. Està format pel Degà o Degana, l'equip del deganat, el Secretari o Secretària de Facultat, una representació del personal acadèmic dels cossos docents universitaris i del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en formació que imparteixen docència al centre, una representació de l'alumnat de la Facultat i una representació del personal d'administració i serveis.

Són funcions de la Junta de Facultat, l'elecció del Degà o Degana, l'elaboració, l'aprovació i la modificació, si s'escau, del reglament de la Facultat, l'elaboració de les línies generals d'actuació de la Facultat i la supervisió de la gestió dels Òrgans de Govern de la Facultat.

El Degà o Degana i el seu equip.

El Degà o Degana és el representant de la Facultat i, en l'exercici de les seves funcions, actua en el seu nom.

Són funcions del Degà o Degana, representar la Facultat dins i fora de la Universitat, dirigir i coordinar el seu equip de govern, convocar i presidir la Junta de Facultat i la Junta Permanent, i portar a terme els seus acords.

El Degà o Degana és elegit per la Junta de Facultat entre el professorat doctor adscrit a la Facultat que pertany als cossos docents universitaris, i és nomenat pel Rector o Rectora.

L'equip del deganat està format per tres Vicedegans o Vicedeganes i un Secretari o Secretària.

 

 
Dr. Juan Jesús Donaire Benito
Degà

dg.ciencies@uab.cat


Dra. Natalia Castellana Vila
Secretària de la Facultat i vicedegana d'Intercanvis (fedatari, mobilitat, programes d'intercanvi)
vdg.intercanvis.ciencies@uab.cat


Dr. Lluís Casas Duocastella
Vicedegà d'Estudiants (estudiants, actes institucionals, promoció)
vdg.estudiants.ciencies@uab.cat


Dra. Eva Maria Pellicer Vilà
Vicedegana d'Afers Acadèmics de Grau
(estudis de grau, docència)
vdg.afers.academics.ciencies@uab.cat


Dr. Ramon Alibés Arqués
Vicedegà d'economia i d'Afers acadèmics de postgrau
(pressupost, infraestructures, postgrau)
vdg.economia.postgrau.ciencies@uab.cat