Comissió de Docència de Grau

La Comissió de Docència és l’òrgan ordinari de gestió del grau i està presidida pel coordinador o coordinadora d’estudis de grau. El professorat que en sigui membre ha de ser designat pel coordinador o coordinadora d’estudis del grau. 
 

Necessàriament n’ha de formar part un estudiant de cada curs del grau.
 
La Comissió de Docència del Grau pot decidir crear la figura del sotscoordinador d’estudis de grau.