Política de Qualitat de la Facultat

Política de Qualitat

La Facultat de Ciències (FC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és el centre encarregat d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió dels estudis encaminats a l’obtenció de títols universitaris de grau i postgrau, oficials o propis, en l’àmbit de la ciència i la tecnologia que ens han estat adscrits pels òrgans competents de la UAB, així com vetllar per la màxima qualitat de la formació de l’alumnat de la Facultat.

La Facultat de Ciències, està alineada amb el Pla Estratègic de la UAB i els seus Estatuts, assumeix una Política de Qualitat i compromís amb l’excel·lència orientada a:  

  • Grups d’interès: Establir mecanismes pel seguiment de l’opinió dels grups d’interès, per satisfer les seves expectatives en un ambient de llibertat, de respecte i de progrés personal. Satisfer les expectatives de l’alumnat en un ambient de llibertat, de respecte i de progrés personal i que prepari amb plenes garanties a la incorporació al mercat laboral. Respecte i tolerància cap a idees i cap a les persones.
  • Qualitat dels programes formatius: Assegurar la Qualitat dels programes formatius , mitjançant procediments específics per la verificació, seguiment, modificació I avaluació. Compromís de servei a la societat des de la generació, difusió i transmissió del coneixement. Oferir una formació innovadora de grau i postgrau per l’alumnat, que respongui a les demandes formatives de la societat en matèria científica.
  • Cultura de Qualitat: Difondre la cultura de Qualitat entre la Comunitat Universitària de la Facultat. Difondre els resultats obtinguts de manera objectiva I transparent.
  • Millora contínua: Assegurar mitjançant el treball en equip, el manteniment i millora continua del SGIQ. Optimitzar la gestió de processos, eliminar la burocràcia  
  • Organització  i gestió de Recursos: Millorar la Qualitat del personal docent i investigador, d’administració i serveis, així com dels recursos materials necessaris per un adequat desenvolupament de l’aprenentatge. Assegurar models de governança transparents, participatius i autònoms, per una presa de decisions ajustada a la pluralitat de la Facultat. Sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Rigor i professionalitat. Atenció a la qualitat del servei i atenció que rep l’estudiant i del nivell científic i acadèmic del seu professorat.