Reglament de la Facultat

Reglament de la Facultat

Reglament de la Facultat de Ciències
(Aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2010)
 
Índex
 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS
Article 1. Denominació i finalitat
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Membres
Article 4. Funcions
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS
Article 5. Tipus d’òrgans
 
CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA DE FACULTAT
Article 6. Naturalesa
Article 7. Composició
Article 8. Durada del mandat i cessament
Article 9. Competències
Article 10. Funcionament
Article 11. Adopció d’acords
Article 12. Comissions
 
CAPÍTOL SEGON. LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT
Article 13. Naturalesa
Article 14. Composició
Article 15. Durada del mandat i cessament
Article 16. Competències
Article 17. Funcionament
Article 18. Adopció d’acords
 
CAPÍTOL TERCER. LA DEGANA O EL DEGÀ
Article 19. Naturalesa i funcions
Article 20. Elegibilitat
Article 21. Elecció
Article 22. Durada del mandat i substitució
Article 23. Cessament
Article 24. Competències
Article 25. L’equip del Deganat
Article 26. La secretària o el secretari
 
CAPÍTOL QUART. ALTRES ÒRGANS
Article 27. La Comissió de Docència de Grau
Article 28. Les coordinadores i els coordinadors d’estudis
Article 29. Funcions del coordinador o coordinadora d’estudis
Article 30. Nomenament i mandat del coordinador o coordinadora d’estudis
Article 31. La Junta Electoral de Facultat: competències i actuacions
 
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 32. Modificació del Reglament
 
Disposició addicional
Disposició transitòria
Disposició final

 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS
 
Article 1. Denominació i finalitat
 
La Facultat de Ciències és el centre encarregat de l’organització dels ensenyaments i dels
processos acadèmics, administratius i de gestió dels estudis encaminats a l’obtenció de títols
universitaris, homologats o propis, en l’àmbit de la ciència i la tecnologia que li siguin
adscrits pels òrgans competents.
 
Article 2. Règim jurídic
 
La Facultat de Ciències, creada pel Decret 1774/1968, de 27 de juliol, es regeix per la
legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i per
aquest reglament.
 
Article 3. Membres
 
Són membres de la Facultat de Ciències:
a) El personal acadèmic i el personal investigador en formació amb tasques docents a la
Facultat.
b) L’alumnat matriculat en els ensenyaments que s’hi imparteixen.
c) El personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat.
 
Article 4. Funcions
 
Són funcions de la Facultat:
a) Elaborar i revisar els seus plans d’estudis, d’acord amb les directrius dels òrgans de
govern de la Universitat.
b) Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments, i col·laborar en
l’organització d’activitats de postgrau i de formació continuada.
c) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents i l’acompliment de les
obligacions docents del professorat.
d) Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis que són competència seva.
e) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal
d’administració i serveis de la Facultat, en els termes previstos en el títol III dels
Estatuts.
f) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui
assignats.
g) Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal
d’assegurar la coordinació de l’ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i
administrativa.
h) Formular, als departaments i altres estructures bàsiques que imparteixen docència
en ensenyaments de la Facultat de Ciències, suggeriments en matèria d’aplicació i
desenvolupament dels plans d’estudis.
i) Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat
d’expedients, convalidacions i altres processos de gestió acadèmica.
j) Promoure la millora de la qualitat de la docència i participar en els processos
d’avaluació d’aquesta.
k) Promoure activitats culturals, formatives i d’extensió universitària.
l) Promoure la participació dels seus membres en els òrgans de representació propis.
m) Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la
comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb
la societat.
n) Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
o) Participar en el procés de creació, modificació i supressió de facultats i escoles i dels
departaments que imparteixin docència a la Facultat.
p) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts, els reglaments de la Universitat o la
legislació vigent li atribueixin.
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS
 
Article 5. Tipus d’òrgans
 
1. Són òrgans de govern de la Facultat de Ciències:
a) la Junta de Facultat,
b) la Junta Permanent,
c) l’equip del Deganat.
2. La Facultat també disposa dels òrgans següents:
a) les coordinacions d’estudis (que poden ser coordinacions de grau en alguns casos),
b) la Junta Electoral de la Facultat,
c) les comissions de docència,
d) les comissions creades en virtut de l’article 12 d’aquest reglament.
 
CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA DE FACULTAT
 
Article 6. Naturalesa
 
La Junta de Facultat és el màxim òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Es compon de
representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, de l’alumnat i
del personal d’administració i serveis.
 
Article 7. Composició
 
1. La Junta de Facultat està formada, com a màxim, per 175 membres d’acord amb la
composició següent:
a) El degà o degana —que la presideix—, els membres de l’equip de govern de la
Facultat, els coordinadors i coordinadores d’estudis, els sotscoordinadors i
sotscoordinadores d’estudis d’aquelles titulacions en les quals cap departament adscrit a
la Facultat imparteix més del 40 % del total de la docència, l’administrador o
administradora de centre, el gestor acadèmic o gestora acadèmica de la Facultat i els
directors i les directores dels departaments adscrits a la Facultat. Aquests membres es
descompten del còmput del col·lectiu corresponent.
b) Una representació, no superior a 89 membres, del personal acadèmic amb vinculació
permanent a la Facultat, la qual es distribueix proporcionalment entre els departaments,
d’acord amb la docència impartida a la Facultat. Aquest professorat ha de representar,
com a mínim, el 51 % dels membres de la Junta. Els departaments que imparteixen
menys del 5 % del total de la docència de la Facultat es consideren com un sol
departament a l’efecte de representació. En tot cas, s’ha de garantir la representació de
qualsevol departament que imparteixi més del 15 % de la docència en alguna de les
titulacions de la Facultat.
c) Una representació, no superior a 16 membres, del personal acadèmic no considerat
en l’apartat b i del personal investigador en formació que imparteixi docència a la
Facultat, la qual es distribueix seguint el model de representació descrit en l’apartat
anterior.
d) Una representació, no superior a 52 membres, de l’alumnat de la Facultat, distribuïda
proporcionalment per titulacions.
e) Una representació, no superior a 18 membres, del personal d’administració i serveis
de la Facultat.
f) Una representació del personal investigador dels instituts universitaris d’investigació
propis de la Universitat que imparteixin docència en estudis de la Facultat proporcional al
percentatge de docència que els correspon.
 
2. Els procediments electorals per a escollir els membres electes de la Junta s’han de dur a
terme d’acord amb les disposicions generals que estableix el Reglament electoral de la UAB i
les normes específiques d’eleccions de la Facultat.
a) Els membres no nats dels apartats b i c de l’article 7.1 s’han d’elegir en elecció única,
en tantes circumscripcions electorals com departaments i instituts universitaris propis.
Els departaments o instituts universitaris propis que imparteixen menys del 5 % del total
de la docència de la Facultat es consideren integrats en una única circumscripció
electoral, llevat dels que imparteixin més del 15 % de la docència d’alguna de les
titulacions de la Facultat, que formaran, cadascun per separat, una circumscripció
electoral.
b) Per a elegir els membres no nats de l’apartat d de l’article 7.1, la circumscripció
electoral és la titulació.
c) Per a elegir els membres no nats de l’apartat e de l’article 7.1, la circumscripció
electoral és la Facultat.
d) La Junta de Facultat aprova, a proposta de la Junta Electoral de Facultat, el nombre
de representants que correspon a cada circumscripció i el procediment electoral. En tot
cas, la distribució de representants ha de garantir la representació de cadascuna de les
circumscripcions electorals.
 
Article 8. Durada del mandat i cessament
 
1. El mandat de la Junta de Facultat és de tres anys.
2. Els representants de l’alumnat que perdin aquesta condició durant els tres anys de
mandat han de ser substituïts pels suplents corresponents. En cas que quedin places
vacants, poden ser elegits anualment.
3. Els membres electes de la Junta de Facultat poden ser cessats després de dues absències
injustificades a les reunions. En aquest cas són substituïts pels suplents corresponents en
l’ordre de proclamació que hagi determinat la Junta Electoral de Facultat. Els membres
electes de la Junta de Facultat no poden ser revocats pels seus electors en cap cas.
 
Article 9. Competències
 
Són competències de la Junta de Facultat:
a) Elaborar i aprovar el Reglament de la Facultat.
b) Convocar les eleccions a degà o degana.
c) Elegir i revocar el degà o degana.
d) Elaborar les polítiques d’actuació de la Facultat i vetllar perquè s’executin.
e) Conèixer i supervisar l’actuació de l’equip de govern de la Facultat.
f) Aprovar el pla docent, vetllar per l’organització de la docència i conèixer
l’acompliment docent del professorat.
g) Elaborar i aprovar les propostes de plans d’estudis.
h) Participar en l’elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió
de titulacions existents.
i) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l’aplicació d’aquest
pressupost al final de cada exercici.
j) Vetllar per l’administració correcta dels recursos, els serveis i els equipaments de la
Facultat.
k) Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i de l’adscripció
de centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat.
l) Resoldre, a proposta dels coordinadors i coordinadores d’estudis, els conflictes que
puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a
l’adjudicació de la docència d’assignatures.
m) Proposar el nomenament de doctors i doctores honoris causa.
n) Crear comissions.
o) Conèixer i aprovar les propostes d’acords de col·laboració, d’intercanvi i de connexió
de la Facultat amb altres organismes docents o professionals.
p) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de
normes aplicables.
 
Article 10. Funcionament
 
1. Les reunions de la Junta de Facultat poden ser ordinàries o extraordinàries, i no poden
tenir lloc durant el període de vacances. Durant la sessió s’han de suspendre les classes.
 
2. La Junta de Facultat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any en període
de classes, i en sessió extraordinària quan la convoqui el degà o degana, quan ho sol·licitin
un terç dels seus membres o per acord de la Junta Permanent.
 
3. La petició de convocatòria extraordinària a instància d’un terç dels membres de la Junta
de Facultat s’ha d’adreçar al degà o degana per escrit i ha d’anar signada per totes les
persones sol·licitants. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels
assumptes que es proposa que siguin incorporats en l’ordre del dia. El degà o degana ha de
procedir a convocar la sessió durant els deu dies següents al de la petició.
 
4. Les convocatòries de la Junta de Facultat s’han de fer públiques amb l’ordre del dia, el
lloc, la data i l’hora de reunió, amb una antelació mínima de deu dies, excepte en els casos
que l’equip del Deganat consideri urgents.
 
5. Perquè la constitució de la Junta sigui vàlida és necessària almenys la presència del degà
o degana i del secretari o secretària —o de qui els substitueixi— i de la meitat dels membres
en primera convocatòria o, com a mínim, del 30 % dels membres en segona convocatòria, al
cap de 30 minuts.
 
6. El degà o degana pot nomenar moderador un dels membres de la Junta. Cap membre no
pot parlar sense haver demanat la paraula i haver-la obtingut del moderador. El moderador
pot limitar el temps de les intervencions.
 
7. Amb l’autorització prèvia del degà o degana, qualsevol membre de la Facultat pot assistir,
amb veu i sense vot, a les deliberacions de la Junta de Facultat. La sol·licitud s’ha de
presentar per escrit al secretari o secretària de la Facultat, amb una antelació mínima de tres
dies. A més, el degà o degana pot convidar a assistir-hi, amb veu i sense vot, altres
membres de la comunitat universitària o persones alienes per tractar punts concrets de
l’ordre del dia.
 
8. L’ordre del dia de les sessions de la Junta el fixa el degà o degana. Ha d’incloure, a més,
les propostes presentades al secretari o secretària per:
a) La Junta Permanent.
b) Un 15 % de membres de la Facultat.
c) Un 10 % de membres de la Junta de Facultat.
 
9. Les propostes fetes posteriorment a la notificació de la convocatòria s’han d’incloure en
l’ordre del dia a l’inici de la sessió de la Junta, si la proposta d’incorporació rep el vot
favorable de la meitat més u de les persones presents. Aquestes propostes s’han de trametre
per escrit al secretari o secretària de la Facultat com a màxim dos dies hàbils abans que
tingui lloc la sessió. El secretari o secretària les ha de comunicar a tots els membres de la
Junta com a mínim un dia abans de la sessió.
 
Article 11. Adopció d’acords
 
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment, per votació ordinària o per votació secreta,
d’acord amb les regles següents:
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
Altrament s’ha de fer una votació ordinària, que s’ha de dur a terme aixecant la mà: en
primer lloc, les persones que aprovin la proposta; a continuació, les que la desaprovin, i,
finalment, les que s’abstinguin.
b) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho
decideixi el degà o degana o quan ho sol·licitin el 20 % de les persones presents. En tot
cas l’elecció del degà ha de ser secreta.
c) Per tal de poder adoptar un acord han de ser-hi presents, almenys, el 30 % dels
membres de la Junta, a més del degà o degana i el secretari o secretària —o les
persones que els substitueixin—.
 
2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords
que, de conformitat amb previsions específiques, hagin d’adoptar-se per majoria qualificada.
 
3. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri en l’ordre del dia.
 
Article 12. Comissions
 
1. La Junta de Facultat pot actuar en ple o en comissions.
 
2. La Junta de Facultat i la Junta Permanent poden crear comissions a les quals poden
assignar funcions específiques. Com a mínim s’ha de crear la Comissió d’Afers Acadèmics.
 
3. La composició i el funcionament de les comissions els aprova la Junta de Facultat o, si
escau, la Junta Permanent, a proposta de l’equip del Deganat. En pot formar part qualsevol
membre de la Facultat i/o, amb dret a veu però no a vot, personal aliè expert o implicat en
l’activitat de la comissió.
 
4. Les comissions creades a instàncies d’altres òrgans i relacionades amb la Facultat s’hi
consideren igualment vinculades i han d’informar de les seves actuacions a l’equip del
Deganat.
 
CAPÍTOL SEGON. LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT
 
Article 13. Naturalesa
 
La Junta Permanent, amb competències delegades de la Junta de Facultat, és l’òrgan ordinari
de govern de la Facultat.
 
Article 14. Composició
 
1. La Junta Permanent està formada, com a màxim, per 60 membres d’acord amb la
composició següent:
a) El degà o degana —que la presideix—, els membres de l’equip de govern de la
Facultat, els coordinadors i coordinadores d’estudis, els sotscoordinadors i
sotscoordinadores d’estudis d’aquelles titulacions en què cap departament de la Facultat
imparteixi més del 40 % del total de la docència, l’administrador o administradora de
centre, el gestor acadèmic o gestora acadèmica de la Facultat i els directors i directores
dels departaments adscrits a la Facultat. Aquests membres s’han de descomptar del
còmput del col·lectiu corresponent.
b) Una representació, no superior a 31 membres, del personal acadèmic amb vinculació
permanent a la Facultat, la qual es distribueix proporcionalment entre els departaments,
seguint el model de representació descrit en l’article 7.1.b.
c) Una representació, no superior a 5 membres, del personal acadèmic no considerat en
l’apartat b i del personal investigador en formació que imparteixi docència a la Facultat,
la qual es distribueix proporcionalment entre els departaments, seguint el model de
representació descrit en l’article 7.1.c.
d) Una representació, no superior a 18 membres, de l’alumnat de totes les titulacions
de la Facultat distribuïda proporcionalment per titulacions.
e) Una representació, no superior a 6 membres, del personal d’administració i serveis
de la Facultat.
f) En cada convocatòria d’eleccions de la Junta de Facultat, aquesta ha de determinar el
nombre de representants a la Junta Permanent que corresponen a cada circumscripció
electoral. En tot cas, la distribució de representants ha de garantir la representació de
cada una de les circumscripcions.
 
2. Tots els membres de la Junta Permanent han de ser membres de la Junta de Facultat.
 
3. Els membres de la Junta de Facultat han d’escollir els corresponents representants a la
Junta Permanent, com a màxim 15 dies després que es proclamin els resultats definitius de
l’elecció dels membres de la Junta de Facultat, d’acord amb els criteris següents:
a) El personal acadèmic amb vinculació permanent a la Universitat de cada departament
escull els seus representants.
b) El personal acadèmic no considerat en l’apartat anterior i el personal investigador en
formació de cada departament escull els representants que li hagin estat assignats en la
convocatòria d’eleccions.
c) L’alumnat de cada titulació escull els representants corresponents.
d) El personal d’administració i serveis escull els representants corresponents.
 
Article 15. Durada del mandat i cessament
 
1. El mandat de la Junta Permanent és de tres anys.
 
2. Els representants de l’alumnat que perdin aquesta condició durant els tres anys de
mandat són substituïts pels suplents corresponents. En cas que quedin places vacants,
poden ser elegits anualment.
 
3. Els membres electes de la Junta Permanent poden ser cessats després de tres absències
injustificades a les reunions. En aquest cas són substituïts pels suplents corresponents en
l’ordre de proclamació que hagi determinat la Junta Electoral de Facultat.
 
Article 16. Competències
 
La Junta Permanent té delegades totes les competències de la Junta de Facultat, excepte les
especificades en els apartats a, c i d de l’article 9 d’aquest reglament.
 
Article 17. Funcionament
 
1. Les reunions de la Junta Permanent poden ser ordinàries o extraordinàries, i no poden
tenir lloc durant el període de vacances.
 
2. La Junta Permanent es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada al semestre,
i en sessió extraordinària quan la convoqui el degà o degana o quan ho sol·licitin un terç dels
seus membres o el 15 % dels membres de la Junta de Facultat.
 
3. La petició de convocatòria extraordinària s’ha d’adreçar al degà o degana per escrit i ha
d’anar signada per totes les persones sol·licitants. L’escrit ha de contenir una justificació de
la petició i la indicació dels assumptes que es proposa que siguin incorporats en l’ordre del
dia. El degà o degana ha de convocar la sessió durant els deu dies següents al de la petició.
 
4. Les convocatòries de la Junta Permanent s’han de fer públiques, amb l’ordre del dia, el
lloc, la data i l’hora de reunió, amb una antelació mínima de set dies, excepte en els casos
que l’equip del Deganat consideri urgents. En tot cas, les juntes extraordinàries s’han de
convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
 
5. Perquè la constitució de la Junta Permanent sigui vàlida és necessària almenys la
presència del degà o degana i del secretari o secretària —o de qui els substitueixi—, i de la
meitat dels membres en primera convocatòria o, com a mínim, del 40 % dels membres en
segona convocatòria.
 
6. El gestor acadèmic o gestora acadèmica ha d’assistir a les sessions com a assessor tècnic
amb veu i sense vot. A més, el degà o degana pot convidar a assistir-hi, amb veu i sense
vot, altres membres de la comunitat universitària o persones alienes per tractar punts
concrets de l’ordre del dia.
 
7. D’acord amb l’assumpte que s’ha de tractar, el degà o degana pot convidar un o més
membres de la Facultat perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a una determinada sessió
de la Junta Permanent.
 
8. L’ordre del dia de les sessions de la Junta el fixa el degà o degana. Ha d’incloure, a més,
les propostes presentades al secretari o secretària per:
a) Un 20 % dels membres de la Junta Permanent.
b) Un 15 % dels membres de la Junta de Facultat.
 
9. Les propostes fetes posteriorment a la notificació de la convocatòria s’inclouen en l’ordre
del dia a l’inici de la sessió de la Junta, si la proposta d’incorporació rep el vot favorable de la
meitat més u de les persones presents. Aquestes propostes s’han de trametre per escrit al
secretari o secretària de la Facultat com a màxim dos dies hàbils abans que tingui lloc la
sessió. El secretari o secretària ho ha de comunicar a tots els membres de la Junta com a
mínim un dia abans de la sessió.
 
Article 18. Adopció d’acords
 
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment, per votació ordinària o per votació secreta,
d’acord amb les regles següents:
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
Altrament s’ha de fer una votació ordinària, que s’ha de dur a terme aixecant la mà: en
primer lloc, les persones que aprovin la proposta; a continuació, les que la desaprovin, i,
finalment, les que s’abstinguin.
b) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan ho
decideixi el degà o degana o quan ho sol·licitin el 20 % de les persones presents.
c) Per tal de poder adoptar un acord han de ser-hi presents, almenys, el 40 % dels
membres de la Junta Permanent, a més del degà o degana i el secretari o secretària —o
les persones que els substitueixin—.
 
2. Els acords s’han de prendre per majoria simple, excepte l’aprovació de les propostes dels
plans d’estudis, que necessiten el vot favorable de la meitat més u de les persones presents.
 
3. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia.
 
CAPÍTOL TERCER. LA DEGANA O EL DEGÀ
 
Article 19. Naturalesa i funcions
 
El degà o degana exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació del
centre.
 
Article 20. Elegibilitat
 
1. El degà o degana l’elegeix la Junta de Facultat entre el professorat doctor adscrit a la
Facultat que sigui personal acadèmic amb vinculació permanent a la Universitat.
 
2. Per a ser degà o degana cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma
de Barcelona.
 
3. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre
càrrec unipersonal de govern.
 
Article 21. Elecció
 
1. La convocatòria d’elecció del degà o degana correspon a la Junta Permanent i s’ha de fer
almenys 30 dies abans que expiri l’últim mandat. La convocatòria ha d’anar acompanyada
del calendari electoral, que ha de respectar les fases del procés electoral, llevat de la
publicació i la difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el títol I del Reglament
electoral.
 
2. La presentació de candidatures a degà o degana s’ha de fer per escrit a la Junta Electoral
de Facultat, en els termes que s’assenyalin a la convocatòria corresponent.
 
3. Per a l’elecció del degà o degana la Junta de Facultat ha de reunir-se en sessió
extraordinària amb aquest únic punt a l’ordre del dia.
 
4. Cada membre de la Junta disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment.
L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
 
5. Les paperetes de vot per a l’elecció del degà o degana han de ser de vot a candidat o bé
de vot en blanc.
 
6. En cas que hi hagi diverses candidatures, es proclama degà o degana la persona
candidata que hagi obtingut la majoria absoluta. En cas que cap candidatura no hagi
obtingut la majoria absoluta, s’ha de fer una segona votació entre les dues candidatures que
hagin obtingut més vots. En aquesta segona votació es proclama degà o degana la persona
candidata que obtingui la majoria simple de vots.
 
7. En el cas d’una sola candidatura es fa una única votació i es proclama degà o degana si
aquesta persona obté, almenys, la majoria simple de vots.
 
Article 22. Durada del mandat i substitució
 
1. El mandat del degà o degana és de tres anys i renovable per un sol període consecutiu.
 
2. En cas d’absència o malaltia, el degà o degana ha de ser substituït pel vicedegà o
vicedegana que designi o, si no, pel vicedegà o vicedegana amb més antiguitat en el seu
càrrec, que acompleixi les condicions descrites en l’article 20. La situació d’absència s’ha de
comunicar a la Junta de Facultat quan la substitució sigui per períodes llargs i en cap cas no
pot perllongar-se més de sis mesos consecutius. Si l’absència supera aquesta durada, cal
elegir un nou degà o degana.
 
Article 23. Cessament
 
La revocació del degà o degana s’ha de proposar per escrit al secretari o secretària de la
Facultat i ha d’estar avalada per un terç dels membres de la Junta de Facultat. La
presentació de la proposta obliga la Junta de Facultat a reunir-se en un termini màxim de
deu dies. Després del debat, es fa la votació de la proposta, que s’aprova si obté el vot
favorable de dos terços de la totalitat de membres de la Junta de Facultat.
 
Article 24. Competències
 
Són competències del degà o degana:
a) Representar la Facultat.
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Facultat i, en especial, l’organització
de les activitats docents.
c) Convocar eleccions de Junta de Facultat.
d) Dirigir els serveis de la Facultat i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
e) Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre els departaments i els
serveis de la Facultat i organitzar l’execució de les partides pressupostàries
corresponents.
f) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a la Facultat, especialment les
relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
g) Proposar a la rectora o rector el nomenament i el cessament dels vicedegans i
vicedeganes i del secretari o secretària de la Facultat, i també dels coordinadors i
coordinadores d’estudis per a cada titulació.
h) Convocar i presidir la Junta de Facultat i la Junta Permanent i executar-ne els acords.
i) Vetllar perquè els membres de la Facultat compleixin els seus deures i perquè es
respectin els seus drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin.
j) Resoldre els expedients de convalidació a proposta del coordinador o coordinadora
d’estudis de la titulació corresponent.
k) Assumir qualsevol altra competència establerta en els Estatuts de la UAB, en les
seves normes de desenvolupament i en aquest reglament, i també les competències que
li siguin delegades pel rector o rectora i les que no hagin estat assignades expressament
a altres òrgans de la Facultat o departaments.
 
Article 25. L’equip del Deganat
 
1. El degà o degana compta amb l’assistència de, com a màxim, cinc vicedegans i
vicedeganes per a desenvolupar millor les seves funcions. Aquests, conjuntament amb el
secretari o secretària, formen l’equip del Deganat.
2. Els membres de l’equip del Deganat són proposats pel degà o degana i nomenats per la
rectora o rector.
 
Article 26. La secretària o el secretari
 
1. El secretari o secretària de la Facultat, que ho és també de la Junta de Facultat i de la
Junta Permanent, es designa entre el personal acadèmic que presta serveis a la Facultat.
2. El secretari o secretària és la persona fedatària dels actes o acords que emanen dels
òrgans de la Facultat i, com a tal, estén acta de les sessions i custodia la documentació de la
Facultat.
3. El secretari o secretària és membre nat de la Junta Electoral de Facultat i la presideix.
 
CAPÍTOL QUART. ALTRES ÒRGANS
 
Article 27. La Comissió de Docència de Grau
 
La Comissió de Docència és l’òrgan ordinari de gestió del grau i està presidida pel
coordinador o coordinadora d’estudis de grau. El professorat que en sigui membre ha de ser
designat pel coordinador o coordinadora d’estudis del grau. Necessàriament n’ha de formar
part un estudiant de cada curs del grau.
 
Article 28. Les coordinadores i els coordinadors d’estudis
 
1. Els coordinadors i coordinadores d’estudis són les persones encarregades de dirigir,
organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen a
la Facultat, per delegació del degà o degana.
 
2. Els coordinadors o coordinadores d’estudis de grau participen en el govern de la Facultat
com a membres nats de la Junta de Facultat, de la Junta Permanent i de la Comissió d’Afers
Acadèmics.
 
3. La Comissió de Docència del Grau pot decidir crear la figura del sotscoordinador d’estudis
de grau.
 
Article 29. Funcions del coordinador o coordinadora d’estudis
 
Són funcions del coordinador d’estudis:
a) Emetre un informe amb caràcter vinculant per elevar-lo a la Junta de Facultat, en cas
de conflicte a l’hora de materialitzar els plans docents.
b) Tenir cura de la realització dels plans docents de la seva titulació i de la qualitat
docent. Dur a terme la coordinació entre els continguts dels diferents programes.
c) Sotmetre a la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat les qüestions relatives a la
vigència del pla d’estudis pel que fa a la seva titulació.
d) Escoltar l’alumnat pel que fa als temes referents al desenvolupament dels continguts
dels programes i a l’elaboració dels plans docents de la seva titulació.
e) Revisar i proposar la versió definitiva dels continguts de la titulació, supervisar els
programes i evitar repeticions de continguts.
f) Elevar al degà o degana les propostes d’assignació de recursos per a la docència de
la seva titulació i de qualsevol altre recurs que pugui arribar amb la mateixa finalitat.
g) Preparar els plans docents (teòrics i pràctics, horaris, etc.), amb el suport
administratiu adient.
h) Impulsar projectes, cursos interdisciplinaris i totes aquelles activitats que
contribueixin a millorar la qualitat dels estudis sobre els quals té competència.
i) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pels òrgans superiors de govern.
 
Article 30. Nomenament i mandat del coordinador o coordinadora d’estudis
 
1. El coordinador o coordinadora d’estudis de grau el nomena el rector o rectora a proposta
del degà o degana, una vegada consultat el conjunt dels equips de direcció de tots els
departaments implicats en la docència del grau.
 
2. Els coordinadors i coordinadores d’estudis han de ser professors a temps complet.
 
3. El mandat del coordinador o coordinadora d’estudis té una durada de tres anys,
prorrogable com a màxim una vegada.
 
Article 31. La Junta Electoral de Facultat: competències i actuacions
 
Les competències i les actuacions de la Junta Electoral de Facultat són les que estableix el
Reglament electoral de la Universitat.
 
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT
 
Article 32. Modificació del Reglament
 
1. Poden proposar la reforma del Reglament:
a) El degà o degana.
b) La Junta Permanent.
c) Una tercera part dels membres de la Junta de Facultat.
 
2. La proposta ha de ser raonada i ha d’explicitar quins articles s’han de reformar.
 
3. La iniciativa ha de presentar-se al secretari o secretària de la Facultat. El degà o degana
ha de tramitar la proposta i convocar, en un termini màxim de 30 dies, la Junta de Facultat
perquè aprovi el procediment de modificació.
 
4. La proposta de reforma ha de ser aprovada per la Junta de Facultat per majoria absoluta
dels membres i ratificada pel Consell de Govern.
 
Disposició addicional
 
Pel que fa a aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un
sentit superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en
blanc i els nuls. S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’obté el primer nombre enter de
vots que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres
de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles també són aplicables quan es procedeixi a l’elecció
de persones.
 
Disposició transitòria
 
1. La denominació coordinador o coordinadora d’estudis de grau serveix per a designar
també els actuals coordinadors i coordinadores de titulació mentre siguin vigents els estudis
de llicenciatura.
 
Disposició final
 
Aquest reglament entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern de la Universitat.