Alumnat

Són els òrgans de participació dels estudiants al centre: Les formen tots aquells estudiants interessats en discutir allò que els afecta.

El Consell d'Estudiants de la Facultat de Ciències (CECiències) és el màxim òrgan de representació, debat i coordinació de l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Són membres del CECiències, amb veu i vot, els representants de cada grup acadèmic de grau, els representants de cada màster i els membres de la Junta de la Facultat de Ciències. Cada representant de grup acadèmic de grau i/o màster tindrà un suplent. El càrrec de representant del grup acadèmic de cada grau pot coincidir amb la figura del delegat.
Poden assistir a les sessions del CECiències, amb veu i vot, tots els estudiants matriculats als ensenyaments impartits per la Facultat.

Per contactar, adreceu-vos a l'e-mail: consell.estudiants.ciencies@uab.cat i/o cecienciesuab@gmail.com.

L'Assemblea la forma qualsevol estudiant interessat en millorar les condicions docents del col·lectiu estudiantil de la Facultat. L'objectiu de l'Assemblea és conscienciar els estudiants sobre el que signifiquen les reformes educatives actuals i portar a l'àmbit de la Facultat diverses problemàtiques que afecten al jovent.

Per contactar, adreceu-vos a l'e-mail: ciencies@moviments.net.

L'Associació d'Estudiants de Física de la UAB organitza activitats de divulgació i actualització científica oberta a tot l'alumnat de la UAB en àmbits relacionats amb la física i les seves sortides professionals.

Per contactar, adreceu-vos a l'e-mail: estudiants.fisica.uab@gmail.com

És l'espai físic de trobada dels col·lectius i dels serveis per a estudiants, tant socials com culturals. L'edifici disposa de locals per col·lectius, sala d'actes, teatre, cinema, una sala d'assaig, sales de reunió i una sala d'informàtica per a col·lectius.
A l'Edifici hi podeu trobar, entre altres, els col·lectius: Alternativa Estel (AE), Club Alpí Universitari (CAU), Associació Prodisminuïts de la UAB (ADUAB), Erasmus & International Student Network (EISN Barcelona), Joves per l'Alliberament Lèsbic i Gai (JALG) i la Coordinadora d'estudiants dels Països Catalans (CEPC).

Si teniu alguna iniciativa individual, una consulta pedagògica o sobre normatives, podeu posar-vos en contacte amb el programa de Suport a Projectes (projectes.estudiants@uab.es), amb la Unitat d'Assessorament Psicopedagògica (uap@uab.es) o amb el programa d'Assessorament a Estudiants (assessorament.estudiants@uab.es). 
Per qualsevol altra informació, poseu-vos en contacte amb el Punt de Serveis de l'Edifici d'Estudiants per telèfon: 93 581 10 21, per correu electrònic: punt.serveis@uab.cat.

El delegat o delegada és vital pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l'interlocutor bàsic per millor i afavorir un model integral de formació, en què l'estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.
Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l'inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Dinamització Comunitària.

Consulta aquí el cens de delegats de la Facultat.