Junta de Facultat

Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l’òrgan col•legiat de govern de la Facultat de Psicologia i es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’hi imparteixen.

La Junta de Facultat està formada per:

  1. El degà o degana, que la presideix; el secretari o secretària de la Facultat, que també ho és de la Junta de Facultat; els vicedegans de la Facultat; els directors dels departaments adscrits a la Facultat; un representant de les direccions de les unitats departamentals no adscrites a la Facultat que imparteixen docència en el grau de Logopèdia; els coordinadors d’estudis de grau i de màster universitaris; un representant del Consell d’Estudiants de la Facultat; l’administrador o administradora de centre, i el gestor o gestora acadèmic. Aquests membres es descompten del còmput del seu col•lectiu corresponent.
  2. Són membres nats la totalitat del personal acadèmic de la Facultat amb vinculació permanent a la UAB. Al sector de professorat amb vinculació permanent li correspon el 51% dels membres de la Junta.
  3. Una representació del personal acadèmic sense vinculació permanent i del personal investigador en formació que imparteixen docència a la Facultat. Aquesta representació constitueix el 9 % dels  membres de la Junta.
  4. Una representació dels estudiants de totes les titulacions de la Facultat, que constitueixi el 30 % dels membres de la Junta.
  5. Una representació del personal d’administració i serveis del centre, que constitueixi el 10 % dels membres de la Junta.

Representants:

Professorat (Sector B) - Elecció 2019:
Estel Gelabert
Elena Garrido


Estudiants (Sector C) - Elecció 2019:

Gemma Aris 
Núria Fàbrega
Judit Bertran
Bernat Saldo
Sabina Tulbure 
Martí Serra

PAS (Sector D) - Elecció 2019:
Lorena Bogónez
Núria Gallart