Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l’òrgan col•legiat de govern de la Facultat de Psicologia i es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’hi imparteixen.

La Junta de Facultat està formada per:

  1. El degà o degana, que la presideix; el secretari o secretària de la Facultat, que també ho és de la Junta de Facultat; els vicedegans de la Facultat; els directors dels departaments adscrits a la Facultat; un representant de les direccions de les unitats departamentals no adscrites a la Facultat que imparteixen docència en el grau de Logopèdia; els coordinadors d’estudis de grau i de màster universitaris; un representant del Consell d’Estudiants de la Facultat; l’administrador o administradora de centre, i el gestor o gestora acadèmic. Aquests membres es descompten del còmput del seu col•lectiu corresponent.
  2. Són membres nats la totalitat del personal acadèmic de la Facultat amb vinculació permanent a la UAB. Al sector de professorat amb vinculació permanent li correspon el 51% dels membres de la Junta.
  3. Una representació del personal acadèmic sense vinculació permanent i del personal investigador en formació que imparteixen docència a la Facultat. Aquesta representació constitueix el 9 % dels  membres de la Junta.
  4. Una representació dels estudiants de totes les titulacions de la Facultat, que constitueixi el 30 % dels membres de la Junta.
  5. Una representació del personal d’administració i serveis del centre, que constitueixi el 10 % dels membres de la Junta.

Representants:

Professorat (Sector B) - Elecció 2019:
Estel Gelabert
Elena Garrido


Estudiants (Sector C) - Elecció 2019:
Laura Alcalde
Jan Arañó
Laura Buch
Adriadna Devant
Núria Fàbrega
Judit Bertran
Miriam Flores
Clara Garcia
Ivan Gonzalez
Mireia López
Carla Lorente
Nuria Membrive
Miguel Porras
Judit Puig
David Quevedo
Patty Mayoral
Esther Sáez
Bernat Saldo
Núria Solsona
Martina Torres
Sabina Tulbure


PAS (Sector D) - Elecció 2019:
Lorena Bogónez
Núria Gallart