Història de la Facultat

Ressenya històrica

La Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona es crea l'any 1989 per Decret 277/1989, de 10 de novembre (DOGC 1223, 24/11/1989) com a transformació de la Secció de Psicologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. A partir d'aquest moment es nomena un equip de deganat comissionat per posar en marxa l'estructura organitzativa de la Facultat i una comissió per a l'elaboració del Reglament del Centre. Aquest Reglament serà aprovat pel Claustre Constituent, amb data 14 de novembre de 1990, i seguidament per la Junta de Govern de la Universitat amb data 22 de febrer de 1991. Posteriorment a l'aprovació del Reglament se celebren, el 14 de maig de 1991, les primeres eleccions a degà. L'any 2015 es va celebrar els 25 anys de la creació de la Facultat de Psicologia.

La tradició formativa en psicologia és, no obstant això, molt més antiga. Els estudis de psicologia conduents al títol de llicenciat/da en Filosofia i Lletres (Secció Psicologia) s'inicien el curs acadèmic 1968-69. Aquests inicis coincideixen amb la creació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Decret-llei 5/1968, de 6 de juny, sobre mesures urgents de reestructuració universitària, BOE-137 de 7/06/1968) i, igual que va succeir a la resta de l'estat, aquests estudis van estar vinculats a la Facultat de Filosofia i Lletres com especialitat o secció (D 1774/1968; BOE 30/07/1968). Els primers anys, l'activitat acadèmica es va realitzar al Monestir de Sant Cugat, després a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i posteriorment, al recentment inaugurat campus de Bellaterra en 1973-1974.

Durant els 26 anys d'existència de la facultat han estat degans els professors Ignacio Morgado (1991-1993), Josep M. Blanch (1993-1996), Assumpta Martí (1996-1998), M. Dolors Riba (1998-2002), Jordi Fernández (2002-2006), Miquel Domènech Argemí (2006-2009), Maite Martínez González (2009-2012), Maria Teresa Gutiérrez (2013-2016), Margarita Martí Nicolovius (2016-2019) i Tatiana Rovira (que ostenta el càrrec des de setembre de 2019).

Igual que les principals universitats públiques de l'estat espanyol fa més de 40 anys que formem a promocions de psicòlegs i comptem amb: 20 promocions amb la llicenciatura de Filosofia i Lletres (Secció Psicologia); 20 promocions amb la llicenciatura en Psicologia i 4 promocions de graduats en Psicologia, prenent com a referència el curs actual 2016-17. Concretament el curs acadèmic 1990-1991 s'inicien els estudis de llicenciat/da en Psicologia, coincidint a la creació de la Facultat, i el curs 2010-2011 la titulació de grau en Psicologia.

Els estudis de logopèdia s'inicien a la Universitat Autònoma de Barcelona el curs 1997-1998 com a titulació que dóna lloc al títol de diplomat/da en logopèdia. A partir del curs 2009-2010 la titulació es transforma en grau en logopèdia. L'ampliació de l'oferta docent va fer necessari endegar un procés de revisió del Reglament del Centre. Aquest procés va culminar amb l'aprovació del Reglament pel Claustre de la Facultat del dia 3 de desembre de 1998 i per la Junta de Govern de la Universitat, amb data 28 de gener de 1999. Aquests estudis organitzats per la Facultat de Psicologia són de caràcter interdisciplinari, participen en la docència departaments de la Facultat de Medicina (33%) i, en menor mesura, departaments de les Facultats de Ciències de l'Educació i Filosofia i Lletres (14%). Prenent com a referència el curs actual 2016-17 s'han graduat en Logopèdia 5 promocions.

A partir del curs acadèmic 2007-2008, d'acord amb els decrets 55/2005, de 21 de gener, i 1393/2007, de 29 d'octubre, s'imparteixen les primeres titulacions de màsters universitaris, alguns dels quals procedeixen de la transformació dels crèdits de formació vinculats als programes de doctorat. Al curs 2009-10 s'adapta la titulació de Logopèdia i el 2010-11 s'implanta el grau de Psicologia. Actualment el centre imparteix dues titulacions de grau, psicologia i logopèdia, i sis titulacions de màster universitari, a més de col·laborar en un màster interuniversitari i en quatre titulacions de grau de la UAB. La Facultat desenvolupa la seva activitat formativa tot estimulant el pensament crític, la reflexió i la implicació amb la societat.

Durant el curs 2004-2005 la Facultat es va ampliar amb una nova ala dedicada a laboratoris docent, aules d'informàtica i espais departamentals. A més a més, es va elaborar un nou Reglament d'acord amb els nous estatuts de la UAB, que van ser aprovats pel Claustre de la Facultat el 10 de març de 2005 i pel Consell de Govern de la Universitat el 21 d'abril de 2005. L'últim Reglament de la Facultat va ser revisat i aprovat per Junta Facultat el 14 de març de 2016 i pel Consell de Govern de la Universitat el 10 de maig de 2016.

Durant el període de govern de la Facultat 2013-2016, s'han implementat els Màsters Universitaris en Psicologia General Sanitària i en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge, s'han acreditat les titulacions de Grau en Psicologia i en Logopèdia i tres Màsters Universitaris: en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut, en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions i en Recerca i Intervenció Psicosocial. També s'han aprovat les modificacions en el Grau en Logopèdia i en els Màsters Universitaris en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física i en el d'Investigació en Psicologia Clínica i de la Salut, que s'implantaran al curs 2017/18.