Els estudiants

Alumnat

Les estudiants tenen representació a la Junta de Facultat, a les comissions delegades de la Junta i als departaments del centre. A banda, els estudiants també estan representats en els òrgans de govern de la UAB. Altres formes d'organització presents a la Facultat i que estan dirigides per les mateixes estudiants són el Consell d'Estudiants,  les associacions, els col·lectius i els grups assemblearis.

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de les facultats o escoles i, com a tal, es compon de personal acadèmic, alumnat, personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen. La Junta és presidida per la degana de la Facultat.

Són funcions de la Junta, l'elecció del Degà/na, l'elaboració, l'aprovació i la modificació, si s'escau, del reglament de la Facultat, l'elaboració de les línies generals d'actuació de la Facultat i la supervisió de la gestió dels Òrgans de Govern de la Facultat.

Representants dels estudiants a la Junta de Facultat (12/11/2019):

Laura Alcalde
Jan Arañó
Laura Buch
Adriadna Devant
Núria Fàbrega
Judit Bertran
Miriam Flores
Clara Garcia
Ivan Gonzalez
Mireia López
Carla Lorente
Nuria Membrive
Miguel Porras
Judit Puig
David Quevedo
Patty Mayoral
Esther Sáez
Bernat Saldo
Núria Solsona
Martina Torres
Sabina Tulbure

La Junta Permanent té diverses competències delegades de la Junta de Facultat i és l'òrgan ordinari de govern de la Facultat de Psicologia, amb reunions més periòdiques que la Junta de Facultat.
 
Representants dels estudiants a la Junta Permanent (25/11/2019):

Jan Arañó
Judit Bertran
Miriam Flores
Núria Fabrega
Clara Garcia
Ona Lucea Tomas
Patricia Mayoral
Judit Puig
Bernat Saldo
Núria Solsona
Sabina Tulbure
 

*Accés a les actes de les sessions. Els estudiants interessats en accedir a les actes de les sessions poden enviar un missatge sol·licitant aquesta documentació a dg.psicologia@uab.cat

El Consell d'Estudiants de la Facultat és l'òrgan de representació, participació, coordinació i decisió de l’alumnat de la Facultat de Psicologia, i alhora, és l'òrgan interlocutor dels i les estudiants amb les institucions de la UAB.

El Consell d’estructura a partir del Reglament del Consell d’Estudiants de la Facultat de Psicologia. Al consell hi pot participar qualsevol estudiant amb inscripció a un grau o màster de la Facultat (Psicologia o Logopèdia), i les decisions es prenen a partir del consens comú. El Consell d’Estudiants pretén fomentar la integració i col·laboració entre tots els col·lectius estudiantils de la Facultat.

En cas de realitzar votacions, les persones membres nates (vegeu l’article 2 Composició) tenen dret a vot: delegats i delegades  de grup acadèmic; membres de la Junta de Facultat; representants de la facultat al Claustre de la UAB; representants de la facultat al Consell d'Estudiants de la UAB; tres membres de l'Assemblea de la Facultat i tres de cada col·lectiu actiu a la Facultat de Psicologia que estigui inscrit al Directori de Col·lectius.

El Consell d’Estudiants de la UAB és l'òrgan de representació estudiantil de la UAB i té per objectiu principal fer arribar la veu dels estudiants als òrgans de presa de decisions de la universitat, garantint així els drets de la comunitat estudiantil.

Es va constituir el 25 de maig de 2012 i està composat per 59 estudiants. Les persones membres del Plenari del curs 2020/2021 que pertanyen a la Facultat de Psicologia són:

 

  • Paula Ponce López
  • David Quevedo Barber
  • Núria Fàbrega Capdevila
  • Sabina Tulbure


 

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, el qual debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada 4 anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fan cada 2 anys.

Les seves funcions principals són elaborar, aprovar i reformar els Estatuts de la Universitat, aprovar el seu propi reglament de funcionament, elegir i revocar el síndic de greuges, aprovar el seu reglament, conèixer i debatre les línies generals de la política de la Universitat; entre d'altres.

L'alumnat electe de la Facultat de Psicologia al Claustre són:

  
Judit Bertran Sánchez
Alba Torroella Diéguez
Núria Fàbrega Capdevila
Caterina Roig Fons
David Marzá González                                          
Bernat Saldo González

 

Els estudiants tenen representació en els departaments de la facultat. Cada departament preveu, en el seu reglament intern, com ser-ne un dels seus representants.


Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

En l’article 12 diu: «Els/les representants dels estudiants hauran de presentar els seus credencials per escrit al Director del Departament en un termini màxim de vuit setmanes a partir de l’inici del curs».Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

En l’article 3 diu: «Poden adscriure’s al departament:

1) Els/les estudiants de 2n cicle que s’hagin matriculat a un nombre superior del 80% dels crèdits optatius impartits per l’Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.

2) Els/les estudiants de 3er cicle que cursin programes de doctorat organitzats pel Departament de Psicologia Clínica i de la Salut o programes en els que el Departament hi col·labori, sempre i quan tinguin inscrita la seva tesi doctoral al Departament.»

L’adscripció dels/de les estudiants de 2n i 3r cicles al Departament podrà fer-se prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, del resguard de matrícula dintre del termini de tres mesos posteriors a la matriculació.

Els/les estudiants que s’adscriguin al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut no podran estar adscrits/es simultàniament a cap altre Departament.Departament de Psicologia Social

En l’article 3 diu: «Poden adscriure’s al departament:

1) Els i les estudiants de grau que s’hagin matriculat de crèdits impartits pel Departament de Psicologia Social.

2) Els i les estudiants de postgrau que cursin programes organitzats pel Departament de Psicologia Social o programes en els que el departament hi col·labori, en aquest darrer cas sempre i quan tinguin inscrita la seva tesi doctoral al Departament de Psicologia Social.»

L’adscripció dels i de les estudiants de grau al Departament podrà fer-se durant els tres mesos següents a la seva matriculació prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, del resguard de matrícula.

Els i les estudiants de postgrau podran adscriure’s al Departament durant els tres mesos següents a la seva matriculació prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, de la matrícula o de la inscripció de Tesis al Departament.

Els i les estudiants que s’adscriguin al Departament de Psicologia Social no podran estar adscrits/es simultàniament a cap altre Departament.
Els i les estudiants perdran la seva condició d’adscrits al complir-se un any de la seva adscripció, o bé per demanda pròpia expressa.

El Departament farà públic el procés d’adscripció dels i de les estudiants.Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut

En l’article 9, apartat d diu: «Una representació d’estudiants de 2n i 3r cicles que estiguin adscrits al Departament fins a un màxim del 10 % dels membres descrits en els punts a), b) i c) del present apartat.»


El delegat o delegada és l'interlocutor bàsic per afavorir un model integral de formació. Els delegats i delegades són triats/des pels altres membres del grup acadèmic a l'inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Dinamització Comunitària.

Cens dels delegats i delegades de curs acadèmic de la Facultat de Psicologia

1. Assamblea de Psicologia

L’assamblea és una forma d’organització que es caracteritza per la seva horitzontalitat, és a dir, no hi ha  una jerarquia, ni líders, per tant tots els membres de l’assamblea tenen el mateix poder de decisió i intervenció, i tothom que hi participa ho fa a títol individual i pel fet de ser estudiant.
L’assamblea de facultat és el que els i les estudiants que hi participem volem que sigui. Per tant, no hi ha una ideologia definida, i les línies d’actuació, així com la manera d’organitzar-se, depèn únicament de la gent que hi treballa i la participació en l’assemblea.

És des d’aquest espai obert on defensem els interessos i les necessitats dels i les estudiants de tots els cursos de la facultat, tractant i debatent diferents temes, amb la voluntat d’arribar a un consens. Aquesta forma d’organitzar-se caracteritza la lluita estudiantil de tota la universitat Autònoma, de manera que ens coordinem amb la resta d’assamblees de facultat a través de reunions intercampus.

Des de l’assamblea es vol donar resposta a totes aquelles amenaces a l’educació pública i en concret als estudis de psicologia i logopèdia, però sobretot és generadora d’idees i propostes, per fer de la universitat un espai viu, obert, engrescador que, en front la competitivitat i el pensament únic, afavoreixi el pensament crític, el compromís i la participació. Ens trobem cada dilluns a 2/4 d’una, al local d’estudiants.


2. iPsych

Grup format per alumnes de la facultat de psicologia disposats a mostrar l'altre cara del món universitari. L'estudi i l'esforç estan bé, però desprès és necessari desconnectar i nosaltres oferim aquesta desconnexió. Organitzem festes, gimcanes per als nous i per als no tan nous, activitats de cohesió per a tota la facultat (sobretot en dies clau com sant Jordi, la castanyada, etc...) i sempre que es pot, fer una mica d’escàndol i d'espectacle, tot amb objectius psicoterapèutics.

3. Aiesec

AIESEC és l'organització sense ànim de lucre formada i gestionada íntegrament per joves professionals més gran del món, amb més de 100.000 membres en actiu en 125 països i territoris dels 5 continents. Fem possible que els estudiants puguin desenvolupar-se i créixer tant personal com professionalment a través dels nostres programes de pràctiques professionals i voluntariat internacional.