Comissió Economia, Infraestructura i Serveis

Comissió d'Economia i Infraestructures

És l'encarregada d'elaborar la proposta de programació econòmica i vetllar per la distribució dels recursos de la facultat.

1. Correspon a la Comissió d'Economia, Infraestructura i Serveis
a) Elaborar anualment la previsió pressupostària de la Facultat i qualsevol altra programació econòmica.
b) Proposar la distribució dels fons per a inversions adjudicats a la Facultat, i també la manera de gestionar-los i administrar-los.
c) Proposar criteris de distribució econòmica dels Màsters Oficials i vetllar pel compliment de la despesa assignada.
d) Supervisar el bon funcionament dels serveis i els equipaments propis de la Facultat.
e) Estudiar i analitzar la globalitat de les necessitats dels serveis i dels equipaments, i fer les propostes pertinents a la Junta de Facultat.
f) Revisar els processos del SGIQ que li són propis, i fer-ne els corresponents informes de revisió i seguiment.
g) Qualsevol altra funció relacionada amb l'administració i la gestió dels serveis i dels equipaments que li atorgui la Junta de Facultat.

2. En cas de votació, els acords s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques han d'adoptar-se per majoria qualificada.

3. Les actes aprovades per la CE es donen a conèixer als membres de la Facultat mitjançant el web de la Facultat.


Reglament Comissió d'Economia, Infraestructura i Serveis

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA I SERVEIS:
 

El vicedegà d' Economia i Secretari de la Facultat (president) Tomas Blasco
La gestora econòmica del centre Laura Assens
L'administrador del centre Jose Luis Costa
Dos representants del professorat amb vinculació permanent Sergi Ballespí
  Pilar Segura
Un representant del professorat sense vinculació permanent Jesús Rojas
Dos estudiants representants Alfie Robert Aitken Crawshaw
  Naiara Oliver