Comissió d'Afers Academics i de Qualitat

Comissió d'Afers Acadèmics i de Qualitat (CAAiQ)

Es l'encarregada d'establir les necessitats docents de la facultat, proposar criteris organitzatius de l'ordenació docent, avaluar la coherència, progressió i especificitat en els continguts de les assignatures, i promoure iniciatives docents. També és l’encarregada de vetllar pel desenvolupament i la revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Facultat.1. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics i de Qualitata) Establir les necessitats docents de la Facultat, i avaluar-ne la logística docent.b) Proposar els criteris i les pautes d'avaluació per a totes les titulacions del grau i postgrau que s'imparteixin a la Facultat.c) Proposar el calendari acadèmic i administratiu de la Facultat.d) Resoldre les sol·licituds d'avaluació per compensació.e) Altres que li pugui encomanar la Junta Permanent de Facultat en l'àmbit de la docència, i en l'ordenació acadèmicaf) Treballar els processos del SGIQ que li són propis, i realitzar els corresponents informes de revisió i seguiment dels mateixos.2) En cas de votació, els acords s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques s'han d'adoptar-se per majoria qualificada.3) Els acords adoptats per la CAAiQ s'han de donar a conèixer als membres de la facultat i se n'ha de fer difusió com a màxim 15 dies després d'haver tingut lloc la sessió corresponent, pels mitjans habituals de la Facultat.Reglament Comissió Acadèmica i de Qualitat (Aprovat en Junta Permanent 113)MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS i DE QUALITAT

Vicedegana d'Afers Acadèmics de Graus i Màsters (presidenta) Sònia Darbra
Coordinador dels estudis de grau en Psicologia Albert Feliu
Coordinadora dels estudis de grau en Logopèdia  
Gestor Acadèmic o en qui delegui M.Jesús Nebrera
Gestor de Qualitat de la Facultat Raul Calejo
Representant del professorat del grau en Psicologia Eva Penelo
Representant del professorat del grau en Logopèdia Sílvia Edo
Un professor/a representant dels Màsters Oficials de la Facultat Maria Alvarez
Representant de l'alumnat del grau en Psicologia Sofia Peris
Representant de l'alumnat del grau en Logopèdia Maria Pinart
Representant de l'alumnat dels Màsters Oficials de la Facultat Pendent