Comissió de Pràctiques

Comissió de Pràctiques

Entre d'altres funcions, és l'encarregada d'organitzar i supervisar el Pràcticum i les activitats d'intercanvi de la facultat i fixar les condicions particulars de les convocatòries.

1. Correspon a la Comissió de Pràctiques
a) Vetllar pel desenvolupament i seguiment de les Pràctiques Externes de les titulacions de la Facultat.
b) Vetllar pel desenvolupament i seguiment del programa de Mobilitat i Intercanvis de la Facultat.
c) Vetllar pel desenvolupament i seguiment  de les accions d'ocupabilitat i inserció laboral de l'alumnat.
d) Plantejar propostes de millora dels procediments de gestió i organització de les Pràctiques Externes i del Programa de Mobilitat de les titulacions de la Facultat i propostes referents Relacions institucionals.

2. La vicedegana informarà i sotmetrà a aprovació de la Junta Permanent els documents de treball acordats en el desenvolupament de les tasques pròpies d'aquesta Comissió.

En cas de votació, els acords s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques han d'adoptar-se per majoria qualificada.

3. Les actes aprovades per la CPERI es donen a conèixer als membres de la facultat mitjançant el web de la Facultat.


Reglament Comissió de Pràctiques


MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES:


(*)  proposada per formar part d'aquesta Comissió en base a l'Article 27.5 del reglament de la Facultat de Psicologia
 

La vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions Institucionals (presidenta) Estel Gelabert
La coordinadora d'Intercanvis de Facultat Judit Castellà
El cap de Gestió Acadèmica o en qui delegui M.Jesús Nebrera
Dos membres del professorat, vocals de cada titulació de grau, amb vinculació a les Pràctiques Externes  
Psicologia Susana Pallarés
Logopèdia Carrasumada Serrano
La persona coordinadora de les pràctiques externes del Màster regulat en Psicologia General Sanitària Ana Barajas
Un coordinador o una coordinadora de Màster oficial professionalitzador, en representació dels màsters oficials de la Facultat Lluis Capdevila
Dos membres de l'alumnat, representants de cada titulació de grau  
Psicologia Pendent
Logopèdia pendent
Un membre de l'alumnat, representant dels Màsters oficials professionalitzadors pendent

 

 


Acta 1/2019 de la Reunió de la Comissió de Pràctiques Externes (CPE) de la Facultat de Psicologia