Consultes freqüents sobre Avaluació

 

 1. Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura/mòdul?
 2. Quines conseqüències té un No avaluable?
 3. On puc consultar les qualificacions?
 4. Si he tret una matrícula d’honor, tinc alguna gratuïtat el curs següent?
 5. He suspès una part d’una assignatura, cal que la matriculi sencera al curs següent?
 6. Què és la convocatòria de gràcia (o extraordinària)? Què és la matrícula extraordinària?
 7. Si no estic d’acord amb la qualificació obtinguda en una assignatura, què puc fer?
 8. Què és la convocatòria extraordinària de fi d’estudis (també anomenada convocatòria extraordinària de febrer)?
 9. Què és l’avaluació per compensació?
 10. Hi ha la possibilitat de presentar-se als exàmens sense assistir a classe?

 
1. Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura/mòdul?

Tres convocatòries (per cada matrícula una convocatòria). A la tercera convocatòria, l’estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal.

La no superació de l’assignatura/mòdul en aquestes tres matrícules (convocatòries) té com a conseqüència la pèrdua de la permanència en els estudis.
En el cas dels estudis de Grau, els estudiants tindreu la possibilitat de sol.licitar una matrícula de gràcia (o extraordinària).
No heu de confondre la matrícula de gràcia (o extraordinària) amb la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer (veure consulta 9).

2. Quines conseqüències té un No avaluable?

En els graus i màsters exhaureix convocatòria, com un suspens. Si l’assignatura o mòdul és de tipologia optativa pots no matricular-la de nou al curs següent.

3. On puc consultar les qualificacions?
 
Les parcials, a criteri de cada docent, al campus virtual i/o a la secretaria virtual (http://sia.uab.cat). Les finals, a la secretaria virtual; si estan entre parèntesi és que encara són provisionals.
 

4. Si he tret una matrícula d’honor, tinc alguna gratuïtat el curs següent?

Pots matricular-te gratuïtament d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la qual has obtingut la matrícula d'honor. La deducció no pot superar el nombre d'assignatures de les quals t'has matriculat ni l'import global de la matrícula:

 • Si has obtingut la matrícula d'honor en els estudis que estàs cursant a la UAB, el descompte s'aplica automàticament. Si la matrícula d'honor l'has obtinguda en uns altres estudis de la UAB o en un centre adscrit a la UAB, has de sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui per aquest concepte presentant una sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre. En qualsevol dels casos, aquesta gratuïtat s'aplica amb independència que la matrícula d'honor s'hagi obtingut o no en els mateixos estudis. També serà d'aplicació en cas d'estudis interuniversitaris sempre i quan la UAB sigui coordinadora o participant en aquests estudis.
 • Aquesta gratuïtat s'aplica en assignatures o crèdits matriculats per primera vegada. Per tenir la gratuïtat, cal fer la matrícula el curs acadèmic immediatament posterior. Excepcionalment en el cas que hagis assolit l’esmentada qualificació i no tinguis la possibilitat de matricular prou crèdits per primera vegada en el període immediatament posterior, quan matricules crèdits per segona vegada o posteriorment, se t’aplicarà la gratuïtat en l'import equivalent a la que haguessis gaudit en cas que fossin assignatures matriculades per primera vegada.
   

5. He suspès una part d’una assignatura, cal que la matriculi sencera al curs següent?

Si la nota final de l’assignatura o mòdul és un suspès o un No avaluable, caldrà que la matriculis de nou al curs següent. Només en el cas de les assignatures optatives no caldrà que les tornis a matricular perquè són abandonables.

6. Què és la convocatòria de gràcia (o extraordinària)? Què és la matrícula extraordinària?

Aquest concepte només existeix per als estudis de Grau i no per als estudis de Màster Universitari.

La normativa acadèmica de la UAB estableix per als estudis de Grau: l’estudiant té dret a formalitzar tres matrícules per a superar una assignatura i, una vegada esgotades, pot sol·licitar-ne una d’extraordinària.

No heu de confondre la matrícula de gràcia (o extraordinària) amb la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer (veure consulta 9).

7. Si no estic d’acord amb la qualificació obtinguda en una assignatura, què puc fer?

En cas de disconformitat amb l’avaluació final d’una assignatura, primerament hauràs de sol·licitar una revisió ordinària amb el/la professor/a responsable de l’assignatura/mòdul, com a mínim 24 hores després d'haver fet públiques les notes, o el mateix dia, si s'ha anunciat públicament amb anterioritat.

Un cop feta la revisió ordinària, si continues en desacord amb la nota, podràs sol·licitar una revisió extraordinària al Deganat del centre, presentant una instància a la Gestió Acadèmica de la Facultat. La podràs sol·licitar a partir de la data límit de tancament d’actes i en un termini màxim de 15 dies naturals.

Més informació

8. Què és la convocatòria extraordinària de fi d’estudis (també anomenada convocatòria extraordinària de febrer)?

Es tracta d’una prova de síntesi per finalitzar els estudis al febrer. L’estudiant ha d’estar matriculat de tots els crèdits que li manquin per acabar la carrera. Aquests no poden ser matriculats per primera vegada, excepte les pràctiques i el treball de fi de grau. En aquest últim cas no podrà consistir en una prova de síntesi i necessitaran de l'autorització del tutor o tutora.

Més informació
 

9. Què és l’avaluació per compensació?

Només aplicable als estudis de grau i consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d’una titulació. Es pot demanar una sola vegada per titulació i només es pot compensar una assignatura amb un nombre màxim de 12 crèdits.

Més informació

10. Hi ha la possibilitat de presentar-se als exàmens sense assistir a classe?

Els estudis de la nostra universitat són amb docència presencial.
A la guia docent de cada assignatura trobareu la informació sobre els criteris d'avaluació que utilitzarà el docent responsable d'impartir docència en aquella assignatura. A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura o mòdul podrà consistir, a decisió del professor responsable de l'assignatura, en una prova de síntesi, que permeti l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previstos en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.
Guies docents dels Graus
Guies docents dels Màsters oficials