Avaluació per compensació

 

Consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació.

Requisits

  1. Estar matriculat de l'assignatura per a la qual es sol·licita l'avaluació per compensació durant l'any acadèmic en el qual es presenta la sol·licitud.
  2. Haver esgotat en aquesta assignatura el nombre de matrícules ordinàries de la UAB establert a la normativa que regula el règim de permanència.
  3. En el cas que amb la superació de l'assignatura l'estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries.
  4. Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l'assignatura una qualificació igual o superior a 3,5.
  5. L'avaluació per compensació es podrà sol·licitar una sola vegada a cada titulació. Queden exclosos el treball final de grau i el pràcticum.
  6. En el cas de sol·licitar l'avaluació per compensació d'una assignatura optativa, serà imprescindible que l'estudiant finalitzi els seus estudis amb la superació d'aquesta assignatura (norma en vigor des del 10 de maig de 2016).
  7. Només es podrà compensar una assignatura, amb un nombre màxim de 12 crèdits.
  8. El Deganat de cada centre serà qui resoldrà les sol·licituds d'avaluació per compensació.
  9. Els períodes de sol·licitud i d'avaluació s'establiran en el calendari academicoadministratiu de la UAB
  10.  Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l'acta amb la qualificació d'apte/a per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l'efecte exclusivament de baremació de l'expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.
Termini de sol·licitud:

1r termini: del 26 de febrer al 9 de març de 2018
2n termini del 13 al 26 de juliol de 2018

LLoc de presentació:

Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació (Edifici G5)