Preguntes freqüents Certificats

 1. Com puc sol·licitar un certificat acadèmic personal? Ho puc fer a distància?
 2. Si sol·licito el certificat acadèmic personal a la Gestió Acadèmica de la Facultat me l’enduré al moment? I si el sol·licito de forma electrònica?
 3. Quina informació inclou el certificat acadèmic personal?
 4. Soc Diplomat de Professorat d'EGB: puc sol·licitar el certificat del Nivell C de català?
 5. Soc Diplomat de la titulació de Mestre: puc sol·licitar el certificat del Nivell C de català?
 6. Soc Graduat en Educació Primària o en Educació Infantil: puc sol·licitar el certificat del Nivell C de català?
 7. Com he de sol·licitar el Certificat de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari?
 8. M’han admès en una altra Universitat i m’han demanat que us sol·liciti el trasllat d’expedient, com ho he de fer?
 9. Puc demanar el certificat en anglès?
 10. Pot fer la sol·licitud del meu certificat una altra persona?
 11. He de pagar per sol·licitar un certificat?
 12. Si vinc a sol·licitar-ho presencialment a la Gestió Acadèmica, com puc formalitzar el pagament?
 13. Puc demanar un certificat electrònic per a estudis de Màster Universitari? 
 14. Quina és la vigència d’un Certificat Acadèmic Personal emès de forma electrònica?
 15. El certificat electrònic és un document oficial amb validesa?
 16. No recordo el NIU, ni la paraula de pas, cóm puc doncs sol.licitar un certificat electrònic?
 17. Soc Diplomat/da en Educació Social, puc exercir com a docent en el cos de professorat de secundària?
 18. Soc Llicenciat/da en Pedagogia, puc exercir com a docent en el cos de professorat de secundària?
 19. Soc Llicenciat/da en Psicopedagogia, puc exercir com a docent en el cos de professorat de secundària?
1. Com puc sol·licitar un certificat acadèmic personal? Ho puc fer a distància?

Per sol·licitar un certificat acadèmic personal disposes de tres opcions possibles: bé de forma electrònica des del portal web de Secretaria virtual (http://sia.uab.cat), aquesta opció només en el cas d’estudis de Grau i Màster Universitari, bé per correu postal, o bé de forma presencial a la Gestió Acadèmica del teu centre.
 
Per a sol·licitar el certificat acadèmic personal dels teus estudis de forma electrònica, cal que t’adrecis al portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat ALUMNES:  Sol·licitud de Certificats Electrònics (graus i màsters) .Una vegada formalitzada la sol·licitud, cal que abonis la taxa corresponent per aquest tràmit.

També ho pots fer per correu postal. En aquest cas hauràs d’enviar a la Gestió Acadèmica del centre el formulari de sol·licitud disponible al web, juntament amb la fotocòpia del teu DNI o passaport, i el justificant d’haver abonat les taxes corresponents a aquest tràmit. Caldrà que indiquis a la sol·licitud, si vindràs personalment a recollir-lo o si vols que et sigui tramés per correu postal.

Per a sol·licitar-lo de forma presencial, cal que t’adrecis a la Gestió Acadèmica del centre de la UAB on els curses o on els vas cursar. Caldrà que presentis una sol·licitud i abonis la taxa corresponent per aquest tràmit.

En el cas que necessitis que consti alguna observació al teu certificat o  si vas cursar uns estudis d’un pla antic (Diplomatura de Mestre d'EGB o Llicenciatura en Ciències de l'Educació  (Pedagogia)) no podràs optar per l’opció de sol.licitar el certificat electrònic.

Més informació
 

2. Si sol·licito el certificat acadèmic personal a la Gestió Acadèmica de la Facultat me l’enduré al moment ? I si el sol·licito de forma electrònica? I si el sol·licito de forma electrònica?

Aquest tràmit pot trigar uns dies, et recomanem doncs que el sol·licitis amb temps. Excepcionalment, et podràs emportar el certificat el mateix dia si la persona responsable de signar-ho es troba present i si no es produeix cap incidència que ho impedeixi.

Si el sol·licites de forma electrònica, un cop formalitzat el pagament electrònic, l'obtindràs de forma immediata.

3. Quina informació inclou el certificat acadèmic personal?

Consta la informació relativa a l'accés als estudis, les assignatures/mòduls que has cursat durant la titulació amb la  nota corresponent i l’any en què s’han cursat, la menció o especialitat de la titulació (en cas que en tingui), les assignatures/mòduls i/o activitats que has transferit o reconegut al llarg de la titulació, així com també pots sol·licitar que s’inclogui la nota mitja que has obtingut a la titulació.

A més, en els certificats acadèmics personals electrònics, aquesta informació s’emet en 3 llengües: català, castellà i anglès; tot en un mateix document.

4. Soc Diplomat de Professorat d’EGB: puc sol·licitar el certificat del Nivell C de català?
 
En cap cas podem certificar el Nivell C de català.

El certificat que podem emetre és el de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari i Infantil, als titulats o titulades de les Diplomatures de Professorat  en EGB de qualsevol especialitat.

No obstant això, de moment, aquesta opció no està disponible, de manera automàtica, per als certificats acadèmics emesos de forma electrònica; és a dir, que si necessites que consti en el mateix aquesta informació, hauràs de trametre un correu electrònic a la Gestió Acadèmica del centre a l’adreça:
ga.c.educacio@uab.cat sol·licitar que s’incorpori a les observacions del certificat acadèmic personal, la informació relativa a la capacitació de català. La Gestió Acadèmica revisarà cada cas i donarà resposta a la petició per tal que pugueu formalitzar la sol·licitud del certificat electrònic o que passeu a formalitzar el tràmit de forma presencial a la teva Gestió Acadèmica, segons sigui el cas. Ja que en tots els casos no serà possible formalitzar la sol·licitud del certificat electrònic i caldrà formalitzar el tràmit presencialment.


5. Soc Diplomat de la titulació de Mestre: puc sol·licitar el certificat del Nivell C de català?

En cap cas podem certificar el Nivell C de català.

El certificat que podem emetre és el de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari i Infantil, als titulats o titulades de les Diplomatures de Mestres de qualsevol especialitat.

No obstant això, de moment, aquesta opció no està disponible, de manera automàtica, per als certificats acadèmics emesos de forma electrònica; és a dir, que si necessites que consti en el mateix aquesta informació, hauràs de trametre un correu electrònic a la Gestió Acadèmica del centre a l’adreça : ga.c.educacio@uab.cat sol·licitar que s’incorpori a les observacions del certificat acadèmic personal, la informació relativa a la capacitació de català. La Gestió Acadèmica revisarà cada cas i donarà resposta a la petició per tal que pugueu formalitzar la sol·licitud del certificat electrònic o que passeu a formalitzar el tràmit de forma presencial a la teva Gestió Acadèmica, segons sigui el cas. Ja que en tots els casos no serà possible formalitzar la sol·licitud del certificat electrònic i caldrà formalitzar el tràmit presencialment.

6. Soc Graduat en Educació Primària o en Educació Infantil: puc sol·licitar el certificat del Nivell C de català?

En cap cas podem certificar el Nivell C de català.

Amb la consolidació del sistema educatiu català i amb l’establiment del reconeixement, per l’escolaritat reglada no universitària, de l’equivalent al nivell C1 de llengua catalana i, per tant, en ser l’esmentat certificat suficient per a poder formar part del personal docent, no és necessari acreditar el certificat de capacitació per exercir docència en el sistema educatiu de Catalunya (ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certiicats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.)

7. Com haig de sol·licitar el Certificat de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari i Infantil?

Trobaràs la resposta a la consulta 4, 5 o 6 segons siguis graduat o diplomat.


8. M’han admès en una altra Universitat i m’han demanat que us sol·liciti el  trasllat d’expedient, com ho haig de fer?

Hauràs de presentar la carta d’admissió de l’altra Universitat, omplir la sol·licitud de certificat i pagar la taxa corresponent. Una vegada hagis fet el pagament, et facilitarem un rebut conforme has sol·licitat el trasllat d’expedient, que caldrà que presentis a la Universitat a la qual has accedit. El mateix cas s’aplica si sol·liciteu un trasllat per simultaneïtat d’estudis.

Si el trasllat és dintre de la UAB o a  un centre adscrit a la UAB, estareu exempts d'abonar la taxa de trasllat.

9. Puc demanar el certificat en anglès?

Sí. Si sol·licites un Certificat Acadèmic Personal de forma electrònica, aquest s’emet automàticament en tres llengües: català, castellà i anglès.

No obstant això, recorda que els Certificats Acadèmics Personals que sol·licitis presencialment a la Gestió Acadèmica, només estan disponibles en les dues llengües oficials: català i/o castellà.

10. Pot fer la sol·licitud del meu certificat una altra persona?

. Si necessites un Certificat Acadèmic Personal que s’hagi de demanar presencialment a la Gestió Acadèmica, caldrà que aquesta persona vingui autoritzada per tu. Haurà de portar un document d’autorització degudament omplert i signat, a més d’una còpia del seu DNI/Passaport i del teu compulsat.

Pots descarregar aquí el document d’autorització

En el cas de que es tracti d'un Certificat electrònic, ho pots fer des de qualsevol ordinador mitjançant l’opció d’autosol·licitud i per tant, no caldrà que autoritzis a una altre persona per fer-ho.

11. He de pagar per sol·licitar un certificat?
 

. Es paga la taxa estipulada en el Decret de Preus Públics vigent en el moment que el sol·licitis.


12. Si vinc a sol·licitar-ho presencialment a la Gestió Acadèmica, com puc formalitzar el pagament?

Pots formalitzar el pagament de 2 formes diferents:

 

1. Mitjançant un ingrés al compte bancari: BBVA-CX  ES48 0182 6035 43 0201609886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX. A la teva sol·licitud hi has d'adjuntar el comprovant original de l’ ingrés.


2. Amb moneder electrònic, targeta de dèbit o de crèdit, a la gestió acadèmica del centre.

Més informació


13. Puc demanar un certificat electrònic?

Sí. És una opció oberta a tots els estudis (Diplomatura, Llicenciatura, Grau i Màsters Universitaris).

14. Quina és la vigència d’un certificat Acadèmic Personal emès de forma electrònica?

El Certificat Acadèmic Personal emès de forma electrònica perd la seva vigència als 3 anys de la seva sol·licitud. Pots descarregar-lo de la seu electrònica tantes vegades com el necessitis durant aquests 3 anys de vigència. Per a la qual cosa és important no perdre el codi de validació que es mostra al peu de la pàgina del certificat electrònic.
 
Si passats aquest 3 anys, requereixes un Certificat Acadèmic Personal, hauràs de tornar a formalitzar una nova autosol·licitud.


Si no conserves el codi de validació i necessites un certificat, hauràs de tornar a formalitzar l'autosoli·licitud.

15. El certificat electrònic és un document oficial amb validesa?

Sí. És tracta d’un document oficial que conté la signatura electrònica, i amb les mateixes característiques que els Certificats Acadèmics Personals que s’emeten presencialment a la Gestió Acadèmica; amb l’avantatge que el certificat electrònic s’emet en tres idiomes (català, castellà i anglès) en un únic document.

16. No recordo el NIU, ni la paraula de pas, cóm puc doncs sol.licitar un certificat electrònic?

Pots gestionar-ho a través del portal web de Secretaria virtual: aquí

En cas que no puguis generar la paraula de pas t’hauràs de personar a la Gestió Acadèmica del centre per obtenir novament el NIU i pasword, per a la qual cosa serà necessari que t’identifiquis amb el DNI.

17. Soc Diplomat/da en Educació Social, puc exercir com a docent en el cos de professorat de secundària?
 
Si vas titular-te amb anterioritat a l'01-10-2009 podràs optar a places de les especialitats de: Formació i orientació laboral i Intervenció sociocomunitària. Així com a places per al cos de professors tècnics de formació professional.

Per a la qual cosa hauràs de presentar una certificació on es faci constar la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives de la titulació.

Aquest certificat l’hauràs de sol.licitar a la Gestió Acadèmica del centre. Caldrà que presentis una sol·licitud que et facilitarem i hauràs de pagar la taxa corresponent per aquest tràmit.
 
Si vas titular-te amb posterioritat a l’01-10-2009 hauràs de cursar obligatòriament el Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària per poder optar a l’accés a aquest cos docent.
 
18. Soc Llicenciat/da en Pedagogia, puc exercir com a docent en el cos de professorat de secundària?
 
Si vas titular-te amb anterioritat l'01-10-2009 podràs optar a places de totes les especialitats del cos docent de professorat de secundària: Llicenciatura de pedagogia, Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats), Llicenciatura en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació secció ciències de l'educació): amb la presentació del títol és suficient.
 
Si vas titular-te amb posterioritat a l’01-10-2009:

(1) Si vas cursar una part dels estudis amb anterioritat a l’01-10-2009: verificarem si acompleixes amb els requeriments per emetre’t el certificat de formació pedagògica i didàctica que t’eximeixi d’haver de cursar el màster de formació del professorat de secundària i en cas afirmatiu te l’emetrem, en cas negatiu hauràs de cursar obligatòriament el màster de formació del professorat de secundària… si vols optar a l’ingrés a aquest cos docent.

(2) Si en canvi vas cursar els estudis íntegrament amb posterioritat a l’01-10-2009: hauràs de cursar obligatòriament el màster universitari en formació del professorat de secundària... si vols optar a l'ingrés a aquest cos docent.

En cas que acompleixis amb els requeriments per que us puguem emetre el certificat de formació pedagògica i didàctica haureu de presentar una sol.licitud de certificat que et facilitarem i hauràs de pagar la taxa corresponent per aquest tràmit.
 
19. Soc Llicenciat/da en Psicopedagogia, puc exercir com a docent en el cos de professorat de secundària?

Si vas titular-te amb anterioritat l'01-10-2009 podràs optar a places de totes les especialitats del cos docent de professorat de secundària: amb la presentació del títol és suficient.
 
Si vas titular-te amb posterioritat a l’01-10-2009:

(1) Si vas cursar una part dels estudis amb anterioritat a l’01-10-2009: verificarem si acompleixes amb els requeriments per emetre’t el certificat de formació pedagògica i didàctica que t’eximeixi d’haver de cursar el màster de formació del professorat de secundària i en cas afirmatiu te l’emetrem, en cas negatiu hauràs de cursar obligatòriament el màster de formació del professorat de secundària… si vols optar a l’ingrés a aquest cos docent.

(2) Si en canvi vas cursar els estudis íntegrament amb posterioritat a l’01-10-2009: hauràs de cursar obligatòriament el màster universitari en formació del professorat de secundària... si vols optar a l'ingrés a aquest cos docent.

En cas que acompleixis amb els requeriments per que us puguem emetre el certificat de formació pedagògica i didàctica haureu de presentar una sol.licitud de certificat que et facilitarem i hauràs de pagar la taxa corresponent per aquest tràmit.