Preguntes freqüents Certificats

  1. Com puc sol·licitar un certificat acadèmic personal?
  2. Quan podré tenir el certificat?
  3. Quina informació inclou el certificat acadèmic personal?
  4. Quins certificats de llengua catalana puc sol·licitar com a titulat a la Facultat?
  5. M'han admès en una altra Universitat i m'han demanat que us sol·liciti el trasllat d'expedient, com ho haig de fer?
  6. No recordo el NIU ni la paraula de pas, com puc doncs sol·licitar un certificat electrònic?
  7. Puc demanar un certificat que acrediti que estic exempt/a de cursar el Màster per exercir com a docent en el cos de professorat de secundària, segons els requisits que estableix el Departament d'Educació?
  8. Si faig la prova de nivell bàsic de competència digital docent que organitza la Facultat, quina certificació obtindré?


1. Com puc sol·licitar un certificat acadèmic personal?

Si has fet estudis de Grau, Màster oficial, Llicenciatura i/o Diplomatura el certificat acadèmic personal que pots sol·licitar és el que s’expedeix en format electrònic >Més informació

Només en el cas que necessitis legalitzar-lo, hauràs de venir a la Gestió Acadèmica després de fer el tràmit perquè hi afegim el segell i la signatura manuscrita.

Si vas fer estudis de Professorat d’EGB de l’Escola de Mestres de Sant Cugat o de Llicenciatura en Ciències de l’Educació (Pedagogia) a la Facultat de Ciències de l’Educació hauràs de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat, per correu postal o presencialment. >Més informació

 

2. Quan podré tenir el certificat?

El certificat electrònic l’obtindràs immediatament després de fer el pagament amb targeta.

Els certificats sol·licitats a la Gestió Acadèmica poden trigar uns dies. Et recomanem que el sol·licitis amb temps. Excepcionalment, et podràs emportar el certificat el mateix dia si la persona responsable de signar-ho es troba present i si no es produeix cap incidència que ho impedeixi.
 

3. Quina informació inclou el certificat acadèmic personal?


Consta la informació relativa a l'accés als estudis, les assignatures/mòduls que has cursat durant la titulació amb la  nota corresponent i l’any en què s’han cursat, la menció o especialitat de la titulació (en cas que en tingui), les assignatures/mòduls i/o activitats que has transferit o reconegut al llarg de la titulació, així com també pots sol·licitar que s’inclogui la nota mitja que has obtingut a la titulació.

Si necessites que el certificat reculli alguna altra informació, cal que ho sol·licitis per correu electrònic (ga.c.educacio@uab.cat) abans de tramitar-ne la sol·licitud.

 

4. Quins certificats de llengua catalana puc sol·licitar com a titulat a la Facultat?
 

La Facultat no pot certificar el nivell C1 de català. Si compleixes els requisits establerts a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, hauràs de dirigir-te a l’institut d’ensenyament secundari perquè expedeixin el certificat corresponent, que equival al nivell C1.

Si ets diplomat/da en la titulació de Mestre/a, pots sol·licitar el certificat de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari i Infantil a la Gestió Acadèmica de la Facultat. També pots demanar que s’inclogui aquesta informació al certificat acadèmic personal enviant un correu electrònic a ga.c.educacio@uab.cat.

Si ets diplomat/da en Professorat d’EGB i vas finalitzar els estudis a partir del curs 1978-79, pots sol·licitar a la Gestió Acadèmica de la Facultat el títol de Mestre/a de Català (equivalent al nivell C2) si vas fer l’especialitat de Filologia, o el certificat de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari i Infantil si vas fer una altra especialitat.

Si ets graduat/da, llicenciat/da, o diplomat/da d’alguna de les altres titulacions de la Facultat, no et podem expedir cap certificat de llengua catalana.
 

5. M'han admès en una altra Universitat i m'han demanat que us sol·liciti el trasllat d'expedient, com ho haig de fer?

Hauràs de presentar la carta d’admissió de l’altra Universitat, omplir la sol·licitud de certificat i pagar la taxa corresponent. Una vegada hagis fet el pagament, et facilitarem un rebut conforme has sol·licitat el trasllat d’expedient, que caldrà que presentis a la Universitat a la qual has accedit. El mateix cas s’aplica si sol·liciteu un trasllat per simultaneïtat d’estudis.

El tràmit el pots formalitzar presencialment o per correu postal.

Si el trasllat és dintre de la UAB o a  un centre adscrit a la UAB, estareu exempts d'abonar la taxa de trasllat.


6. No recordo el NIU ni la paraula de pas, com puc doncs sol·licitar un certificat electrònic?

Pots gestionar-ho a través del portal web de Secretaria virtual: aquí bé per l’opció OBTENIR LA CONTRASENYA, bé per l’opció ALTRES FUNCIONS: Estudiants de nou accés o sense targeta activa.

En cas que no puguis generar la paraula de pas t’hauràs de personar a la Gestió Acadèmica del centre per obtenir novament el NIU i pasword, per a la qual cosa serà necessari que t’identifiquis amb el DNI i reservis cita prèvia o trametre el següent formulari degudament omplert i signat per tu (descarrega’t el formulari: Sol·licitud. Formulari paper), és important que no deixis cap camp sense omplir i a exposo indiquis que necessites que actualitzem les teves dades personals al teu expedient per tal que pugui generar la teva paraula de pas i obtenir el NIU per l’opció del portal web de Secretaria virtual de Generació de la paraula de pas. A la sol·licitud has d’adjuntant el teu DNI compulsat que ha d’estat vigent, per correu certificat a la nostra adreça postal: Gestió Acadèmica, Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra.

 

7. Puc demanar un certificat que acrediti que estic exempt/a de cursar el Màster per exercir com a docent en el cos de professorat de secundària, segons els requisits que estableix el Departament d'Educació?

Sí, en els següents casos:

  • Vas titular-te en la Diplomatura d’Educació Social abans de l’1 d’octubre de 2009.
  • Vas titular-te en la Llicenciatura de Pedagogia o en la Llicenciatura de Psicopedagogia després de l’1 d’octubre de 2009 però havies superat 180 crèdits o més abans d’aquesta data.

En aquests casos podem incloure unes observacions al certificat acadèmic personal si ens fas arribar un correu a ga.c.educacio@uab.cat abans de sol·licitar el certificat electrònic.

Altres situacions:

En el cas de la Llicenciatura de Pedagogia o en la Llicenciatura de Psicopedagogia si vas titular-te amb anterioritat l'01-10-2009, no serà necessari sol·licitar aquest certificat, ja que, en aquest cas amb la presentació del títol és suficient.

Si ets titulat en Diplomatura d’Educació Social, Llicenciatura de Pedagogia o Llicenciatura de Psicopedagogia i no et trobes en una d’aquestes situacions hauràs de cursar obligatòriament el Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària per poder optar a l’accés a aquest cos docent.
 

8.  Si faig la prova de nivell bàsic de competència digital docent que organitza la Facultat, quina certificació obtindré?

Si fas i superes a la Facultat la prova COMDID-C que mesura el nivell de competència digital docent (segons l’establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a la resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig), es farà constar al teu expedient acadèmic i apareixerà al Suplement Europeu al Títol i al Certificat Acadèmic Personal.