Còpies electròniques autèntiques i compulses

Validació i autenticació de documents acadèmics

 

Còpies electròniques autèntiques i compulses

Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques:

“[...] tenen la consideració de còpia autèntica d'un document públic administratiu o privat les còpies efectuades, en el suport que sigui, pels òrgans competents de les administracions públiques en què quedi garantida la identitat de l'òrgan que ha efectuat la còpia i el seu contingut.

Les còpies autèntiques tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals.” (article 27, punt 2).

La Gestió Acadèmica de la Facultat pot fer i entregar-te còpies autèntiques electròniques o bé còpies compulsades en paper dels documents originals en format paper expedits per la Universitat Autònoma de Barcelona:

  • títol oficial
  • títol propi
  • suplement europeu al títol
  • certificats en paper amb signatura manuscrita

No fem còpies autèntiques electròniques o còpies compulsades en paper de:

  • documents expedits en format electrònic signats digitalment i/o amb codi segur de verificació, com ara certificacions acadèmiques, certificats substitutoris del títol, etc.
  • documents no expedits per la UAB

Documentació que has de portar:

  • Per a la còpia autèntica electrònica: document original
  • Per a la còpia compulsada d’un original en paper: document original i fotocòpia

Preu: no té cap cost econòmic per a l’usuari/ària.

Lloc: Registre general (edifici Rectorat) o Gestió Acadèmica del teu centre, en horari d’atenció al públic. Caldrà reservar cita prèvia al Rectorat o centre corresponent: cita prèvia.

 

Formes de verificació de documents

 

Verificació de documentació electrònica emesa per la Universitat Autònoma de Barcelona:

Certificació acadèmica personal (CAP) i certificat substitutori del títol (CST) expedits en format electrònic: es poden verificar a la Seu electrònica de la UAB mitjançant el codi segur de verificació (csv).

Verificació d’altres organismes:

Títols oficials universitaris: al web del Ministeri d’Universitats pots consultar els teus títols universitaris oficials i/o autoritzar (mitjançant la creació d’un codi de validació) a una altra persona perquè ho pugui fer.