Avaluació única

L’avaluació en els estudis de la UAB és un procés continuat (art. 259.2 de la Normativa de la UAB aplicable als estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudi regulats pel RD 822/2021) dins el període lectiu fixat per impartir l’assignatura, d’acord amb la seqüenciació del pla d’estudis i el calendari acadèmic de la UAB. L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. No obstant això, l’alumnat pot sol·licitar una avaluació única en els termes previstos a l’article 265.

A la guia docent de cada assignatura trobaràs la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats. Podràs consultar aquesta informació a partir del mes de juny abans de la matrícula.

Assignatures que ofereixen la possibilitat d’avaluació única

Graus

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària i Grau en Educació Primària (anglès)

Grau en Educació Social

Grau en Pedagogia

Màsters Oficials

Totes les assignatures permeten l’avaluació única (excepte el TFM i el Pràcticum).

Procediment de sol·licitud

Cal que formalitzis la sol·licitud mitjançant un dels formularis següents:

Sol·licitud d'avaluació única en estudis de grau

Sol·licitud d'avaluació única en estudis de màster

També cal que, a l’inici de les classes, informis el professorat de les assignatures en què vulguis sol·licitar-la. És molt recomanable parlar-hi primer amb cadascú. 

Termini de sol·licitud:

Consulta el calendari de tràmits administratius de la Facultat (apartat Avaluació).

Resolució

Consulta el calendari de tràmits administratius de la Facultat (apartat Avaluació).

A les assignatures en què tinguis autoritzada l’avaluació única caldrà que n’informis el professorat responsable. 

Tingues en compte que concedida l’avaluació única serà aplicada immediatament al teu expedient i no podràs renunciar-hi en cap cas.

Normativa d’avaluació única i preguntes freqüents

Aclariments i més informació sobre avaluació única