Premis extraordinaris de fi d'estudisConsulteu aquí la informació general de la UAB

PREMIS EXTRAORDINARIS DE FI D’ESTUDIS:

GRAUS, MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOPEDAGOGIA (ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ FORMAL) I MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES:

D’acord amb la Normativa sobre la concessió de premis extraordinaris de titulació de graus i de màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades, aprovada pel Consell de Govern de 7 de juliol de 2022.

La Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB establirà per a cada curs acadèmic el calendari per al procediment de concessió dels premis extraordinaris de titulació. Amb la premissa que tal com estableix la norma:

Primer: es constituirà un tribunal per cada titulació de Grau, un tribunal per la titulació de Màster Universitari en Psicopedagogia (Educació Formal) i un tribunal per la titulació de Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Educació Professional i Ensenyament d’Idiomes (a partir d’ara MU FPS).

Segon: El criteri únic per a la concessió dels premis extraordinaris és la nota mitjana de l’expedient acadèmic. El centre ha de fixar uns criteris de desempat per al cas que hi hagi candidats amb la mateixa nota mitjana global.

Tercer: el centre farà públic el llistat de candidats a obtenir el premi extraordinari, tenint en compte el requeriment que només podran optar els expedients que hagin obtingut una nota mitjana global igual o superior a 8,0.

Quart: el centre farà públic també el termini en què qualsevol estudiant que es consideri en millor dret pugui formular les al·legacions corresponents.

Cinquè: aquesta normativa entra en vigor per  a l’adjudicació dels premis extraordinaris de fi d’estudis corresponents a la promoció d’estudiants que finalitzin els estudis a partir del curs acadèmic 2021/2022.
 
Calendari del procediment:

Premis corresponents al curs 2022-2023:

Octubre 2023:

Dia 2: Es presenta a aprovació la proposta de tribunal a la Junta Permanent prevista per aquest dia.

Durant el mes d’octubre: Constitució tribunal per decidir criteris de desempat en cas d’empat en les primeres posicions de les llistes de candidats.

Novembre 2023:

Durant la 1ª setmana:
(1) publicació tribunal.
(2) publicació llistat de candidats que poden optar al premi extraordinari i criteris de desempat, si s’escau (que mantindrem publicat fins al tancament del termini d’al·legacions).

Tribunals

Entre la 2ª i 3ª setmana: Termini  perquè l'alumnat que ho consideri adient pugui presentar al·legacions.

Lloc de presentació: Gestió Acadèmica del centre.

El tribunal elabora la proposta de candidats tenint en compte les al·legacions presentades pels alumnes.

Desembre 2023:

Es presenta a aprovació la proposta de concessió de premi extraordinari feta pel tribunal a la Junta de Facultat prevista per al 19-12-2023. Un cop aprovada s’elevarà a la a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB (Comissió delegada del Consell de Govern) perquè en faci l’aprovació definitiva.

Març 2024:

Dia 5: La Comissió d’Afers Acadèmics de la Universitat Autònoma de Barcelona fa l'aprovació definitiva dels premis.

                                         premis extraordinaris

Des del centre es procedirà d’ofici  a fer constar la menció a l’expedient acadèmic de cada alumne, així com  al Suplement Europeu al Títol. Així mateix, es farà arribar a cada premiat un certificat electrònic trilingüe amb el que podrà acreditar l'obtenció d'aquest premi.

Des del centre es procedirà també d’ofici al reintegrament del preu abonat per cada estudiant per a l’obtenció del títol, en cas que procedeixi.