Premis extraordinaris de fi d'estudisConsulteu aquí la informació general de la UAB

PREMIS EXTRAORDINARIS DE FI D’ESTUDIS:

GRAUS, MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOPEDAGOGIA (ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ FORMAL) I MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES:

D’acord amb la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol (Acord del Consell de Govern de 9 d’abril de 2014)

La Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB establirà per a cada curs acadèmic el calendari per al procediment de concessió dels premis extraordinaris de titulació. Amb la premissa que tal com estableix la norma:

Primer: es constituirà un tribunal per cada titulació de Grau, un tribunal per la titulació de Màster Universitari en Psicopedagogia (Educació Formal) i un tribunal per la titulació de Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Educació Professional i Ensenyament d’Idiomes (a partir d’ara MU FPS).

Segon: el criteri per a la concessió dels premis extraordinaris serà la nota mitjana global de l’expedient acadèmic. No obstant això, el tribunal podrà establir altres requisits addicionals, que hauran de fer-se públics juntament amb la llista de candidats.

Tercer: el centre farà públic el llistat de candidats a obtenir el premi extraordinari , tenint en compte el requeriment que només podran optar els expedients que hagin obtingut una nota mitjana global igual o superior a 8,0.

Quart: el centre farà públic també el termini en què qualsevol estudiant que es consideri en millor dret pugui formular les al·legacions corresponents.

Cinquè: aquesta normativa entra en vigor per  a l’adjudicació dels premis extraordinaris de fi d’estudis corresponents a la promoció d’estudiants que finalitzin els estudis a partir del curs acadèmic 2013-14. En el cas del Màster Universitari en Psicopedagogia (Educació Formal) per als que finalitzin els estudis a partir del curs 2019-2020.
 
Calendari del procediment:

Durant la 4a setmana d’Octubre i la 1a setmana de Novembre: Proposta tribunal.

Junta Permanent reunida en sessió de data 18 de novembre de 2020: Aprovació tribunal.

Primera quinzena de Desembre: Constitució tribunal per decidir si s’estableixen o no requisits addicionals per a la resolució de l’atorgament del premi, si ho consideren adient.

Segona setmana de Gener:
(1) publicació tribunal
(2) publicació llistat de candidats que poden optar al premi extraordinari i requisits addicionals per a l’atorgament del premi, si s’escau     

 

Tribunals Candidats i candidates


                                                                                                    
Tercera setmana de Gener: Termini  perquè els alumnes que ho considerin adient puguin presentar al·legacions (del 18 al 22 de gener de 2021).

Lloc de presentació: Gestió Acadèmica del centre.

El tribunal elabora la proposta de candidats tenint en compte les al·legacions presentades pels alumnes.

Primera setmana de Febrer: Aprovació, a la COA de Graus del centre prevista per al 3 de febrer de 2021, de la proposta de concessió de premi extraordinari dels estudis de Grau feta pel tribunal.

Un cop aprovada s’eleva al Consell de Govern o òrgan en qui aquest hagi delegat la competència perquè en faci l’aprovació definitiva.

Aprovació, a la COA de Màsters del centre prevista per al 2 de febrer de 2021, de la proposta de concessió de premi extraordinari dels estudis de Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària i del Màster en Psicopedagogia (especialitat en Educació Formal) feta pel tribunal.

Un cop aprovada s’eleva al Consell de Govern o òrgan en qui aquest hagi delegat la competència perquè en faci l’aprovació definitiva.

Març/Abril: El centre fa pública la relació de premis extraordinaris atorgats.

Premis extraordinaris

A partir d’aquesta data des del centre es procedirà d’ofici  a fer constar la menció a l’expedient acadèmic de cada alumne, així com  al Suplement Europeu al Títol. Així mateix, es farà arribar a cada premiat un certificat electrònic trilingüe amb el que podrà acreditar l'obtenció d'aquest premi.

Des del centre es procedirà també d’ofici al reintegrament del preu abonat per cada estudiant per a l’obtenció del títol, en cas que procedeixi.