Revisió d'avaluació

Els estudiants tenen dret a la revisió dels diferents resultats de les activitats
d'avaluació.
 
Revisió ordinària de les qualificacions finals
 
La revisió ordinària de les activitats d'avaluació començarà, com a mínim, 24 hores després d'haver-se fet públiques les notes o el mateix dia, si s'ha anunciat públicament amb anterioritat.
 
La sol·licitud de revisió es farà directament al professorat responsable de l'assignatura o del mòdul o al tribunal avaluador i no requereix cap tràmit administratiu.
 
Revisió extraordinària de les qualificacions finals
 
En cas de disconformitat amb la qualificació final, els estudiants disposaran d'un termini de 15 dies naturals, a partir de la data que el calendari academicoadministratiu fixi com a data límit de tancament d'actes. El procés que hauràs de seguir és el següent:
 
1. La sol.licitud es realitzarà mitjançant una instància raonada de Revisió adreçada al deganat o direcció del centre, i l'hauràs de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre.
 
2. La direcció o el deganat del centre proposarà el nomenament d'una comissió de revisions per resoldre les reclamacions, procediment que sempre inclourà l'audiència al professorat responsable de la qualificació i dels estudiants implicats. El professorat responsable de la qualificació objecte de reclamació no  podrà formar part de l'esmentada comissió.
 
3. Les sol·licituds s'hauran de resoldre en el termini màxim d'un mes, tenint en compte a efectes del còmput d'aquest termini els períodes hàbils a efectes docents que estableix el calendari acadèmic.
 
Atenció: el fet que tinguis pendent la resolució d'una revisió extraordinària, no t'eximeix de presentar-te a les avaluacions en curs.
 
Custòdia dels documents d'avaluació

1. Una vegada finalitzada l'avaluació d'una assignatura o d'un mòdul, els documents i les activitats d'avaluació corresponents hauran d'estar sota la custòdia del professorat fins a la finalització del curs següent. A partir d'aquest termini les activitats d'avaluació es podran destruir mitjançant els sistemes que la Universitat ha establert per tal de garantir la confidencialitat i impedir la recuperació de les dades, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

2. En cas d'activitats d'avaluació orals, els centres establiran mecanismes per garantir els drets dels estudiants a conèixer els criteris aplicats en la determinació de la qualificació.

3. La documentació de les avaluacions realitzades davant d'un tribunal o les activitats d'avaluació objecte de revisió extraordinària hauran de ser custodiades fins a la seva resolució ferma.

4. Les memòries dels treballs de final de grau i de màster s'hauran de custodiar durant el termini establert per la legislació vigent.

5. La reproducció total o parcial dels treballs dels estudiants, o la utilització per a qualsevol altra finalitat que aquella per a la qual van ser realitzats, ha de comptar amb l'autorització explícita dels autors.

 Formulari
Sol.licitud