Acreditació de les titulacions de la Facultat

Acreditació de les titulacions de la Facultat

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia (verificació o acreditació inicial) que constitueix la primera etapa del cicle de vida de les titulacions.

Un cop aprovada la proposta del nou títol de grau o de màster universitari, la universitat elabora una memòria que recull: objectius i justificació del títol, competències que adquiriran els estudiants, estructura dels estudis, els recursos humans i materials que disposa la universitat i els sistemes de seguiment dissenyats per assegurar el compliment de tots aquests compromisos.   

Un cop una s’ha fet la verificació de la titulació i s’ha començat a impartir-la, cal acreditar-la.

L'acreditació és el procés que culmina el cicle de vida d'una titulació i que suposa, en cas de ser favorable, la renovació de l'autorització per continuar impartint la titulació.
 
És la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial verificat en el seu dia. Consisteix en l’avaluació de la qualitat d'una titulació segons els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu (European Standards & Guidelines-ESG):

  • Qualitat del programa formatiu
  • Pertinença de la informació pública
  • Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat
  • Adequació del professorat
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats

Tant les memòries de verificació com les acreditacions de cada titulació es poden consultar al web de la titulació:

Graus

Màsters Oficials