Seguiment de les titulacions i de centre

El seguiment és el procés d'anàlisi del desenvolupament de la titulació en termes de: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat, adequació del professorat, eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i qualitat dels resultats.

Els dos principals objectius del procés de seguiment són:

  • Garantir l'anàlisi continuada del desenvolupament de la titulació implantada i la detecció de propostes de millora, per promoure la millora de la qualitat del programa formatiu.
  • Ser evidència per a la posterior acreditació de la titulació.


Aquest procés ha de permetre:

  • Detectar els punts forts i els punts febles de la titulació.
  • Identificar els aspectes més problemàtics i planificar accions de millora.
  • Recollir evidències del funcionament de la titulació que ajudin en els processos periòdics d’avaluació externa i de renovació de l'acreditació.
  • Retre comptes a la societat de l'ús dels recursos públics, dels resultats que s'obtenen amb ells i del grau de satisfacció dels diferents agents implicats.

 Els informes de seguiment de les titulacions oficials són públics i es poden consultar al web de la titulació:

 

Graus

 

Màsters Oficials

A més dels informes de seguiment de titulacions, a nivell de centre s'elabora l'Informe de Seguiment de Centre (ISC). Des del curs 2012/2013 són públics i es poden consultar en aquest enllaç