Informes de Gestió de la Qualitat

Informes de Gestió de la Qualitat del Centre

La qualitat no és un concepte que pugui ser aïllat de les accions quotidianes que es duen a terme en un centre atès que s’identifica amb un concepte de gestió que s’orienta cap a un model d’excel·lència i s’articula a partir de concretar unes línies d’actuació i uns objectius que es tradueixen en accions concretes en cadascun dels àmbits establerts en el programa electoral de les persones que es presenten al càrrec de degà/degana del centre. Cada equip de deganat presenta el programa electoral amb els objectius i la política a seguir pel que fa a la Qualitat, quan es presenta com a candidat al Deganat.  Des de l'aprovació del SGIQ vigent (abril 2024), aquest programa electoral serà l’embrió del pla estratègic durant el seu mandat. Un cop s’ha escollit, l’equip redacta el pla estratègic que ha de presentar a la primera Junta de Facultat d’inicis d’any, on es presenta també el document de Gestió de la Qualitat.

 Durant el mandat, l’Equip de Deganat dona comptes periòdicament, i com a mínim una vegada a l’any, del grau d’acompliment d’aquests objectius amb l’informe de la Gestió de la Qualitat. Aquest informe s'elabora després de fer l’Informe de Seguiment de Centre i la revisió del SGIC, processos que permeten definir també els objectius anuals del pla estratègic.

 Així l’informe de Gestió de la Qualitat consta de 3 parts: 

- Valoració de l’execució dels objectius anuals del pla estratègic, liderat per la Degana

 - Informe de revisió del SGIQ, liderat per la Vicedegana de Qualitat, que incorpora :

  • El grau d’acompliment dels processos i el grau d’implementació de les propostes de millora de cada procés del SGIQ del centre.
  • Adequació de la taula de responsabilitats. 

- Proposta de nous objectius, liderat per la degana. Aquest informe es presenta a la Comissió de Qualitat, i amb les millores que aquesta proposa s’eleva a la Junta de Facultat. 

La persona responsable de vetllar pel compliment de la política de qualitat i d’informar a la Junta de Facultat de les eventuals desviacions detectades i les propostes de correcció i millora és el degà o la degana, qui pot delegar aquestes funcions en el Vicedegà o Vicedegana de Qualitat. A la Junta de Facultat que se celebra pels volts del mes de juliol, es presenta un primer informe de seguiment de l’acompliment d’aquests objectius, prèvia aprovació de la Comissió de Qualitat.

Informe de la Gestió de la Qualitat 2023 (aprovat en la Junta de Facultat del 9 d'abril de 2024)

Informe de la Gestió de la Qualitat 2022 (aprovat en la Junta de Facultat del 12 d'abril de 2023)

- Autoinforme de Gestió de Qualitat 2012-2020 (aprovat en la Junta Permanent del 18 de novembre de 2020)