Preguntes freqüents sobre accés

 1. Vull iniciar els meus estudis de Grau a la Facultat de Ciències de l’Educació, com puc accedir-hi?
 2. Què és , i qui s’ha de presentar a la Prova d’Aptitud Personal (PAP)?
 3. Si tinc iniciats uns estudis de Diplomatura i/o Llicenciatura, com puc finalitzar-los?
 4. Tinc uns estudis de Grau no finalitzats en una altra Universitat. Puc accedir a fer els mateixos estudis  en aquesta Facultat?
 5. Si ja tinc una titulació universitària, com puc accedir a uns estudis de Grau en la Facultat de Ciències de l’Educació?
 6. Tinc uns estudis universitaris estrangers no finalitzats i no homologats. Com puc accedir a uns estudis de Grau a la UAB?
 7. Com puc accedir als estudis d’un Màster Oficial de la Facultat de Ciències de l’Educació?
 8. Quins requisits d’admissió haig de complir per accedir a qualsevol màster oficial de la Facultat de Ciències de l’Educació?
 9. Com puc accedir als estudis del Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes?
 10. Com puc accedir als Màsters Oficials de la Facultat?
 11. Guia d’accés per als estudis de Grau

 

Més informació sobre preinscripció universitària:  
Reconeixement de crèdits per CFGS als nostres estudis 
 

1. Vull iniciar els meus estudis de Grau a la Facultat de Ciències de l’Educació, com puc accedir-hi?
 
Consulta aquí les diferents vies d’accés  
 
Batxillerat i Proves d'accés a la universitat (PAU).  
Cicles Formatius de Grau Superior: es pot pujar la nota d’accés realitzant la fase especifica de les PAU de manera voluntària, i cal fer les proves d’aptitud personal per accedir a les titulacions de Grau en Educació Primària i Grau en Educació Infantil. 
Batxillerat Internacional. Altres sistemes educatius
Accés per a més grans de 25 anys. 
Accés per a més grans de 45 anys. 
Acreditació experiència laboral. Més de 40 anys. 
Titulats universitaris
 
 
2. Què és, i qui s’ha de presentar a la Prova d’Aptitud Personal (PAP)?

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consistirà, a partir de l’any 2017, en 2 exàmens:

 • Competència comunicativa i raonament crític
 • Competència logicomatemàtica

 

Aquesta prova substitueix la PAP que ha estat vigent des del curs 2014-2015.

S’han de presentar a les PAP:

 • Estudiants de batxillerat.
 • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
 

Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
 • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar.
 • Titulats universitaris o equivalents.
 

Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà.

Més informació  

3. Si tinc iniciats uns estudis de Diplomatura i/o Llicenciatura, com puc finalitzar-los?

Hauras de continuar els estudis en el nou Grau, equiparant les assignatures cursades en els estudis extingits en els nous estudis. En el cas de la Llicenciatura de Psicopedagogia no podràs finalitzar la titulació, ni equiparar-te a un altre pla.

Més  informació
 

4. Tinc uns estudis de Grau no finalitzats en una altra Universitat. Puc accedir a fer els mateixos o altres estudis en aquesta Facultat?

. Hi ha dues opcions.
1-     Mitjançant  el  procediment de canvi d’estudis (trasllat d’expedient)
2-     Mitjançant la Preinscripció  Universitària
 
En les dues opcions es farà l’estudi del reconeixement d’assignatures superades. En el primer cas previ a la matrícula i dintre del propi procés d’admissió, en el segon cas després de la matrícula i a petició de l’interessat.
 
5. Si ja tinc una titulació universitària, com puc accedir a uns estudis de Grau en la Facultat de Ciències de l’Educació?
 
Mitjançant la preinscripció universitària
 
6. Tinc uns estudis universitaris estrangers no finalitzats i no homologats. Com puc accedir a uns estudis de Grau a la UAB?
 
Hi ha dues opcions.
1-     Mitjançant  el  procediment de canvi d’estudis
2-     Mitjançant la Preinscripció  Universitària                        
 
En les dues opcions es farà l’estudi de reconeixement d’assignatures superades.
 
7. Com puc accedir als estudis d’un Màster Oficial de la Facultat de Ciències de l’Educació?
 
Per accedir a qualsevol màster oficial , es requereix  estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.
 
8. Quins requisits d’admissió haig de complir per accedir a qualsevol màster oficial de la Facultat de Ciències de l’Educació?
 
Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis. Així, a banda del requisit de tenir una titulació oficial, és possible que hi hagi altres condicions o criteris de selecció addicionals. Trobaràs la informació a la fitxa web de cada Màster, a l’apartat d’Admissió, a Requisits i criteris.

Més informació
 
9. Com puc accedir als estudis del Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes?

Aquest és l’únic màster oficial que s’accedeix mitjançant preinscripció universitària.
     
Més informació

10. Com puc accedir als Màsters Oficials de la Facultat?
 
A excepció del Màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, al què es sol·licita l’accés  a través del web de preinscripció universitària, la sol·licitud d’admissió als Màsters Oficials de la Facultat es fa mitjançant el sistema de “preinscripció en línia” directament en la Universitat. Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis.
Consulta els requisits i procediments d’accés als nostres Màsters:

 • Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura 
 • Psicopedagogia
 • Recerca en Educació
 • Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

 
Més informació

11. Guia d’accés per als estudis de Grau

Baixa't la guia ara