Discapacitat i NEE

Preguntes freqüents

Som el Servei per a la Inclusió a la UAB. Treballem per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat i/o necessitat educativa específica, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat.

 • Estudiants en possessió d’un certificat de discapacitat de més del 33% i que considerin que poden requerir ajustaments i/o adaptacions.
 • Estudiants sense el certificat de discapacitat i que presentin dificultats acadèmiques derivades de circumstàncies físiques, sensorials i/o psicològiques degudament diagnosticades (per ex: salut mental, malaltia crònica greu, etc)
 • Estudiants amb dislèxia i/o TDAH que tenen el diagnòstic o bé disposen de  documentació com el  Pla Individual de batxillerat.

 • Segueix les següents indicacions per formar part del PIUNE  i, per donar-te d’alta per primera vegada.
 • Primer cal contactar per concertar una entrevista:
  • Preferiblement contacta al telèfon del PIUNE: 93.581.47.16
 • També pots contactar per correu electrònic a: fas.piune@uab.cat

És necessari que ens enviïs la documentació següent:

 • Certificat de discapacitat , diagnòstic i/o documentació mèdica i/o psicològica.
 • En cas que hi hagi variacions en el teu estat de salut o en el teu trastorn, és necessari aportar documentació actualitzada.

 • El PIUNE et fa una entrevista per valorar les teves necessitats les adaptacions , ajustaments i suports  que necessites per garantir la igualtat d’oportunitats.
 • Es fa un informe de recomanacions i orientacions  que serà vigent durant tots els estudis, sempre que no hi hagi canvis en la teva situació.
 •  Aquest informe es enviat des del PIUNE  al responsable d’inclusió de la teva facultat o centre.
 • Contacta amb el/la responsable d’inclusió del centre en un termini de 15 dies des de la data d’alta per presentar-te i comentar el que consideris.
 • El/la responsable d’inclusió del centre informa l’equip docent de les teves assignatures tant del primer com del segon quadrimestre.
 • Es recomana que concertis una tutoria amb el professorat per fer una presentació i comentar alguns aspectes de les seves adaptacions i/o necessitats.
 • Recorda: Per tal de garantir les adaptacions en la metodologia docent, l’accessibilitat als materials d’aprenentatge, així com els ajustaments   l’avaluació, i  fer la  coordinació amb el responsable d’inclusió de centre, el professorat i/o la teva facultat o centre, és molt important que t’adrecis al PIUNE dins del terminis següents:
  • Primer quadrimestre.: des de principis de setembre fins a finals d’octubre.
  • Segon quadrimestre: des de febrer al març.

 • En cas que hi hagi modificacions a les teves necessitats o adaptacions per motiu de salut o altres variacions, és necessari que ho comuniquis al PIUNE per actualitzar el teu Informe de recomanacions a l’inici del primer o del segon quadrimestre i, informar-ne a responsable d’inclusió del teu centre dins del terminis establerts.
 • Si canvies de titulació o reprens els estudis després de no matricular-te durant el darrer curs, també és necessari que ho comuniquis i facilitis la teva matrícula al servei amb antelació.
 • Important: Per tal de garantir el protocol d’atenció i coordinació amb la teva facultat i/o centre és necessari adreçar-se al PIUNE dins dels terminis establerts.

 • Els terminis de renovació per fer una nova valoració de les teves necessitats i suports  són:
  • Per al primer quadrimestre: de principis de setembre a mitjans de novembre.
  • Per al segon quadrimestre: febrer al març.
  • Fora d’aquests terminis no es podrà garantir el protocol de coordinació amb el responsable d’inclusió del teu centre.

 • Avaluar i detectar les teves necessitats d’ajustaments, adaptacions, recursos i/o suports.
 • Elaborar un informe de recomanacions personalitzat.
 • Tutoria d’acompanyament i orientació acadèmica.
 • Assessorament sobre recursos tecnològics i/o personals (programari específic, estudiant de suport, servei d’ intèrpret de llengua de signes, etc)
 • Orientació i suport en cas de canvi de grup, anul·lació d’assignatura , canvi de modalitat d’estudi de temps total a parcial (degudament justificat), entre d’altres tràmits administratius.
 • Informació de beques i ajuts.
 • Acompanyament en transport adaptat de forma regular o puntual  i/o acompanyament a peu en l’accés al teu centre i als serveis del campus (Biblioteca, Servei Assistencial de Salut,  Servei d’Activitat Física, Vila,etc).
 • Orientació, valoració i acompanyament en procés de sol·licitud allotjament a la Vila Orientació
 • Orientació i suport en la recerca de feina per accedir al mercat de treball mitjançant pràctiques externes i/o ofertes laborals des del Programa UABImpuls.

Sí, la informació sobre l’estudiant es gestiona des del PIUNE i,  a partir d’aquesta s’elabora un informe específic pel responsable d’inclusió  de la facultat o centre, que és qui ha de transmetre-la al professorat.

 • És la persona encarregada de coordinar l’atenció a l’estudiantat amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques a la teva facultat i/o centre. És la figura de vincle entre el PIUNE , el professorat i l’estudiant amb necessitats educatives específiques i/o discapacitat.
 • Consulta el llistat dels responsables d’inclusió per facultat i/o centre

Són les modificacions i adaptacions necessàries i adequades tenint en compte les característiques individuals de cada estudiant per garantir la inclusió i la igualtat d’oportunitats.

En primer lloc, és molt important que concertis una tutoria amb el professorat per valorar les possibles opcions d’ ajustaments raonables. I, també ens pots sol·licitar una tutoria de seguiment per comentar i valorar les propostes i recomanacions que coordinarem conjuntament  si es precís amb el responsable d’inclusió.

El PIUNE és un servei adreçat a les persones amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques matriculades als estudis de Grau, Màster i Doctorat de la UAB per tal de garantir-ne la igualtat d’oportunitats.

En aquest document, es presenta la Carta de drets i deures de tot l’alumnat atès des del PIUNE.

Normativa UAB

Normativa acadèmica UAB

Reglament d’Igualtat d’oportunitats per a persones amb necessitats especials de la UAB

Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials

Normativa  general d’àmbit estatal

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE) requereix adaptacions docents per tal de garantir la igualtat d'oportunitats segons la normativa vigent.

Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de la seva qualitat.

Real decret 822/2021 de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament  de la seva qualitat

Llei  orgànica 4/2007, 12 d’abril, d’Universitats

Llei orgànica 4/2007, 12 d'abril, d'Universitats

Estatuto del Estudiate Universitario

Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre. Estatuto del Estudiante Universitario.

Estatuto del Estudiante Universitario