Canvi d'estudis universitaris estrangers


IMPORTANT: En el cas del Grau en Educació Infantil i del Grau en Educació Primària és un requisit la superació de les PAP. Trobaràs més informació sobre aquest requisit en els següents enllaços:

 

Sol·licitud d'admissió

Termini: del 24 de febrer al 31 de març de 2023

Preu: pots consultar-lo a la pàgina de preus dels serveis administratius

Documentació: 

  • Escrit de motivació
  • Certificat acadèmic personal
  • Pla d'estudis dels estudis d'origen
  • Programes o guies docents de les assignatures cursades, compulsades per la universitat d'origen
  • El sistema de qualificació de la universitat d’origen (en el cas que aquesta informació no consti en el certificat acadèmic)
  • Si se trata de estudios finalizados, resolución denegatoria de la homologación / equivalencia del título o declaración jurada de que no se han iniciado los trámites.
  • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació de la taxa, si s'escau

Tota la documentació que s’adjunti a la sol·licitud ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent

 

Resolució d'admissió

Les resolucions de persones admeses, excloses i en llista d'espera es publicaran el 16 de juny de 2023

 

Informació de matrícula

La podreu consultar a partir de la publicació de la resolució de persones admeses.