Màster Universitari en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Admissió Màster Oficial - Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:
  • Podran accedir al màster els titulats de l’àmbit de ciències de l’educació: diplomats o graduats en Educació Primària, Educació Infantil o Educació Social, i llicenciats o graduats en Pedagogia, Psicopedagogia o Psicologia.
  • També podran accedir al màster els titulats procedents d’altres àmbits; en aquest cas hauran d’acreditar almenys 18 mesos d’experiència professional en l’àmbit educatiu.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord amb els criteris de prelació següents:
  • Titulació de l’àmbit educatiu: 25 %.
  • Expedient acadèmic: 30 %.
  • Carta de motivació: 10 %. Es valorarà l’interès dels candidats per la disciplina. En cas que es consideri necessari, es faran entrevistes personals en què s’aprofundirà en aspectes com l’expedient docent i l’experiència professional.
  • Experiència professional en l’àmbit educatiu: 25 %. Es valorarà haver desenvolupat de manera continuada o esporàdica (com a mínim 18 mesos) activitats relacionades en l’àmbit educatiu. L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant contractes de treball expedits per la institució o un certificat de la vida laboral.
  • Experiència en càrrecs de gestió educativa (10 %). L’experiència en gestió en àmbits educatius s’haurà d’acreditar mitjançant certificats expedits pels centres educatius on s’hagi ocupat un càrrec de gestió.

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.