Màster oficial en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Matrícula Màster Oficial - Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Estudiants de nou ingrés al màster

MATRÍCULA DEL CURS 2021-2022:

CALENDARI
Data d’admissió Tutoria Matrícula
Fins al 9 de juliol de 2021

Virtual

del 2 al 8 de setembre

(cal concretar dia i hora amb la coordinadora per correu electrònic: Carme.Armengol@uab.cat)

Virtual

del 8 al 9 de setembre

de 10:00 a 19:00h

(consulta el manual de matrícula)

Fins al 20 de setembre de 2021

Virtual

del 21 al 27 de setembre

(cal concretar dia i hora amb la coordinadora per correu electrònic: Carme.Armengol@uab.cat)

Virtual

del 27 al 28 de setembre

de 10:00 a 19:00h

(consulta el manual de matrícula)

MATRÍCULA

Coses que cal que tinguis en compte

1. Abans de fer la matrícula:

Document d'identitat:

Si tens nacionalitat espanyola no cal que presentis cap documentació. En cas contrari cal que ens enviïs escanejat el teu NIE (ciutadans de la UE), TIE (resta) o passaport al correu electrònic ga.c.educacio@uab.cat. El document original l’hauràs de presentar a l’octubre, en el tràmit de revisió de documentació (veure més endavant)

Beques:

Si et vols matricular amb la condició de becari/a condicional, hauràs de complir els requisits establerts per poder-ho fer:

1. Complir els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general de el curs 2020/2021 (es revisen automàticament en la matrícula).

2. Haver estat estudiant de la UAB i becari o becària de règim general en el curs 2020/2021 o bé presentar l'Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (procediment MATRC) que s'ha de sol·licitar a l'AGAUR (tingues en compte que aquest tràmit pot trigar fins a 10 dies). Hauràs enviar per correu electrònic a ga.c.educacio@uab.cat la credencial de becari/a del curs anterior o l'acreditació de l'AGAUR.

Si ja t'has matriculat ordinàriament i presentes la credencial amb posterioritat no serà possible modificar la matrícula com a becari fins que no es resolgui positivament la teva sol·licitud de beca general. En aquests casos la universitat et retornarà automàticament la part de la matrícula que et correspongui. És important que demanis aquesta acreditació al més aviat possible.

(> Consulta com demanar la beca)

Gratuïtats i descomptes:

Si tens dret a algun descompte o gratuïtat a la matrícula caldrà que enviïs la documentació que ho acrediti per correu electrònic a ga.c.educacio@uab.cat. Els originals els hauràs de presentar a l’octubre amb la resta de documentació i el manteniment del descompte o gratuïtat restarà condicionat a la verificació de la documentació enviada.

(> consulta les deduccions a la matrícula)

Règim de permanència:

El règim de permanència de la UAB estableix determinades normes respecte del mínim i màxim de crèdits de matrícula, el màxim d’anys de permanència per finalitzar els estudis, i altres.

(> consulta el règim de permanència de la UAB)

Títol de màster oficial previ:

En el cas que aquest no sigui el primer màster oficial que fas s’aplicarà un recàrrec del 40% sobre l’import dels crèdits matriculats, excepte que hagis cursat aquests estudis en centres no coberts pel sistema públic de finançament, o tinguis dret a la gratuïtat de la matrícula per a estudiants amb discapacitat del 33% o superior, víctimes d’actes terroristes o víctimes de violència de gènere. Abans de fer la matrícula caldrà que enviïs el certificat acadèmic o el títol de màster per correu electrònic a ga.c.educacio@uab.cat. Els originals els hauràs de presentar a l’octubre amb la resta de documentació

2. En el moment de fer la matrícula:

Forma de pagament: pots escollir la que vulguis d’entre les que t’ofereix la UAB. Tingues en compte que si vols fer el pagament fraccionat caldrà que escullis la modalitat de domiciliació bancària i caldrà que en el moment de presentar la documentació de matrícula, hi incloguis l’ordre SEPA de domiciliació bancària, omplerta i signada.

Taxes:

Si has accedit al màster amb un títol estranger no homologat és obligatori que seleccionis a la matrícula la taxa corresponent a l’estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster. En cas que no la seleccionis procedirem d’ofici a la modificació de la teva matrícula per incorporar aquesta taxa i que et sigui cobrada.

Tutorial:

Consulta el tutorial de matrícula

3. Després de la matrícula:

Entrega i revisió de la documentació de matrícula:

El divendres 15 d’octubre al matí es farà la revisió de la documentació de matrícula. Caldrà que portis la documentació requerida al lloc que s’informarà més endavant.

Modificacions i/o anul·lacions:

En el cas que hagis de fer alguna modificació de matrícula o que vulgui anul·lar-la, informa’t de les condicions, els terminis i les conseqüències.

Impagament:

En el cas que es produeixi l’impagament d’algun dels imports de la matrícula, informa’t de les conseqüències de l’impagament.

TARGETA D’ESTUDIANT

La targeta de la UAB és una eina d'identificació i d'acreditació única per als membres de la comunitat universitària, que et dona accés lliure als diferents serveis de la Universitat. La targeta és vàlida per un període de set anys.

Tens l'opció de fer la sol·licitud de la targeta universitària amb aquest formulari. Cal que tinguis en compte que, si tries aquesta opció, la targeta arribarà al teu domicili al cap de tres setmanes. Quan rebis la targeta n'has de gestionar l'activació en aquest enllaç.

RESUM

Abans de la matrícula

Enviar documentació escanejada per correu electrònic a ga.c.educacio@uab.cat

 • credencial de becari/ària
 • NIE (ciutadans UE), TIE (extracomunitaris) o passaport
 • documentació acreditativa d’alguna gratuïtat o descompte
 • títol o certificat acadèmic d’uns estudis de màster oficial finalitzat prèviament

Concertar una cita per a fer la tutoria amb la coordinadora, enviant un correu electrònic a Carme.Armengol@uab.cat

Matrícula

Accedir des de l’opció “Automatrícula d'estudiants de nou accés” de la pàgina https://sia.uab.es/ amb el NIU i la contrasenya amb què vas fer la preinscripció

Després de la matrícula

El dia 15 d’octubre al matí, presentar la documentació de matrícula (originals i còpies) a l’espai que la Gestió Acadèmica habilitarà per fer-ne la revisió

Targeta d’estudiant

Sol·licitar la targeta universitària amb aquest formulari. La targeta arribarà al teu domicili al cap de tres setmanes. Quan la rebis n'has de gestionar l'activació en aquest enllaç.

Un cop cobertes totes les places la Universitat emetrà la resolució de denegació de l’admissió a la resta d’alumnes en llista d’espera en no quedar places disponibles.

Estudiants de la UAB

Estudiants actuals del màster:

 • Els estudiants de Màster Universitari que no hagin superat els 60 ECTS el primer any de matrícula i hagin de matricular els crèdits restants per finalitzar el Màster podran efectuar l'automatrícula del 13 al 28 de setembre de 2021.
 • ATENCIÓ: Els estudiants estrangers extracomunitaris residents en estats membres de la Unió Europea estaran exempts de pagar el preu del crèdit establert per a estudiants extracomunitaris no resident, tal com estableix el Decret de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic. Per la qual cosa, hauran realitzar la matrícula assistida a la gestió acadèmica, acreditant la seva situació de resident. 
 • Els estudiants que hagin de realitzar la matrícula assistida hauran de contactar amb la gestió acadèmica a través de l’adreça de correu electrònic ga.c.educacio@uab.cat per reservar dia i hora de matrícula. 

FER L'AUTOMATRÍCULA: http://sia.uab.es

Documentació de matrícula

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Per a formalitzar la matrícula gaudint d’una bonificació o gratuïtat, cal enviar per correu electrònic a la gestió acadèmica prèviament a la matrícula el document acreditatiu si no l’has presentat ja amb anterioritat. D’aquesta manera podràs fer la matrícula amb la liquidació econòmica correcta.

En quin cas cal aportar documentació per acreditar la bonificació o gratuïtat?

- Si la UAB ja disposa d’aquesta documentació vigent no s’ha de tornar a enviar (perquè la vas presentar en un curs anterior per exemple).

- Si la UAB té la documentació, però no està vigent, sí que s’ha d’enviar, excepte els títols de família nombrosa emesos a Catalunya.

- En la resta de casos, cal portar o enviar a la gestió acadèmica la documentació que acrediti la gratuïtat o bonificació

Amb posterioritat cal lliurar l’original i una fotocòpia, o bé una còpia compulsada, a la gestió acadèmica abans del 5 de novembre. En el cas que els estudiants no hagin presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a modificar le preu de la matrícula i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

 • Documentació acreditativa d’una bonificació o descompte: S’ha d’avançar per correu electrònic abans de la matrícula i s’ha de lliurar l’original o una còpia compulsada a la gestió acadèmica abans del 5 de novembre.
 • Resta de documentació (documentació SEPA, documentació d’accés que no s’hagi presentat amb anterioritat, assegurança majors 28 anys...): El termini màxim per a aportar la documentació a la gestió acadèmica és el 15 de desembre de 2021.

Si ets estudiant de nou accés:

1.Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

2.Document d'identitat:

 • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
 • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la gestió acadèmica l'original del passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació d'estranger, NIE, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. 
 • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposen del TIE, han d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tenen un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
 • Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió Europea han de trametre el NIE a la gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic per tal que es faci el corresponent manteniment. En cas contrari se’ls aplicaran els preus d’extracomunitaris.

3. Ordre SEPA de domiciliació directa: En cas de domiciliar l’import de la matrícula s’ha d’imprimir i signar i enviar a través de formulari habilitat amb aquesta finalitat per correu electrònic a la gestió acadèmica de la teva Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

La matrícula també es pot pagar amb targeta de crèdit o de dèbit, però en aquest cas el pagament s’ha de fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca han de pagar obligatòriament la matrícula per domiciliació bancària per tal que se’ls pugui reintegrar l’import de la beca si s’escau. 

4. Títol d’accés: Abans del 15 de desembre has de presentar a la gestió acadèmica l’original i una fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o un certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal.

5. Certificat d’estudis: Aquest document es pot enviar per correu electrònic en format digital, sempre i quan tingui un codi segur de verificació (csv) o bé es pot enviar per correu postal o presentar a la gestió acadèmica abans del 15 de desembre. El certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, ha d’incloure el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

En cas d’estudiants que estiguin a l’estranger poden enviar la còpia compulsada o legalitzada de la documentació i les corresponents traduccions, si s’escau, per correu postal o missatgeria a la gestió acadèmica.

6. En cas de tenir 28 anys o més cal presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil i que sigui vàlida a l’Estat Espanyol. En aquest sentit, pots contractar a la matrícula l’assegurança complementària que ofereix la UAB

7. En algunes assignatures o graus és obligatori contractar l'assegurança complementària, que sortirà preseleccionada a la matrícula.

8. Documentació que acredita una bonificació o gratuïtat.

Consulta els descomptes de matrícula

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2021-2022 Documentació acreditativa
Títol de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya
No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.
Títol de família nombrosa expedits per altres comunitats autònomes Títol de família nombrosa / carnet vigent.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula. 
Discapacitat  reconeguda del 33% o superior Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).

9. En cas que la teva matrícula sigui presencial i no la puguis fer personalment, has d’autoritzar per escrit una altra persona perquè la faci. En el document han de constar-hi les teves dades personals i la teva signatura. 

10. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, has de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.

Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, ha d’haver estat expedida per les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporta. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ja has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:

Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.
 

Preu:

27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2021-2022.
66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

Crèdits:

60 ECTS