Màster oficial en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Estudiants de nou ingrés al màster

MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021:

Data de matrícula: pendent de concretar. Aquesta informació serà pública a partir del mes de maig del 2020.
El que us podem avançar és que serà durant el mes de setembre del 2020.


Coses a tenir en compte el dia de la matrícula:
Per poder formalitzar la matrícula hauràs de presentar:
- Dades bancàries (codis IBAN i BIC, aquest últim només si l'entitat no està ubicada a Espanya) d'una entitat financera ubicada a l’Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Monaco, Noruega, San Marino o Suïssa): ordre de domiciliació directa – SEPA (descarrega el document aquí)
- Així com tota la documentació requerida per a la matrícula.
Un cop cobertes totes les places la Universitat emetrà la resolució de denegació de l'admissió a la resta d'alumnes en llista d’espera per no quedar places disponibles i tancarà el procés de preinscripció.

Documentació

Si ets estudiant de nou accés has de portar:
 1. L’imprès de sol·licitud de matrícula degudament emplenat i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
 2. El document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:
  • Per als estudiants de la Unió Europea, l’original del DNI, del passaport o d’un document identificatiu on consti el número d’identificació d’estranger, NIE.
  • Per als estudiants estrangers no comunitaris, l’original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
 3. Les dades bancàries amb el codi IBAN d’una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa i, a més, el codi BIC si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol. La matrícula també es pot pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit, però en aquest cas el pagament només es pot fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca obligatòriament han de pagar la matrícula per domiciliació bancària. En el cas que la UAB t’hagi retornat part d’algun pagament com a conseqüència d’una beca o per qualsevol altra raó, has de lliurar a la gestió acadèmica les dades bancàries amb els codis IBAN i BIC.
 4. L’Ordre SEPA de domiciliació directa.
 5. L’original i una fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o un certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.
 6. L’original i una fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, en què figuri el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.
 7. Una fotografia en color per a l’expedient acadèmic. En el moment de formalitzar la matrícula rebràs la informació necessària per obtenir el carnet d’estudiant, però, en qualsevol cas, no has de lliurar cap fotografia impresa per a la tramitació del carnet d’estudiant. Els estudiants amb la targeta de la UAB vigent no cal que la renovin.
 8. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de presentar l’original i una còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol.
 9. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
 10. En el cas que en determinades assignatures o en determinats plans d’estudis es consideri necessària la contractació d’una assegurança complementària, te n’informarem durant el procés de matrícula.
 11. Determinades assignatures impliquen tenir contacte amb menors d’edat. En aquests casos és necessari que el primer dia lliuris al centre o institució on es desenvolupa aquesta assignatura un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que et permeti acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. Quan et matriculis d’assignatures amb aquests requeriments, el mateix programa de matrícula te n’informà automàticament. 
 12. L’original i una fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la normativa vigent, si escau. Consulta els descomptes de matrícula.
  • Per aplicar el descompte de família nombrosa és necessari que, en el moment de formalitzar la matrícula, tinguis el títol expedit a qualsevol comunitat de l’Estat espanyol vigent. Si ets estranger, has de sol·licitar el carnet al Departament de Benestar Social i Família i, en cas que hi hagi els acords corresponents, aquest organisme te l’expedirà. En cas que el carnet no estigui vigent en el moment de formalitzar la matrícula, tens deu dies naturals des del moment de la matrícula per presentar un justificant que demostri que l’estàs tramitant dins d’aquest període. Tant en el cas exposat abans com en el cas que el carnet estigui vigent en el moment de la matrícula, però no l’hagis presentat en el moment de la matrícula, has de presentar l’original i una còpia del títol esmentat a la gestió acadèmica del centre abans de les vacances de Nadal o al Registre General de la Universitat abans del dia 31 de desembre. Si transcorregut aquest termini no has presentat el títol esmentat o has presentat un títol de categoria inferior, s’anul·laran automàticament els beneficis concedits i hauràs d’abonar l’import corresponent.
EXCEPCIONS. En el cas de títols de família nombrosa i de certificacions de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya no cal presentar cap fotocòpia de cap documentació. No obstant això, recomanem portar l’original a l’efecte de la identificació.
 1. En cas que no puguis fer la matrícula personalment, has d’autoritzar per escrit una altra persona perquè la faci. En el document han de constar-hi les teves dades personals i la teva signatura. Aquesta persona ha de presentar, també, l’original del teu DNI o un altre document d’identificació (NIE/TIE) o bé una fotocòpia compulsada, així com una fotocòpia del teu DNI o un altre document d’identificació (NIE/TIE), que ha de lliurar amb l’autorització signada.
 2. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, has de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.
Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, ha d’haver estat expedida per les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporta. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:
 1. L’imprès de sol·licitud de matrícula degudament emplenat i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
 2. Per als estudiants estrangers no comunitaris, l’original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document
Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.
 

Preu:

46,11€ per crèdit, provisional i pendent d'aprovació (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

Crèdits:

60 ECTS