Modificacions i anul·lacions de matrícula

Estudis de grau

Si vols anul·lar totalment la matrícula, has de presentar la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat en els terminis que estableix el calendari administratiu.

Estudiants becaris

Si has sol·licitat la beca general del Ministeri caldrà que amb la sol·licitud d’anul·lació de la matrícula presentis també la renúncia a la beca o, si l’anul·lació de la matrícula està motivada perquè vas a estudiar a una altra Universitat, el formulari de trasllat de la beca.

Devolució de l’import

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB. No obstant això, si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places dins del procés de preinscripció, tens dret a la devolució, sempre i quan presentis la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans del dia establert en el decret de preus, llevat de l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic.

Tingues en compte

Un cop concedida l'anul·lació s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.

Si ets estudiant de nou accés i anul·les totalment la matrícula només se't reserva plaça per al curs següent sempre que hagis fet efectiu l’import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica una única vegada.

A partir de la segona matrícula, l'anul·lació total equival a haver-te matriculat a l'efecte del còmput d'anys que estableix el règim de permanència.

 

Formularis de sol·licitud

Formulari de sol·licitud d’anul·lació de matrícula

Formulari de renúncia de beca

Formulari de trasllat de beca

 

Si vols fer un canvi de torn (en el cas dels Graus en Educació Infantil i en Educació Primària docència en català), una modificació parcial de la matrícula (canvi de grup, anul·lació d’assignatures, o una ampliació), pots fer-ho en els terminis establerts al calendari administratiu.

 • En el primer termini pots dur a terme canvis de torn (en el cas dels Graus en Educació Infantil i en Educació Primària docència en català), modificacions tant a assignatures del primer com del segon quadrimestre o anuals.
 • En el termini extraordinari podràs matricular o anul·lar assignatures de pràctiques del segon quadrimestre (prèvia autorització de la coordinació de pràctiques del grau).
 • En el segon termini només podràs fer modificacions que afectin a assignatures que s’imparteixen només durant el segon quadrimestre i que no impliquin un increment econòmic de la matrícula. Per tant, no podràs ampliar el nombre de crèdits matriculats, tret que sigui:
  • per finalitzar els estudis
  • per afegir una assignatura de pràctiques o el Treball de Final d’Estudis (sempre que es tingui el vist-i-plau de la coordinació dels estudis)
  • motivada per una modificació en l’acord d’estudis en una estada de mobilitat
  • estudiants que cursen el grau amb dedicació a temps parcial i acrediten un canvi en la situació que permet autoritzar-ne l’ampliació

 

Tingues en compte

Les modificacions de matrícula han de complir amb els requisits establerts a la normativa de matrícula i al règim de permanència de la UAB.

Un cop concedida la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi podràs renunciar.

La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.

 

A banda de l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats, si és el cas, se't cobrarà el preu públic de la modificació de matrícula. Aquesta taxa es cobra només la primera vegada que facis una modificació, i n’estan exemptes:

 • Les que facis en una estada de mobilitat, sempre que sigui durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
 • Les que consisteixin en afegir el Treball de Final d’Estudis o les assignatures d’un Minor a què t'hagin admès amb posterioritat a la matrícula inicial.
 • Les que es produeixin per incorporar assignatures que s’han ofert amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
 • Quan es facin per causes imputables a la UAB.
 • Quan només hagis d'incorporar l'assegurança complementària per la inscripció en unes pràctiques extracurriculars a través del Servei d'Ocupabilitat de la UAB.

L'import de les modificacions de matrícula l'hauràs d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària i no s'afegeix als possibles pagaments que tinguis pendents. El càrrec es fa en el compte bancari a partir de la data de la resolució.

Devolució de l’import

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB.

Aquest tràmit el pots portar a terme en línia mitjançant l'enllaç que trobaràs a l'apartat corresponent del portal de serveis i tràmits en línia de la UAB (→ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT→Matrícula i expedient→MATRÍCULA I MODIFICACIÓ MATRÍCULA ESTUDIS OFICIALS: Automodificació de matrícula). Només has de disposar del NIU i la contrasenya de la UAB.

Pots fer canvis de grups (en el cas dels alumnes dels Graus en Educació Primària i en Educació Infantil només podreu fer canvis de grup en assignatures obligatòries i de formació bàsica repetides).

Pots fer canvis de règim de dedicació: matrícula a temps parcial passar-la a temps complet i viceversa (d’acord amb els límits establerts per la normativa de règim de permanència)

Pots accedir tantes vegades com vulguis a fer una modificació de matrícula i podràs seleccionar l’assignatura / grup sempre que hi hagi places vacants.

A la primera automodificació de matrícula que finalitzis sortirà per defecte marcada la taxa de “Modificacions/automodificació de matrícula”. Aquesta taxa només es cobrarà a la primera modificació de matrícula. Si la taxa ja s’ha cobrat prèviament, et sortirà un missatge informatiu.

No podràs modificar les teves dades personals, ni les gratuïtats, ni el tipus de beca, ni els terminis de pagament.

L’automodificació de matrícula l’hauràs de pagar sempre per domiciliació bancàriaEn el cas que no estiguin informades les dades bancàries, sempre les podràs informar, però si les dades ja consten informades, no les podràs modificar.

Si no havies seleccionat inicialment l’assegurança complementària o de mobilitat, podràs seleccionar una de les dues. Si ja havies seleccionat prèviament una de les assegurances, només podràs canviar-la per l’altra si no han passat més de 72 hores. Si ha transcorregut aquest termini, només podràs afegir la segona assegurança, no podràs canviar una per l’altra i hauràs de fer efectiu el pagament d’ambdues.

No podràs ni seleccionar, ni canviar, ni donar de baixa cap taxa opcional ja que no t’apareixeran.

En finalitzar la modificació, se’t mostrarà l’import resultant d’aplicar la liquidació, inclosa la taxa de modificació, si correspon.

Si ets becari

En el procés d'automodificació no podràs ni augmentar ni disminuir el nombre de crèdits; únicament pots fer canvis d’assignatures sempre i quan el còmput final del nombre de crèdits sigui el mateix que en la teva matrícula inicial.

Si has sol·licitat / formalitzat el préstec AGAUR

En el primer termini no pots fer l’automodificació de matrícula, però sí en el segon termini. Tingues en compte que si l’automodificació genera un import a abonar, aquest es carregarà per domiciliació bancària i no s’incorporarà al préstec AGAUR.

 

Tingues en compte

A fi i efecte de poder portar a terme les possibles compensacions econòmiques, qualsevol canvi d’assignatura s’ha de fer en el mateix procés, és a dir l’anul·lació de l’assignatura que no vols cursar i la selecció de la nova assignatura que vols matricular, s’han de fer alhora i gravar una sola vegada.

En els següents casos hauràs de fer la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat:

1.Canvis de torn

Si ets estudiant d’un grau amb horaris de matí i de tarda (Educació Infantil o Educació Primària amb docència en català) podràs sol·licitar el canvi del torn assignat en els períodes de modificació de matrícula. Consulta els criteris i el procediment en aquest enllaç.

2.Estudiants becaris

Si has demanat la beca general del Ministeri i la modificació de matrícula suposa un canvi en el nombre total de crèdits matriculats.

3.Termini extraordinari

Si aquest període vols matrícular i/o anul·lar assignatures de pràctiques del 2n quadrimestre.

4.Mencions amb preinscripció del Grau en Educació Primària

(Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengües Estrangeres: Anglès)

Si ets estudiant del Grau en Educació Primària pots sol·licitar:

 • l'accés a una de les mencions que tinguin vacants en el primer termini de modificacions de matrícula. Consulta el calendari, les mencions i el nombre de places a què pots optar al següent enllaç.
 • la matrícula a assignatures de la menció de Llengua Anglesa i/o d'Educació Musical que tinguin places vacants, encara que no facis la menció completa.  

Hauràs de presentar amb la sol·licitud la documentació que acrediti que compleixes amb els requisits d’accés, en el cas de les assignatures de les mencions d’Educació Musical i de Llengua Estrangera. Per a l’assignació de les places, les sol·licituds que compleixin els requisits s’ordenaran per nota mitjana d’expedient.

5.Altres situacions

Si no pots fer l’automodificació per altres motius degudament justificats i documentats, pots fer la sol·licitud a la Gestió Acadèmica.

 

Tingues en compte

Rebràs la resolució mitjançant una notificació electrònica en el termini màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud.

L'adjudicació de les places quedarà sotmesa a la capacitat dels grups de les assignatures o mòduls sol·licitats.

Els canvis d'assignatura o mòdul o l’ampliació de matrícula no es resoldran en el moment.