Assignació i canvi del torn

Estudiants de graus amb horaris de matí i de tarda

 

L’assignació del grup es fa abans de la matrícula de primer curs i el grup assignat es manté durant tot el grau. Hi hauràs de matricular totes les assignatures, excepte:

 • Assignatures optatives: podràs escollir qualsevol dels grups que tinguin places disponibles en el moment de fer la matrícula
 • Assignatures repetides: podràs escollir qualsevol dels grups que tinguin places disponibles en el moment de fer la matrícula
 • Si se t'ha acceptat un reconeixement de crèdits i has de cursar assignatures de diferents cursos que s’imparteixen en el mateix horari, podràs matricular aquestes assignatures en un grup diferent a l’assignat (caldrà que ho sol·licitis a la Gestió Acadèmica en els períodes de modificació de matrícula).
 • Altres situacions: el deganat podrà autoritzar la matrícula d’alguna assignatura en un grup diferent a l’assignat si acredites motius que ho justifiquin (relacionats amb els criteris aprovats per la Facultat).  

 

El Grau en Educació Primària (amb docència en català*) i el Grau en Educació Infantil es poden cursar en torn de matí o de tarda:

*El Grau en Educació Primària (amb docència en anglès) només es pot cursar en torn de tarda. Per tant, els estudiants admesos a aquest grau no han de fer la sol·licitud de torn

Curs 2024-2025

grau torn horari grup places
Educació Primària matí 8-14h 21 60
matí 8-14h 31 55
tarda 15-21h 41 65
Educació Infantil matí 8-14h 61 68
tarda 15-21h 62 62

 

Si a la 1a assignació de la preinscripció universitària has obtingut plaça en la 1a preferència

Has de formalitzar la sol·licitud de torn omplint aquest e-formulari en el qual, si s’escau, has d’adjuntar la documentació indicada als Criteris per a la priorització de sol·licituds d'assignació o canvi del torn (veure més avall, en aquesta mateixa pàgina).

El termini de presentació romandrà obert des del dia en què hagis obtingut la plaça i com a màxim fins al 12-07-2024 a les 12 h.

Si el nombre de solꞏlicituds en un torn és superior a les places disponibles, l’assignació es farà, fins a cobrir les vacants, en el següent ordre:

 • Primer: alumnat que es trobi en les situacions especificades a l'apartat de Criteris per a la priorització de sol·licituds d'assignació o canvi del torn, i puguin acreditar-ho, ordenats per ordre alfabètic.
 • Segon: resta d’alumnat que ha fet la solꞏlicitud de torn, ordenats per ordre alfabètic.
 • Tercer: l’alumnat que no hagi presentat solꞏlicitud de torn se’ls assignarà el torn d’ofici en funció de les vacants que quedin disponibles.

L’ordenació alfabètica a què fa referència el punt anterior es farà començant per la lletra que determini el sorteig que es realitzarà a la Junta Permanent o la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Graus de  la Facultat durant el primer trimestre de l’any. Per a la matrícula del curs 2024-2025 la lletra serà la V (sorteig realitzat a la Junta Permanent de la Facultat en data 19 de març de 2024).

 

Si a la 1a assignació has obtingut plaça entre la 2a i 8a preferències

Tant si fas el tràmit d’assignació definitiva com si t’esperes a la segona assignació se t'assignarà el torn de tarda, ja que les places en el torn de matí queden totes cobertes amb els alumnes que a la 1a assignació ha obtingut plaça en la 1a preferència.

 

Si has obtingut la plaça en la 2a assignació o posteriors

Se t'assignarà el torn de tarda, ja que les places en el torn de matí queden totes cobertes amb els alumnes que a la 1a assignació ha obtingut plaça en la 1a preferència.

Podràs sol·licitar el canvi del torn assignat en els períodes establerts per a les modificacions de matrícula al calendari administratiu de la Facultat (a l'apartat de Matrícula)

L’autorització de qualsevol canvi de torn o de grup estarà supeditat a l’existència de places vacants al grup al qual solꞏlicitis incorporar-te. Si el nombre de solꞏlicituds en un torn és superior a les places disponibles, l’assignació es farà, fins a cobrir les vacants, en el següent ordre:

 • Primer: alumnat que es trobi en les situacions especificades a l'apartat de Criteris per a la priorització de sol·licituds d'assignació o canvi del torn, i puguin acreditar-ho, ordenats per ordre alfabètic.
 • Segon: resta d’alumnat que ha fet la solꞏlicitud de torn, ordenats per ordre alfabètic.
 • Tercer: l’alumnat que no hagi presentat solꞏlicitud de torn se’ls assignarà el torn d’ofici en funció de les vacants que quedin disponibles.

L’ordenació alfabètica a què fa referència el punt anterior es farà començant per la lletra que determini el sorteig que es realitzarà a la Junta Permanent o la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Graus de  la Facultat durant el primer trimestre de l’any. Per a la matrícula del curs 2024-2025 la lletra serà la V (sorteig realitzat a la Junta Permanent de la Facultat en data 19 de març de 2024).

Pots demanar un canvi de torn general que, si s'accepta, s’aplicarà a totes les assignatures que has matriculat el curs actual i a les que matriculis en endavant i fins a la finalització dels estudis (amb les excepcions recollides a l'inici d'aquesta pàgina).

També pots solꞏlicitar canvis de torn/grup d’alguna/es assignatura/es en particular, en els supòsits recollits a l'inici d'aquesta pàgina.

Segon període de modificacions de matrícula

Pots demanar un canvi de torn general que, si s'accepta, s’aplicarà a totes les assignatures de segon quadrimestre que has matriculat el curs actual i a les que matriculis en endavant i fins a la finalització dels estudis (amb les excepcions recollides a l'inici d'aquesta pàgina).

També pots solꞏlicitar canvis de torn/grup d’alguna/es assignatura/es en particular, de segon quadrimestre, en els supòsits recollits a l'inici d'aquesta pàgina.

Termini específic de sol·licitud de canvi de torn

Si ja ets estudiant matriculat a la Facultat pots demanar canvi de torn en el període establert al calendari admnisitratiu, previ a la matrícula del curs següent. Els canvis acceptats en aquest període seran per a totes les assignatures que matriculi l’estudiant en endavant i fins a la finalització dels estudis (amb les excepcions recollides a l'inici d'aquesta pàgina).

En l'assignació del torn a l'alumnat que en la primera assignació de la preinscripció universitària ha obtingut plaça en la seva primera preferència, i en la tramitació de les sol·licituds de canvi de torn, es prioritzaran les sol·licituds dels estudiants que compleixin amb algun dels criteris següents:

 • Motius laborals: estudiants que tinguin un contracte laboral actiu durant el curs acadèmic d’un mínim de 20 hores setmanals, l’horari de les quals coincideixi amb la docència del grau. Caldrà acreditar aquesta situació amb dos documents (tots dos obligatoris):
 • Motius de salut que justifiquin la conveniència d’estudiar en un horari determinat. L’estudiant ha de presentar un informe mèdic expedit per un centre del sistema sanitari públic. L’informe serà valorat pel Servei Assistencial de Salut de la UAB.
 • Alumnat esportista d’alt nivell o d’alt rendiment (tant d'àmbit espanyol com català). Caldrà acreditar-ho mitjançant el nomenament al DOGC o al BOE.
 • Motius relacionats amb tenir a càrrec persones dependents  de 1r o 2n grau de parentesc. Caldrà acreditar aquesta situació a través de:
  • Certificat de Serveis Socials en què l’estudiant consti com a persona cuidadora no professional d’una altra amb grau de dependència reconegut.
  • Llibre de família o certificat del registre civil on consti que l’estudiant té un/a menor al seu càrrec.
 • Persones víctimes de violència masclista, en qualsevol dels supòsits previstos per la Llei 5/2008. Hauran d’acreditar aquesta situació a través de les diferents vies recollides a l’article 23 de la LO 1/2004, i ampliades pel Reial Decret Llei 9/2018. Es pot consultar la documentació per acreditar-ho a l’apartat corresponent de les deduccions en la matrícula del web de la UAB.