Recàrrecs

Recàrrecs en el preu de la matrícula

Matrícula repetida

D'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, quan et matricules per segona vegada o successives, s'apliquen els següents imports per crèdit:

Recàrrecs per matrícules successives en titulacions de grau
Graus 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula 4a matrícula
Coeficient d'estructura docent A 17,69€ 21,85€ 47,34€ 65,55€
Coeficient d'estructura docent B 18,46€ 28,00€ 65,00€ 88,00€
Recàrrecs per matrícules successives en titulacions de màster
Màsters 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula 4a matrícula
Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades 18,46€ 28,00€ 65,00€ 88,00€
Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Els imports aplicables als estudiants extracomunitaris es regeixen pels preus aprovats anualment pel Consell social.