Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

La matrícula no és vàlida si no fas efectiu el pagament de tots els terminis.

El fet de no pagar la matrícula i/o la incorporació dels crèdits reconeguts en els terminis fixats comporta l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que queda regulat a la Normativa de matrícula de la UAB.

Si posteriorment fas efectiu l'import de la matrícula, has d'abonar la quantitat addicional que acordi aplicar el Consell Social de la UAB. Per aquest curs acadèmic, ha acordat que, als estudiants que no abonin els drets de matrícula dins dels terminis fixats per a cada modalitat de pagament, se'ls atorgarà un termini addicional per fer-los efectius i hauran d'abonar les despeses de gestió administrativa per a cada rebut impagat, d'acord amb l'escalat que s'indica a continuació:

  • Fins a 3 mesos des de la formalització de la matrícula, per als estudiants amb pagament en un únic termini, o des de la data de formalització de la matrícula i/o des de la data fixada per al pagament del 2n i del 3r terminis, per als estudiants amb pagament ajornat, així com per als rebuts impagats en concepte de modificació de matrícula: 7 % de l'import pendent.
  • A partir de 3 mesos i fins a 6 mesos: 11 % de l'import pendent.
  • A partir de 6 mesos: 15 % de l'import pendent.

Aquest escalat és aplicable als estudiants que abonin l'import de la matrícula de cursos anteriors.

A aquest import s'hi ha d'afegir el 6 per mil (mínim 0,60 euros) sobre l'import del rebut impagat, en concepte de despeses bancàries de devolució.

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.). En cas contrari, tindràs una morositat aplicada durant cinc anys acadèmics: el curs en el qual es produeixi l’impagament, més els quatre cursos següents. La morositat caducarà en la data d’inici del curs acadèmic següent a aquest període.