Grau en Educació Primària

Informació general

L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 30 CRÈDITS OPTATIUS (els crèdits optatius reconeguts comptabilitzen dintre d'aquests 30 crèdits).

L'oferta de les assignatures optatives es concentra en el quart curs del Grau. 

Les assignatures optatives de les Mencions:  en Necessitats Educatives Específiques, en Educació Física i en Llengua Anglesa tenen una capacitat de 40 places, les de la Menció en Educació Musical una capacitat de 30 places, la resta d'optatives del Grau tenen una capacitat de 35 places.

Per cursar les mencions de Llengua Anglesa i d'Educació Musical s'han de complir els prerequisits d'accés que s'indiquen tot seguit:

Menció en Llengua Anglesa: requisit d'entrada a la menció: nivell C1 en llengua anglesa (que cal acreditar amb les certificacions recollides en aquest document). En el cas de no tenir possibilitat d'obtenir cap certificació, des del centre s'arbitrarà la realització d’una prova un cop l’any, al mes de maig, en la qual s'avaluaran els coneixements i ús de la llengua anglesa, tant per escrit com oral. Es farà en dues etapes:

1) Les persones candidates enviaran un correu electrònic a la coordinació de la menció indicant les motivacions personals per sol·licitar l'accés a la menció (equivalent a 1 pàgina de text, com a màxim). Aquest missatge s’acompanyarà d’un petit vídeo, de no més de 2 minuts i mig de durada, en el qual s’explicarà la trajectòria personal en l’aprenentatge de l’anglès.

2) Les persones candidates que demostrin un nivell suficient de competència oral i escrita en anglès en la primera etapa de la prova seran convidades a participar en una breu entrevista amb membres de l'equip de professorat de la menció.

 

Menció en Educació Musical - requisit d'entrada a la menció: acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Ateses les dificultats que es poden donar per acreditar aquest nivell, des del centre s'arbitrarà la realització d’una prova dos cop l’any, al mes de desembre i al mes de maig, en la qual s'avaluaran els coneixements de lectura (melodia i ritme), de reconeixement oral i escrit (imitació, reconeixement, dictat), així com de cançó i veu, i d'anàlisi d'obres musicals (nivell estructural, rítmic i melòdic) equivalent al nivell de grau elemental de música.

L'alumnat  que obtingui plaça en una d'aquestes dues mencions haurà d'acreditar l'acompliment d'aquests requisits, per a la qual cosa haurà de presentar la documentació acreditativa, a la Gestió Acadèmica del centre, com a màxim l'última setmana de juny, prèvia a la matrícula de 4t curs del Grau
.

Els estudiants que facin la prova de Música o de Llengua Anglesa a la Facultat no hauran de trametre cap document acreditatiu. En cap cas la realització d’aquesta prova comportarà l’obtenció d’un certificat, només servirà per poder obtenir l’accés a la Menció.

En el cas que un estudiant que no opti per una d'aquestes mencions vulgui fer alguna de les assignatures optatives d'aquestes mencions haurà d'acreditar els mateixos requisits que es demanen per optar a la menció.                                                  


MÒDULS HORARIS DE LES MENCIONS I OPTATIVES D'ITINERARI

Per al curs 2021-2022:

Mencions amb preinscripció prèvia obligatòria: mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa.

Podeu consultar els horaris previstos de:

Mencions oficials

Resta d’assignatures optatives

Els horaris definitius els podreu consultar com a màxim durant la primera quinzena de juliol, abans de la matrícula aquí

Consulteu el pla d'estudis del Grau en Educació Primària aquí.

Inici del procés de sol·licitud d’elecció de menció (procés que podeu consultar a l’apartat Assignació de la menció).

Modificacions de matrícula: durant el primer termini de modificacions de matrícula es farà pública la relació de mencions amb preinscripció prèvia obligatòria amb places disponibles: més informació.