Mencions

Grau en Educació Primària

En el Grau d’Educació Primària, l’estudiant ha de superar un mínim de 30 crèdits optatius i en pot fer un màxim de 36. En aquest total, que inclou tant els crèdits cursats com els reconeguts, s’hi han de incloure els 30 crèdits de les assignatures de la menció, en el cas que se’n vulgui obtenir una.

L'oferta de les assignatures optatives es concentra en el quart curs del Grau.

Mencions amb preinscripció prèvia obligatòria: mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa.

Avís

Sessions informatives adreçades a alumnat de 3r curs per informar-los sobre els diversos itineraris de 4t i el procés i calendari a seguir per l'elecció de menció amb preinscripció prèvia obligatòria. Està previst que es realitzin al mes d’abril abans de l’obertura del termini d’elecció de menció.

 

Oferta de places: 40

Preinscripció prèvia: SÍ

Consulta a l’apartat “Assignació de la menció" la informació sobre el procediment. Les assignatures optatives d’aquesta menció només les podrà matricular l’alumnat que hagi obtingut plaça en la menció en el procés de preinscripció i assignació.

Requisists addicionals: NO

Oferta de places: 40

Preinscripció prèvia: SÍ

Consulta a l’apartat “Assignació de la menció" la informació sobre el procediment. Les assignatures optatives d’aquesta menció només les podrà matricular l’alumnat que hagi obtingut plaça en la menció en el procés de preinscripció i assignació.

Requisists addicionals: NO

Oferta de places: 40

Preinscripció prèvia: SÍ

Consulta a l’apartat “Assignació de la menció" la informació sobre el procediment.

Requisits addicionals: Nivell C1 en llengua anglesa (que cal acreditar amb les certificacions recollides en aquest document).

Caldrà presentar a Gestió Acadèmica el certificat que acrediti aquest requisit. Es podrà fer a partir del moment de l’assignació de la plaça i no més tard de finals de juny.

En el cas de no tenir possibilitat d'obtenir cap certificació, des del centre s'arbitrarà la realització d’una prova un cop l’any, al mes de maig, en la qual s'avaluaran els coneixements i ús de la llengua anglesa, tant per escrit com oral.

Trobaràs informació sobre la propera prova (maig de 2023) en aquest document (en anglès).

L’estudiantat que hagi superat la prova a la Facultat no caldrà que presenti cap documentació per acreditar el requisit.

 

Assignatures disponibles per a estudiants sense plaça a la Menció:

Sempre que no s’arribi al nombre màxim de matrícules després de l’assignació de places en la Menció en Llengua Anglesa, es podran oferir les places disponibles en les següents assignatures a estudiants que no cursen la Menció, en les mateixes condicions (acreditació del nivell C1 d’anglès):

 • Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària
 • Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària
 • L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC
 • La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos
 • Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa

El procediment és:

1) L'estudiant fa l’automatrícula. En aquests moments no podrà escollir cap assignatura de la Menció en Llengua Anglesa perquè no són automatriculables.

2) L'estudiant demana la modificació de la matrícula en el període ordinari, aportant en aquell moment la documentació que acredita el C1 o havent fet la prova interna. En cas de la prova interna, caldrà contactar amb la coordinació de la menció per demanar-la. Els estudiants que facin la prova de Llengua Anglesa a la Facultat no hauran de trametre cap document acreditatiu. En cap cas la realització d’aquesta prova comportarà l’obtenció d’un certificat, només servirà per poder obtenir l’accés a la Menció.

 

Oferta de places: 30

Preinscripció prèvia:

Consulta a l’apartat “Assignació de la menció" la informació sobre el procediment.

Requisits addicionals: acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Ateses les dificultats que es poden donar per acreditar aquest nivell, des del centre s'arbitrarà la realització d’una prova dos cop l’any, al mes de desembre i al mes de maig, en la qual s'avaluaran els coneixements de lectura (melodia i ritme), de reconeixement oral i escrit (imitació, reconeixement, dictat), així com de cançó i veu, i d'anàlisi d'obres musicals (nivell estructural, rítmic i melòdic) equivalent al nivell de grau elemental de música.

Prova de nivell (desembre de 2023)

Data: 13 de desembre de 2023, a les 13:00h o a les 15:00h (hauràs de triar un dels dos horaris). 

Lloc: Aula 61-62 (G6)

Més informació sobre la prova

Caldrà presentar a Gestió Acadèmica el certificat que acrediti aquest requisit. Es podrà fer a partir del moment de l’assignació de la plaça i no més tard de finals de juny. L’estudiantat que hagi superat la prova a la Facultat no caldrà que presenti cap documentació per acreditar el requisit.

Assignatures disponibles per a estudiants sense plaça a la Menció: sempre que hi hagi places vacants, es podran matricular assignatures sempre que s’acreditin els mateixos requisits que es demanen per cursar la menció completa.

La resta de mencions que ofereix la Facultat pel curs 2024-2025 són:

 • Educació Performativa de les Arts
 • Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals
 • Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals i Recursos Multimèdia
 • Llengua i Estudis Socials

Pots consultar la informació de les assignatures d’aquestes mencions al pla d’estudis.

Oferta de places: les optatives d’aquestes mencions tenen una capacitat de 35 places, excepte les assignatures corresponents a la Menció en Educació Performativa de les Arts, que comptaran amb 23 places de capacitat.

En aquestes mencions, que no tenen preinscripció, l’estudiant que vulgui obtenir-ne una haurà de cursar 5 assignatures de la menció. La disponibilitat de places per a cadascuna de les assignatures serà la que hi hagi en el moment de formalitzar la matrícula, sense que hi hagi cap procediment de reserva prèvia en cap cas.

 

Al mes d’abril de cada curs s’obre el procediment per assignar les places per al curs següent en les mencions d’ Educació FísicaEducació MusicalNecessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa del Grau en Educació Primària.

Només podràs cursar una d’aquestes mencions si hi obtens una plaça en aquest procediment, que consta de les fases següents:

1. Preinscripció

Termini: del 16 al 22 d’abril de 2024.

La podràs fer de forma telemàtica al portal de Serveis i tràmits en línia, mitjançant l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors que trobaràs a l’apartat Inscripcions TFE i TESI del menú d’Alumnat de Grau, Màster oficial i Doctorat.

Pots consultar aquí les instruccions per fer la inscripció.

2. Assignació provisional

Data: 25 d’abril de 2024

El criteri per a l’ordenació de les sol·licituds i l’assignació de places serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb les qualificacions obtingudes en les assignatures avaluades fins al febrer), de major a menor (acord de la Junta Permanent de la Facultat del 21 de març de 2011).

Podràs consultar l’opció assignada al portal de Serveis i tràmits en línia (a l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors, en què vas fer la inscripció inicial)

3. Reclamacions i sol·licitud de places vacants

Termini: del 24 d’abril al 2 de maig de 2024

En aquest termini podràs:

 • Presentar una reclamació a la primera assignació, si detectes algun error, enviant un correu electrònic a la Gestió Acadèmica (ga.c.educacio@uab.cat)
 • Renunciar a la plaça assignada, enviant un correu electrònic a la Gestió Acadèmica (ga.c.educacio@uab.cat)
 • Fer una nova inscripció al portal de Serveis i tràmits en línia, mitjançant l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors que trobaràs a l’apartat Inscripcions TFE i TESI del menú d’Alumnat de Grau, Màster oficial i Doctorat. Només podràs seleccionar mencions que tinguin places vacants. Aquesta nova inscricpió la podràs fer tant si:
  • Has renuciat a la plaça assignada prèviament
  • Has quedat sense cap plaça a la 1a assignació
  • No havies fet la inscripció en el 1r termini
4. Assignació definitiva

Data: 9 de maig de 2024

Podràs consultar l’opció assignada al portal de Serveis i tràmits en línia (a l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors)

5. Acreditació dels requisits

Si has obtingut plaça a la Menció d’Educació Musical o a la Menció de Llengua Anglesa, hauràs de presentar a la Gestió Acadèmica la documentació que acrediti que compleixes amb els requisits d’accés.

Termini: a partir de l’assignació definitiva i fins al 28 de juny de 2024

6. Renúncies

Si després de l’assignació decideixes que no faràs la menció en què has obtingut plaça, cal que ho comuniquis per correu electrònic a la Gestió Acadèmica (ga.c.educacio@uab.cat) per tal que la plaça pugui ser assignada a una altra persona.

7. Reassignacions

En el cas que es produeixi una renúncia, la plaça s’assignarà a la primera persona de la llista d’espera en la menció en què ha quedat la vacant, que rebrà la comunicació corresponent per part de la Gestió Acadèmica.

8. Matrícula

Si has obtingut plaça en una de les quatre mencions esmentades, en el moment de matricular-te del curs 2024-2025 hauràs de seleccionar les assignatures optatives en la pestanya d’assignatures preinscrites.

Resta d'optatives d'itinerari i resta de mencions

L'elecció de la resta d'optatives d'itinerari o de la resta de mencions es farà en el moment de la matrícula de 4t curs, d’entre aquelles que tinguin places vacants quan la facis (pots consultar els criteris d’ordenació de l’accés a l’automatrícula)

9. Accés a la menció després de la matrícula

Un cop iniciat el curs es farà pública la relació de mencions que han quedat amb places vacants per oferir-les en el primer termini de modificacions de matrícula.
En el primer termini de modificacions de matrícula, l'alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar el canvi de menció o d'optatives d'itinerari matriculades. Aquestes sol·licituds s'estudiaran i es resoldran d'acord amb les places que, un cop finalitzat el procés de matrícula, hagin quedat disponibles. El criteri que s'utilitzarà per ordenar les sol·licituds serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

 

Els horaris previstos els podreu consultar a partir de l’última setmana de març, abans de l’obertura del procés d’elecció de menció.

Els horaris definitius els podreu consultar com a màxim durant la primera quinzena de juliol, abans de la matrícula aquí

Consulteu el pla d'estudis del Grau en Educació Primària aquí.

 

 

 1. Què és una menció?
 2. Vull cursar una menció en els estudis de Grau en Educació Primària Llengües Estrangeres. Puc fer l’elecció des de preinscripció universitària?
 3. Com es sol·licita i s’assigna una menció?
 4. Quins crèdits he de superar per a obtenir una menció?
 5. S’estableixen requisits d’accés per cursar alguna de les mencions?
 6. Tinc reconegudes assignatures del Grau per haver cursat un CFGS. Puc fer una menció?
 7. Tinc dues assignatures de la menció d’Educació Física reconegudes i no he obtingut plaça en aquesta menció, quants crèdits haig de cursar per ser generalista?
 8. Si tinc crèdits optatius reconeguts per activitats no programades en el pla d’estudis, em pot afectar a l’hora de fer una menció?
 9. Què és un mínor?
 
1. Què és una menció?
 
És un itinerari o intensificació curricular  que es pot configurar en els estudis de Grau, i tenen la consideració de crèdits optatius i  formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol.
 
S’acredita al SET (suplement europeu al títol) i al títol.
 
2. Vull cursar una menció en els estudis de Grau en Educació Primària Llengües Estrangeres. Puc fer l’elecció des de preinscripció universitària?
 
No: tant la sol·licitud, com l’assignació de la menció es realitza durant el transcurs dels estudis.
 
3. Com es sol·licita i s’assigna una menció?
 
Cada titulació estableix un procediment per assignar la menció
 
4. Quins crèdits he de superar per a obtenir una menció?
 
Per obtenir una menció has de superar els 30 crèdits optatius (5 assignatures optatives de 6 crèdits cadascuna) que conformen la menció.
 
Consulta en el Pla d’Estudis del teu Grau les diferents mencions incloses als estudis.

5. S’estableixen requisits d’accés per cursar alguna de les mencions?
 
: en determinades mencions s’estableixen requisits d’accés.                              

Pots consultar-los en la informació del Grau en Educació Primària i del Grau en Educació Infantil

6. Tinc reconegudes assignatures del Grau per haver cursat un CFGS. Puc fer una menció?
 
Has de tenir en compte si acompleixes els requisits d’accés a la menció (si fos el cas) i obtenir plaça.
 
Ja que en cas positiu per poder obtenir la menció hauràs de tenir en compte si el reconeixement inclou o no assignatures optatives del pla d’estudis.
 
Si no inclou optatives, cap problema, hauràs de cursar les optatives de la menció.
 
Ara bé, si el reconeixement de CFGS inclou assignatures optatives et pots trobar en dues situacions:
-Si les optatives reconegudes formen part de la menció hauràs de cursar la resta d’optatives de la menció.
-Si les optatives reconegudes no formen part de la menció, tindràs dues possibilitats:

   1a-Cursar les assignatures optatives de la menció, sempre i quan entre les optatives reconegudes pel CFGS i les optatives de la menció no excedeixis en més de 6 els crèdits optatius finalment obtinguts.
   2a-Desestimar cursar la menció i completar l’optativitat establerta al pla d’estudis de la titulació: bé cursant assignatures de l’oferta d’optatives d’itinerari i en programes de mobilitat, o bé cursant activitats no programades en el pla d’estudi (de l’oferta de la UAB) i formació en llengües.
 
7. Tinc dues assignatures de la menció d’Educació Física reconegudes i no he obtingut plaça en aquesta menció, quants crèdits haig de cursar per ser generalista?
 
En el cas del Grau en Educació Primària has de superar 30 crèdits optatius, si ja tens 12 reconeguts, per completar els crèdits restants tens dues possibilitats:
 
 • Cursar assignatures de l’oferta d’optatives d’itinerari i en programes de mobilitat.
 • Cursar activitats no programades en el pla d’estudi (de l’oferta de la UAB) i formació en llengües.
 
8. Si tinc crèdits optatius reconeguts per activitats no programades en el pla d’estudis, em pot afectar a l’hora de fer una menció?
 
que et pot afectar.
 
Cal que tinguis en compte:
 
-       A cada pla d’estudis s’estableix  un número de crèdits optatius que cal superar i que varia segons la titulació
-       Una menció s’assoleix quan tens superades les assignatures que la conformen; un total de 30 crèdits optatius.
-       A més la universitat permet a l’estudiant excedir amb un màxim de 6 crèdits, els crèdits optatius configurats al pla d’estudis.
 
Cas pràctic 1:
Alumne del Grau en Educació Primària que ha cursat l’activitat de Director d’Activitats de Lleure Infantils i Juvenils en curs 2012-13 i ha obtingut el certificat d’haver assolit el 6è curs de llengua anglesa al Servei de Llengües de la UAB en el curs 2011-12 i vol fer la menció en necessitats educatives específiques:
 
Què ha de tenir en compte a l’hora de sol·licitar el reconeixement d’aquestes activitats:
(1)   Quants crèdits se’ls reconeixeria per cadascuna: 6 pels curs de Directors + 9 pel curs de llengua anglesa: total 15 crèdits
(2)   Quants crèdits optatius determina el pla d’estudis del Grau en Educació Primària? 30 crèdits (ampliables a 36)
(3)   Quants crèdits optatius configura la menció? 30 crèdits
 
Opcions que té l’alumne:
Opció 1:
Totals: 30 cr de la menció + 15 cr reconeixement activitats =45 cr
L’alumne haurà de decidir si vol sol·licitar els reconeixements o vol optar a fer la menció.
Opció 2:
Totals: 30 cr de la menció + 6 cr curs Directors= 36 cr
L’alumne pot sol·licitar el reconeixement del curs de Director i pot optar a fer la menció.
 
Cas pràctic 2:
Alumne del Grau en Educació Social que ha cursat l’activitat de Director d’Activitats de Lleure Infantils i Juvenils en curs 2012-13 i ha obtingut el certificat d’haver assolit el 6è curs de llengua anglesa al Servei de Llengües de la UAB en el curs 2011-12 i que vol fer la menció en educació de nens i joves:
 
Què ha de tenir en compte a l’hora de sol·licitar el reconeixement d’aquestes activitats:
(1)   Quants crèdits se’ls reconeixeria per cadascuna: 6 pels curs de Directors + 9 pel curs de llengua anglesa: total 15 crèdits
(2)   Quants crèdits optatius determina el pla d’estudis del Grau en Educació Social? 54 crèdits (ampliables a 60)
(3)   Quants crèdits optatius configura la menció? 30 crèdits
 
Opcions que té l’alumne:
Totals: 30 cr de la menció + 15 cr reconeixement activitats =45 cr
L’alumne pot sol·licitar el reconeixement dels dos cursos i pot optar a fer la menció.
 
9. Què és un mínor?
 
Un mínor és un itinerari d’universitat organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.
 
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor, s’acredita al SET (suplement europeu al títol).

Més informació