Mencions

La Menció és un itinerari o intensificació curricular en els estudis de Grau, que s’obté mitjançant la superació d’un mínim de 30 crèdits d’entre les assignatures optatives del pla d’estudis que la configuren.

Els crèdits de les assignatures de la menció computen com a optatius a l’expedient de l’estudiant i, sumats a la resta de crèdits optatius superats (cursats o reconeguts) que l’estudiant pugui tenir a l’expedient, no poden superar el màxim definit al pla d’estudis del grau que cursa.

La Menció es fa constar en el títol oficial i en el suplement europeu al títol.

 

L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 30 CRÈDITS OPTATIUS (els crèdits optatius reconeguts comptabilitzen dintre d'aquests 30 crèdits).

L'oferta de les assignatures optatives es concentra en el quart curs del Grau.

Totes les optatives del GEI tenen una capacitat de 35 places excepte les assignatures següents:

 • 101999 Acollida Lingüística a l'Escola: 15 places
 • 106076 Anàlisi, Audició i Creació: 10 places
 • 102039 Didàctica de la Música I: 10 places
 • 106079 Didàctica de la Música II: 10 places
 • 102032 Llenguatge Musical: 10 places
 • 106075 Veu, Direcció i Cançó: 10 places
 • 102030 Projectes Artístics: 12 places
 • 106073 Infanteses: Narratives Inclusives a través de l'Art: 12 places
 • 102031 Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística: 12 places
 • 102034 Innovació Didàctica en les Arts Visuals: 12 places
 • 106074 Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge: 12 places

L'estudiant que vulgui obtenir una menció haurà de triar les 5 assignatures d'entre l'oferta de la menció (Menció en Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil, Menció en Educació Musical o Menció en Educació Performativa de les Arts). Les mencions són formes d'organitzar itineraris, a partir d'assignatures optatives, amb una certa coherència, amb el benentès que sigui quina sigui la menció o les optatives que es triin el títol és únic i habilitador per a l'exercici de la professió..

Per cursar la menció d'Educació Musical s'ha de complir amb el requisit d'entrada a la menció que s’indica a continuació: acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Ateses les dificultats que es poden donar per acreditar aquest nivell, des del centre s'arbitrarà la realització d'una prova. En aquesta prova s'avaluaran els coneixements de lectura (compassos, melodia i ritme), de reconeixement oral i escrit (imitació, identificació, dictat), així com de cançó i d'anàlisi d'obres musicals (nivell estructural, rítmic i melòdic) equivalent al nivell de grau elemental de música.

Prova de nivell (Juny 2024)

Data: dilluns 3 de juny de 2024, a les 13:00h o a les 15:00h (hauràs de triar un dels dos horaris). 

Lloc: Aula Toldrà (G6)

Més informació sobre la prova

 

Per acreditar el nivell de música t’hauràs d’adreçar al professor Albert Casals (Albert.Casals@uab.cat) de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Musical, del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

En el cas que un estudiant que no opti per la menció vulgui fer alguna de les assignatures optatives que es relacionen a continuació i que pertanyen a la matèria d'Educació Musical haurà d'acreditar els mateixos requisits que es demanen per optar a la menció:
Llenguatge Musical, Didàctica de la Música I, Anàlisi, Audició i Creació i Veu, Direcció i Cançó. Queda exclosa de complir amb aquest requisit l'assignatura de Projectes Musicals en Educació Infantil que pertany a la matèria amb el mateix nom.

Pots consultar els criteris d'ordenació de l'accés a l'automatrícula en aquest enllaç.


Més informació sobre el procés de matrícula

Pla d'estudis del Grau en Educació Infantil

L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 54 CRÈDITS OPTATIUS. Dins els quals cal comptabilitzar:

 • assignatures optatives de tercer i/o quart curs cursades i superades (ja sigui a la Facultat o en el marc d’un programa d’intercanvi, quan l’acord d’estudis les reculli)
 • assignatures optatives de tercer i/o quart curs reconegudes a partir d’estudis universitaris oficials previs, de CFGS, etc.)
 • crèdits superats en el marc d’un programa d’intercanvi, recollides a l’acord d’estudis, i que no tinguin correspondència amb assignatures del pla d’estudis de la UAB (fins a un màxim de 30 crèdits)
 • assignatures cursades a l’estiu en el programa UAB Barcelona Summer School, on podràs escollir assignatures de 6 crèdits amb la possibilitat de fer fins a 36 crèdits ECTS. Tingues en compte, però, que dintre d’aquest programa no pots cursar assignatures que pertanyin al teu pla d’estudis, hauràs d’escollir d’entre la resta de l’oferta.
 • reconeixement de nivells d’idiomes (fins a un màxim de 12 crèdits)
 • reconeixement d’activitats amb reconeixement acadèmic (fins a un màxim de 6 crèdits)

La programació anual de les assignatures optatives es fa tenint en compte l’itinerari recomanat segons el qual l’estudiant cursa 18 crèdits optatius a 3r curs (a escollir entre les assignatures optatives que s’imparteixen el segon quadrimestre) i 36 crèdits a 4t curs (d’entre les que s’imparteixen el primer quadrimestre). No obstant, aquesta distribució de crèdits per cursos no és obligatòria, de manera que l'estudiant ha de valorar quants crèdits vol matricular a tercer i quants a quart, en funció dels seus interessos i de la seva situació (crèdits matriculats a tercer, crèdits reconeguts a CFGS, intenció de demanar un programa de mobilitat, etc.).

Les assignatures optatives de tercer curs compten amb una capacitat de 45 places. Les assignatures optatives de quart curs tenen una capacitat de 40 places, a excepció de les compartides entre el Grau de Pedagogia i d'Educació Social que tenen una capacitat de 20 places per a cada Grau. L'assignatura 101683 Educació en el Temps Lliure de Nens i Joves comptarà amb una capacitat de 35 places.
 
El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el menor nombre de crèdits que faltin per acabar la carrera. Consulteu els criteris d'assignació a l'apartat d'informació de matrícula.

Pla d’estudis del Grau en Educació Social 

L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 30 CRÈDITS OPTATIUS (els crèdits optatius reconeguts comptabilitzen dintre d'aquests 30 crèdits)

L'oferta de les assignatures optatives es concentra en el quart curs del Grau.

Les assignatures optatives tenen una capacitat de 40 places, a exepció de les compartides entre el Grau de Pedagogia i d'Educació Social que tenen una capacitat de 20 places per a cada Grau.

L'estudiant que vulgui obtenir una menció haurà de triar les 5 assignatures d'entre l'oferta de cada menció o si no vol menció triar les optatives que vulgui sempre i quan la capacitat del grup de les assignatures ho permeti.

Les mencions són formes d'organitzar itineraris a partir d'assignatures optatives amb una certa coherència, en el sentit què ofereixen una especialització dintre del camp de la pedagogia, amb el benentès que sigui quina sigui la menció o les optatives que es triïn el títol és únic i habilitador per a exercir els diferents i variats perfils professionals que existeixen en el camp de la pedagogia.

El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el menor nombre de crèdits que falta per acabar la carrera. Consulteu els criteris d'assignació a l'apartat d'informació de matrícula


Pla d’estudis del Grau en Pedagogia 

 

 1. Què és una menció?
 2. Vull cursar una menció en els estudis de Grau en Educació Primària Llengües Estrangeres. Puc fer l’elecció des de preinscripció universitària?
 3. Com es sol·licita i s’assigna una menció?
 4. Quins crèdits he de superar per a obtenir una menció?
 5. S’estableixen requisits d’accés per cursar alguna de les mencions?
 6. Tinc reconegudes assignatures del Grau per haver cursat un CFGS. Puc fer una menció?
 7. Tinc dues assignatures de la menció d’Educació Física reconegudes i no he obtingut plaça en aquesta menció, quants crèdits haig de cursar per ser generalista?
 8. Si tinc crèdits optatius reconeguts per activitats no programades en el pla d’estudis, em pot afectar a l’hora de fer una menció?
 9. Què és un mínor?
 
1. Què és una menció?
 
És un itinerari o intensificació curricular  que es pot configurar en els estudis de Grau, i tenen la consideració de crèdits optatius i  formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol.
 
S’acredita al SET (suplement europeu al títol) i al títol.
 
2. Vull cursar una menció en els estudis de Grau en Educació Primària Llengües Estrangeres. Puc fer l’elecció des de preinscripció universitària?
 
No: tant la sol·licitud, com l’assignació de la menció es realitza durant el transcurs dels estudis.
 
3. Com es sol·licita i s’assigna una menció?
 
Cada titulació estableix un procediment per assignar la menció
 
4. Quins crèdits he de superar per a obtenir una menció?
 
Per obtenir una menció has de superar els 30 crèdits optatius (5 assignatures optatives de 6 crèdits cadascuna) que conformen la menció.
 
Consulta en el Pla d’Estudis del teu Grau les diferents mencions incloses als estudis.

5. S’estableixen requisits d’accés per cursar alguna de les mencions?
 
: en determinades mencions s’estableixen requisits d’accés.                              

Pots consultar-los en la informació del Grau en Educació Primària i del Grau en Educació Infantil

6. Tinc reconegudes assignatures del Grau per haver cursat un CFGS. Puc fer una menció?
 
Has de tenir en compte si acompleixes els requisits d’accés a la menció (si fos el cas) i obtenir plaça.
 
Ja que en cas positiu per poder obtenir la menció hauràs de tenir en compte si el reconeixement inclou o no assignatures optatives del pla d’estudis.
 
Si no inclou optatives, cap problema, hauràs de cursar les optatives de la menció.
 
Ara bé, si el reconeixement de CFGS inclou assignatures optatives et pots trobar en dues situacions:
-Si les optatives reconegudes formen part de la menció hauràs de cursar la resta d’optatives de la menció.
-Si les optatives reconegudes no formen part de la menció, tindràs dues possibilitats:

   1a-Cursar les assignatures optatives de la menció, sempre i quan entre les optatives reconegudes pel CFGS i les optatives de la menció no excedeixis en més de 6 els crèdits optatius finalment obtinguts.
   2a-Desestimar cursar la menció i completar l’optativitat establerta al pla d’estudis de la titulació: bé cursant assignatures de l’oferta d’optatives d’itinerari i en programes de mobilitat, o bé cursant activitats no programades en el pla d’estudi (de l’oferta de la UAB) i formació en llengües.
 
7. Tinc dues assignatures de la menció d’Educació Física reconegudes i no he obtingut plaça en aquesta menció, quants crèdits haig de cursar per ser generalista?
 
En el cas del Grau en Educació Primària has de superar 30 crèdits optatius, si ja tens 12 reconeguts, per completar els crèdits restants tens dues possibilitats:
 
 • Cursar assignatures de l’oferta d’optatives d’itinerari i en programes de mobilitat.
 • Cursar activitats no programades en el pla d’estudi (de l’oferta de la UAB) i formació en llengües.
 
8. Si tinc crèdits optatius reconeguts per activitats no programades en el pla d’estudis, em pot afectar a l’hora de fer una menció?
 
que et pot afectar.
 
Cal que tinguis en compte:
 
-       A cada pla d’estudis s’estableix  un número de crèdits optatius que cal superar i que varia segons la titulació
-       Una menció s’assoleix quan tens superades les assignatures que la conformen; un total de 30 crèdits optatius.
-       A més la universitat permet a l’estudiant excedir amb un màxim de 6 crèdits, els crèdits optatius configurats al pla d’estudis.
 
Cas pràctic 1:
Alumne del Grau en Educació Primària que ha cursat l’activitat de Director d’Activitats de Lleure Infantils i Juvenils en curs 2012-13 i ha obtingut el certificat d’haver assolit el 6è curs de llengua anglesa al Servei de Llengües de la UAB en el curs 2011-12 i vol fer la menció en necessitats educatives específiques:
 
Què ha de tenir en compte a l’hora de sol·licitar el reconeixement d’aquestes activitats:
(1)   Quants crèdits se’ls reconeixeria per cadascuna: 6 pels curs de Directors + 9 pel curs de llengua anglesa: total 15 crèdits
(2)   Quants crèdits optatius determina el pla d’estudis del Grau en Educació Primària? 30 crèdits (ampliables a 36)
(3)   Quants crèdits optatius configura la menció? 30 crèdits
 
Opcions que té l’alumne:
Opció 1:
Totals: 30 cr de la menció + 15 cr reconeixement activitats =45 cr
L’alumne haurà de decidir si vol sol·licitar els reconeixements o vol optar a fer la menció.
Opció 2:
Totals: 30 cr de la menció + 6 cr curs Directors= 36 cr
L’alumne pot sol·licitar el reconeixement del curs de Director i pot optar a fer la menció.
 
Cas pràctic 2:
Alumne del Grau en Educació Social que ha cursat l’activitat de Director d’Activitats de Lleure Infantils i Juvenils en curs 2012-13 i ha obtingut el certificat d’haver assolit el 6è curs de llengua anglesa al Servei de Llengües de la UAB en el curs 2011-12 i que vol fer la menció en educació de nens i joves:
 
Què ha de tenir en compte a l’hora de sol·licitar el reconeixement d’aquestes activitats:
(1)   Quants crèdits se’ls reconeixeria per cadascuna: 6 pels curs de Directors + 9 pel curs de llengua anglesa: total 15 crèdits
(2)   Quants crèdits optatius determina el pla d’estudis del Grau en Educació Social? 54 crèdits (ampliables a 60)
(3)   Quants crèdits optatius configura la menció? 30 crèdits
 
Opcions que té l’alumne:
Totals: 30 cr de la menció + 15 cr reconeixement activitats =45 cr
L’alumne pot sol·licitar el reconeixement dels dos cursos i pot optar a fer la menció.
 
9. Què és un mínor?
 
Un mínor és un itinerari d’universitat organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.
 
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor, s’acredita al SET (suplement europeu al títol).

Més informació