Preguntes freqüents sobre graus

 1. Què és un Pla d’estudis?
 2. Què son les competències, les competències transversals i les competències específiques?
 3. Què són els estudis de Grau?
 4. Què són els estudis de Màster?
 5. Què és un crèdit ECTS?
 6. Quina es la metodologia d’aprenentatge emprada en els nostres estudis?
 7. Quins són els estudis de Grau que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 8. Quins són els estudis de Màsters oficials que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 9. Puc cursar algun dels estudis a distància?
 10. Oferiu torn de matí i tarda de totes les titulacions? Quina és la franja horària de cada torn?
 11. On puc consultar els horaris de cada titulació?
 12. On puc consultar el pla d’estudis de la titulació que estic cursant?
 13. Puc cursar assignatures d’altres estudis?
 
 

1. Què és un Pla d’estudis?
 
Els Plans d’Estudi tenen com a objectiu central l’adquisició de competències, per tant, les matèries es defineixen en funció de les competències que has d’assolir al final del procés formatiu; aquestes competències són avaluables i s’han de reflectir en les qualificacions.
 
2. Què son les competències, les competències transversals i les competències específiques?
 
Les competències són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que descriuen els resultats de l’aprenentatge d’un programa educatiu, allò que un estudiant sap o pot demostrar al final del procés educatiu.
 
Les competències transversals descriuen allò que el graduat/da és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d’aprenentatge, amb independència de la titulació.
 
I les competències específiques descriuen allò que un titulat/da és capaç de fer en acabar els seus estudis i són definides per cada titulació.
 
3. Què són els estudis de grau?
 
Els graus són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. El títol oficial que s'obté en superar aquests estudis és el de graduat.
 
Els títols de grau són de 240 crèdits ECTS, que equivalen a un període mínim d'estudi de quatre anys. Excepcionalment, els graus amb condicions poden tenir més crèdits i comportar un període d'estudi més ampli.
 
Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.
Les titulacions de grau que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació s’adscriuen a la branca de ciències socials i jurídiques. L'adscripció a una branca o a una altra determina les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar en els dos primers anys del grau.
 
Els plans d'estudis de grau contenen com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, matèries obligatòries i matèries optatives, pràctiques externes i un treball de fi de grau.
 
4. Què són els estudis de Màster?

Màsters oficials
Els màsters de la UAB proporcionen a l’estudiant una formació avançada de caràcter especialitzat i pluridisciplinari. Oferim màsters orientats tant a l’especialització professional com a la iniciació en la recerca.
Els màsters oficials són títols oficials d’àmbit estatal, homologats a nivell europeu. Els màsters orientats a la recerca donen accés al doctorat.

Màsters i Postgraus Propis
Orientats a crear els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més innovadors, els màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona són una eina fonamental per actualitzar coneixements o per créixer laboralment. Una inversió en la teva carrera professional amb la garantia UAB.

Els màsters i diplomatures de postgrau són títols propis: permeten obtenir un títol atorgat per la UAB d'acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. El seu reconeixement depèn de les institucions o les empreses a les quals l'estudiant titulat sol·liciti la seva consideració. Per garantir-ne la qualitat, la UAB aplica als plans d'estudi processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis oficials. Cal tenir en compte, tanmateix, que els màsters propis no donen accés al doctorat.

En la docència dels màsters i postgraus UAB hi participen professors, professionals i institucions de fora de la universitat per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica que demana el mercat laboral.

 
5. Què és un crèdit ECTS?
 
És la unitat de mesura a partir del la qual es dissenyen les titulacions en el marc de l’EEES. A la UAB, un crèdit ECTS equival a 25 hores de càrrega lectiva.
 
La mesura de la càrrega lectiva de l’ECTS comptabilitza tot el treball de l’estudiant per superar les diferents assignatures (assistència a classe, preparació de treballs, hores d’estudi autònom, hores d’estudi en grup, tutories, preparació de pràctiques, d’exàmens, preparació de proves, etc.)
 
6. Quina es la metodologia d’aprenentatge emprada en els nostres estudis?
 
El model docent està basat al voltant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Aquest esdevé el centre del sistema, les titulacions es dissenyen en funció de les competències que l’estudiant ha d’assolir i compta amb la utilització de noves metodologies i estratègies. La presencialitat és obligatòria i l’avaluació contempla el seu esforç i les hores de classe, i és continuada.
 
7. Quins són els estudis de Grau que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 
Pots consultar els nostres estudis de Grau, entrant al web de la Facultat, a la pestanya Els Estudis, apartat Oferta d’estudis - Graus EEE. Al seleccionar els estudis de grau que t’interessen podràs trobar: Informació general (perfil d’accés, sortides professionals, horaris), estructura del Pla d’Estudis, informació d’accés, matrícula i automatrícula i altres.

Més informació   

8. Quins són els estudis de Màsters oficials que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 
Pots consultar els nostres estudis de Màsters Oficials, entrant a la web de la Facultat, a la pestanya Els Estudis, apartat Formació continuada - Màsters oficials. Al seleccionar els estudis de Màster que t’interessen podràs trobar: Informació general (perfil d’accés, sortides professionals, horaris), estructura del Pla d’Estudis, informació d’accés i  altres.

Més informació 

9. Puc cursar algun dels estudis de Grau a distància?
 
No. Tots els estudis de Grau de la Facultat d’Educació són presencials i és obligatori assistir a classe.
 
10. Oferiu torn de matí i tarda de totes les titulacions? Quina és la franja horària de cada torn?
 
No.
El Grau en Pedagogia i Educació Social s’imparteixen en torn de matí.
El Grau en Educació Infantil: a partir del curs 2018-2019 s'anirà implantant progressivamentdes des de primer curs un grup de matí i un grup de tarda.
El Grau en Educació Primària en Anglès s’imparteix en torn de tarda.
El Grau en Educació Primària té un grup de tarda i dos de matí.
 
El torn de matí és de 8h a 14h
El torn de tarda és de 15h a 21 h
 
Per sol·licitar torn tant en el Grau en Educació Primària, com en el Grau en Educació Infantil cal presentar una sol·licitud de torn dies abans de fer la matrícula de primer curs, que estigui degudament motivada i justificada. Les dates i criteris per aquesta sol·licitud es publiquen a l'apartat de Matrícula de la fitxa web de cada Grau.
 
Pels alumnes d’altres cursos que vulguin canviar de torn, poden fer la sol·licitud durant el mes de juny i ha d’estar degudament justificada i motivada. En el cas del Grau en Educació Infantil els alumnes han de tenir en compte la progressió en la implantació del grup que passa a torn de matí que podrà consultar a la informació horària del Grau, a l'apartat d'Informació General de la fitxa web del Grau.
 
Pel que fa als estudis de Màster, cal consultar la informació general publicada per a cada Màster, al web de la Facultat, a la pestanya Estudis, apartat Formació continuada - Màsters oficials.
 
11. On puc consultar els horaris de cada titulació?

Pots consultar els horaris dels Graus entrant al web de la Facultat, a la informació d'Oferta d'estudis i seleccionar Graus seleccionant  de l’esquerra Horaris i Aulari.

També a través de la fitxa web del Grau, a l'apartat Pla d'estudis, seleccionant Pla d'estudis i horaris.

Més informació Graus 

També pots consultar els horaris dels Màsters oficials entrant al web de la Facultat, a la informació d’Oferta d’estudis i seleccionar Màsters oficials i seleccionant al menú de l’esquerra Horaris i Aulari.

També a través de la fitxa web del Màster, a l’apartat Informació general

Més informació Màsters oficials  


12. On puc consultar el pla d’estudis de la titulació que estic cursant?
 
Pots consultar els plans d’estudi entrant al web de la Facultat, apartat Oferta d’estudis - Graus o Màsters Oficials. Al seleccionar la teva titulació podràs trobar la informació a la pestanya de Pla d’Estudis.
 
Al final de la plana trobaràs un PDF amb el Pla d’estudis amb tota la informació que necessites.

Més informació Graus 
Més informació Màsters oficials  

13. Puc cursar assignatures d’altres estudis?

Pots cursar assignatures optatives d’una altra titulació a través dels minors. 
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Per accedir a un minor cal complir uns requisits mínims i s’ha de seguir un procediment previ de sol·licitud. La informació sobre els requisits, procediments a seguir, i continguts de les assignatures del minor, la pots consultar a la Facultat que l’ofereix i al web de la UAB.

Més informació 

 1. Quan puc fer  la preinscripció universitària per accedir als estudis de Grau?
 2. Quan puc fer la sol·licitud d’admissió als estudis de Màsters oficials?
 3. En quina data és fa la preinscripció del Màster de Secundària?
 4. Sóc alumne de nou ingrés, quan haig de fer la meva matrícula?
 5. Sóc alumne de la Facultat, quan puc fer l’automatrícula?
 6. Quan comencen les classes?
 7. Quan puc sol·licitar l’accés per canvi d’estudis (trasllat d’expedient)?
 8. Quan puc sol·licitar les  proves d’aptitud (requisits formatius complementaris) per a l’homologació del meu títol estranger?
 9. Quan puc sol·licitar modificació de matrícula?
 10. Quan puc sol·licitar l’anul·lació de matrícula?
 11. Quan puc sol·licitar plaça en el programa de Mobilitat/Intercanvi que m’interessa?
 12. Quan es tanquen les Actes?
 13. On puc consultar els dies no lectius d’aquest curs acadèmic?

 
Consulta el calendari acadèmic i administratiu
 

1. Quan puc fer  la preinscripció universitària per accedir als estudis de Grau?
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i al web de Canal d'Universitats: Preinscripció.

Més informació 
 
2. Quan puc fer la sol·licitud d’admissió als estudis de Màsters oficials?
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i, més concretament, a la informació d’admissió de cada Màster oficial, publicada al web de la Facultat (Estudis): Admissió→Calendari→Calendari d'admissió del centre docent.

Més informació 
 
3.   En quina data és fa la preinscripció del Màster de Secundària?  
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i al  web del Màster.

Més informació 
 
4. Sóc alumne de nou ingrés, quan haig de fer la meva matrícula?
 
Tota la informació sobre la matrícula d’alumnes de nou accés la pots trobar a la web de la Facultat, a l’apartat Matrícula, de la pestanya Informació Acadèmica. Cal que seleccionis els teus estudis i podràs accedir a tota la informació.

Més informació 
 
5. Sóc alumne de la Facultat, quan puc fer l’automatrícula?
 
Tota la informació sobre la matrícula d’alumnes de la Facultat la pots trobar al web de la Facultat, a l’apartat Matrícula al Destacat: Matricula't. Al botó Matrícula d'altres cursos de Grau (si ets estudiant de Grau) o de Matrícula de Màsters Universitaris (si ets estudiant de Màster oficial).

Més informació     
 
6. Quan comencen les classes?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes d’activitats acadèmiques, tancament d’actes, dies festius i períodes no lectius.
 
7. Quan puc sol·licitar l’accés per canvi d’estudis espanyols (trasllat d’expedient)?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, o pots consultar-ho directament a la informació publicada al web de la Facultat, a l'apartat ESTUDIAR, Graus: apartat Accés als estudis (del menú esquerra), Altres vies d'accés a la Universitat: - Canvi d’estudis universitaris espanyols parcials.
 
8. Quan puc sol·licitar les  proves d’aptitud (requisits formatius complementaris) per a l’homologació del meu títol estranger?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, també accedint directament a la informació publicada al web de la Facultat, a l'apartat ESTUDIAR, Graus: Informació Acadèmica (del menú esquerra)  Requisitos formativos complementarios para la homologación del título, i en el cas de Màsters i Postgraus: Màster Oficials, Informació Acadèmica (del menú esquerra): Requisitos formativos complementarios para la homologación del título.
 

9. Quan puc sol·licitar modificació de matrícula?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, també accedint directament a la informació publicada al web de la Facultat, a l'apartat ESTUDIAR, Graus: Matrícula (del menú esquerra), Informació acadèmica de matrícula: apartat Matrícula -  Modificacions i anul·lacions de matrícula, i en el cas de Màsters oficials a l'apartat ESTUDIAR del web de la Facultat, Màsters i Postgraus: Màsters Oficials, Matrícula (del menú esquerra): Informació acadèmica de matrícula: Modificacions i anul·lacions de matrícula .
 
10. Vull anul·lar la meva matrícula, quan ho puc fer?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, també accedint directament a la informació publicada al web de la Facultat a l'apartat ESTUDIAR, Graus: Matrícula (del menú esquerra), Informació acadèmica de matrícula: apartat Matrícula - Modificacions i anul·lacions de matrícula, i en el cas de Màsters oficials a l'apartat ESTUDIAR dels web de la Facultat, Màsters i Postgraus: Màsters Oficials, Matrícula (del menú esquerra): Informació acadèmica de matrícula: Modificacions i anul·lacions de matrícula.
 
11. Quan puc sol·licitar plaça en el programa de Mobilitat/Intercanvi que m’interessa?

Cada programa d’intercanvi té la seva convocatòria específica, cal consultar la informació al web de la Facultat, a l’apartat Mobilitat, a l'apartat Marxar d'intercanvi. També trobaràs informació sobre el procediment que has de seguir.
Has de tenir present que la sol·licitud per la majoria dels programes d’intercanvi s’han de presentar amb un any d’antelació, atès que són molts els tràmits que has de fer abans de partir.
 
12. Quan es tanquen les Actes?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes activitats acadèmiques, tancament actes,  festius i períodes no lectius.
 
13. On puc consultar els festius d’aquest curs acadèmic?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes activitats acadèmiques, tancament actes,  festius i períodes no lectius.