Pla d'estudis Grau en Educació Primària

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Educació Primària

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Podeu consultar com configurar l’optativitat/Mencions de la titulació: OPTATIVITAT I MENCIONS

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 30 30    
2n curs 18 42    
3r curs 12 48    
4t curs   24 30 6
Totals 60 144 30 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Llengües Estrangeres: Anglès
Menció en Educació Física
Menció en Educació Musical
Menció en Necessitats Educatives Específiques
Menció en Educació Performativa de les Arts
Menció en Llengua i Literatura
Menció en Llengües Estrangeres: Francès
Menció en Ciències Socials
Menció en Matemàtiques
Menció en Ciències Experimentals
Menció en Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals
Menció en Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals i Recursos Multimèdia
Menció en Llengua i Estudis Socials

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Educació i Contexts Educatius
 • Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris
 • Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu
 • Educació Digital i Socioemocional
 • Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació
 • Llenguatges i Contexts I i II
 • Matemàtiques per a Mestres
 • Aprenentatge i Desenvolupament I
 • Didàctica i Desenvolupament Curricular
 • Context Social i Gestió Escolar
 • Educació Física en l'Educació Primària
 • Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum
 • Llenguatges i Currículums
 • Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • Educació Musical i Visual
 • Pràcticum I
3r curs 4t curs
 • Aprenentatge i Desenvolupament II
 • Diferències i Inclusió
 • Llengües i Aprenentatge
 • Gestió i Innovació a l'Aula de Matemàtiques
 • Educació Musical, Visual i Aprenentatge
 • Planificació, Investigació i Innovació
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
 • Educació Física i la seva Didàctica I
 • Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme
 • Pràcticum II i III
 • Pràcticum IV i V
 • Treball de Final de Grau

 

Assignatures optatives

4t curs

Es pot optar per una una formació generalista triant els 30 crèdits optatius entre tota l'oferta o, per obtenir una menció, cursar les assignatures vinculades a l'itinerari.

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

 • Religió, Cultura i Valors
 • Estratègies Didàctiques per a la Formació de les Persones Adultes
 • Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)

 

Menció en Llengües Estrangeres: Anglès Menció en Educació Física
 • Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària
 • Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària
 • L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC
 • La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos
 • Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa 
Per cursar aquesta menció s'ha d'acreditar el nivell C1 d'anglès o fer una prova de nivell.
 • Joc i Iniciació Esportiva (*)
 • Activitat Física, Diversitat i Salut (*)
 • Expressió i Comunicació Corporal
 • Educació Física i la seva Didàctica II
 • Aprenentatge i Desenvolupament Motor 

 

Menció en Necessitats Educatives Específiques Menció en Educació Musical
 • Necessitats Educatives Específiques en els Processos d'Aprenentatge
 • Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu
 • Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta
 • Necessitats Educatives Específiques Sensorials
 • Acollida Lingüística a l'Escola (1)
 • Estratègies de Mediació (1)
(1) Escollir una de les dues assignatures
 • Llenguatge Musical (anual)
 • Didàctica de la Música I 
 • Didàctica de la Música II / 3 cr.
 • Anàlisi, Audició i Creació / 3 cr.
 • Veu, Direcció i Cançó (anual)
 • Planificació, Criteris i Pràctica Musical a l'Escola Actual
Per cursar aquesta menció s'ha d'acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Es proposarà com a alternativa la realització d'una prova i els resultats es publicaran abans de la matrícula.

No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs, conseqüentment, hi ha anys que no es poden cursar totes les mencions. Mencions subjectes a l'oferta anual d'optatives:

Menció en Educació Performativa de les Arts Menció en Llengua i Literatura

 

 

 • Projectes Artístics
 • Infanteses: Narratives Inclusives a través de l'Art
 • Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística
 • Innovació Didàctica en les Arts Visuals
 • Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge
 • Patrimoni Lingüístic i Literari
 • Bases Lingüístiques per a Mestres d'Educació Primària
 • Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua
 • Literatura Infantil
 • Biblioteca Escolar (1)
 • Acollida Lingüística a l'Escola (1) 
(1) Escollir una de les dues assignatures
Menció en Llengües Estrangeres: Francès Menció en Ciències Socials
 • Aprenentatge de Continguts Curriculars en Francès (AICLE)
 • Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Francesa
 • Aprenentatge del Francès Mitjançant Projectes
 • Variació, Adequació i Fluïdesa en Llengua Francesa
 • Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Francesa
 • Investigació i Innovació en Didàctica de les Ciències Socials
 • Ensenyar Ciències Socials amb Perspectiva de Gènere
 • L'Actualitat i les Ciències Socials en l'Educació Primària: la Formació del Pensament Crític
 • Didàctica de les Ciències Socials per a la Comprensió del Món
 • Problemes Socials i Pensament Social Crític
Menció en Ciències Experimentals Menció en Matemàtiques
Valors Educatius de la Ciència Dins i Fora de l'Aula
Laboratori i Virtualitat en l'Educació Primària
Disseny de Projectes STEM per a l'Aula de Primària
Educació, Sostenibilitat i Consum
Desenvolupament Cognitiu i Pensament Científic en l'Educació Primària
Matemàtiques per a Comprendre el Món
Connexions i Contextos en Matemàtiques
Matemàtiques en el Centre Escolar
Joc i Activitats Matemàtiques en l'Educació Primària
Disseny de Projectes STEM per a l'Aula de Primària
Menció en Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals Menció en Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals i Recursos Multimèdia
Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de Matemàtiques i de Ciències Experimentals. S'han de cursar, com a mínim, dues assignatures de cada una de les mencions. Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de Ciències Socials i de Ciències Experimentals. S'han de cursar, com a mínim, dues assignatures de cada una de les mencions.
Menció en Llengua i Estudis Socials  
Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de Ciències Socials i de Llengua i Literatura i, com a mínim, s'han de cursar dues assignatures de cada una de les mencions.  


(*) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives i d'Ensenyament i Animació Socioesportiva (fins a 12 crèdits en funció de les optatives cursades al cicle formatiu).