Activitats formatives curs 2020-2021

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa.

Les activitats formatives transversals són aquelles que són d’utilitat per a totes les persones que estan fent un doctorat amb independència de quina sigui la seva àrea de coneixement, ja que promouen la formació en competències transversals durant l’etapa formativa del doctorat. Les activitats transversals organitzades per la UAB, i impulsades des de l’Escola de Doctorat, es recullen en aquest apartat per facilitar que les doctorandes i els doctorands tinguin al seu abast la informació disponible de manera senzilla i àgil.

Pel que fa a les activitats formatives específiques, trobareu la informació corresponent a les fitxes individuals de cadascun dels programes de doctorat.

Dins les activitats formatives transversals estan inclosos els cursos de llengues que el Servei de Llengües de la UAB programa específicament per a l'alumnat de doctorat: el curs d'Acompanyament a la redacció de tesis doctorals en català i el curs Redactar la tesi en anglès.

Per a més informació sobre com obtenir els certificats d’assistència a les activitats transversals, podeu contactar amb: Gestió pr.euraxess@uab.cat. Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Llengües (s.llengues@uab.cat) i el Servei de Biblioteques (s.biblioteques@uab.cat) de la UAB es gestionen directament des dels serveis corresponents.

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data:
del 06/10/2020 al 05/11/2020 dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data:
del 06/10/2020 al 05/11/2020 dimarts i dijous, de 13 a 15 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs d'Acompanyament a la redacció de la tesi en anglès.


PRESENTING RESEARCH

Data: del 06/10/2020 al 05/11/2020, dimarts i dijous de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


COM ESCRIURE UN ABSTRACT I RESUMIR UN ARTICLE CIENTÍFIC

Data: 26/10/2020 de 10 a 12 h
Modalitat: Virtual
Idioma: anglès
Formadora: Blanca Arias Badia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest curs que pretén donar resposta, entre altres, a les següents preguntes: Quina informació deu incloure un abstract? Quina és la millor manera de distribuir la informació? Per què són importants les paraules clau? Com podem evitar les imprecisions? També es tractaran qüestions d'estructura i estil i es donaran consells per respondre a les expectatives dels editors i revisors de les revistes.

Aquesta sessió pràctica es basarà en exemples reals de diferents àmbits d'estudi. S'anima els assistents a portar els seus propis abstracts per fer-ne una revisió conjunta.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.

DE LA IDEA AL PROTOTIP: SESSIÓ INTRODUCTÒRIA AL DESIGN THINKING

Data: 10/11/2020 de 11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: David Hernández (Parc de Recerca)
Dirigit a: personal investigador en formació 

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Parc de Recerca de la UAB, aquest curs que busca ser una primera aproximació al procés de transformació d'una idea en projecte mitjançant la metodologia del Design Thinking.

Objectius:

  • Donar nocions generals sobre com transformar una idea en un projecte
  • Impulsar els projectes de recerca mitjançant el Design Thinking
  • Fer-vos partícips de processos de creativitat espontània i co-creació
  • Donar a conèixer els UAB Open Labs i els recusos de prototipatge a la UAB

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RRI: INTEGRANT LA RECERCA I LA INNOVACIÓ RESPONSABLE ALS PROJECTES DE DOCTORAT

Data: 17 & 19/11/2020 de 10 a 13 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Formadores: Begoña Miñarro i Núria Claver
Dirigit a: personal investigador en formació, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.

Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.

Inscripcions a l'Aula Moodle.


DIVULGACIÓ DE LA CIÈNCIA

Data: del 24/11/2020 al 10/12/2020, de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construir-los adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

RESEARCH PAPERS
(Àmbits de les ciències de la salut, ciències experimentals i enginyeries)

Data: del 01/12/2020 al 26/01/2021, dimarts i dijous de 10 a 12
Idioma: anglès
Modalitat: online
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs
sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


PERSPECTIVA DE GÈNERE EN RECERCA

Data: 14 i 16/12/202 en dos grups. Grup 1: de 10 a 12 h - Grup 2:  de 15 a 17 h (cada grup haurà de connectarse els dos dies a la mateixa hora)
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formadora: Mª Isabel Ponferrada (Observatori per a la Igualtat)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, el curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.