Activitats formatives curs 2020-2021

Programa d'activitats

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa.

Les activitats formatives transversals són aquelles que són d’utilitat per a totes les persones que estan fent un doctorat amb independència de quina sigui la seva àrea de coneixement, ja que promouen la formació en competències transversals durant l’etapa formativa del doctorat. Les activitats transversals organitzades per la UAB, i impulsades des de l’Escola de Doctorat, es recullen en aquest apartat per facilitar que les doctorandes i els doctorands tinguin al seu abast la informació disponible de manera senzilla i àgil.

Pel que fa a les activitats formatives específiques, trobareu la informació corresponent a les fitxes individuals de cadascun dels programes de doctorat.

Dins les activitats formatives transversals estan inclosos els cursos de llengues que el Servei de Llengües de la UAB programa específicament per a l'alumnat de doctorat: el curs d'Acompanyament a la redacció de tesis doctorals en català i el curs Redactar la tesi en anglès.

Per a més informació sobre com obtenir els certificats d’assistència a les activitats transversals, podeu contactar amb: Gestió pr.euraxess@uab.cat. Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Llengües (s.llengues@uab.cat) i el Servei de Biblioteques (s.biblioteques@uab.cat) de la UAB es gestionen directament des dels serveis corresponents.

Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta). Seleccioneu el tipus d’activitat 65 (Activitat Transversal) i introduïu el nom de l’activitat al camp “Descripció”. Es recomana omplir aquest camp en els tres idiomes disponibles (català, castellà i anglès).

 

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 06/10/2020 al 05/11/2020 dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data 1r grup: del 06/10/2020 al 05/11/2020, dimarts i dijous, de 13 a 15 h
Data 2n grup: del 14/10/2020 al 16/11/2020, dilluns i dimecres, de 13 a 15 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs d'Acompanyament a la redacció de la tesi en anglès.


PRESENTING RESEARCH

Data: del 06/10/2020 al 05/11/2020, dimarts i dijous de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Més informació d'aquest curs a l'Aula Moodle.


COM ESCRIURE UN ABSTRACT I RESUMIR UN ARTICLE CIENTÍFIC

Data 1r grup: 26/10/2020 de 10 a 12 h
Data 2n grup: 26/10/2020 de 15 a 17 h
Modalitat: Virtual
Idioma: anglès
Formadora: Blanca Arias Badia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest curs que pretén donar resposta, entre altres, a les següents preguntes: Quina informació deu incloure un abstract? Quina és la millor manera de distribuir la informació? Per què són importants les paraules clau? Com podem evitar les imprecisions? També es tractaran qüestions d'estructura i estil i es donaran consells per respondre a les expectatives dels editors i revisors de les revistes.

Aquesta sessió pràctica es basarà en exemples reals de diferents àmbits d'estudi. S'anima els assistents a portar els seus propis abstracts per fer-ne una revisió conjunta.

Més informació d'aquest curs a l'Aula Moodle.

DE LA IDEA AL PROTOTIP: SESSIÓ INTRODUCTÒRIA AL DESIGN THINKING

Data: 10/11/2020 de 11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: David Hernández (Parc de Recerca)
Dirigit a: personal investigador en formació 

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Parc de Recerca de la UAB, aquest curs que busca ser una primera aproximació al procés de transformació d'una idea en projecte mitjançant la metodologia del Design Thinking.

Objectius:

 • Donar nocions generals sobre com transformar una idea en un projecte
 • Impulsar els projectes de recerca mitjançant el Design Thinking
 • Fer-vos partícips de processos de creativitat espontània i co-creació
 • Donar a conèixer els UAB Open Labs i els recusos de prototipatge a la UAB

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RRI: INTEGRANT LA RECERCA I LA INNOVACIÓ RESPONSABLE ALS PROJECTES DE DOCTORAT

Data: 17 & 19/11/2020 de 10 a 13 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Formadores: Begoña Miñarro i Núria Claver
Dirigit a: personal investigador en formació, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.

Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.

Inscripcions a l'Aula Moodle.


DIVULGACIÓ DE LA CIÈNCIA

Data: del 24/11/2020 al 10/12/2020, dimarts i dijous de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construir-los adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE BASE TECNOLÒGICA: UN ENFOCAMENT PRÀCTIC SOBRE L'ÚS DE PATENTS, EL KNOW-HOW I ELS MODELS D'UTILITAT

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: Virtual
Idioma: català
Formador: Xavier Vallvé, cap de l'Oficina de Valorització i Patents
Dirigit a: investigadors en formació, preferentment d'àmbits científic-tecnològics

El seminari "Propietat intel·lectual de base tecnològica" proporciona una visió general sobre patents, know-how i models d'utilitat. En aquest curs els doctorands i doctorandes tindran al seu abast una sèrie de vídeos amb informació bàsica sobre com protegir la seva recerca i com gestionar les patents. El seminari està organitzat per l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB com a part de les activitats de formació transversals organitzades per l'Escola de Doctorat.

Temes

 • Usos de la propietat intel·lectual de base tecnològica (o com esdevenir un investigador intel·ligent).
 • Patents: requeriments i exclusions, estructura, enjudiciament i infracció.
 • Models d'utilitat.
 • Know-how: quan mantenir la informació confidencial i comparació amb les patents.
 • Informació sobre patents: com treure avantatge de les recerques patentades per altres i múltiples usos de les bases de dades de patents.

Curs i programa a l'Aula Moodle.

RESEARCH PAPERS
(Àmbits de les ciències de la salut, ciències experimentals i enginyeries)

Data: del 01/12/2020 al 26/01/2021, dimarts i dijous de 10 a 12
Idioma: anglès
Modalitat: virtual
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs
sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


COM DISSENYAR I DEFENSAR LA TEVA TESI AMB EL PROGRAMARI IDEA PUZZLE®

Data: 11/12/2020, d'11 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest seminari on s'explicarà l'ús i el potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la carrera investigadora.

Continguts:

 1. Recerca com a un sistema de 21 qüestions
 2. Qüestions teòriques de la teva recerca
 3. Qüestions metodològiques de la teva recerca
 4. Qüestions empíriques de la teva recerca
 5. Qüestions retòriques de la teva recerca
 6. Qüestions d'autoria de la teva recerca
 7. Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació a l'Aula Moodle.


PERSPECTIVA DE GÈNERE EN RECERCA

Data: 14 i 16/12/202 en dos grups. Grup 1: de 10 a 12 h - Grup 2:  de 15 a 17 h (cada grup haurà de connectarse els dos dies a la mateixa hora)
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formadora: Mª Isabel Ponferrada (Observatori per a la Igualtat)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, el curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.

DE LA CIÈNCIA AL MERCAT

Data: gener-març 2021, horari per concretar
Modalitat: híbrida (prencial i en línia)
Idioma: català i castellà (puntualment podrà haver-hi alguna sessió en anglès)
Dirigit a: alumnat de màster o doctorat

La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra posen en marxa la tercera edició del programa "De la Ciència al Mercat", un curs formatiu per fomentar la transferència universitat-empresa totalment subvencionat.

El programa consta de 120 hores de formació sobre transferència de coneixement i creació d'empreses. A més a més, cada projecte gaudirà d'entre 2 i 10 hores de tutoria individualitzada amb professionals experts del sector.

Més informació sobre el programa i les inscripcions aquí.
 

BONES PRÀCTIQUES A LA RECERCA

Data: 25, 26 & 29/01/2021 de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà 
Formador: Josep Santaló, Catedràtic de Biologia Cel·lular
Dirigit a: personal investigador en formació
 
L’objectiu d’aquest seminari és concienciar el personal investigador en formació de les seves responsabilitats com a personal científic, així com dotar-lo d’eienes per adreçar aspectes relacionats amb la integritat i l’ètica a la recerca en un sentit ampli, al temps que es promou una recerca responsable. Els doctorands i doctorandes tindran l’oportunitat de conèixer els principis ètics, aplicar-los als problemes que puguin trobar mentre desenvolupen la seva activitat professional i discutir sobre les zones grises de la pràctica científica.

Per superar el curs serà necessari lliurar l’anàlisi d’un cas pràctic que proposarà el formador. L’últim dia, els participants hauran d’exposar les seves conclusions. 

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: FONTS D'INFORMACIÓ

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que ofereix una panoràmica dels principals recursos d'informació bibliogràfica, tant contractats com d'accés lliure, informant sobre les estratègies de cerca, continguts, alertes, possibilitats d'emmagatzematge i exportació dels resultats.

Continguts

 1. Les necessitats d'informació
 2. Elaboració d'una estratègia de cerca
 3. Avaluació dels resultats
 4. Cercador de les biblioteques UAB
 5. Cercar a Internet
 6. Bases de dades

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.

 

RESEARCH YOURSELF ®

Data: 4, 11, 18 i 25/02/2021, de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Formadors: Elvira Reche i Albert Feliu, doctors en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Millora la regulació emocional i l'estrès
Sessió 2: Potencia la teva carrera investigadora dins i fora de la universitat
Sessió 3: Millora la comunicació amb el teu equip
Sessió 4: Gestiona el teu temps fins la defensa de tesi i prepara la vida després del doctorat

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


MENDELEY INSTITUTIONAL

Curs d'autoaprenentage virtual

Idioma: català, castellà i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació

Curs de 4 mòduls. L'objectiu d'aquest curs és que aprenguis el funcionament i gestió del gestor bibliogràfic Mendeley, que t'ajudarà a crear la teva biblioteca personal i et permetrà realitzar les cites i la bibliografia del teu treball de manera automàtica. El temps de dedicació estimat és màxim de 4,5 hores.

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.


TREBALL EN EQUIP

Data: 16/02, 23/02, 2/03 i 9/03/2021, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formador: Grup Sural
Dirigit a: personal investigador en formació

Objectius

 • Conèixer-nos a nosaltres mateixos per comprendre millor els demés i tenir més eines per treballar en equip
 • Descobrir els recursos que tenim al nostre abast i utilitzar-los
 • Valorar la importància de tots els aspectes que formen l'equip
 • Com estem i com funcionem nosaltres amb l'equip i formant part d'aquest
 • Descobrir els beneficis del treball en equip
 • Transformar les diferències en valor afegit

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 16/02/2021 al 18/03/2021 dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs d'Acompanyament a la redacció de la tesi en anglès.

 

Sessió de benvinguda. El doctorat com a etapa formativa. Curs 2020-2021


SESSIÓ DE BENVINGUDA. EL DOCTORAT COM A ETAPA FORMATIVA. Curs 2020-2021

Data: 01/03/2021, d'11 a 12 h.
Modalitat:  Virtual
Idioma: castellà
Dirigit a: personal investigador en formació 

La sessió de benvinguda de l’Escola de Doctorat de la UAB està especialment pensada per al personal investigador en formació de primer any tot i que està oberta també a alumnes d'altres cursos que hi puguin estar interessats. Aquesta sessió combinarà una conferència en directe sobre l’ètica de la recerca amb unes càpsules formatives que estaran disponibles a l'Aula Moodle i on s'explicaran els aspectes més pràctics del doctorat.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RESEARCH YOURSELF ®

Data: 4, 11, 18 i 25/03/2021, de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Formadors: Elvira Reche i Albert Feliu, doctors en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Millora la regulació emocional i l'estrès
Sessió 2: Potencia la teva carrera investigadora dins i fora de la universitat
Sessió 3: Millora la comunicació amb el teu equip
Sessió 4: Gestiona el teu temps fins la defensa de tesi i prepara la vida després del doctorat

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN L'ELABORACIÓ DE LA TESI

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que pretén oferir, per un costat una visió de tots els aspectes que cal tenir en compte per tal de no vulnerar els drets de tercers a l'hora de redactar la tesi i per l'altre, explicar el funcionament de la seva publicació en un repositori institucional, tal i com queda establert a l'article 14 Avaluació i defensa de la tesi doctoral del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Té com a principal audiència els estudiants de doctorat que es troben als inicis de la seva investigació i que tenen dubtes sobre propietat intel·lectual. La propietat industrial no serà en cap cas objecte d'aquest curs.

Continguts

 • Definir "autor"
 •  Atribució de drets. Els drets morals i els drets d'explotació o patrimonials
 • Cessió de drets. Les llicències creative commons
 • Obres de domini públic
 • Respectar els drets de tercers en l'elaboració de la tesi
 • La tesi al TDX i al DDD
 • Recursos d'interès

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.


RRI: INTEGRANT LA RECERCA I LA INNOVACIÓ RESPONSABLE ALS PROJECTES DE DOCTORAT

Data: 16 & 18/03/2021 de 10 a 13 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Formadores: Begoña Miñarro i Núria Claver
Dirigit a: personal investigador en formació, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.

Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.

Inscripcions a l'Aula Moodle.


PENSAMENT CRÍTIC

Data: 23, 24 & 25/03/2021 de 10 a 11.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formadora: Carme Ruiz, Departament de Pedagogia Aplicada
Dirigit a: personal investigador en formació

Aquest curs té com a objectius:

 • Facilitar coneixements, metodologies i recursos que afavoreixin la competència transversal de pensament crític en el marc de l’activitat investigadora.
 • Reflexionar sobre el paper d’aquesta competència en el context de la recerca.
 • Conèixer eines d’autoavaluació d’aquesta competència de pensament crític.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries

Data: del 12/04/2021 al 12/05/2021 dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs d'Acompanyament a la redacció de la tesi en anglès.
 

RESEARCH PAPERS
(Àmbits de les ciències socials i humanitats)

Data: del 13/04 al 13/05/2021, dimarts i dijous de 15 a 17
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


PRESENTING RESEARCH

Data: del 13/04 al 13/05/2021, dimarts i dijous de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Més informació d'aquest curs a l'Aula Moodle.

 

PUBLICAR EN ACCÉS OBERT

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que pretén mostrar el ventall de possibilitats que tenen els investigadors de maximitzar la visibilitat de la seva recerca a partir de la seva publicació en accés obert. Té com a principal audiència els investigadors en formació que estan interessats en conèixer les diferents opcions aix com els avantatges que suposa publicar en accés obert la seva recerca.

Continguts

 • Accés obert
 • Publicar en accés obert
 • L'accés obert a la UAB: el Dipòsit Digital de Documents
 • Les dades de recerca. Una introducció.
 • Xarxes socials acadèmiques
 • Bones pràctiques i recomanacions

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.

 

VALIDA LA TEVA RECERCA

El Parc de Recerca UAB i l'Escola de Doctorat organitzen aquest programa formatiu online per validar la recerca del personal investigador perquè arribi al mercat. El programa ofereix diferents eines i metodologies per aplicar els resultats de recerca i obtenir habilitats empresarials i d’innovació, a més d’aprendre els aspectes clau de l’ecosistema de transferència de tecnologia.

Objectius

 • Ajudar als investigadors/es a validar la seva tecnologia mitjançant metodologies de creativitat i lean start up.
 • Optimitzar l’impacte de la tecnologia per trobar la millor aplicació utilitzant design thinking.
 • Accelerar el procés d’arribada al mercat – trobar col·laboradors i finançament.
 • Conexió amb l’ecosistema.

Més informació al web del programa.

 

REDACTAR LA TESI EN CATALÀ

Data: del 20/04/2021 al 20/05/2021 dimarts i dijous, de 12 a 14 h
Modalitat: virtual
Idioma: català
Formador: Servei de Llengües

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs de Redacció de la tesi en català.DE LA IDEA AL PROTOTIP: SESSIÓ INTRODUCTÒRIA AL DESIGN THINKING

Data: 28/04/2021 de 11 a 13 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: David Hernández (Parc de Recerca)
Dirigit a: personal investigador en formació 

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Parc de Recerca de la UAB, aquest curs que busca ser una primera aproximació al procés de transformació d'una idea en projecte mitjançant la metodologia del Design Thinking.

Objectius:

 • Donar nocions generals sobre com transformar una idea en un projecte
 • Impulsar els projectes de recerca mitjançant el Design Thinking
 • Fer-vos partícips de processos de creativitat espontània i co-creació
 • Donar a conèixer els UAB Open Labs i els recusos de prototipatge a la UAB

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.

 

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN RECERCA

Data: 3 i 10/05/2021 en dos grups. Grup 1: de 10 a 12 h - Grup 2:  de 15 a 17 h (cada grup haurà de connectarse els dos dies a la mateixa hora)
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formadora: Mª Isabel Ponferrada (Observatori per a la Igualtat)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, el curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
 

PUBLICACIÓ DE DADES DE RECERCA EN ACCÉS OBERT

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que oferir una panoràmica sobre la publicació de les dades finals de recerca en obert. Es començarà explicant què són les dades de recerca, els beneficis que té que es publiquin en obert i el marc legal establert a les convocatòries de recerca nacionals i internacionals. Es veuran els repositoris on es poden publicar, entre els quals està el Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB, i es faran una sèrie de recomanacions, la majoria de les quals serviran per preparar els conjunts de dades per a ser publicats.

El curs té com a principal audiència els estudiants de doctorat que portin a terme una tesi doctoral, l'elaboració d'un article o d'altres documents de recerca que impliqui la generació de dades de recerca susceptibles de poder ser consultades per altres investigadors i de ser preservades.

Continguts

 • Dades de recerca
 • Les dades de recerca en les convocatòries de recerca nacionals i internacionals
 • Principis FAIR
 • Pla de Gestió de Dades
 • El Dipòsit Digital de Documents (DDD)  de la UAB
 • Altres repositoris de dades de recerca
 • Bones pràctiques

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.
 

COM DISSENYAR I DEFENSAR LA TEVA TESI AMB EL PROGRAMARI IDEA PUZZLE®

Data: 14/05/2021, d'11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest seminari on s'explicarà l'ús i el potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la carrera investigadora.

Continguts:

 1. Recerca com a un sistema de 21 qüestions
 2. Qüestions teòriques de la teva recerca
 3. Qüestions metodològiques de la teva recerca
 4. Qüestions empíriques de la teva recerca
 5. Qüestions retòriques de la teva recerca
 6. Qüestions d'autoria de la teva recerca
 7. Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació a l'Aula Moodle.
 

COMUNICA LA TEVA RECERCA A LES XARXES SOCIALS

Data: 25 & 27/05/21, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formadora: Lydia Gil (socialmediaeninvestigacion.com)
Dirigit a: personal investigador en formació

En els darrers anys l’eclosió de les plataformes digitals i les xarxes socials ha trasbalsat l’ecosistema mediàtic i ha redefinit la manera de comunicar-nos i relacionar-nos en l’esfera privada i la pública. El món acadèmic no n’és una excepció. Avui en dia, les xarxes socials constitueixen una eina fonamental per a investigar, donar visibilitat a la producció científica i establir connexions i col·laboracions amb altres investigadors. 

Objectius

 • Obtenir una visió general de la fusió entre xarxes socials i ciència
 • Motivar el personal investigador en formació en l'ús de les xarxes socials
 • Apropar la recerca de la UAB a la societat mitjançant les xarxes socials
 • Elaborar una estratègia per a #ComunicaCiencia en xarxes socials
 • Conèixer les principals eines de difusió 2.0

Més informació a l'Aula Moodle.

DIVULGACIÓ DE LA CIÈNCIA

Data:
del 14/06 al 28/06, dilluns i dimecres de 17 a 19 h.
Modalitat: per confirmar
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construir-los adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats

Data: del 05/07/2021 al 16/07/2021, dilluns a divendres, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries

Data: del 05/07/2021 al 16/07/2021, dilluns a divendres, de 12.30 a 14.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs d'Acompanyament a la redacció de la tesi en anglès.

 

Posem a la vostra disposició alguns dels recursos que ofereix el Servei de Biblioteques de la UAB i que pensem que poden ser d’utilitat per a la vostra recerca:

A continuació trobareu també alguns enllaços més que us poden resultar molt útils en el vostre dia a dia com a personal investigador en formació: