• UABDivulga

Els metalls i la formació de lligands

Un lligand és un compost orgànic capaç d'enllaçar-se a un centre metàl·lic a través d'un o varis àtoms. Quan l'enllaç entre el metall i el lligand es pot trencar fàcilment, es parla de lligands làbils; si la probabilitat que l'enllaç entre el metall i l'àtom es trenqui és baixa, els lligands...

Complex de Pd(II) amb un lligand N-alquilaminopirazol (cis-[PdCl2(L)])

Com detectar una anomalia en el creixement?

La variació de la talla de les persones està subjecta a factors genètics. Com podem saber si la talla d'un individu respon al marge normal de variabilitat o a un defecte genètic? Un grup d'investigadors de la UAB ha descrit els 25 polimorfismes que pot presentar...

Anomalies en el creixement