Presentació

El programa de doctorat en Creació i Gestió d’Empreses / IDEM està dedicat a promoure recerca competitiva a nivell internacional que produeixi aportacions científicament rellevants i generi nou coneixement socialment útil en les àrees de Gestió i Economia de l'Empresa.

Aquest programa de doctorat és la continuació (per adaptació al RD 99/2011) de la fase de tesi del programa de doctorat del mateix nom (Intenational PhD in Entrepreneurship and Management, IDEM / Doctorado Internacional en Creación y Gestión de Empresas ). Aquest doctorat, a la vegada, ha funcionat des del 1978 com a programa de doctorat del Departament d'Economia de l'Empresa de forma ininterrompuda.

El programa té una orientació clarament internacional. De les tesis defensades en els darrers vint anys (55 tesis), una mica més de la meitat han estat en castellà (33) i la resta en anglès (22). Quant als darrers 5 anys, la proporció s'ha invertit: el nombre de tesis en anglès és superior a la meitat (vegeu el web de l'IDEM). 

Aquest caràcter internacional es posa de manifest, a més a més, per la procedència dels doctors graduats en aquests vint anys: 18 d'ells són espanyols i els restants 37 d'altres països (de 15 països diferents). En centrar-se en els darrers cinc anys acadèmics, el nombre de tesis doctorals defensades ha estat de 25, de les quals 5 han estat de doctorands espanyols i 20 d'altres països.

Perfil del doctorand

El programa s'orienta a graduats, principalment en Administració i Direcció d'Empreses o en Economia, que hagin complementat la formació universitària amb el nivell de màster en matèries de preparació per a la investigació en aquestes àrees acadèmiques, i que vulguin portar a terme una tesi doctoral en els camps habituals de l'administració i la direcció d'empreses: creació d'empreses, gestió/direcció de Pimes, estratègia, màrqueting, finances i comptabilitat, innovació, empreses públiques, i anàlisi de l'eficiència, principalment.

El perfil usual del candidat és el de persones que professionalment planegin orientar-se a una carrera acadèmica a la Universitat, o que ja ocupin un lloc acadèmic i desitjarien una formació doctoral per assolir un millor acompliment en la seva posició universitària. O bé, d’altra banda, que com a eix del seu pla professional busquin un salt qualitatiu en el seu nivell com a investigadors, que els permeti desenvolupar-se en el món de la recerca aplicada o l’elaboració d'estudis en àmbits empresarials o en entitats públiques o privades dedicades a la promoció empresarial.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Una carrera acadèmica a la universitat, en el camp multidisciplinari de la creació d'empreses, la potenciació de les PIMES i, més en general, de l’economia i la gestió d'empreses (direcció, finances, màrqueting, avaluació d'eficiència, gestió de recursos humans, etc.).

Cada vegada més també:

 • Ocupar posicions en grans empreses, associacions empresarials o organismes públics, que exigeixin una formació rigorosa per a la investigació aplicada en els camps empresarials esmentats, inclosa la promoció des del sector públic de l'activitat empresarial.
 • Orientació professional autònoma a activitats de consultoria relacionades amb els àmbits empresarials esmentats.

Objectius i justificació

El programa de doctorat internacional en Creació i Gestió d'Empreses (IDEM) ofereix un marc acadèmic de recerca científica de qualitat en els camps de l'economia i la gestió de les empreses, i promociona una formació de tercer cicle en metodologia de la investigació en aquest camp acadèmic pluridisciplinar, amb èmfasi en la recerca sobre la creació d'empreses i les pimes, així com en la direcció i administració d'empreses en general.

L'enfocament de les línies de recerca del programa del doctorat es basa en una experimentada barreja de fonaments teòrics i orientació al tractament de problemes rellevants, i inclou la supervisió per a l'elaboració d'un primer treball pilot d'investigació, d'articles científics, i de la mateixa tesi doctoral.

Les activitats formatives del programa, i eventualment els complements de formació, que li siguin fixats al candidat, tenen un caràcter bàsicament de metodologia científica i estan especialment dissenyats para desenvolupar la capacitat investigadora rigorosa de cada candidat/a a doctor.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:

 • Dues sales de treball exclusivament per a doctorands, equipades amb mòduls individuals (10 cada sala), cadascun amb un ordinador
 • Accés a l'ús de dues impressores i d'una fotocopiadora.
 • Accés a través de la Biblioteca de Ciències Socials a les subscripcions electròniques a les revistes acadèmiques més usuals en el camp de l'economia i la gestió d'empreses.

Coordinador/a

Joan-Lluís Capelleras Segura

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat està formada per:

 • Joan-Lluis Capelleras
 • Miguel Ángel García Cestona
 • Víctor Giménez
 • Pilar López Belbeze
 • Jordi López Sintas
 • Diego Prior
 • Alex Rialp
 • Josep Rialp
 • Alexandra Simón
 • David Urbano
 • Stefan Van Hemmen

Gestió administrativa

Sra. Mireia Cirera
idem@uab.cat
Tel. +34 93 581 1209
Departament d'Empresa

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://pagines.uab.cat/idem/