Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Doctorat en Educació

Vols investigar en el camp de la pedagogia o les didàctiques específiques? Aquest doctorat permet especialitzar-te en qualsevol dels àmbits científics de la recerca educativa.

Inici

Fitxa de l'estudi

Tipus de doctorat
Doctorat UAB
Nombre de places
60
Preu
aprox. 540 €/curs Vegeu el detall del preu del doctorat
Idiomes en què es pot realitzar la tesi
Català, anglès i castellà
Universitats o institucions reponsables
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Departaments o instituts vinculats
 • Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
 • Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials
 • Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
 • Departament de Pedagogia Aplicada
 • Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social
Àmbits de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques

Per què fer aquest doctorat?

Per què fer aquest doctorat?

En el doctorat en Educació podràs fer recerca en qualsevol de les línies que s’ofereixen: educació científica i educació ambiental, educació matemàtica; educació plurilingüe-pluricultural i didàctica de les llengües estrangeres; didàctica de la llengua i literatura; formació del pensament històric-geogràfic i educació per a la ciutadania; educació de la música i la veu; educació a través del cos i de les arts; educació i treball; organització, gestió i transformació d’institucions educatives; intervenció socioeducativa; teoria de l’educació i política educativa.

Aquest programa consolida la diversitat d'enfocaments i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada. Afavoreix una atmosfera intel·lectual rigorosa i crítica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral. El programa està acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

El doctorat en Educació implica els cinc departaments de la Facultat de Ciències de l’Educació. És el tercer programa més gran en nombre d’estudiants de la UAB. En aquest sentit, com a doctorand/a trobaràs un ambient de treball que afavoreix les sinergies i col·laboracions entre diferents àrees de la recerca educativa.

El bon posicionament de la UAB en els rànquings internacionals de prestigi promou l’atracció de talent. Aquest programa acull estudiants d’arreu del món que desenvolupen tesis i publicacions d’alt impacte.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals: 

 • Innovació i recerca en l'àmbit professional de l'educació en les diverses àrees del currículum.
 • Innovació i recerca en l'àmbit professional de l'educació no formal des de les diferents especialitats.
 • Assessorament a administracions públiques vinculades a l'educació i la formació.
 • Assessorament a centres educatius.
 • Direcció i consultoria editorial i en l'elaboració de materials curriculars.
 • Planificació i gestió d'institucions de l'àmbit de l'educació no formal.
 • Planificació i gestió de bases documentals i centres de recursos en centres de recerca.
 • Col·laboració amb organitzacions no governamentals (ONG) vinculades a l'educació.
 • Formació de professionals de nivell superior.
 • Docència universitària.

Vídeo presentació del doctorat

Coordinador/a

Dra. Mercè Junyent Pubill

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Educació està constituïda per la coordinadora del programa i els representants dels àmbits i línies de recerca dels diferents departaments implicats: 

 • Dra. Mercè Junyent Pubill
 • Dra. Gemma París Romia
 • Dra. Núria Gorgorió Sola
 • Dra. Melinda Ann Dooly
 • Dr. Gustavo González Valencia
 • Dr. Pedro Jurado de los Santos
 • Dra. Carme Armengol Asparó
 • Dra. Pilar Pineda Herrero

Contacte administratiu

Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l’Educació
Plaça del Coneixement, s/n - Edifici G-6, despatx G6/216
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
Telèfon +34 93 581 2498
uisad.c.educacio.doctorat@uab.cat

Qualitat

Educació - Acreditació AQU

Línies de recerca i direcció de tesi

La direcció i la tutoria de tesi

La direcció de tesi

El director o la directora de la tesi doctoral

En el moment de fer la proposta d'admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna a la persona doctoranda un/a director/a de tesi, el/la qual serà el màxim responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el camp de la temàtica de la tesi i de guiar la planificació i l’adequació de la investigació d’acord amb la d’altres projectes i activitats en què s’inscrigui.

La designació del/la director/a de tesi pot recaure sobre qualsevol doctor/a espanyol/a o estranger/a, amb experiència investigadora acreditada, i amb independència de la universitat, el centre o  la institució on presti els seus serveis. Tanmateix, cada programa de doctorat pot fixar, si escau, criteris addicionals necessaris per poder actuar com a director/a de tesi doctoral.

Les responsabilitats assignades al/la director/a de tesi són les següents:

 • Procurar que el projecte tingui un caràcter formador, original, innovador i que sigui viable en els terminis que estableix la normativa, com també que sigui coherent amb el grup o la línia de recerca al qual es vincula.
 • Acordar el pla de supervisió de la feina d’investigació i planificar reunions regulars. El/La director/a estableix les evidències documentals de cada reunió (comunicacions escrites, missatges, actes, paper manuscrit, etc.), a fi de poder acreditar la freqüència de les reunions.
 • Assessorar el/la doctorand/a en la investigació, en general, i en la preparació de la tesi, en particular.
 • Indicar al/la doctorand/a les activitats formatives més adients per a la seva recerca quan el programa de doctorat les prevegi i signar-ne el document d’activitats.
 • Facilitar al/la doctorand/a la participació en les activitats de formació específica i transversal determinades pel programa de doctorat, d’acord amb allò que s’estableix en el document de compromís.
 • Signar els documents de compromís i d’activitats del/la doctorand/a.
 • Assistir el/la doctorand/a en la definició del projecte de la seva investigació doctoral que, eventualment, culminarà en la tesi doctoral.
 • Revisar i signar el pla de recerca de la tesi.
 • Comprometre’s a supervisar amb regularitat, d’acord amb la freqüència establerta en el document de compromís, el pla de recerca del/la doctorand/a, orientar-lo/a i enfocar el projecte mentre es desenvolupa.
 • Procurar que el/la doctorand/a vagi prenent la iniciativa i guanyant autonomia al llarg del projecte.
 • Assistir el/la doctorand/a per solucionar els diferents aspectes relacionats amb la investigació i establir-ne els detalls concrets, així com els mitjans requerits i, si escau, el disseny experimental.
 • Comunicar al/la doctorand/a tots els mitjans que li ofereix la Universitat que siguin d’importància per al desenvolupament de la seva investigació i facilitar-li’n l’accés.
 • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.
 • Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi amb anterioritat a la data pactada per al dipòsit, sempre que el/la doctorand/a hagi proporcionat l’exemplar amb una antelació raonable.
 • Assegurar-se que el/la doctorand/a coneix els requeriments administratius i acadèmics per a l’avaluació i defensa de la tesi, com també els límits temporals corresponents a tot el procés.
 • Comunicar al/la doctorand/a les normes de seguretat en el treball, si escau.
 • Comunicar al/la doctorand/a qualsevol norma o aspecte ètic que puguin tenir relació amb la seva investigació. 

El nomenament del/la director/a de tesi es pot modificar en qualsevol moment del període de realització del doctorat: d’una banda, i sempre que hi concorrin raons justificades, el/la director/a de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi (en aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat proposa al/la doctorand/a un/a nou/va director/a); de l’altra, una vegada escoltat el/la doctorand/a, i si també hi concorren raons justificades, la comissió acadèmica del programa de doctorat també pot modificar el nomenament del/la director/a de tesi.

Directors/es de tesi doctoral aliens al programa de doctorat

El/La director/a de tesi doctoral que no sigui professor/a de la UAB i que no estigui incorporat/da com a director/a en el programa de doctorat ha d'acreditar el títol de doctor/a i experiència investigadora, això és, la informació específica de les seves publicacions, els projectes de recerca en què hagi col·laborat i tota aquella informació rellevant en relació amb la línia de recerca proposada pel programa de doctorat. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, un cop avaluada la idoneïtat del/la doctor/a esmentat/da anteriorment, la incorporació al programa de doctorat com a possible director/a de tesi (o bé la seva assignació com a director/a d’una sola tesi doctoral).

Cada programa de doctorat ha d’establir quins altres professors/es —com ara professors/es associats/des o col·laboradors/es docents que no estiguin inclosos/es en el programa— poden dirigir tesis.

Codirecció de la tesi doctoral

La tesi doctoral pot ser codirigida per altres doctors/es quan hi concorrin raons d’índole acadèmica (com ara, la interdisciplinarietat temàtica o els programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional), amb l’autorització prèvia de la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquesta autorització pot ser revocada amb posterioritat si, segons el parer de la comissió acadèmica, la codirecció no beneficiés el desenvolupament de la tesi doctoral.

Una tesi doctoral la poden codirigir, com a màxim, tres doctors/es.

Nombre màxim de tesis doctorals per director/a

Un/a mateix/a director/a pot dirigir, com a màxim, cinc tesis doctorals simultàniament. La direcció  de la tesi doctoral finalitza en el moment de la defensa de la tesi o de la baixa definitiva del/la doctorand/a. A l’efecte del reconeixement de la dedicació docent i de recerca, en cas de codirecció cal comptabilitzar la fracció corresponent a parts iguals.

Reconeixement a la direcció de tesi

Un aspecte essencial per fomentar la direcció de tesis és garantir que aquesta tasca sigui reconeguda i valorada; una garantia que ofereix la normativa de la UAB. L’aprovació del Model de Dedicació Acadèmica del Professorat de la UAB, per acord del Consell de Govern el 13 de desembre de 2017, va suposar una millora significativa del sistema de còmput i reconeixement de les tasques de direcció. En l’article 10.3 s’explicita que el director o directora d’una tesi doctoral rep un reconeixement equivalent a 100 hores per tesi dirigida. En cas que en la direcció hi participi més d’una persona, aquest reconeixement es reparteix a parts iguals.
 

La tutoria de tesi

En el moment de l'admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al/la doctorand/a un/a tutor/a acadèmic. El/La tutor/a acadèmic/a ha de ser un/a doctor/a amb experiència investigadora acreditada, vinculat/da al programa de doctorat en què ha estat admès/esa el/la doctorand/a.

El/La tutor/a acadèmic/a té assignades les obligacions i la dedicació següents:

 • Assegurar la coherència entre les tasques del/la doctorand/a i les del/la director/a i el seu grup de recerca.
 • Vetllar per la interacció del/la doctorand/a amb  la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Vetllar per l’adequació de la formació del/la doctorand/a i l’activitat investigadora amb els principis del programa i de l’Escola de Doctorat.
 • Signar els documents de compromís i d’activitats de/lal doctorand/a.
 • Revisar i signar el pla de recerca del/la doctorand/a.
 • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.


La comissió acadèmica del programa pot establir, per als casos que sigui possible, que el/la tutor/a acadèmic/a sigui també el/la director/a de tesi.

Es pot modificar el nomenament del/la tutor/a acadèmic/a en qualsevol moment del període de realització del doctorat: d’una banda, un cop escoltat/da el/la doctorand/a i sempre que hi concorrin raons justificades; de l’altra, un/a tutor/a de tesi també pot renunciar a la tutorització de la tesi doctoral, si hi concorren també raons justificades. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de  proposar al/la doctorand/a un/a nou/va tutor/a.

Descripció de les línies de recerca

ÀMBIT DE DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA I LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS (Línies: 1 i 2)

LÍNIA 1 (1619): Educació científica i educació ambiental: disseny de l’ensenyament-aprenentatge, contextos, modelització, formació del professorat i desenvolupament professional

Coordinació: Dra. Núria Gorgorió Solà

La línia de recerca en educació científica I educació ambiental es focalitza per una banda en el desenvolupament curricular a través de models de recerca orientats al canvi com la recerca basada en el disseny  en entorns participatius o l’ambientalització curricular. Es pretén orientar l’ensenyament de les ciències i l’educació ambiental com una activitat competencial tant per a l’alumnat com per al professorat.  Per altra banda, la recerca es centra en l’anàlisi i desenvolupament de la pràctica científica en contextos dins i fora de l’aula, fent un èmfasi especial en la modelització, indagació i argumentació en els àmbits de física, química, biologia i geologia en educació infantil, primària i secundaria. La recerca també es focalitza en l’anàlisi i desenvolupament de contextos de naturalesa diversa (epistemològica, cultural, lingüística, ambiental etc.) que afavoreixen l’aprenentatge de les ciències a través de la promoció de la participació de l’alumnat en pràctiques científiques orientades pels valors de justícia global.

LÍNIA 2 (1155): Educació matemàtica: disseny de l’ensenyament i l’aprenentatge, contextos, discurs, argumentació, formació del professorat i desenvolupament professional

Coordinació: Dra. Núria Gorgorió Solà

La línia de recerca en educació matemàtica del Programa abasta, connecta i contribueix a diferents dominis d’estudi. Destaquen especialment les activitats de disseny, implementació i avaluació d’entorns d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a l’aula; d’anàlisis de processos de formació del professorat de matemàtiques i de desenvolupament professional; i de comprensió d’aspectes de context, de discurs i d’argumentació en situacions escolars, formatives i/o professionalitzadores.     

ÀMBIT DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I LES CIÈNCIES SOCIALS (Línies 3, 4 i 5)

LÍNIA 3 (1156): Educació plurilingüe-intercultural

Coordinació: Dra. Melinda Ann Dooly Owenby

Aprenentatge integrat de continguts curriculars en llengües segones i estrangeres (AICLE). Consciència lingüística i ensenyament de llengües. Ensenyament mitjançant tasques. Formes d'acollida d'escolars d'origen immigrant. Interacció, anàlisi de la conversa i aprenentatge de llengües. Llengües, diversitat sociocultural i ensenyament. Noves tecnologies i aprenentatge de llengües. Plurilingüisme i contacte de llengües.

LÍNIA 4 (1154): Didàctica de la literatura infantil-juvenil, reflexió metalingüística i ensenyament de la composició escrita

Coordinació: Dra. Melinda Ann Dooly Owenby

L'anàlisi de les obres literàries destinades als infants i adolescents en relació amb els aprenentatges que ofereixen per a la formació del lector i en relació amb els valors educatius en les societats post-industrials. L'aprenentatge literari a l'escola a partir de projectes de treball. L'ús dels llibres infantils a la fase d'acollida dels infants nouvinguts. L'aprenentatge metaficcional en l'adquisició de la competència literària. L'ensenyament i l'aprenentatge de la composició escrita. L'avaluació formativa en l'àrea de llengua. L'ensenyament i l'aprenentatge de la gramàtica. Els hàbits lectors i la programació escolar de les lectures.

LÍNIA 5 (1158): Formació del pensament social, històric i geogràfic i educació per a la ciutadania

Coordinació: Dr. Gustavo González Valencia

Educació patrimonial. L'educació per a la ciutadania, l'educació econòmica, política i del dret i la justícia. L'educació per a la ciutadania global. El pensament geogràfic, consciència espacial i sostenibilitat Invisibles en l'ensenyament de les ciències socials. La perspectiva de gènere en els estudis socials. Les representacions socials i l'aprenentatge de conceptes socials. Narració i argumentació sobre problemes socials. El treball amb qüestions socialment vives o temes controvertits. Educació en drets humans i justícia social global. L'anàlisi de la pràctica educativa i la formació del professorat de ciències socials, geografia, història i educació per a la ciutadania.

ÀMBIT EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA I CORPORAL (Línies 6 i 7)

LÍNIA 6 (1620): Recerca en educació de la música i la veu

Coordinació: Dra. Gemma París Romia

L'ensenyament i l'aprenentatge de la música: contextos, àmbits, realitats i pràctica. Els mestres de música: realitat professional, i formació humana i musical. Educació auditiva musical, Educació musical i interacció social. Ensenyament i aprenentatge de la música en diferents contextos i etapes (Infantil, primària, ensenyament especialitzat, etc.). Música i interdisciplinarietat. Música contemporània, moderna i del món. La veu i l’eficàcia comunicativa dels professionals de la veu. L'educació corporal aplicada a la tècnica instrumental dels músics. El llenguatge musical i l’educació auditiva en conservatoris i escoles de música. Avaluació de programes de música.

LÍNIA 7 (1621): Recerca en educació performativa de les arts, educació psicomotriu i didàctica de l'educació física

Coordinació: Dra. Gemma París Romia

Actituds i valors en l'educació física i l'esport. Avaluació formativa en educació física. Corporeïtat, desenvolupament psicomotor, educació psicomotriu en els centres educatius. Avaluació de competències, formació i desenvolupament professional de mestres i psicomotricistes. Projectes interdisciplinaris i transdisciplinaris a través de les arts. Experimentació del currículum: arts, identitat i diversitat. Gènere i educació visual. Metodologies visuals de recerca en educació i migracions. Perspectiva de gènere en la investigació de les arts i l'educació

ÀMBIT DE PEDAGOGIA APLICADA (Línies 8 i 9)

LÍNIA 8 (1665): Organització, gestió i transformació d'institucions educatives

Coordinació: Dra. Carme Armengol Asparó

La línia es focalitza en els procediments organitzatius que acompanyen els processos de canvi, innovació, millora institucional i les seves vinculacions amb el desenvolupament personal, social, comunitari i tecnològic. Aborda temàtiques organitzatives com les de direcció, gestió, vinculació amb l’entorn i avaluació de les millores en el marc d’organitzacions inclusives, segures, saludables i sostenibles. També se centra en l’estudi de la universitat com organització educativa, tractant temes com: la gestió universitària, la governança i lideratge des del punt de vista del gènere, la formació docent del professorat universitari, l’avaluació de l’impacte i transferència de la formació docent, l’avaluació i autoavaluació de la pràctica docent, la investigació en docència universitària, la internacionalizació de l’educació superior.

LÍNIA 9 (1157): Educació i treball: Formació de professionals de la formació, avaluació de programes, innovació formativa, inserció sociolaboral, orientació i desenvolupament personal, escola inclusiva

Coordinació: Dr. Pedro Jurado de los Santos

La línia d’investigació se centra en els processos educatius-formatius relacionats amb l’àmbit de treball, de la intervenció sociocomunitària, de l’atenció a la diversitat, de l’orientació, la inclusió, de la integració, atenent a variables contextuals i personals i operant amb processos de innovació. Integra, a la vegada, les noves tecnologies i la formació i desenvolupament dels professionals que operen en aquest context complex i divers.

ÀMBIT DE TEORIES DE L’EDUCACIÓ I PEDAGOGIA SOCIAL (Línies 10 i 11)

LÍNEA 10 (1161): Teoria de l’educació, política educativa i sistemes educatius

Coordinació: Dra. Pilar Pineda Herrero

Anàlisi de polítiques educatives. Avaluació de sistemes educatius. Competències i currículum en les diferents etapes educatives.
Interseccions de gènere, sexualitat, classe social, edat i origen. Dimensions educatives de la infància i la joventut.
Filosofia i antropologia de l’educació. Aspectes epistemològics, ètics i estètics de la relació educativa: dimensions ètiques de la professió educativa. Educació intercultural.

LÍNIA 11 (1159): Intervenció socioeducativa, formació i avaluació

Coordinació: Dra. Pilar Pineda Herrero 

Protecció de la infància i l’adolescència . Acció comunitària i processos d’empoderament. Educació i gènere: polítiques educatives, lingüístiques, antropològiques i digitals.
Capital social i educació. Avaluació participativa. Parentalitat i educació. Formació al llarg de la vida. Formació i treball. Avaluació de la formació contínua
.

Admissió

Sol·licitud d'admissió

Admissió

Els programes de doctorat de la UAB són presencials.

La persona candidata que vol accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat mitjançant una aplicació informàtica i seguir el procediment establert per la coordinació o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat en aquesta mateixa pàgina pel que fa a la proposta de tutor i director de la tesi.

Trobaràs més informació sobre el tutor acadèmic i el director de la tesi a l'apartat "Línies i direcció".

Abans d'iniciar la sol·licitud comprova els requisits d'accés, la documentació per a l'admissió que hauràs d'escanejar i el calendari d'admissió.

Si vols sol·licitar l'accés al doctorat, tingues presents els apartats que hauràs de completar en l'aplicació de sol·licitud.

La persona candidata també haurà de proposar si vol fer la tesi a temps complet o o a temps parcial. Trobaràs més informació en aquesta pàgina.

Et recomanem que consultis aquest vídeo abans d'iniciar la sol·licitud:


 

Resum dels passos que cal seguir en l'aplicació

 1. Per accedir a l'aplicació necessites un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:
  • Si no ets estudiant de la UAB, introdueix les teves dades identificatives per registrar-te.
  • Si ja ets o has estat estudiant de la UAB però no recordes el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordes la contrasenya, torna a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

 2. Selecciona el doctorat que t'interessa.

 3. Introdueix les dades personals i acadèmiques (i, si escau, la línia de recerca en la qual vols treballar) en els diferents apartats de la sol·licitud. El teu nom i cognom(s) han de ser els que consten al teu DNI, passaport, NIE o document d'identitat del teu país.

 4. Escaneja els documents necessaris personals i acadèmics i adjunta'ls a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).
  1. Consulta abans la fitxa del programa de doctorat que has escollit. A la pestanya d'Admissió trobaràs l'apartat de Documentació.
  2. Prepara els documents. Consulta com ha de ser la documentació dels estudis cursats i personal, per adjuntar-la.
   Si és un requeriment del programa, també hauràs d'incorporar, omplert i signat, un document fent constar el vistiplau del/la teu/va director/a / tutor/a (si el/la director/a és extern/a a la UAB, primer caldrà que quan facis la preinscripció comprovis si ja consta com a director/a intern/a -cal fer la cerca (lupa) del director/a per cognoms i si el trobes amb codi, l'has de seleccionar atès que ja està donat d'alta-). Consulta a la fitxa del teu programa l'apartat de documentació que trobaràs a la pestanya 'Admissió' per veure si el programa disposa d'un model específic de document.
   El fet de no incloure documents sol·licitats en cadascun dels apartats específics de l'aplicació pot comportar la denegació de la teva sol·licitud.
  3. Connecta't a sia.uab.cat, fes la sol·licitud i adjunta la documentació necessària.
   
 5. Recorda que hauràs de presentar aquesta mateixa documentació d'accés per fer la matrícula. Consulta aquest enllaç per a més informació.

 6. Si vols, et pots descarregar el comprovant de la sol·licitud d'admissió. Les resolucions de les sol·licituds les rebràs mitjançant el correu electrònic que hagis indicat a la sol·licitud de preinscripció. Si necessites una admissió avançada motivada per una beca, cal que ho indiquis al camp d'observacions i indiquis per a quina beca. La coordinació del programa, en funció de la situació, resoldrà la teva admissió anticipada, si escau.

Consulta algunes indicacions que et poden ser útils per fer la preinscripció online:

Recorda que has d'indicar a la pantalla d'estudis previs de l'aplicatiu, a l'apartat 'dades de l'estudi d'origen', la titulació de més alt nivell (si, per exemple, estàs admès a un màster, cal que indiquis aquesta informació, no la del grau). En cas que indiquis una informació diferent, aquesta admissió quedarà registrada de forma errònia i no es podran fer canvis a posteriori.

 1. Què fer si has cursat un màster universitari espanyol i no el trobes a la relació de màsters que es presenten de la universitat on el vas cursar?
  Si has fet un màster universitari (oficial) a una universitat de l'Estat espanyol i quan indiques la universitat no apareix a la relació de màsters, pots indicar-ho de la manera següent:
  Recorda que caldrà indicar si l'has finalitzat o no i, un cop informat aquest camp, clicar el botó 'Següent' per continuar amb la sol·licitud online.
  1. Tria l'opció "Màster obtingut fora de l'Estat espanyol".
  2. A la pantalla emergent de selecció de país, indica "Espanya" i cerca la universitat (es poden utilitzar asteriscos per facilitar la cerca; per exemple: *Rioja*).
  3. Al camp d'estudis indica el nom dels estudis cursats (per exemple: "Màster en Tecnologia de la Informació").
    
 2. Consideracions per emplenar les dades personals
  1. A l'apartat d'adreça de correu electrònic institucional, si no la tens indicada, has d'afegir la teva adreça de correu electrònic personal.
  2. Pel que fa a les adreces, cal que incorporis les dues, l'habitual i la que tindràs durant el curs. Si aquesta darrera encara no la coneixes, has d'indicar la mateixa adreça que has indicat a l'adreça habitual.
  3. Pel que fa al codi postal de naixement, si ets nascut/da en una població espanyola que té més d'un codi, pots indicar-ne qualsevol d'ells.
 3. Si fas la sol·licitud per a més d'un doctorat a la UAB, l'aplicació recuperarà la informació de la documentació obligatòria que hagis indicat en la primera sol·licitud d'accés al doctorat. Si en la segona sol·licitud es demana altra documentació, es podrà indicar als documents optatius.
 4. Si no trobes la teva universitat donada d'alta al sistema, cal que seleccionis qualsevol altra universitat del teu país i en el camp d'observacions del mateix aplicatiu indiquis el nom de la universitat on has aconseguit el títol.


REVISA MÉS AVALL L'APARTAT DOCUMENTACIÓ PER SI EL TEU DOCTORAT REQUEREIX QUE FACIS ALGUNA ALTRA GESTIÓ ABANS D'INICIAR LA PREINSCRIPCIÓ I JA PODRÀS ACCEDIR A L'APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

Entra a l'aplicació de la sol·licitud


Un cop gravada la sol·licitud, entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució el rebràs de manera personalitzada a l'adreça de correu electrònic que vas indicar a la sol·licitud d'admissió, en funció del calendari del programa de doctorat. Revisa la safata SPAM per comprovar que no hagi estat tractat com a correu brossa.

En aquest programa de doctorat cal indicar a l’aplicació la línia de recerca en la qual es vol fer la tesi. El tutor o tutora i el director o directora els assigna la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, de manera que no cal indicar cap proposta de tutoria i direcció a l’aplicació informàtica.

Aquest programa de doctorat estableix, per al curs 2024-2025, els períodes de preinscripció següents:

 • Des del 20 de març fins el 9 de maig
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 25 de juny
  • Durant el període del 23 de març a l'1 d'abril no hi ha suport administratiu, ja que la Universitat està tancada per vacances.

 • Des del 13 de juny fins el 18 de juliol
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 5 de novembre
 • Des de l'1 de setembre fins el 8 de setembre
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 5 de novembre
 • Període extraordinari, només en el cas que hi hagi vacants:
  • Des del 15 d'octubre fins el 15 de novembre
   • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 20 de desembre

Documentació per a l'admissió

El sol·licitant ha d’acreditar a la coordinació o a la gestió administrativa del programa de doctorat que els seus estudis previs donen accés per cursar un programa de doctorat segons la normativa vigent i ha d’aportar aquesta documentació obligatòria pel que fa als estudis previs (títol i certificacions acadèmiques) en el moment de la matrícula (cal consultar la resta de documents necessaris per a la matrícula a l'apartat 'Documentació per a la matrícula' de l'opció 'Matrícula' d'aquesta mateixa pàgina web).

A l'apartat 'Requisits d'accés generals' també es poden consultar totes les vies d’accés al doctorat que la normativa vigent permet.

La documentació es pot aportar expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. Pel que fa a la documentació expedida en la resta d’idiomes, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions' d'aquest web. Tot i això, en el moment de l’admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matricula.

D’altra banda, si en el moment de sol·licitar l’admissió encara no s’està en possessió del títol o el certificat substitutori corresponent, perquè s’està acabant la titulació, cal indicar-ho en la mateixa sol·licitud i proposta d'admissió en l’apartat 'Dades acadèmiques' marcant l'opció "Pendent de finalitzar".

L'admissió serà condicionada a l'obtenció del títol. Un cop hagis presentat a l'Escola de Doctorat còpia del Certificat Substitutori del títol, es generarà l'admissió definitiva i des d'aquesta data es comptarà el termini d'un mes per a la matrícula.

Pel que fa a les certificacions i títols, cal adjuntar la documentació que correspongui en funció dels estudis oficials previs que s'hagin realitzat.

La documentació ha de ser lliurada en català, castellà o anglès

Documentació obligatòria
Document Tria aquest tipus de document per adjuntar a l'aplicació informàtica
 • Certificació* o expedient acadèmic del grau o de la llicenciatura espanyola o estrangera/del màster/programa de doctorat
 • Certificació* o expedient acadèmic del DEA o de la suficiència investigadora

*Certificacions en les quals hi constin el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

Certificacions grau/llicenciatura/màster universitari o DEA o títol o cert. 2 anys d'especialista/programa de doctorat/llicenciatura 300ECTS/nivell 3 MECES/títol doctor espanyol
 • Títol de grau o llicenciatura espanyol o estranger
 • Títol de màster
 • Títol de doctor
 • Títol de DEA (RD 778/1998)
Títol llicenciatura/grau i màster universitari o DEA/títol doctor espanyol
Curriculum vitae redactat en català, castellà o anglès, on s'especifiquin els estudis realitzats, l'experiència professional i investigadora, així com la producció científica elaborada Curriculum vitae
Escrit de sis pàgines com a màxim on s'especifiqui: formació prèvia, línia de recerca del programa de doctorat al qual demana l'admissió, interessos i objectius de recerca, aproximació al context i metodologia de recerca, referents. Escrit de motivació
Sol·licitud per cursar el programa de doctorat a temps parcial Sol·licitud règim temps parcial
Fotografia de la cara amb fons blanc (format .jpg, màxim 15 Kb) Fotografia

 

Admissions abans del termini establert i preadmissions

L'Escola de Doctorat, seguint les indicacions de la coordinació del programa de doctorat, pot emetre amb anterioritat a l'inici del termini d'admissió d'un curs acadèmic, o abans de la finalització del termini de resolució, cartes d'admissió a efecte que puguis sol·licitar una beca o bé per fer els tràmits del visat al teu país. Només cal que entris la teva sol·licitud a l'aplicatiu i que ho indiquis al camp Observacions, on hauràs d'indicar que necessites una carta d'admissió i la beca a la qual estàs optant. Si l'aplicatiu és tancat, pots contactar amb la coordinació del programa.

Si necessites una preadmissió, la coordinació del programa pot emetre-la si ho considera oportú. Cal que contactis amb la coordinació del programa de doctorat per tal que t'informi del procediment.

Al web de l'International Support Service es pot consultar més informació per a futurs alumnes estrangers en relació amb estades a Catalunya, tràmits legals i el campus de la UAB.

Seguiment de la teva sol·licitud

Des de l'aplicatiu on vas fer la sol·licitud, pots fer seguiment de l'estat d'aquesta. A continuació pots consultar què volen dir els diferents estats:

 • Sol·licitada per l'alumne: s'ha enregistrat correctament la preinscripció.
 • Sol·licitud incompleta: manca documentació a la preinscripció.
 • Validada per l'administració: s'ha revisat la sol·licitud i la documentació adjunta.
 • Admès: El/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha fet una proposta d'admissió.
 • Concedit l'accés: l'Escola de Doctorat ha revisat les propostes d'admissió realitzades pel coordinador i ha fet l'admissió definitiva. També s'enviarà un email al doctorand informant-lo de la resolució. El doctorand quedarà a l'espera de fer la matrícula.
 • Llista d'espera: el/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha donat l'admissió, però no hi ha places al doctorat.
 • Sol·licitud denegada: el/la coordinador/a o l'Escola de Doctorat han revisat la sol·licitud, però no concedeixen l'admissió, per no complir algun dels requisits.

En cas que ho necessitis, aquí trobaràs un document d'informació complementària dels estudis de doctorat.

Requisits i criteris d'admissió

Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).
 • Estar en possessió d'un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), sense necessitat d’homologar-lo, que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions sempre que aquest títol faculti en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per la universitat de que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctor.
 • Estar en possessió d'un altre títol de Doctora o Doctor.
 • Igualment podran accedir els/les titulats/des universitaris/àries que, prèvia obtenció de plaça en formació a la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva al menys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic i afinitat d'estudi amb les àrees de coneixement (50%)
 • Experiència professional vinculada a l'àmbit educatiu (15%)
 • Experiència investigadora (participació en congressos, publicacions, pertinença a projectes de recerca, etc. (15%)
 • Obtenció d'ajuts i beques de recerca (10%)
 • Coneixement d'idiomes (10%)

En casos puntuals es pot convocar al candidat per a una entrevista personal.

Complements de formació

A la línia del Text Normatiu del Doctorat de la UAB i del Reglament de Règim Intern de l'Escola de Doctorat, la Comissió Acadèmica del Doctorat podrà establir els complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant. En aquest sentit, per a aquells alumnes que havent presentat 300 crèdits ECTS no tinguin inclòs entre aquests del Màster Universitari de Recerca en Educació (60 crèdits) i, a més, al seu expedient es verifiqui que no inclou crèdits de recerca o d'especialitat, hauran de cursar obligatòriament durant el primer any entre 15 i 30 crèdits de complements de formació, per pal·liar les mancances del seu historial acadèmic.

El programa de Doctorat en Educació té previst que els crèdits de complements de formació es realitzin al si del Màster Universitari de Recerca en Educació, a través dels Mòduls de Metodologia de la investigació en Educació (fins a 15 crèdits) o dels Mòduls d'Especialitat (fins a 18 crèdits) o del treball d'iniciació a la investigació i final de màster (15 crèdits), segons la necessitat detectada.

En el cas específic de l'alumnat que s'adscriu a la línia de Recerca en Educació de la Música i la Veu, també podrà fer els crèdits de complements de formació al Màster de Recerca en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de Música Antiga, amb els mateixos requisits de nombre de crèdits i tipologia descrits per a la resta d'alumnes.

Matrícula

Matriculació i preu

Matrícula

Cada curs acadèmic, el doctorand ha de formalitzar la matrícula de seguiment de doctorat com a acte administratiu pel qual es formalitza un contracte entre el doctorand i la universitat.

Matrícula de primer curs

La matrícula del primer curs cal fer-la una vegada es disposi de la resolució d’admissió i, com a màxim, en el termini d’un mes a partir de la data d'admissió. Consulta la informació sobre el procediment, el calendari, els documents i els preus en aquesta pàgina.


Abans de formalitzar la matrícula, cal llegir la informació addicional i les indicacions sobre el procediment de matrícula.

A continuació tens un vídeo amb un tutorial sobre com fer la matrícula online:

Calendari i documentació

Calendari i documentació per a la matrícula

Calendari

Quan el doctorand és admès al programa de doctorat, ha de formalitzar la matrícula del seguiment de doctorat com a màxim un mes després de la data d’admissió. Els cursos següents, en canvi, s’ha de matricular durant el període de matrícula establert:

Calendari de matrícula

Documentació

El doctorand ha d'aportar la documentació obligatòria següent en el moment de la matrícula a l'Escola de Doctorat. Revisa la documentació en aquest enllaç.

Es pot aportar la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions'. Tot i això, en el moment de la preadmissió o l'admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matrícula.

Un cop feta la matrícula

Quan el doctorand ja s’ha matriculat, ha de tramitar (per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB, o bé seguint les indicacions de la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat) el document de compromís, el document d’activitats i el pla de recerca. En aquest apartat es defineixen la naturalesa d’aquests documents i el procediment de tramitació.

A més a més, s’informa d’altres aspectes que cal tenir en compte per al correcte desenvolupament de la investigació de doctorat, com ara, el seguiment d’avaluació anual, el règim de dedicació, el codi de bones pràctiques i el règim de baixes o discontinuïtat.

 • Document de compromís

  El document de compromís és un acord escrit que estableix el marc de relació entre el doctorand, el director, el tutor acadèmic de la tesi i la UAB, i els drets i deures de cadascú.

  En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, i quan la coordinació del programa de doctorat hagi assignat un director de tesi al doctorand, s’acorden les condicions referides a la col·laboració entre el doctorand i el director de la tesi, les obligacions i la dedicació del doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic, el sistema de resolució de conflictes, etc., mitjançant un document de compromís que han de signar el mateix doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic i el coordinador del programa de doctorat.

  Pel que fa a la signatura i la custòdia d’aquest document, s’han de seguir les indicacions establertes per la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat, però en qualsevol cas, un cop estigui signat, el doctorant/a l'incorpora digitalitzat a l'aplicatiu Sigma, a la pestanya del Pla de Recerca. En el tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB trobaràs les instruccions per adjuntar-lo.

  En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, l’admissió i la matrícula al programa de doctorat queden sense efecte, i no es té dret a la devolució del preu de la matrícula.

 • Document d’activitats

  Durant el temps d'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de dur a terme una sèrie d’activitats de formació d’interès per al seu desenvolupament acadèmic que la comissió acadèmica del programa de doctorat ha regulat prèviament. D'aquestes activitats de formació n’hi ha de dos tipus: obligatòries i optatives.

  El document d'activitats és el registre individualitzat del control de les activitats de formació del doctorand.

  En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, el doctorand ha d’acordar amb la coordinació del programa de doctorat les activitats formatives que durà a terme durant el període d’elaboració de la tesi. Per defecte, les obligatòries ja estaran incloses en el document d’activitats; en canvi, caldrà registrar-hi les activitats optatives seguint les indicacions de la coordinació del doctorat o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat.

  La tipologia i el nombre d'activitats es poden modificar posteriorment seguint el mateix procediment: que estiguin avalades pel director de la tesi i el tutor acadèmic, amb vistiplau de la coordinació del programa de doctorat, i registrar-les al document d'activitats.

  Per justificar la superació de les activitats de formació el doctorand ha de lliurar la certificació corresponent al director de la tesi, i, si està previst, seguir les indicacions de la coordinació del doctorat o el suport administratiu responsable sobre la possibilitat d’incorporar els certificats al document d'activitats.

  Atès que per poder dipositar la tesi doctoral la comissió acadèmica del programa de doctorat exigeix al doctorand, entre altres requeriments, haver fet totes les activitats programades al document d’activitats, és convenient que el mateix doctorand s'asseguri que les activitats estan degudament registrades i marcades com a realitzades en el registre del document d’activitats.

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com s'han d'introduir les activitats al document d'activitats, i s'hi pot accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB.

   

  Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.matricula@uab.cat.

 • Pla de recerca i pla de formació

  La coordinació acadèmica del programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca del programa de doctorat, que inclouen, com a mínim, la metodologia i els objectius que ha d’assolir el doctorand, i els mitjans i la planificació temporal del desenvolupament de la seva investigació.

  Un cop fet, cal adjuntar-lo a l’expedient del doctorand als Serveis d'Intranet perquè el director de tesi i el tutor acadèmic hi donin el vistiplau. En el tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB trobaràs les instruccions per adjuntar-lo.

  Finalment, cal presentar-lo juntament amb la sol·licitud d'aprovació del pla de recerca i pla de formació (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina) emplenada i signada a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que s’encarrega d’avaluar-lo i, si escau, d’aprovar-lo.

  El pla de recerca aprovat, tanmateix, es pot millorar, detallar o corregir durant l’estada en el programa de doctorat. En aquest cas, cal seguir el mateix procediment, però fent servir la sol·licitud de modificació del pla de recerca i pla de formació (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina)

 • Seguiment anual

  Cada curs acadèmic, la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors avalua el progrés del pla de recerca del doctorand, el desenvolupament del seu document d’activitats i un informe del director de tesi i el tutor acadèmic.

  Es pot consultar la informació del seguiment anual d’aquest programa de doctorat en l’apartat "Seguiment" d’aquesta mateixa fitxa.

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir-hi per gestionar l'expedient de doctorat.

 • Altres aspectes que has de tenir en compte: 

  Dedicació a temps complet o parcial

  El programa de doctorat a temps complet té una durada mínima de dos anys i una durada màxima de tres anys a comptar des de l’admissió al programa de doctorat fins al dia del dipòsit de la tesi a l’Escola de Doctorat. Tanmateix, la comissió acadèmica del programa de doctorat, en el procés d’admissió d’un doctorand al programa de doctorat, pot autoritzar que el doctorat es faci a temps parcial, cosa que implica que es pot fer el programa de doctorat amb una durada màxima de  cinc anys des de l’admissió fins al dipòsit de la tesi doctoral.

  Durant els dos primers anys de doctorat, a comptar des de la data d’admissió,el doctorand pot sol·licitar a la comissió acadèmica del programa la modificació del règim  de dedicació, sempre que es justifiqui adequadament. Si s’autoritza el canvi de règim de dedicació, la comissió acadèmica informa a l’Escola de Doctorat d’aquest canvi. No obstant això, en casos excepcionals i degudament acreditats, la Comissió de Doctorat pot aprovar un canvi de règim de dedicació del doctorand fora d’aquest termini.

  El règim de dedicació s’aprova i s’informa en formalitzar la matrícula, en el document de compromís i en el pla de recerca, per la qual cosa, qualsevol variació sobre aquest aspecte ha de seguir el procediment establert de modificació de pla de recerca.


  Codi de bones pràctiques

  La UAB és una universitat compromesa amb l’objectiu d’assolir un alt nivell d’excel·lència en la docència, la investigació i la transferència del coneixement, que aposta pel desenvolupament i per l’establiment de metodologies d’aprenentatge adaptades a cada etapa dels ensenyaments.

  L’Escola de Doctorat, com a part integrant de la UAB, subscriu i fa seu aquest compromís i el concreta en un codi de bones pràctiques, entès com un codi de valors i de principis que inspiren el desenvolupament de les seves activitats i que alhora és assumit per totes les persones que hi participen. Aquest codi de bones pràctiques ha de servir de guia per a la direcció i per al seguiment de la formació del doctorand i de la seva tesi doctoral. Així mateix, cal tenir en compte que l’Escola de Doctorat té un reglament de règim intern, que recull els drets i deures dels directors de tesis, tutors i doctorands.

  Descarrega't aquí el full de signatura del codi de bones pràctiques.


  Baixes i discontinuïtat

  Independentment que el programa de doctorat es faci amb dedicació a temps complet o parcial, en el còmput total de l’activitat investigadora no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa de doctorat vigent. Si el doctorand es troba en qualsevol d’aquestes situacions, ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que informa a l’Escola de Doctorat a fi que es tingui en compte en el còmput total de dedicació del doctorand en el programa de doctorat.

  A més a més, el doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d’un any, ampliable a un segon any. La sol·licitud, justificada, cal adreçar-la a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que resol si concedeix aquesta baixa.

  Cada programa de doctorat té establertes les condicions de readmissió al doctorat.


  Tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir-hi per gestionar l'expedient de doctorat.

Activitats i internacionalització

Activitats formatives

Activitats formatives transversals

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreta en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En el document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per incorporar aquestes activitats al vostre expedient, pots consultar aquest vídeo (pots activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).

Activitats específiques obligatòries i optatives

Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per especialistes en l'àmbit de coneixement

  L’estudiant de doctorat ha d’assistir com a mínim a dos seminaris dels programats, de 5 hores de durada, al llarg del curs. Cada curs acadèmic la comissió acadèmica del programa de doctorat aprova els continguts i dates dels seminaris, que es publiquen en el calendari d’activitats. L’estudiant també pot fer sessions formatives transversals de la mateixa Escola de Doctorat o externes, que pot convalidar pels seminaris. L’estudiant ha de fer constar el certificat d'assistència al seminari en el document d’activitats del seu expedient a Sigm@.
  Per poder fer el dipòsit de la tesi, l’estudiant ha d’haver assistit a sis seminaris o conferències al llarg dels estudis de doctorat.

 • Presentació de comunicació en congrés nacional o internacional
  Per poder fer el dipòsit de la tesi, l’estudiant ha d’haver presentat dues comunicacions en congressos nacionals o internacionals, en modalitat oral o en pòster.
  Cal que faci constar en el document d’activitats del seu expedient a Sigm@ el certificat de presentació o comunicació que li emeti l’organització del congrés.

 • Publicació o acceptació d'un article d'investigació, llibre o capítol
  L’elaboració d’articles de recerca es considera una activitat formativa significativa en els estudis doctorals d’aquest programa. Abans de finalitzar la tesi, l’estudiant ha d’haver publicat un article vinculat a la seva recerca en una revista indexada, o tenir l’acceptació de publicació de la revista.
  En el document d’activitats del seu expedient a Sigm@, l’estudiant hi ha d'aportar el certificat de publicació o una còpia de l’article publicat, o la carta d’acceptació de la revista.

Optatives:

 • Assistència a working doctoral groups
  El doctorand pot assistir a sessions de grup de recerca sempre que els responsables de grup de recerca ho autoritzin. El responsable del grup de recerca emetrà un certificat d'Assistència.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  S'aconsella al llarg del procés de la tesi que el faci almenys una mobilitat de 3 mesos a un centre de recerca o universitat estrangera. Aquest requisit és prescriptiu per aconseguir la menció de Doctor Internacional. Actuacions de mobilitat: beques de mobilitat segons diferents convocatòries i organismes.

Consulta l'oferta i calendari d'activitats formatives del Doctorat en Educació.

Tipologies i Ètica en la recerca

L'objectiu d'aquest "recull de bones pràctiques a la recerca" és visualitzar el marc normatiu i regulador de les activitats lligades a la recerca, i que segueixen les directrius marcades en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, basades en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Aquest compromís implica, per tant, l’orientació de la docència, la recerca i l’activitat universitària vers la cultura de la pau, el respecte dels drets humans, el progrés social, el respecte pel medi ambient i el desenvolupament sostenible i la renúncia explícita a la recerca orientada directament a finalitats militars.

• Codi de Bones Pràctiques en la Recerca: constitueix un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca

 Bones Pràctiques en el Doctorat: és un conjunt de recomanacions i compromisos que han de servir de guia per als doctorands en la seva doble condició d’estudiants de tercer cicle i d’investigadors en formació

• Comitè de Bioseguretat: comitè tècnic format per membres experts amb la capacitat per avaluar la seguretat d’instal·lacions i activitats amb agents biològics, identificar qualsevol risc potencial i vigilar el compliment de la normativa aplicable en bioseguretat.

• Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana (CEEAH), estableix mecanismes i procediments per a que l'experimentació s'adapti a la normativa vigent.

• Codi de bones pràctiques en accés obert, bones pràctiques de les universitats catalanes per al compliment dels mandats d'accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l'Horitzó Europe de la Unió Europea

• Euraxess és una iniciativa de la Comissió Europea per als investigadors, especialment destinada a afavorir-ne la mobilitat i a millorar les seves condicions de treball. 

Internacionalització

Estades a l'estranger

El doctorand pot completar l’adquisició de coneixements en l’àmbit de la seva investigació mitjançant estades a l’estranger, que poden concretar-se, si procedeix, en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb una universitat estrangera (tesi en règim de cotutela internacional) i en la menció Doctor Internacional. També es poden realitzar estades a l'estranger sota convenis Erasmus.

Estades amb Erasmus

Pots realitzar estades a l'estranger (principalment a Europa) tant amb Erasmus Estudis com amb Erasmus Pràctiques. Als enllaços següents trobaràs la convocatòria i els calendaris per sol·licitar-les:

Tesi doctoral en règim de cotutela internacional

A proposta de la comissió acadèmica d’un programa de doctorat, la UAB pot formalitzar convenis amb universitats estrangeres o centres d’ensenyament superior estrangers que puguin atorgar títols de doctor per a la realització de tesis doctorals sota aquest règim.

En aquest cas, el doctorand fa la tasca investigadora sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi en cadascuna de les institucions signants del conveni, les quals, sobre la base d’una única defensa de tesi, li lliuren sengles títols de doctor.

Només es poden signar convenis de cotutela durant el primer any de realització de la tasca investigadora, comptant com a data d’inici la d’admissió al programa de doctorat.

El temps de preparació de la tesi doctoral es reparteix entre els dos centres i l’estada mínima a la UAB ha de ser de nou mesos, període que pot ser fraccionat.

Cal consultar el procediment de sol·licitud de cotutela internacional.

Menció Doctor Internacional

El títol de doctor també pot incloure la menció Doctor Internacional, sempre que es compleixin les circumstàncies següents:

 • Que durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora de l’Estat espanyol en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, on hagi cursat estudis o fet treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand. L’estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s’ha d’haver fet en una mateixa institució.
 • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, es redacti i es presenti en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en aquell camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana.
 • Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o institut de recerca no espanyol hagin emès sengles informes sobre la tesi doctoral.
 • Que almenys un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyols, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi doctoral.
 • La defensa de la tesi doctoral ha de tenir lloc a la universitat espanyola on el doctorand estigui inscrit o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.

Cal consultar el procediment de sol·licitud de la menció Doctor Internacional.

Seguiment i Tesi

Avaluació i seguiment anual

Avaluació i seguiment anual de la tesi

Un cop el/la doctorand/a és admès/esa al programa de doctorat, ha de formalitzar una matrícula cada curs acadèmic (incloent-hi el curs de dipòsit de la tesi doctoral), a fi que consti com a doctorand/a. L'assignatura que matricula s’anomena seguiment, la qual avalua la formació assolida durant el curs i el progrés de l’elaboració de la tesi doctoral.

És per aquesta raó que la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública cada curs acadèmic una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors/es avalua el progrés del pla de recerca del/de la doctorand/a, el desenvolupament del seu document d’activitats i el pla previst per al curs següent. El seguiment inclou un informe del/de la director/a i del/de la tutor/a acadèmic de la tesi. En aquest informe, el/la director/a i el/la tutor/a informen, com a mínim, si el doctorand ha seguit la pauta acordada pel que fa al nombre de reunions establert entre doctorand/a i director/a i si ha dut a terme les activitats de formació previstes per al curs acadèmic.

En casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la Comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, amb l'informe previ del/de la director/a i delde la tutor/a, substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

D'acord amb la normativa de doctorat vigent, l'avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. El fet de no presentar-se al seguiment anual sense justificació comporta la baixa definitiva del/de la doctorand/a en el programa. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, el/la doctorand/a pot tornar a matricular-se del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-se a una avaluació d’aquest seguiment en el termini màxim de sis mesos. Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, el doctorand serà baixa definitiva del programa de doctorat.

Pel que fa al seguiment anual d’aquest programa de doctorat, consulta la informació detallada sobre el seguiment anual i sol·licitud de pròrroga.

Dipòsit de la tesi

Dipòsit online

En aquest apartat trobaràs les indicacions i la documentació específica del programa, si escau, que hauràs d'incorporar a la teva sol·licitud de dipòsit online. Revisa prèviament com és tot el procediment per fer el dipòsit online.

Un cop gravada la teva sol·licitud i validada per la coordinació del programa de doctorat, podràs fer seguiment de les tesis dipositades i de les tesis de les quals se n'ha aprovat el tribunal, així com de l'agenda on es publiquen les defenses de tesi.

Si vols dipositar la tesi doctoral en aquest programa de doctorat, recorda que has de confirmar la sol·licitud completa (estat DI) 15 dies abans de la data màxima de finalització de tesi que consta al teu expedient.

Atenció! Si vols dipositar abans que finalitzi aquest curs acadèmic i no haver d'abonar les taxes del proper curs, has de confirmar la teva sol·licitud de dipòsit abans del 19 de setembre de 2024.

 

En el moment de fer el teu dipòsit online, hauràs d'adjuntar obligatòriament aquests documents a la teva sol·licitud, a l'apartat "Adjuntar documentació":
 

Tots els doctorands

 • 01 - Proposta de tribunal (no cal signar)
 • 44 - Informe Turnitin
 • 45 - Declaració jurada

Menció de Doctor Internacional: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 09 - Menció de Doctor Internacional: 1 informe de l'expert extern
 • 10 - Menció de Doctor Internacional: 2 informe de l'expert extern

Compendi de publicacions: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 08 - Compendi: Resolució d'acceptació per part de la CAPD

Redacció d'una tesi en una llengua diferent al català, castellà i anglès: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 11 - Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès

Informacions específiques

Informacions relacionades amb les tesis

En aquest apartat podràs trobar indicacions i/o aspectes normatius del teu programa de doctorat, si s'escau.
Hi ha programes de doctorat que tenen regulada la presentació de tesis com a compendi de publicacions, com ha d’ésser la constitució dels membres de tribunal per a la tesi, etc.

Tesis defensades

Tesis defensades al programa de doctorat en Educació: Llistat i impacte.

Qualitat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

 • La definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals.
 • La definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat.
 • Els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.).
 • Els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius.
 • Els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.).
 • I els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (control periòdic), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats del programa de doctorat: autoavaluació que fan, cada 3 anys, els propis programes de doctorat.

 

Acreditació

Procés de renovació de la implantació de la titulació: presentació, cada 6 anys des de la implantació del programa, d’un autoinforme per a que AQU-Catalunya emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats, que és l’òrgan responsable de l’acreditació.

 


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

Premis extraordinaris i altres reconeixements

Premis Extraordinaris de Doctorat

Els Premis Extraordinaris de Doctorat s'atorguen per a cada programa de doctorat entre totes les tesis defensades en un curs acadèmic, a raó d'un premi per cada cinc tesis o fracció, sense que sigui necessari que el/la doctor/a ho sol·liciti. Les persones premiades tenen dret a la devolució de la taxa que van pagar per a la sol·licitud del títol i a un certificat acreditatiu.

El procediment és el següent:

 1. Un tribunal nomenat per la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat fa la proposta de candidats/es a Premi Extraordinari de Doctorat, seguint els criteris prèviament establerts per la mateixa comissió. Pot fer-ho fins a tres cursos després del de les defenses.
 2. La Comissió de Doctorat atorga els premis segons les propostes efectuades pels programes de doctorat.
 3. L'Escola de Doctorat es posa en contacte amb els premiats per efectuar la devolució de la taxa.
 4. A la Cerimònia de lliurament de títols i de premis extraordinaris de doctorat es lliuren els certificats dels Premis Extraordinaris atorgats en la Comissió de Doctorat anterior.


Consulteu els premis que ja han estat concedits per la Comissió de Doctorat, ordenats per curs de defensa.

Consulta els criteris per a l'assignació de Premis Extraordinaris.

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

També pots consultar-ho en aquest document.

Informació complementària