Publicitat de les tesis dipositades

Difusió dipòsit

Tesis doctorals que es troben en període de publicitat

El doctorand, un cop hagi finalitzat la tesi i hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica del seu programa de doctorat, ha de dipositar la tesi doctoral a l'Escola de Doctorat per garantir-ne la publicitat i per permetre que altres doctors puguin fer observacions sobre el contingut.

La tesi doctoral ha d'estar en període de difusió durant 7 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de la difusió del dipòsit. La difusió es fa cada dilluns a partir de les 17 h, tret dels dilluns festius que es fa el dia lectiu següent. En la difusió s'inclouen totes les tesis d'acord amb el calendari aprovat.

Els doctors poden consultar la tesi a l'Escola de Doctorat i remetre per escrit a la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat les observacions i les al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut de la tesi doctoral.

Tot seguit pots consultar les tesis dipositades:

 

Tesis doctorals dipositades 14/09/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 07/09/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 01/09/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 20/07/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 06/07/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 22/06/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 08/06/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 25/05/2020 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 11/05/2020 (PDF, )