Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Publicitat de les tesis dipositades

Difusió dipòsit

Tesis doctorals que es troben en període de publicitat

El doctorand, un cop hagi finalitzat la tesi i hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica del seu programa de doctorat, ha de dipositar la tesi doctoral a l'Escola de Doctorat per garantir-ne la publicitat i per permetre que altres doctors puguin fer observacions sobre el contingut.

La tesi doctoral ha d'estar en període de difusió durant 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de la difusió del dipòsit. La difusió es fa els dilluns (no tots) a partir de les 17h, tret dels dilluns festius que es fa el dia lectiu següent. En la difusió s'inclouen totes les tesis d'acord amb el calendari aprovat, el qual es recomana revisar.

Els doctors poden consultar la tesi a l'Escola de Doctorat i remetre per escrit a la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat les observacions i les al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut de la tesi doctoral.

Tot seguit pots consultar les tesis dipositades: