Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Doctorat en Medicina

T’obre la porta a la vida científica, acadèmica i de recerca en el món de la medicina i de les ciències de la vida, en una de les universitats més ben posicionades en rànquings internacionals.

Inici

Fitxa de l'estudi

Tipus de doctorat
Doctorat UAB
Nombre de places
110
Preu
aprox. 540 €/curs Vegeu el detall del preu del doctorat
Idiomes en què es pot realitzar la tesi
Català, castellà, anglès.
Universitats o institucions reponsables
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Departaments o instituts vinculats
 • Departament de Medicina
Institucions que hi col·laboren

Corporació Sanitaria Parc Taulí
Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Vall d’Hebron
Hospital Germans Trías i Pujol

Àmbits de coneixement
 • Ciències de la Salut

Per què fer aquest doctorat?

El doctorat en Medicina té una llarga història dintre de la UAB. El programa consta de 15 línies de recerca en diferents àrees de coneixement del camp de la medicina i de la biociència. La recerca es desenvolupa en 4 hospitals universitaris i en 10 centres de recerca de primer nivell. El programa compta amb 150 professors tutors, amb una mitjana de 238 publicacions/professor, 7.790 citacions/professor i un factor H mig pràcticament de 37.

El Doctorat en Medicina té més de 700 doctorands matriculats, i es defensen unes 100 tesis per any. S’ofereixen 110 noves places cada curs acadèmic, i poden ser a dedicació completa o parcial. El nostre programa atreu a estudiants de moltes nacionalitats. El percentatge d’èxit és d’un 97%, i les tesis qualificades amb cum laude superen el 80%.

Actualment, el 60% dels doctorands són dones i des del programa s’impulsa la incorporació de la dona al mon científic i de la recerca.

La UAB i el programa ofereixen activitats formatives per als doctorands que poden ser d’interès per a la seva recerca.

El Doctorat en Medicina concedeix cada curs acadèmic borses d’ajut per als doctorands que poden cobrir despeses relacionades amb la presentació de resultats de la recerca de la seva tesi en congressos nacionals i internacionals, i per a altres despeses derivades de la investigació que s’ha realitzat.

El programa de doctorat en Medicina està acreditat cap a l'excel·lència per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principal sortida professional la incorporació dels doctors al món acadèmic i professional (assistencial i de recerca) en el camp de la medicina.

Vídeo presentació del doctorat

Coordinador/a

Jaume Alijotas Reig

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Jaume Alijotas Reig: coordinador del programa de doctorat en Medicina.
 • Maria Assumpta Caixàs Pedragós: secretària de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Maria Isabel Bielsa Marsol: vocal de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Jordi Giralt López de Sagredo: vocal de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Contacte administratiu

Unitat de Suport Administratiu de Medicina i Cirurgia

Unitat Docent de la Vall d'Hebron

Edifici Pavelló Docent

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona

Telèfon:. 93 428 5621 / 93 489 4096

doctorat.medicina@uab.cat

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h

 

AVÍS!

Degut a obres d’adequació del despatx de la Unitat Integrada de Suport Administratiu de Medicina i Cirurgia, fins al mes de setembre no podrem oferir atenció al públic presencial ni telefònica als telèfons de contacte habitual.

Continuarem atenent les vostres peticions al correu electrònic uisad.medicina.cirurgia@uab.cat.

Si la vostra consulta està relacionada amb temes de doctorat podeu enviar-nos un correu a una de les següents adreces:

doctorat.medicina@uab.cat
doctorat.cirurgia@uab.cat

Les gestions que necessitin que s’adjunti documentació amb signatures manuscrites es gestionaran amb la documentacó rebuda per correu electrònic, amb el compromís del doctorand de custodiar aquests documents fins al proper mes de setembre. En aquell moment podreu enviar-les a la gestió administrativa.

L’atenció telefònica durant aquest període de temps serà als següents números de telèfon i en horari de 10 a 13 h:

 • Economia: 680 90 04 60
 • Professorat: 696 07 10 88 / 679 23 10 72
 • Doctorat admissions: 679 23 10 72
 • Doctorat dipòsits: 689 38 67 19
 • Doctorat seguiment i baixes: 699 36 42 54

Qualitat

Medicina - Acreditació AQU

Línies de recerca i direcció de tesi

La direcció i la tutoria de tesi

La direcció de tesi

El director o la directora de la tesi doctoral

En el moment de fer la proposta d'admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna a la persona doctoranda un/a director/a de tesi, el/la qual serà el màxim responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el camp de la temàtica de la tesi i de guiar la planificació i l’adequació de la investigació d’acord amb la d’altres projectes i activitats en què s’inscrigui.

La designació del/la director/a de tesi pot recaure sobre qualsevol doctor/a espanyol/a o estranger/a, amb experiència investigadora acreditada, i amb independència de la universitat, el centre o  la institució on presti els seus serveis. Tanmateix, cada programa de doctorat pot fixar, si escau, criteris addicionals necessaris per poder actuar com a director/a de tesi doctoral.

Les responsabilitats assignades al/la director/a de tesi són les següents:

 • Procurar que el projecte tingui un caràcter formador, original, innovador i que sigui viable en els terminis que estableix la normativa, com també que sigui coherent amb el grup o la línia de recerca al qual es vincula.
 • Acordar el pla de supervisió de la feina d’investigació i planificar reunions regulars. El/La director/a estableix les evidències documentals de cada reunió (comunicacions escrites, missatges, actes, paper manuscrit, etc.), a fi de poder acreditar la freqüència de les reunions.
 • Assessorar el/la doctorand/a en la investigació, en general, i en la preparació de la tesi, en particular.
 • Indicar al/la doctorand/a les activitats formatives més adients per a la seva recerca quan el programa de doctorat les prevegi i signar-ne el document d’activitats.
 • Facilitar al/la doctorand/a la participació en les activitats de formació específica i transversal determinades pel programa de doctorat, d’acord amb allò que s’estableix en el document de compromís.
 • Signar els documents de compromís i d’activitats del/la doctorand/a.
 • Assistir el/la doctorand/a en la definició del projecte de la seva investigació doctoral que, eventualment, culminarà en la tesi doctoral.
 • Revisar i signar el pla de recerca de la tesi.
 • Comprometre’s a supervisar amb regularitat, d’acord amb la freqüència establerta en el document de compromís, el pla de recerca del/la doctorand/a, orientar-lo/a i enfocar el projecte mentre es desenvolupa.
 • Procurar que el/la doctorand/a vagi prenent la iniciativa i guanyant autonomia al llarg del projecte.
 • Assistir el/la doctorand/a per solucionar els diferents aspectes relacionats amb la investigació i establir-ne els detalls concrets, així com els mitjans requerits i, si escau, el disseny experimental.
 • Comunicar al/la doctorand/a tots els mitjans que li ofereix la Universitat que siguin d’importància per al desenvolupament de la seva investigació i facilitar-li’n l’accés.
 • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.
 • Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi amb anterioritat a la data pactada per al dipòsit, sempre que el/la doctorand/a hagi proporcionat l’exemplar amb una antelació raonable.
 • Assegurar-se que el/la doctorand/a coneix els requeriments administratius i acadèmics per a l’avaluació i defensa de la tesi, com també els límits temporals corresponents a tot el procés.
 • Comunicar al/la doctorand/a les normes de seguretat en el treball, si escau.
 • Comunicar al/la doctorand/a qualsevol norma o aspecte ètic que puguin tenir relació amb la seva investigació. 

El nomenament del/la director/a de tesi es pot modificar en qualsevol moment del període de realització del doctorat: d’una banda, i sempre que hi concorrin raons justificades, el/la director/a de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi (en aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat proposa al/la doctorand/a un/a nou/va director/a); de l’altra, una vegada escoltat el/la doctorand/a, i si també hi concorren raons justificades, la comissió acadèmica del programa de doctorat també pot modificar el nomenament del/la director/a de tesi.

Directors/es de tesi doctoral aliens al programa de doctorat

El/La director/a de tesi doctoral que no sigui professor/a de la UAB i que no estigui incorporat/da com a director/a en el programa de doctorat ha d'acreditar el títol de doctor/a i experiència investigadora, això és, la informació específica de les seves publicacions, els projectes de recerca en què hagi col·laborat i tota aquella informació rellevant en relació amb la línia de recerca proposada pel programa de doctorat. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, un cop avaluada la idoneïtat del/la doctor/a esmentat/da anteriorment, la incorporació al programa de doctorat com a possible director/a de tesi (o bé la seva assignació com a director/a d’una sola tesi doctoral).

Cada programa de doctorat ha d’establir quins altres professors/es —com ara professors/es associats/des o col·laboradors/es docents que no estiguin inclosos/es en el programa— poden dirigir tesis.

Codirecció de la tesi doctoral

La tesi doctoral pot ser codirigida per altres doctors/es quan hi concorrin raons d’índole acadèmica (com ara, la interdisciplinarietat temàtica o els programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional), amb l’autorització prèvia de la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquesta autorització pot ser revocada amb posterioritat si, segons el parer de la comissió acadèmica, la codirecció no beneficiés el desenvolupament de la tesi doctoral.

Una tesi doctoral la poden codirigir, com a màxim, tres doctors/es.

Nombre màxim de tesis doctorals per director/a

Un/a mateix/a director/a pot dirigir, com a màxim, cinc tesis doctorals simultàniament. La direcció  de la tesi doctoral finalitza en el moment de la defensa de la tesi o de la baixa definitiva del/la doctorand/a. A l’efecte del reconeixement de la dedicació docent i de recerca, en cas de codirecció cal comptabilitzar la fracció corresponent a parts iguals.

Reconeixement a la direcció de tesi

Un aspecte essencial per fomentar la direcció de tesis és garantir que aquesta tasca sigui reconeguda i valorada; una garantia que ofereix la normativa de la UAB. L’aprovació del Model de Dedicació Acadèmica del Professorat de la UAB, per acord del Consell de Govern el 13 de desembre de 2017, va suposar una millora significativa del sistema de còmput i reconeixement de les tasques de direcció. En l’article 10.3 s’explicita que el director o directora d’una tesi doctoral rep un reconeixement equivalent a 100 hores per tesi dirigida. En cas que en la direcció hi participi més d’una persona, aquest reconeixement es reparteix a parts iguals.
 

La tutoria de tesi

En el moment de l'admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al/la doctorand/a un/a tutor/a acadèmic. El/La tutor/a acadèmic/a ha de ser un/a doctor/a amb experiència investigadora acreditada, vinculat/da al programa de doctorat en què ha estat admès/esa el/la doctorand/a.

El/La tutor/a acadèmic/a té assignades les obligacions i la dedicació següents:

 • Assegurar la coherència entre les tasques del/la doctorand/a i les del/la director/a i el seu grup de recerca.
 • Vetllar per la interacció del/la doctorand/a amb  la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Vetllar per l’adequació de la formació del/la doctorand/a i l’activitat investigadora amb els principis del programa i de l’Escola de Doctorat.
 • Signar els documents de compromís i d’activitats de/lal doctorand/a.
 • Revisar i signar el pla de recerca del/la doctorand/a.
 • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.


La comissió acadèmica del programa pot establir, per als casos que sigui possible, que el/la tutor/a acadèmic/a sigui també el/la director/a de tesi.

Es pot modificar el nomenament del/la tutor/a acadèmic/a en qualsevol moment del període de realització del doctorat: d’una banda, un cop escoltat/da el/la doctorand/a i sempre que hi concorrin raons justificades; de l’altra, un/a tutor/a de tesi també pot renunciar a la tutorització de la tesi doctoral, si hi concorren també raons justificades. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de  proposar al/la doctorand/a un/a nou/va tutor/a.

Línies de recerca i informacions específiques del programa de doctorat sobre la direcció i tutoria

El programa de doctorat en Medicina engloba diversos equips d’investigació els quals inclouen els aspectes més importants del pla assistencial i d’investigació, i s’assimilen a les línies d’investigació en les què els doctorands o les doctorandes poden realitzar la seva investigació. Els objectius i el context de cadascuna d’aquestes línies, de forma resumida, es descriu a continuació:

1. Cardiologia i risc cardiovascular
Engloba la investigació bàsica, clínica i epidemiològica que genera nou coneixement sobre els mecanismes de les malalties cardíaques i vasculars, així com les eines i estratègies diagnòstiques i terapèutiques. També s’inclouen les formes d’aplicar els fàrmacs i tècniques disponibles en la prevenció i tractament de pacients amb malalties cardiovasculars.

2. Dermatologia
Aquesta línia estudia i analitza des de les bases moleculars, les vies patogèniques fins les eines reguladores de les malalties dermatològiques per millorar la detecció precoç i les possibles intervencions sobre elles. A més, també s’interessa en identificar biomarcadors per personalitzar tant el tractament com la teràpia. Finalment, tot el que es refereix a la dermatologia i genòmica associada a la dermatologia també són àrees d’interès.

3. Digestiu i hepato-biliar
Aquesta línia centra el seu estudi en tot allò que fa referència a la fisiologia, la fisiopatologia i patologia digestiva pròpiament dita. Inclou tant el vessant epidemiològic i clínic fins a la bioquímica o molecular. Alteracions de la motilitat, absorció, patologia ulcerosa, inflamació i tot allò referent al microbiota intestinal són camps del màxim interès. Alhora, també són objecte d'estudi en aquesta línia, totes les malalties hepatobiliars, des de les causes, mecanismes fins a biomarcadors i tractament.

4. Endocrinologia
Inclou tot allò relatiu a la patogènia, fisiopatologia, marcadors clínics i tractament de tots els processos morbosos pròpiament lligats al sistema endocrí, així com, i tenint com a eix central la diabetis mellitus, la comprensió dels mecanismes que associen aquestes alteracions amb el risc i morbimortalitat cardiovascular. L'epidemiologia i la prevenció també són una part fonamental d'aquesta àrea de coneixement.

5. Investigació clínica multidisciplinar
La línia de recerca multidisciplinària recull aquells projectes que no encaixen adequadament en alguna de les altres línies del programa de doctorat, o bé pel caràcter multidisciplinari que inclou temàtiques comunes a més d'una línia de recerca. A tall d'exemple, podríem indicar que la investigació en malalties infeccioses en pacients crítics podrien incloure línies d'infeccioses o de pneumologia. En general, solen englobar investigadors7es de diferents àrees que comparteixen coneixement.

6. Malalties infeccioses
Es dedica a millorar les estratègies utilitzades a la pràctica clínica en aquest camp. Un cop més, s'hi inclou el coneixement que va des de les causes i mecanismes moleculars i cel·lulars, com l'epidemiologia, clínica i maneig terapèutic. Inclou també part de l'estudi de mecanismes de resistència microbiana, taxonomia i l'estudi de malalties tant clàssiques com les més noves, per exemple, infecció en el pacient crític, en l'immunodeprimit, en el pacient trasplantat, SIDA i COVID-19 i altres coronavirus. Aquesta línia també estudia altres entitats emergents i importades com la infecció pel virus de Zica o el dengue.

7. Medicina física i rehabilitació
Estudia les malalties que afecten al cervell, la medul·la espinal, els nervis i el sistema musculesquelètic al vessant de la rehabilitació. Aquesta línia de recerca inclourà tant els aspectes biològics, mèdics i físics que permetin una millor comprensió i abordatge de les seqüeles de malalties i traumatismes greus. Així mateix també s'admetran estudis encaminats a l'estudi i el tractament de processos dolorosos crònics osteomusculars de qualsevol origen.

8. Nefrologia
Des de la biologia, mecanismes lesionals, marcadors d'activitat, diagnòstics fins a tots els aspectes fisiopatològics del fracàs renal crònic i el trasplantament renal són temes d'interès per a aquesta línia. És d'especial interès la patologia inflamatòria que afecta la vasculatura i els glomèruls. Les nefropaties induïdes per fàrmacs i la HTA són altres dels grans temes d’estudi d’aquesta línia de recerca.

9. Neurologia
Aquesta és una de les línies més àmplies, incloent tots els aspectes: epidemiologia, bases moleculars, etiopatogènia, biomarcadors, aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics d'una infinitat de grans “calaixos de malalties”, entre ells: cefalees, patologia neurovascular, epilèpsia, malalties neurodegeneratives/mitocondrials, neuromusculars, polineuropaties, onconeurologia i teràpia gènica.

10. Oncologia i malalties hematològiques
La línia d'oncologia i hematologia inclou i s'interessa per tots els aspectes de la malaltia, des de les bases moleculars, genòmica, epigenètica, senyalització cel·lular, epidemiologia del càncer, passant pels biomarcadors tant de malaltia com d'activitat/recidiva, fins a tota la terapèutica, tant la convencional –quimioteràpia i radioteràpia- com les noves terapèutiques, com són: el tractament immunoteràpic, la modulació epigenètica, i els trasplantaments de cèl·lules mare en els seus diversos tipus, entre d'altres.

11. Patologia respiratòria
Inclou tots els aspectes, tant de recerca bàsica com clínica, de malalties respiratòries com asma, MPOC, fibrosi pulmonar, infeccions, trasplantaments, hipertensió pulmonar i alteracions respiratòries del son (TRS).

12. Tècniques d'imatge
Inclou investigacions en oncologia radioteràpica, radiodiagnòstic i medicina nuclear. Inclouria el desenvolupament tecnològic i control de qualitat per millorar el tractament de la radioteràpia. Tractaments concomitants de quimioteràpia i radioteràpia en diferents tumors. En medicina nuclear englobaria la investigació amb imatge mèdica, la primera per a estudis diagnòstics, i la segona en teragnòstica, que implica el diagnòstic i l'estratificació de diversos tumors.

13. Immunologia, al·lèrgia i malalties sistèmiques
Inclou l'estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars, així com tots els aspectes clínics i terapèutics de les malalties aloimmunes, autoimmunes i dels trastorns autoinflamatoris. Són benvinguts tots els estudis encaminats a trobar biomarcadors d’ajuda al diagnòstic i a predir activitat clínica. També tot allò relacionat amb els mecanismes d'hipersensibilitat, especialment de tipus I, són temes rellevants en aquesta línia. La immunologia bàsica, clínica, inflamació, fàrmacs i al·lèrgia estan molt imbricats. Els tractaments immunosupressors, immunomoduladors, la teràpia gènica, les vacunes tolerogèniques i la immunoteràpia dirigida tipus CAR-T cell són subàrees emergents d'interès.

14. Malalties minoritàries
Aquesta línia intenta agrupar el coneixement d’aquest grup de malalties amb baixa prevalença (<5/10.000 habitants). Hi ha gairebé 7.000 diferents malalties “rares”, en general mal diagnosticades o amb gran retard diagnòstic. Destaquen entre elles, la progèria, la síndrome X fràgil, la malaltia de Moebius, l'ELA, la síndrome de Fanconi, la síndrome de Prader-Willi o la de Marfan. Altres també a considerar serien les metabolopaties o miopaties. L'estudi dels mecanismes patogènics, bases moleculars, marcadors diagnòstics i tractaments, en general experimentals, són temàtiques apropiades. Tampoc podem oblidar l'interès que té estudiar tècniques de cribratge neonatal o familiar. La cerca, síntesi i assaigs de nous fàrmacs, els anomenats medicaments o fàrmacs orfes.

15. Medicina familiar i comunitària
Agrupa el conjunt d'investigacions sobre malalties i motius de consulta prevalents a l'atenció primària de salut, des de la prevenció de malalties fins a les patologies cròniques. Predominantment des de la perspectiva de la seva aplicabilitat a la millora de la pràctica de la Medicina de Família. És a dir, amb l'objectiu que les investigacions integrades en aquesta línia comportin una transferència de coneixement al conjunt de la pràctica clínica habitual per a una millor atenció dels problemes sociosanitaris de les persones des de la perspectiva biopsicosocial al primer nivell assistencial.

Informacions específiques del programa de doctorat

- Proposta per a la direcció i tutoria de tesi doctoral

El/la doctorand/a, quan faci la seva preinscripció online, haurà de proposar qui serà el seu director/a o directors/res, i el seu tutor/a acadèmic/a. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina (CAPDM) valorarà la proposta del doctorand/a i, si la considera adient, acceptarà la direcció i tutoria. La comissió acadèmica pot establir, per als casos que sigui possible, que el/la tutor/a acadèmic/a sigui també el/la director/a de la tesi.

El programa de doctorat en Medicina recomana que les tesis doctorals tinguin un director o directora, o, com a màxim, dos, justificant la necessitat d’aquesta segona direcció. No es contempla l'existència d'un tercer director o directora de tesi, a no ser que hi hagi raons d'excepcionalitat que ho permetin.

El/la tutor/a acadèmic/a ha de ser un/a doctor/a amb experiència investigadora acreditada, i que formi part dels recursos humans del programa de doctorat en Medicina, és a dir, que aparegui com a tutor/a al llistat que pots consultat a l’apartat Directors/es i tutor/es d’aquesta pestanya.


- Requisits per ser director/a de tesi doctoral al programa de doctorat en Medicina

Pot ser director/a de tesi doctoral el candidat que compleixin algun d’aquests requisits:

a) Tots els membres dels recursos humans del Programa de Doctorat en Medicina (tutors o tutores). Els pots consultar a l’apartat Directors/es i tutor/es d’aquesta mateixa pestanya. Aquests candidats no hauran d’adjuntar cap documentació.

b) Si no és membre dels recursos humans del programa de doctorat en Medicina caldrà que acrediti l’experiència investigadora, això és, la informació específica de les seves publicacions i els projectes de recerca en què hagi col·laborat, aportant:

- o el comprovant de tenir un sexenni viu de recerca (dels darrers 6 anys)
- o la Fitxa de publicacions dels directors, per acreditar que disposa d'un equivalent al sexenni:

 • tenir 5 publicacions en 6 anys, i ha d’estar entre els 6 primers signants, o últim autor, o corresponding autor (sempre i quan no estigui entre els anteriors)   
 • Les publicacions acceptades per part de la revista, amb un correu electrònic, també comptarien  

 • Qualitat dels articles: podran ser Q1 / Q2 / Q3 i, d’aquests 5 articles, un ha de ser Q1, dins d’aquella àrea (línia de recerca) que li sigui més beneficiosa.   

 • Tipus d’article: ha de ser un article original, revisió sistemàtica o metaanàlisis   

 • Codirector junior: serien tots aquells que faci menys de 6 anys que han llegit la seva tesi. Hauran de presentar un mínim de tres publicacions que compleixin el requisits anteriors, amb un Q1 inclòs .

En qualsevol cas, haurà de presentar el títol de doctor/a si no és:

1. Catedràtic/a, professor/a titular d'universitat o professor/a agregat/da d'universitat

2. Doctor/a per la UAB

És important que el/la candidat/a a dirigir una tesi doctoral estigui en situació laboral activa en el moment de la sol·licitud, i que la seva edat activa coincideixi amb la durada del projecte de la tesi.

El professorat emèrit contractat i honorari podrà dirigir tesis doctorals mentre aquesta activitat es trobi recollida en el programa d’activitats que presenta anualment i durant tota la durada de la tesi. Per a noves tesis doctorals, es demanarà que hi consti un segon director/a.

- Requisits per ser tutor/a de tesi doctoral al programa de doctorat en Medicina:

Podrà sol·licitar ser inclòs al llistat de tutors/es del programa de doctorat en Medicina:

 • Qualsevol candidat/a que tingui un sexenni viu estatal i presenti el seu comprovant.
 • Qualsevol candidat o candidata que aporti la Fitxa de publicacions i de projectes. El/la candidat/a haurà d’aportar 5 publicacions, dels darrers 5 anys, i que compleixin els requisits que apareixen descrits a la fitxa que han de presentar.

Si el/la candidat/a no té cap vinculació contractual amb la UAB, només podrà formar part dels recursos humans del programa de doctorat si treballa en un centre de l’Esfera UAB. A més, haurà d'aportar també una autorització de la institució per a la qual treballa, segons el Model d'autorització d'institució externa a la UAB (model). 

El/la candidat/a haurà de presentar el títol de doctor/a si no és:

1. Catedràtic/a, professor/a titular d'universitat o professor/a agregat/dad'universitat

2. Doctor/a per la UAB

Aquesta documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça
doctorat.medicina@uab.cat.

Un cop comprovat que el/la candidat/a compleix els requisits, se’l proposarà per a la propera modificació dels recursos humans del programa de doctorat que s’enviï a l’Oficina de Qualitat Docent de la UAB per a la seva tramitació a l’Agència per a la Qualitat Universitària (AQU).

El professorat emèrit contractat i honorari poden tutoritzar tesis doctorals mentre aquesta activitat es trobi recollida en el programa d’activitats que presenta anualment i durant tota la durada de la tesi. Es recomana que no iniciïn noves tesis en règim de tutor.

Pots consultar el llistat de tutors/es actualitzat, en aquest enllaç, amb les seves dades de contacte.

- Nombre màxim de tesis doctorals per director o directora

Un/a director/a pot dirigir un màxim de 5 tesis doctorals. En el cas de codirecció només comptarà la fracció corresponent a efectes de càlcul total de direcció.

Abans d'escollir director/a de tesi, has de comprovar que el/la candidat/a amb què hagis acordat la direcció de la tesi no superi aquest nombre màxim de tesis que pot dirigir simultàniament. Si tens dubtes pots demanar al director/a que consulti les seves tesis dirigides a sia.uab.cat.Trobarà explicacions detallades de com fer-ho al document Instruccions pels directors per visualitzar llistats de tesis dirigides i/o tutoritzades (tutorial).

- Tutoria de la tesi: nombre màxim de tesis doctorals per tutoritzar

Segons acord de la comissió acadèmica del programa de doctorat, un mateix tutor/a podrà tutoritzar, com a màxim, 10 tesis simultàniament. Per tant, abans de l’elecció del tutor/a has d’haver comprovat que no superi el nombre màxim de tesis tutoritzades. Pots demanar al/la candidat/a a tutor/a que consulti les seves tesis tutoritzades a sia.uab.cat.  Trobarà explicacions detallades de com fer-ho al document Instruccions pels directors per visualitzar llistats de tesis dirigides i/o tutoritzades (tutorial).

- Jubilació d'un/a director/a o tutor/a

Si algun dels directors/es o tutor/a de la tesi doctoral es jubila (és a dir, que no desenvolupa cap activitat amb un contracte laboral o alta d’autònom/a), haurà de renunciar a la direcció i/o tutoria. Serà responsabilitat del doctorand/a gestionar el canvi. Pots consultar com gestionar aquesta modificació a l’apartat Informacions específiques de la pestanya Seguiment i tesi d’aquesta fitxa.

Els/les directors/es o tutor/a jubilats/des es podran fer constar a l'exemplar de la tesi com a director/a i/o tutor/a fins a la data de la jubilació, però no intervindrà en la validació del dipòsit de la tesi. Excepcionalment, podran mantenir la seva condició de director/a o tutor/a si la tesi es diposita en un termini no superior als 3 mesos des de la data de la jubilació.

 

 

Admissió

Sol·licitud d'admissió

Admissió

Els programes de doctorat de la UAB són presencials.

La persona candidata que vol accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat mitjançant una aplicació informàtica i seguir el procediment establert per la coordinació o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat en aquesta mateixa pàgina pel que fa a la proposta de tutor i director de la tesi.

Trobaràs més informació sobre el tutor acadèmic i el director de la tesi a l'apartat "Línies i direcció".

Abans d'iniciar la sol·licitud comprova els requisits d'accés, la documentació per a l'admissió que hauràs d'escanejar i el calendari d'admissió.

Si vols sol·licitar l'accés al doctorat, tingues presents els apartats que hauràs de completar en l'aplicació de sol·licitud.

La persona candidata també haurà de proposar si vol fer la tesi a temps complet o o a temps parcial. Trobaràs més informació en aquesta pàgina.

Et recomanem que consultis aquest vídeo abans d'iniciar la sol·licitud:


 

Resum dels passos que cal seguir en l'aplicació

 1. Per accedir a l'aplicació necessites un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:
  • Si no ets estudiant de la UAB, introdueix les teves dades identificatives per registrar-te.
  • Si ja ets o has estat estudiant de la UAB però no recordes el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordes la contrasenya, torna a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

 2. Selecciona el doctorat que t'interessa.

 3. Introdueix les dades personals i acadèmiques (i, si escau, la línia de recerca en la qual vols treballar) en els diferents apartats de la sol·licitud. El teu nom i cognom(s) han de ser els que consten al teu DNI, passaport, NIE o document d'identitat del teu país.

 4. Escaneja els documents necessaris personals i acadèmics i adjunta'ls a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).
  1. Consulta abans la fitxa del programa de doctorat que has escollit. A la pestanya d'Admissió trobaràs l'apartat de Documentació.
  2. Prepara els documents. Consulta com ha de ser la documentació dels estudis cursats i personal, per adjuntar-la.
   Si és un requeriment del programa, també hauràs d'incorporar, omplert i signat, un document fent constar el vistiplau del/la teu/va director/a / tutor/a (si el/la director/a és extern/a a la UAB, primer caldrà que quan facis la preinscripció comprovis si ja consta com a director/a intern/a -cal fer la cerca (lupa) del director/a per cognoms i si el trobes amb codi, l'has de seleccionar atès que ja està donat d'alta-). Consulta a la fitxa del teu programa l'apartat de documentació que trobaràs a la pestanya 'Admissió' per veure si el programa disposa d'un model específic de document.
   El fet de no incloure documents sol·licitats en cadascun dels apartats específics de l'aplicació pot comportar la denegació de la teva sol·licitud.
  3. Connecta't a sia.uab.cat, fes la sol·licitud i adjunta la documentació necessària.
   
 5. Recorda que hauràs de presentar aquesta mateixa documentació d'accés per fer la matrícula. Consulta aquest enllaç per a més informació.

 6. Si vols, et pots descarregar el comprovant de la sol·licitud d'admissió. Les resolucions de les sol·licituds les rebràs mitjançant el correu electrònic que hagis indicat a la sol·licitud de preinscripció. Si necessites una admissió avançada motivada per una beca, cal que ho indiquis al camp d'observacions i indiquis per a quina beca. La coordinació del programa, en funció de la situació, resoldrà la teva admissió anticipada, si escau.

Consulta algunes indicacions que et poden ser útils per fer la preinscripció online:

Recorda que has d'indicar a la pantalla d'estudis previs de l'aplicatiu, a l'apartat 'dades de l'estudi d'origen', la titulació de més alt nivell (si, per exemple, estàs admès a un màster, cal que indiquis aquesta informació, no la del grau). En cas que indiquis una informació diferent, aquesta admissió quedarà registrada de forma errònia i no es podran fer canvis a posteriori.

 1. Què fer si has cursat un màster universitari espanyol i no el trobes a la relació de màsters que es presenten de la universitat on el vas cursar?
  Si has fet un màster universitari (oficial) a una universitat de l'Estat espanyol i quan indiques la universitat no apareix a la relació de màsters, pots indicar-ho de la manera següent:
  Recorda que caldrà indicar si l'has finalitzat o no i, un cop informat aquest camp, clicar el botó 'Següent' per continuar amb la sol·licitud online.
  1. Tria l'opció "Màster obtingut fora de l'Estat espanyol".
  2. A la pantalla emergent de selecció de país, indica "Espanya" i cerca la universitat (es poden utilitzar asteriscos per facilitar la cerca; per exemple: *Rioja*).
  3. Al camp d'estudis indica el nom dels estudis cursats (per exemple: "Màster en Tecnologia de la Informació").
    
 2. Consideracions per emplenar les dades personals
  1. A l'apartat d'adreça de correu electrònic institucional, si no la tens indicada, has d'afegir la teva adreça de correu electrònic personal.
  2. Pel que fa a les adreces, cal que incorporis les dues, l'habitual i la que tindràs durant el curs. Si aquesta darrera encara no la coneixes, has d'indicar la mateixa adreça que has indicat a l'adreça habitual.
  3. Pel que fa al codi postal de naixement, si ets nascut/da en una població espanyola que té més d'un codi, pots indicar-ne qualsevol d'ells.
 3. Si fas la sol·licitud per a més d'un doctorat a la UAB, l'aplicació recuperarà la informació de la documentació obligatòria que hagis indicat en la primera sol·licitud d'accés al doctorat. Si en la segona sol·licitud es demana altra documentació, es podrà indicar als documents optatius.
 4. Si no trobes la teva universitat donada d'alta al sistema, cal que seleccionis qualsevol altra universitat del teu país i en el camp d'observacions del mateix aplicatiu indiquis el nom de la universitat on has aconseguit el títol.


REVISA MÉS AVALL L'APARTAT DOCUMENTACIÓ PER SI EL TEU DOCTORAT REQUEREIX QUE FACIS ALGUNA ALTRA GESTIÓ ABANS D'INICIAR LA PREINSCRIPCIÓ I JA PODRÀS ACCEDIR A L'APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

Entra a l'aplicació de la sol·licitud


Un cop gravada la sol·licitud, entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució el rebràs de manera personalitzada a l'adreça de correu electrònic que vas indicar a la sol·licitud d'admissió, en funció del calendari del programa de doctorat. Revisa la safata SPAM per comprovar que no hagi estat tractat com a correu brossa.

Aquest programa de doctorat estableix, per al curs 2024-2025, el període de preinscripció següent:

 • Des del 15 d'abril fins el 3 de maig 
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 25 de juny
 • Des del 20 de setembre fins el 4 d'octubre
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 20 de desembre

Nombre de places que es reserven per a la primera tanda del curs 2024-2025: 45 

Documentació per a l'admissió

El sol·licitant ha d’acreditar a la coordinació o a la gestió administrativa del programa de doctorat que els seus estudis previs donen accés per cursar un programa de doctorat segons la normativa vigent i ha d’aportar aquesta documentació obligatòria pel que fa als estudis previs (títol i certificacions acadèmiques) en el moment de la matrícula (cal consultar la resta de documents necessaris per a la matrícula a l'apartat 'Documentació per a la matrícula' de l'opció 'Matrícula' d'aquesta mateixa pàgina web).

A l'apartat 'Requisits d'accés generals' també es poden consultar totes les vies d’accés al doctorat que la normativa vigent permet.

La documentació es pot aportar expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. Pel que fa a la documentació expedida en la resta d’idiomes, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions' d'aquest web. Tot i això, en el moment de l’admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matricula.

D’altra banda, si en el moment de sol·licitar l’admissió encara no s’està en possessió del títol o el certificat substitutori corresponent, perquè s’està acabant la titulació, cal indicar-ho en la mateixa sol·licitud i proposta d'admissió en l’apartat 'Dades acadèmiques' marcant l'opció "Pendent de finalitzar".

L'admissió serà condicionada a l'obtenció del títol. Un cop hagis presentat a l'Escola de Doctorat còpia del Certificat Substitutori del títol, es generarà l'admissió definitiva i des d'aquesta data es comptarà el termini d'un mes per a la matrícula.

Pel que fa a les certificacions i títols, cal adjuntar la documentació que correspongui en funció dels estudis oficials previs que s'hagin realitzat.

Documentació obligatòria
Document Com s'ha d'adjuntar a l'aplicatiu informàtic
 • Certificació* o expedient acadèmic del Grau o de la Llicenciatura espanyola o estrangera
 • Certificació* o expedient acadèmic del Màster/Programa de Doctorat
 • Certificació* o expedient acadèmico del DEA o de la Suficiència Investigadora
 • Certificat de la superació de dos cursos de l'Especialitat en Ciències de la Salut
*Certificacions en les quals hi constin el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

Certificació Grau/Llicenciatura/Màster Universitari/DEA/cert. 2 anys d'Especialista/Programa de Doctorat(1)

 • Títol de Grau o Llicenciatura espanyol o estranger
 • Títol de Màster
 • Títol de Doctor
 • Títol de DEA (RD 778/1998)
 • Títol d'Especialista en Ciències de la Salut
Títol: Llicenciatura/Grau/Màster/Especialista en CCSalut/DEA/T.Doctor(1)

Fotocòpia del DNI

Còpia del DNI/Passaport(1)

Fotografia de la cara amb fons blanc (format .jpg, màxim 15 Kb)

Fotografia(1)

Pla de recerca

Pla de recerca(2)

Carta d'admissió en què s'especifiqui, en quina línia de recerca del programa de doctorat vol ser admès.

Carta d'admissió

Document de compromís. En el document de compromís caldrà indicar el règim de dedicació a la pàgina 3 (temps complet o temps parcial) i acceptar el document mitjançant les vostres signatures (doctorand/a, director/s/es de la tesi i tutor/a acadèmic)

Document de compromís(2)

Annex del document de compromís. Caldrà informar de les reunions que fareu amb els vostres directors/es durant el curs acadèmic, de les activitats formatives obligatòries, explicant l'activitat i el lloc on es duran a terme, i del règim d'accés que teniu per a l'elaboració de la tesi

Annex document de compromís(2)

Annex al codi de bones pràctiques

Annex al codi de bones pràctiques(2)
Documentació complementària (si s'escau) Com s'ha d'adjuntar a l'aplicatiu informàtic

Sol·licitud per cursar el programa de doctorat a temps parcial

Sol·licitud règim temps parcial

Si el director proposat no és:

 • Membre del programa de doctorat (consultar la informació a línies i direcció),
 • Catedràtic, Professor titular o Professor agregat (pots consultar el directori de la UAB), o
 • Doctor per la UAB

caldrà que adjunteu còpia del títol de doctor del director

Còpia títol de doctor director extern al Programa i a la UAB(2)

Si el director proposat no és membre del programa de doctorat en Medicina (consulteu la informació a línies i direcció) però té un sexenni viu estatal, només caldrà que adjunteu document comprovant.

Si el director aliè no té un sexenni viu estatal, caldrà que adjunti una fitxa de publicacions

Si el director no té relació contractual amb la UAB ni consta a l'annex de RRHH del programa de doctorat en Medicina (comprova-ho clicant aquí), cal que lliuris la Fitxa d'alta de director extern a la UAB.

Comprovant de sexenni viu estatal

o

Fitxa de publicacions i/o projecte(2)

Fitxa d'alta director extern UAB(2)

(1) Consulteu aquest enllaç per enviar aquesta documentació obligatòria a l'Escola de Doctorat juntament amb la resta de documentació que s'indica.

(2) Aquesta documentació complementària s’ha de lliurar o enviar a al Programa de Doctorat.

A més de la documentació que cada programa indiqui, estan donats d'alta per a cada programa dos documents (Altres documents1 i Altres documents2) que serveixen de comodí per a que la persona interessada pugui adjuntar altres documents que consideri o que el programa de doctorat l'indiqui.

Admissions abans del termini establert i preadmissions

L'Escola de Doctorat, seguint les indicacions de la coordinació del programa de doctorat, pot emetre amb anterioritat a l'inici del termini d'admissió d'un curs acadèmic, o abans de la finalització del termini de resolució, cartes d'admissió a efecte que puguis sol·licitar una beca o bé per fer els tràmits del visat al teu país. Només cal que entris la teva sol·licitud a l'aplicatiu i que ho indiquis al camp Observacions, on hauràs d'indicar que necessites una carta d'admissió i la beca a la qual estàs optant. Si l'aplicatiu és tancat, pots contactar amb la coordinació del programa.

Si necessites una preadmissió, la coordinació del programa pot emetre-la si ho considera oportú. Cal que contactis amb la coordinació del programa de doctorat per tal que t'informi del procediment.

Al web de l'International Support Service es pot consultar més informació per a futurs alumnes estrangers en relació amb estades a Catalunya, tràmits legals i el campus de la UAB.

Seguiment de la teva sol·licitud

Des de l'aplicatiu on vas fer la sol·licitud, pots fer seguiment de l'estat d'aquesta. A continuació pots consultar què volen dir els diferents estats:

 • Sol·licitada per l'alumne: s'ha enregistrat correctament la preinscripció.
 • Sol·licitud incompleta: manca documentació a la preinscripció.
 • Validada per l'administració: s'ha revisat la sol·licitud i la documentació adjunta.
 • Admès: El/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha fet una proposta d'admissió.
 • Concedit l'accés: l'Escola de Doctorat ha revisat les propostes d'admissió realitzades pel coordinador i ha fet l'admissió definitiva. També s'enviarà un email al doctorand informant-lo de la resolució. El doctorand quedarà a l'espera de fer la matrícula.
 • Llista d'espera: el/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha donat l'admissió, però no hi ha places al doctorat.
 • Sol·licitud denegada: el/la coordinador/a o l'Escola de Doctorat han revisat la sol·licitud, però no concedeixen l'admissió, per no complir algun dels requisits.

En cas que ho necessitis, aquí trobaràs un document d'informació complementària dels estudis de doctorat.

Requisits i criteris d'admissió

Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).
 • Estar en possessió d'un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), sense necessitat d’homologar-lo, que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions sempre que aquest títol faculti en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per la universitat de que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctor.
 • Estar en possessió d'un altre títol de Doctora o Doctor.
 • Igualment podran accedir els/les titulats/des universitaris/àries que, prèvia obtenció de plaça en formació a la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva al menys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

El programa de doctorat en Medicina valora que els candidats hagin fet l'especialitat mèdica o estiguin en els darrers cursos de formació d'especialistes en àrees afins a les línies d'investigació que ofereix. 

El candidat/a ha de presentar una carta d'admissió de màxim cinc pàgines, on especifiqui quina és la seva formació prèvia, en quina línia d'investigació del programa de doctorat vol ser admès/a i un resum dels objectius que es volen desenvolupar. La persona candidata ha d'incloure en aquesta carta una proposta de direcció i tutorització, que serà aprovada per la comissió acadèmica, si compleix els requisits.

Criteris de selecció

Els criteris de valoració de mèrits en el procés de selecció són els següents:

 • Preprojecte de tesi doctoral: resum del projecte de recerca que ha de vincular-se amb una de les línies de recerca del programa de doctorat (70%).
 • Afinitat dels estudis fets amb les diferents línies d'investigació del programa de doctorat en medicina (30%).

Complements de formació

El programa de doctorat en medicina no preveu complements de formació.

Matrícula

Matriculació i preu

Matrícula

Cada curs acadèmic, el doctorand ha de formalitzar la matrícula de seguiment de doctorat com a acte administratiu pel qual es formalitza un contracte entre el doctorand i la universitat.

Matrícula de primer curs

La matrícula del primer curs cal fer-la una vegada es disposi de la resolució d’admissió i, com a màxim, en el termini d’un mes a partir de la data d'admissió. Consulta la informació sobre el procediment, el calendari, els documents i els preus en aquesta pàgina.


Abans de formalitzar la matrícula, cal llegir la informació addicional i les indicacions sobre el procediment de matrícula.

A continuació tens un vídeo amb un tutorial sobre com fer la matrícula online:

Quan el/la doctorand/a ha estat admès, ha de lliurar a la gestió administrativa del doctorat, en el termini màxim de 3 mesos, els següents documents, degudament omplerts i signats:

1. Carta d'admissió

2. Pla de recerca

3. Document de compromís

4. Annex al document de compromís

5. Annex al codi de bones pràctiques

6. Fitxa d'alta de director extern, si s'escau

7. Sol·licitud per cursar el programa de doctorat a temps parcial, si s'escau

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el programa de doctorat a doctorat.medicina@uab.cat. La resta de documentació obligatòria s'ha de lliurar a la 'Escola de Doctorat, trobaràs més informació a Documentació del següent apartat.

Calendari i documentació

Calendari i documentació per a la matrícula

Calendari

Quan el doctorand és admès al programa de doctorat, ha de formalitzar la matrícula del seguiment de doctorat com a màxim un mes després de la data d’admissió. Els cursos següents, en canvi, s’ha de matricular durant el període de matrícula establert:

Calendari de matrícula

Documentació

El doctorand ha d'aportar la documentació obligatòria següent en el moment de la matrícula a l'Escola de Doctorat. Revisa la documentació en aquest enllaç.

Es pot aportar la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions'. Tot i això, en el moment de la preadmissió o l'admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matrícula.

Un cop feta la matrícula

Quan el doctorand ja s’ha matriculat, ha de tramitar seguint les indicacions de la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat: el document de compromís, el document d’activitats i el pla de recerca. En aquest apartat es defineixen la naturalesa d’aquests documents i el procediment de tramitació.

A més a més, s’informa d’altres aspectes que cal tenir en compte per al correcte desenvolupament de la investigació de doctorat, com ara, el seguiment d’avaluació anual, el règim de dedicació, el codi de bones pràctiques i el règim de baixes o discontinuïtat.

 • Document de compromís

  El document de compromís és un acord escrit que estableix el marc de relació entre el doctorand, el director, el tutor acadèmic de la tesi i la UAB, i els drets i deures de cadascú.

  En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, i quan la coordinació del programa de doctorat hagi assignat un director de tesi al doctorand, s’acorden les condicions referides a la col·laboració entre el doctorand i el director de la tesi, les obligacions i la dedicació del doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic, el sistema de resolució de conflictes, etc., mitjançant un document de compromís que han de signar el mateix doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic i el coordinador del programa de doctorat.

  Pel que fa a la signatura i la custòdia d’aquest document, s’han de seguir les indicacions establertes per la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat, però en qualsevol cas, un cop estigui signat, el doctorant/a l'incorpora digitalitzat a l'aplicatiu Sigma, a la pestanya del Pla de Recerca. En el tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB trobaràs les instruccions per adjuntar-lo.

  En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, l’admissió i la matrícula al programa de doctorat queden sense efecte, i no es té dret a la devolució del preu de la matrícula.

 • Document d’activitats

  Durant el temps d'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de dur a terme una sèrie d’activitats de formació d’interès per al seu desenvolupament acadèmic que la comissió acadèmica del programa de doctorat ha regulat prèviament. D'aquestes activitats de formació n’hi ha de dos tipus: obligatòries i optatives.

  El document d'activitats és el registre individualitzat del control de les activitats de formació del doctorand.

  En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, el doctorand ha d’acordar amb la coordinació del programa de doctorat les activitats formatives que durà a terme durant el període d’elaboració de la tesi. Per defecte, les obligatòries ja estaran incloses en el document d’activitats; en canvi, caldrà registrar-hi les activitats optatives seguint les indicacions de la coordinació del doctorat o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat.

  La tipologia i el nombre d'activitats es poden modificar posteriorment seguint el mateix procediment: que estiguin avalades pel director de la tesi i el tutor acadèmic, amb vistiplau de la coordinació del programa de doctorat, i registrar-les al document d'activitats.

  Per justificar la superació de les activitats de formació el doctorand ha de lliurar la certificació corresponent al director de la tesi, i, si està previst, seguir les indicacions de la coordinació del doctorat o el suport administratiu responsable sobre la possibilitat d’incorporar els certificats al document d'activitats.

  Atès que per poder dipositar la tesi doctoral la comissió acadèmica del programa de doctorat exigeix al doctorand, entre altres requeriments, haver fet totes les activitats programades al document d’activitats, és convenient que el mateix doctorand s'asseguri que les activitats estan degudament registrades i marcades com a realitzades en el registre del document d’activitats.

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com s'han d'introduir les activitats al document d'activitats, i s'hi pot accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB.

   

  Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.matricula@uab.cat.

 • Pla de recerca i pla de formació

  La coordinació acadèmica del programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca del programa de doctorat, que inclouen, com a mínim, la metodologia i els objectius que ha d’assolir el doctorand, i els mitjans i la planificació temporal del desenvolupament de la seva investigació.

  Un cop fet, cal presentar-lo juntament amb la sol·licitud d'aprovació del pla de recerca i pla de formació (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina) emplenada i signada, seguint les indicacions de la coordinació del programa o la gestió administrativa. Es la comissió acadèmica del programa de doctorat, que s’encarrega d’avaluar-lo i, si escau, d’aprovar-lo.

 • Un cop aprovat, cal que l'adjuntis  a l’expedient del doctorand als Serveis d'Intranet : Pla de recerca i activitats de doctorands. Segueix les instruccions del tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB 

 • El pla de recerca aprovat, tanmateix, es pot millorar, detallar o corregir durant l’estada en el programa de doctorat. En aquest cas, cal seguir el mateix procediment, però fent servir la sol·licitud de modificació del pla de recerca i pla de formació (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina)

 • Seguiment anual

  Cada curs acadèmic, la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors avalua el progrés del pla de recerca del doctorand, el desenvolupament del seu document d’activitats i un informe del director de tesi i el tutor acadèmic.

  Es pot consultar la informació del seguiment anual d’aquest programa de doctorat en l’apartat "Seguiment" d’aquesta mateixa fitxa.

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir-hi per gestionar l'expedient de doctorat.

Altres aspectes que has de tenir en compte: 

 • Consulta de l'expedient Acadèmic.En aquest servei online (sia.uab.cat/Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions)pots consultar el teu expedient, on veuràs els seguiments matriculats, els cursos acadèmics,  les avaluacions i el règim de permanència.

 • Consulta la Inscripció de la tesi doctoral. En aquest servei online (sia.uab.cat/Pla de recerca i Activitats) pots consultar les dades registrades de la teva tesi doctoral, la direcció, la tutorització, el temps per fer la tesi en relació al règim de permanència, adjuntar Pla de recerca i pla de formació, Activitats,. Posteriorment, un cop facis el dipòsit de la tesis, podràs consultar altres dades relacionades amb el dipòsit i presentació de la tesi. 

 • Règim de Permanència: Dedicació a temps complet o parcial.El programa de doctorat a temps complet té una durada mínima de dos anys i una durada màxima de tres anys a comptar des de l’admissió al programa de doctorat fins al dia del dipòsit de la tesi a l’Escola de Doctorat. Tanmateix, la comissió acadèmica del programa de doctorat, en el procés d’admissió d’un doctorand al programa de doctorat, pot autoritzar que el doctorat es faci a temps parcial, cosa que implica que es pot fer el programa de doctorat amb una durada màxima de cinc anys des de l’admissió fins al dipòsit de la tesi doctoral.Durant els dos primers anys de doctorat, a comptar des de la data d’admissió,el doctorand pot sol·licitar a la comissió acadèmica del programa la modificació del règim  de permanència, sempre que es justifiqui adequadament. Si s’autoritza el canvi de règim de permanència, la comissió acadèmica informa a l’Escola de Doctorat d’aquest canvi. No obstant això, en casos excepcionals i degudament acreditats, la Comissió de Doctorat pot aprovar un canvi de règim de dedicació del doctorand fora d’aquest termini.El règim de dedicació s’aprova i s’informa en formalitzar la matrícula, en el document de compromís i en el pla de recerca, per la qual cosa, qualsevol variació sobre aquest aspecte ha de seguir el procediment establert de modificació de pla de recerca.
 • Codi de bones pràctiques

  La UAB és una universitat compromesa amb l’objectiu d’assolir un alt nivell d’excel·lència en la docència, la investigació i la transferència del coneixement, que aposta pel desenvolupament i per l’establiment de metodologies d’aprenentatge adaptades a cada etapa dels ensenyaments.

  L’Escola de Doctorat, com a part integrant de la UAB, subscriu i fa seu aquest compromís i el concreta en un codi de bones pràctiques, entès com un codi de valors i de principis que inspiren el desenvolupament de les seves activitats i que alhora és assumit per totes les persones que hi participen. Aquest codi de bones pràctiques ha de servir de guia per a la direcció i per al seguiment de la formació del doctorand i de la seva tesi doctoral. Així mateix, cal tenir en compte que l’Escola de Doctorat té un reglament de règim intern, que recull els drets i deures dels directors de tesis, tutors i doctorands.

  Descarrega't aquí el full de signatura del codi de bones pràctiques.


  Baixes i discontinuïtat

  Independentment que el programa de doctorat es faci amb dedicació a temps complet o parcial, en el còmput total de l’activitat investigadora no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa de doctorat vigent. Si el doctorand es troba en qualsevol d’aquestes situacions, ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que informa a l’Escola de Doctorat a fi que es tingui en compte en el còmput total de dedicació del doctorand en el programa de doctorat.

  A més a més, el doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d’un any, ampliable a un segon any. La sol·licitud, justificada, cal adreçar-la a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que resol si concedeix aquesta baixa.

  Cada programa de doctorat té establertes les condicions de readmissió al doctorat.


  Tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir al servei online.

Activitats i internacionalització

Activitats formatives

Activitats formatives transversals

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreta en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En el document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per incorporar aquestes activitats al vostre expedient, pots consultar aquest vídeo (pots activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).

Activitats específiques obligatòries i optatives

El programa de doctorat demana que les activitats formatives obligatòries es realitzin durant els dos primers cursos. I recorda que un cop registrades les activitats, un dels teus directors o el teu tutor ha de validar-les (trobaran més informació en aquest enllaç Activitats dels doctorands: validació directors i/o tutors

Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Participació en seminaris interns de grup de recerca o departament: Atendre i participar en activitats considerades d'interès per a la formació en recerca (metodologia científica, epidemiologia, maneig de bases de dades, etc.). El/la director/a de la tesi doctoral orienta el/la doctorand/a sobre les activitats formatives que li són convenients. Aquesta activitat ha d'ajudar el/la doctorand/a a millorar els coneixements necessaris per dur a terme el projecte de tesi doctoral. Assistència a un mínim del 80% de les activitats formatives que el/la director/a hagi recomanat. El/la director/a presenta un informe acreditant aquesta assistència i el/la coordinador/a ho certificarà.
 • Sessions hospitalàries: Atendre i participar activament en les sessions formatives que es fan de manera periòdica en els serveis dels diferents hospitals. El/la doctorand/a presentarà en una de les sessions el seu treball d'investigació. El/la director/a de la tesi doctoral orienta el/la doctorand/a sobre les sessions que li són convenients. Aquesta activitat ha de possibilitar la translació dels coneixements derivats d'aquestes sessions i de la tesi doctoral a la pràctica clínica. Assistència a un mínim del 80% de les activitats formatives que el/la director/a hagi recomanat, i realització d'una presentació en una de les activitats. El/la director/a presentarà un informe acreditant aquesta assistència i el/la coordinador/a ho certificarà.

Optatives:

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte: La majoria dels doctorands del programa de doctorat publiquen els resultats de les seves investigacions en revistes d'alt nivell d'impacte en el camp de la salut. La pedagogia sobre la conveniència de publicar és extensa i per això gran part dels doctorands poden augmentar el currículum doctoral amb aquesta activitat optativa.L'alumne ha de presentar l'article i l’acreditació de l’enviament que s'ha fet a una revista científica d'impacte.
 • Assistència a seminaris o conferències impartides per experts en l'àmbit de coneixement: Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement. El/la doctorand/a que assisteixi a seminaris o conferències que el/la director/a hagi recomanat per l’interès per al desenvolupament de la investigació pot reconèixer la realització de l'activitat. El/la doctorand/a ha de presentar el certificat d'assistència i un informe del/de la director/a de la tesi.
 • Participació en cursos d'especialització metodològica: El/la doctorand/a que assisteixi a cursos d'especialització metodològica que el/la director/a hagi recomanat per l’interès per al desenvolupament de la investigació pot reconèixer la realització de l'activitat. El/la doctorand/a ha de presentar el certificat d'assistència i un informe del/de la director/a de la tesi.

CERTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES

Per incorporar aquestes activitats al vostre expedient, pots consultar aquest vídeo (pots activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).

El programa de doctorat demana que les activitats formatives obligatòries es realitzin durant els dos primers cursos. Recorda que les activitats s’han de registrar al teu expedient, i per a les obligatòries l’acreditació es fa amb el document Certificat de superació d’activitats formatives obligatòries sense qualificació, degudament omplert, signat i pujat al registre de les activitats. Un cop registrades les activitats, un dels teus directors o el teu tutor ha de validar-les (trobaran més informació en aquest enllaç Activitats dels doctorands: validació directors i/o tutors).

Tipologies i Ètica en la recerca

L'objectiu d'aquest "recull de bones pràctiques a la recerca" és visualitzar el marc normatiu i regulador de les activitats lligades a la recerca, i que segueixen les directrius marcades en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, basades en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Aquest compromís implica, per tant, l’orientació de la docència, la recerca i l’activitat universitària vers la cultura de la pau, el respecte dels drets humans, el progrés social, el respecte pel medi ambient i el desenvolupament sostenible i la renúncia explícita a la recerca orientada directament a finalitats militars.

• Codi de Bones Pràctiques en la Recerca: constitueix un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca

 Bones Pràctiques en el Doctorat: és un conjunt de recomanacions i compromisos que han de servir de guia per als doctorands en la seva doble condició d’estudiants de tercer cicle i d’investigadors en formació

• Comitè de Bioseguretat: comitè tècnic format per membres experts amb la capacitat per avaluar la seguretat d’instal·lacions i activitats amb agents biològics, identificar qualsevol risc potencial i vigilar el compliment de la normativa aplicable en bioseguretat.

• Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana (CEEAH), estableix mecanismes i procediments per a que l'experimentació s'adapti a la normativa vigent.

• Codi de bones pràctiques en accés obert, bones pràctiques de les universitats catalanes per al compliment dels mandats d'accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l'Horitzó Europe de la Unió Europea

• Euraxess és una iniciativa de la Comissió Europea per als investigadors, especialment destinada a afavorir-ne la mobilitat i a millorar les seves condicions de treball. 

Internacionalització

Estades a l'estranger

El doctorand pot completar l’adquisició de coneixements en l’àmbit de la seva investigació mitjançant estades a l’estranger, que poden concretar-se, si procedeix, en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb una universitat estrangera (tesi en règim de cotutela internacional) i en la menció Doctor Internacional. També es poden realitzar estades a l'estranger sota convenis Erasmus.

Estades amb Erasmus

Pots realitzar estades a l'estranger (principalment a Europa) tant amb Erasmus Estudis com amb Erasmus Pràctiques. Als enllaços següents trobaràs la convocatòria i els calendaris per sol·licitar-les:

Tesi doctoral en règim de cotutela internacional

A proposta de la comissió acadèmica d’un programa de doctorat, la UAB pot formalitzar convenis amb universitats estrangeres o centres d’ensenyament superior estrangers que puguin atorgar títols de doctor per a la realització de tesis doctorals sota aquest règim.

En aquest cas, el doctorand fa la tasca investigadora sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi en cadascuna de les institucions signants del conveni, les quals, sobre la base d’una única defensa de tesi, li lliuren sengles títols de doctor.

Només es poden signar convenis de cotutela durant el primer any de realització de la tasca investigadora, comptant com a data d’inici la d’admissió al programa de doctorat.

El temps de preparació de la tesi doctoral es reparteix entre els dos centres i l’estada mínima a la UAB ha de ser de nou mesos, període que pot ser fraccionat.

Cal consultar el procediment de sol·licitud de cotutela internacional.

Menció Doctor Internacional

El títol de doctor també pot incloure la menció Doctor Internacional, sempre que es compleixin les circumstàncies següents:

 • Que durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora de l’Estat espanyol en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, on hagi cursat estudis o fet treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand. L’estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s’ha d’haver fet en una mateixa institució.
 • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, es redacti i es presenti en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en aquell camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana.
 • Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o institut de recerca no espanyol hagin emès sengles informes sobre la tesi doctoral.
 • Que almenys un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyols, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi doctoral.
 • La defensa de la tesi doctoral ha de tenir lloc a la universitat espanyola on el doctorand estigui inscrit o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.

Cal consultar el procediment de sol·licitud de la menció Doctor Internacional.

Seguiment i Tesi

Avaluació i seguiment anual

Avaluació i seguiment anual de la tesi

Un cop el/la doctorand/a és admès/esa al programa de doctorat, ha de formalitzar una matrícula cada curs acadèmic (incloent-hi el curs de dipòsit de la tesi doctoral), a fi que consti com a doctorand/a. L'assignatura que matricula s’anomena seguiment, la qual avalua la formació assolida durant el curs i el progrés de l’elaboració de la tesi doctoral.

És per aquesta raó que la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública cada curs acadèmic una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors/es avalua el progrés del pla de recerca del/de la doctorand/a, el desenvolupament del seu document d’activitats i el pla previst per al curs següent. El seguiment inclou un informe del/de la director/a i del/de la tutor/a acadèmic de la tesi. En aquest informe, el/la director/a i el/la tutor/a informen, com a mínim, si el doctorand ha seguit la pauta acordada pel que fa al nombre de reunions establert entre doctorand/a i director/a i si ha dut a terme les activitats de formació previstes per al curs acadèmic.

En casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la Comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, amb l'informe previ del/de la director/a i delde la tutor/a, substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

D'acord amb la normativa de doctorat vigent, l'avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. El fet de no presentar-se al seguiment anual sense justificació comporta la baixa definitiva del/de la doctorand/a en el programa. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, el/la doctorand/a pot tornar a matricular-se del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-se a una avaluació d’aquest seguiment en el termini màxim de sis mesos. Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, el doctorand serà baixa definitiva del programa de doctorat.

Com es fa el seguiment en el programa de Doctorat en Medicina

Per a la realització d’aquest seguiment el Doctorat en Medicina disposa d’una plataforma online (https://gestiodoctoratmedicina.uab.cat/), on podran accedir tant els doctorands, com els directors i tutors, introduint el seu compte UAB (NIU@uab.cat i la seva paraula de pas).

El doctorand o la doctoranda farà una descripció i valoració del treball de tesi que s'ha dut a terme durant el curs, exposant l'estat del projecte, els objectius assolits i el grau de progrés de la tesi, i informarà de les reunions que ha realitzat amb els seus director/s i de l'estat de la presentació de les activitats formatives obligatòries.

Finalment, els doctorands també respondran si en el curs s'han produït canvis en els aspectes ètics durant la recerca doctoral i si s'ha valorat la realització d'un pla de gestió de les dades de la recerca doctoral.

La direcció i la tutoria de la tesi podran fer les seves valoracions respecte si s'han desenvolupat totes les tasques al llarg de l'últim curs acadèmic, si s'han assolit els objectius i les activitats previstes segons el pla de treball per anualitats de l'alumne i si està satisfet amb el grau de progrés de la tasca realitzada pel doctorand/a. Per finalitzar, donen una valoració global de l'informe de seguiment.

Una vegada omplerta tota la informació el doctorand o la doctoranda haurà de prémer el botó “Enviar seguiment” i s'enviarà un missatge automàtic al  director/a/s/es i tutor/a perquè  accedeixin a la plataforma online per l’enllaç https://gestiodoctoratmedicina.uab.cat/, introduint el seu compte UAB (NIU@uab.cat i la paraula de pas). Hauran de revisar la informació introduïda pel doctorand o la doctoranda, omplir el seu informe i donar la seva conformitat. El director/a/s/es i tutor/a podran accedir en qualsevol moment a l'informe de seguiment mitjançan la url https://gestiodoctoratmedicina.uab.cat/.

En el cas que el director/a/s/es o tutor/a no donin la seva conformitat, el doctorand o la doctoranda rebrà un correu de disconformitat amb una explicació dels motius per tal que pugui modificar la informació incorrecta, gravar i enviar de nou. Finalment, es tornarà a generar un nou missatge automàtic als director/a/es i tutor/a perquè tornin a revisar i donar la seva valoració de favorable o desfavorable.

Només en el cas que hi hagi una valoració desfavorable per part de tots els directors i tutor, la comissió de seguiment convocarà al doctorand o la doctoranda per fer una presentació oral.

 

Data d'inici del seguiment per al curs 2023/2024: juny de 2024

La data màxima per gestionar l’informe de seguiment per a cada curs acadèmic, amb la validació inclosa del director/a/s/es i del tutor/a, serà la publicada en aquesta pàgina.

Data màxima per al curs 2023/2024: 8 de setembre de 2024

Dipòsit de la tesi

Dipòsit online

En aquest apartat trobaràs les indicacions i la documentació específica del programa, si escau, que hauràs d'incorporar a la teva sol·licitud de dipòsit online. Revisa prèviament com és tot el procediment per fer el dipòsit online.

Un cop gravada la teva sol·licitud i validada per la coordinació del programa de doctorat, podràs fer seguiment de les tesis dipositades i de les tesis de les quals se n'ha aprovat el tribunal, així com de l'agenda on es publiquen les defenses de tesi.

El primer que has de fer per iniciar el tràmit de dipòsit és enviar a doctorat.medicina@uab.cat la següent documentació:

Un cop ho rebem, farem una primera revisió formal i t'indicarem les correccions que calguin. Després, enviarem la teva documentació de dipòsit a la coordinació del programa perquè també la revisi i doni la seva aprovació. Llavors t'enviarem els documents revisats (que són els que hauràs de penjar a la sol·licitud de dipòsi online) i t'indicarem expressament que ja pots procedir a gravar-la. Amb aquest tràmit evitem retornar dipòsits incorrectes que endarreririen el procés.

La versió de tesi que s'ha d'incloure al programa Turnitin, ha de ser l'arxiu de 'TESI_REVISADA' que us enviarem i que és el mateix que haureu de penjar a la sol·licitud de dipòsit online.

Si vols dipositar la tesi doctoral en aquest programa de doctorat, recorda que has d'enviar la documentació per revisar com a mínim 2 mesos abans de la data màxima de finalització de tesi que consta al teu expedient, o bé, de la data que tinguis contemplada per tenir el dipòsit de tesi finalitzat.

Atenció! Si vols dipositar abans que finalitzi aquest curs acadèmic i no haver d'abonar les taxes del proper curs, has de confirmar la teva sol·licitud de dipòsit abans del 15 de setembre de 2024, això implica que ens enviis la documentació per a revisar com a molt tard el 30 de juny del 2024.

Recorda, abans d'iniciar el dipòsit online revisa els criteris específics del programa de doctorat en Medicina.

En el moment de fer el teu dipòsit online, hauràs d'adjuntar obligatòriament aquests documents a la teva sol·licitud, a l'apartat "Adjuntar documentació": 

Tots els doctorands

 • 01 - Proposta de tribunal (no cal signar)
 • 44 - Informe Turnitin
 • 45 - Declaració jurada

Menció de Doctor Internacional: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 09 - Menció de Doctor Internacional: 1 informe de l'expert extern
 • 10 - Menció de Doctor Internacional: 2 informe de l'expert extern

Compendi de publicacions: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 08 - Compendi: Resolució d'acceptació per part de la CAPD

Redacció d'una tesi en una llengua diferent al català, castellà i anglès: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 11 - Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès

La documentació establerta pel programa de doctorat en Medicina a les seves consideracions específiques.

Informacions específiques

Informacions relacionades amb les tesis

En aquest apartat podràs trobar indicacions i/o aspectes normatius del teu programa de doctorat, si s'escau.
Hi ha programes de doctorat que tenen regulada la presentació de tesis com a compendi de publicacions, com ha d’ésser la constitució dels membres de tribunal per a la tesi, etc.

 • Normativa interna del programa de doctorat per a l’elaboració de la tesi.
 • Normativa interna del programa de doctorat respecte a la proposta de tribunal.
 • Modificació de les dades d'inscripció de la tesi doctoral.
 • Data màxima de finalització de la tesi.
 • Desplaçament dels membres de tribunal de tesi doctoral.
 • Modificació règim de dedicació.
 • Baixes.

___________________________________________________________________________

Normativa interna del programa de doctorat per a l’elaboració de la tesi

Els exemplars de tesi que es dipositin a l’Escola de Doctorat han de reunir com a condicions tant les recollides a l’Article 358 de la ‘Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el ’, que pots consultar Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. També les aprovades per la Comissió Acadèmica del nostre programa de doctorat.

Com la normativa interna per a la presentació de la tesi de Medicina.  

Infografia tesi: portada, estructura i apartats

Normativa interna del programa de doctorat respecte a la proposta de tribunal

A banda de la normativa establerta per l'Escola de Doctorat per a la composició dels tribunals de tesi, en aquest programa de doctorat també s'aplicaran els següents requisits:

- És obligatori que hi hagi un membre titular i un membre suplent de Departament de Medicina de la UAB.

- És recomanable que els representants de la UAB siguin Catedràtics o Professors Titulars o Professors Agregats del Departament de Medicina UAB. Es recorda que tots els membres dels recursos humans del programa de doctorat de Medicina (els pots consultar a Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Directors/es i tutor/es), tots els directors/es en el nostre programa de doctorat en Medicina i els/les doctors/es jubilats/des amb vinculació a la UAB se'ls ha de comptabilitzar com a membre de la UAB.

- En situacions excepcionals s'admetrà un representant de la UAB d'un altre departament sempre que aquest estigui adscrit a una àrea de coneixement afí a l'àrea de coneixement relacionada directament amb el tema de la tesi.

- S'aconsella que el/la representant titular de la UAB actuï com a president/a del tribunal. Excepcionalment, podrà ser qualsevol altre/a doctor/a de reconegut prestigi en l'àrea de coneixement de la tesi doctoral.

- Al membre suplent de la UAB se li aplicaran les mateixes condicions que al membre titular de la UAB.

- Caldrà aportar una còpia del títol de doctor (PhD) de tots aquells membres del tribunal que no siguin:

 • Membres dels recursos humans del programa de doctorat de Medicina (pots consultar els membres a Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Directors/es i tutor/es).
 • Catedràtics/ques, Professors/es Titulars d'Universitat o Professors/es Agregats/des d'Universitat.
 • Doctor/a per la UAB.

- Caldrà adjuntar CV indicant els projectes d'investigació i les publicacions dels darrers cinc anys dels membres del tribunal que no siguin: Catedràtic/a d'Universitat, Catedràtic/a d’Escola Universitària, Catedràtic/a Laboral, Titular d'Universitat, Titular d’EU., Professor/a associat/da, Lector/a, Professor/a jubilat/da o emèrit/a d’universitat espanyola, Professor/a Agregat/da, Professor/a Contractat/da Doctor/a, Professor/a Ajudant d'Universitat.

- Els membres que vulguin optar a formar part del tribunal hauran de tenir 5 artícles acceptats o publicats en els últims 5 anys, figurant com primer o segon autor/a o com autor/a de correspondència o com últim/a signant, i que els artícles estiguin publicats en revistes indexades al Journal Citation Report amb factor de impacte en el primer o segon quartil (com a mínim dos en primer quartil).

- Tot i que a tots els investigadors/es, tant d'institucions públiques com d'institucions privades, se'ls hi reconeix de forma automàtica la seva experiència investigadora per formar part dels tribunals de tesis, hauran d'adjuntar acreditació d'investigador/a mitjançant vinculació laboral amb una institució investigadora o adjuntar un CV on s'hauran d'indicar els projectes d'investigació i les publicacions dels darrers cinc anys.

Modificació de les dades d'inscripció de la tesi doctoral

A continuació trobaràs informació sobre com fer modificacions en alguns aspectes de la teva tesi doctoral.

Si els documents  que et sol·licitem en cada cas han estat signats per tothom amb certificat electrònic vàlid, només caldrà que enviïs la documentació per e-mail a doctorat.medicina@uab.cat

Si algú no disposa de signatura electrònica, tothom haurà de signar manualment i, a més d'avançar la documentació escanejada per e-mail a doctorat.medicina@uab.cat, caldrà lliurar els documents amb signatures originals a la Unitat Integrada de Suport Administratiu de Medicina i Cirurgia (horari 10-13h), sense cita prèvia. També pots lliurar els documents a la secretaria acadèmica de la Unitat Docent de Vall d’Hebron (de dilluns a divendres de 8 a 20h). Si estàs en una altra unitat docent també es pot enviar per correu intern des de la secretaria acadèmica corresponent. Finalment, també pots enviar els documents per missatger a:

Unitat Integrada de Suport Administratiu de Medicina i Cirurgia

WS/216. Pavelló Docent.

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129

Unitat Docent de la Vall d'Hebron

08035 Barcelona

AVÍS IMPORTANT!!! Degut a obres de condicionament del despatx de la gestió administrativa del programa de doctorat, les gestions que necessitin que s’adjunti documentació amb signatures manuscrites es gestionaran, amb el compromís del doctorand de custodiar els documents originals fins al proper mes de setembre. En aquell moment podreu enviar-los a la gestió administrativa.

Canvi de títol de la tesi

El títol de la teva tesi doctoral el pots canviar en qualsevol moment sempre que hi concorrin raons justificades i que no modifiquis l'essència del teu projecte inicial (en aquest cas hauràs de tramitar un canvi de projecte).

Serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat la que valorarà el canvi de títol i resoldrà la teva petició.

Per fer una modificació de les dades d'inscripció de la teva tesi pots utilitzar el document Sol·licitud de modificació de dades d'inscripció de la tesi.

La sol·licitud ha d'anar signada per l'interessat, pels directors i pel tutor.

Canvi de projecte

En el cas que vulguis modificar, millorar, detallar o corregir el teu projecte de tesi doctoral, ens hauràs de lliurar Sol·licitud de modificació de dades d'inscripció de la tesi, més la Nova proposta del projecte de recerca (on detallis els canvis respecte el projecte inicial lliurat en el moment de la teva admissió) i la Modificació del pla Recerca.

Serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat la que valorarà el teu nou projecte i resoldrà la teva petició.

Canvi de la direcció de la tesi

Els/les directors/es els pots canviar sempre que hi concorrin raons justificades i ho sol·licitis abans de sis mesos de la data màxima de finalització de tesi que estigui establerta en el teu expedient (la pots consultar aquí).

La designació del director/a de tesi pot recaure sobre qualsevol Doctor/a espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada, i amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els seus serveis. Pots consultar tots els requisits que han de complir els directors a l’apartat La direcció de la tesi.

En el cas d'un canvi en la direcció de la tesi, s'hauran d'aportar els següents documents:

En cas que amb aquest canvi incorporis un/a director/a extern, cal que adjuntis també aquesta fitxa del director extern a la UAB, la fitxa de publicacions del nou director i el seu títol de doctor (excepte si l'ha obtingut a la UAB).

ATENCIÓ! No es tramitaran canvis en la direcció de la tesi durant el període de seguiment del curs.

Canvi de tutor de la tesi

La teva tesi ha de tenir un/a únic/a tutor/a. El/la tutor/a es pot canviar en qualsevol moment sempre que hi concorrin raons justificades. La designació del tutor/a ha de recaure en un dels membres dels recursos humans del programa de doctorat en Medicina, que pots consultar a l’apartat Línies i Direcció. Pots consultar tots els requisits que han de complir els/les tutors/es a l’apartat La tutoria de la tesi.

Per fer aquesta modificació cal que omplis la sol·licitud per canvi director i/o tutor (signada pel doctorand/a, pels directors/es i pel tutor/a (tant pel nou i com pel que renuncia a la tutoria) i el document de compromís signat pel doctorand/a, pels directors/es i pel tutor/a nou/va.

Data màxima de finalització de tesi

En aquest enllaç, a l'opció de 'Pla de Recerca i activitats de doctorands', pots consultar les dades registrades de la teva tesi doctoral i veure la data mínima i màxima de dipòsit, que compta des de la data de matrícula (o 1 d’octubre si t’has matriculat abans de l’inici del curs). La informació apareix a la capçalera de la pàgina.

Has de tenir en compte que la data màxima de dipòsit pot variar si demanes baixes, canvis de règim de permanència o pròrroga extraordinària.

Un cop gaudeixis de la pròrroga extraordinària, aquesta data màxima serà improrrogable. Si la teva sol·licitud de dipòsit online no queda gravada i validada per la direcció i tutoria de la tesi i per la coordinació del programa abans d’aquesta data no podràs continuar en el programa de doctorat. Per seguir els estudis de doctorat caldrà que demanis l’admissió en un altre programa de doctorat de la UAB (si la teva recerca es pot inscriure en alguna de les línies de recerca d’aquest programa), o bé d’una altra universitat.

Per poder garantir que arribeu a dipositar la tesi doctoral abans de la data màxima, cal que inicieu el tràmit, com a mínim, dos mesos abans d’aquesta data. Si has de demanar la presentació de la tesi per compendi de publicacions, has d’iniciar el tràmit, com a mínim, tres mesos abans.

Desplaçament dels membres de tribunal de tesi doctoral

Si un membre de tribunal de tesi doctoral prové d’una institució de fora de la província de Barcelona, té dret a que se li abonin les despeses de desplaçament. Aquestes despeses han d’observar criteris de proporcionalitat i de contenció de la despesa pública, i complir la normativa de viatges de la UAB, que estableix els següents requisits: 

Desplaçament

Es prioritza el transport públic i les tarifes corresponents a la classe turista (tret que hi hagi una oferta en classe superior que sigui inferior al preu de classe turista). Aquest servei s’ha de sol·licitar a una de les agències de viatges que té concertada la UAB.

Quan no hi hagi mitjans regulars i col·lectius de transport o aquests siguin inadequats, s’autoritzarà la utilització de vehicles particulars, abonant el quilometratge segons les tarifes vigents, i no podrà excedir el preu total del transport públic per al mateix recorregut.

Allotjament

En casos excepcionals, en els que no sigui possible realitzar el desplaçament en el mateix dia en transport públic, es podrà tramitar una reserva d’hotel, amb un import d’acord amb la normativa vigent a la UAB, i s’ha de contractar necessàriament a través d’una de les agències de viatges concertades per la UAB.

La informació sobre com tramitar aquestes despeses s’envia a tots els membres titulars del tribunal, amb còpia al doctorand/a, un cop ha estat aprovat el tribunal per l’Escola de Doctorat.

Per a qualsevol aclariment, ens podeu contactar a la següent  adreça: uisad.medicina.cirurgia@uab.cat

Modificació règim de dedicació

Trobaràs informació sobre aquest tràmit a travès del següent enllaç. La documentació l'heu d'enviar per correu electrònic a doctorat.medicina@uab.cat. En el cas que les signatures no siguin electròniques, haureu de fer arribar els documents originals a la UISAD de Medicina i Cirurgia (personalment sense cita prèvia, per correu intern des de qualsevol Unitat docent o través de missatgeria). La comissió de l’estudi de doctorat farà arribar la resolució al doctorand/a i una còpia a l’Escola de Doctorat.

Baixes

Trobaràs informació sobre aquest tràmit a travès del següent enllaç. La documentació l'heu d'enviar per correu electrònic a doctorat.medicina@uab.cat. En el cas que les signatures no siguin electròniques, haureu de fer arribar els documents originals a la UISAD de Medicina i Cirurgia (personalment sense cita prèvia, per correu intern des de qualsevol Unitat docent o través de missatgeria). 

La comissió de l’estudi de doctorat farà arribar la resolució al doctorand/a i una còpia a l’Escola de Doctorat.

Criteris per concedir baixes voluntàries durant la segona pròrroga

En relació a les baixes voluntàries que es poden sol·licitar durant el doctorat, per a la concessió de les baixes voluntàries durant la pròrroga dels estudis de doctorat, cal que es compleixin els següents requisits per concedir-les per part de la comissió acadèmica del programa de doctorat:

- Cal que a l’informe que ha de fer la direcció de la tesi s’hi faci constar l’estat de la tesi, si està avançada, en quina situació exacta està.

- Sempre han d’estar justificades i els motius per als quals es poden concedir són:

· motius laborals, una nova feina que impliqui manca de temps en la dedicació a la recerca de la tesi i generi dificultats per compaginar la vida laboral amb la preparació de la tesi. S'haurà de justificar documentalment un canvi de feina en els darrers 6 mesos anteriors a la petició de la baixa.

. cura de fills i persones grans, que s'hauran de justificar documentalment.

. malaltia del director/a, que caldrà justificar amb la corresponent baixa mèdica.

Qualitat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

 • La definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals.
 • La definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat.
 • Els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.).
 • Els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius.
 • Els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.).
 • I els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (control periòdic), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats del programa de doctorat: autoavaluació que fan, cada 3 anys, els propis programes de doctorat.

 

Acreditació

Procés de renovació de la implantació de la titulació: presentació, cada 6 anys des de la implantació del programa, d’un autoinforme per a que AQU-Catalunya emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats, que és l’òrgan responsable de l’acreditació.


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

Premis extraordinaris i altres reconeixements

Premis Extraordinaris de Doctorat

Els Premis Extraordinaris de Doctorat s'atorguen per a cada programa de doctorat entre totes les tesis defensades en un curs acadèmic, a raó d'un premi per cada cinc tesis o fracció, sense que sigui necessari que el/la doctor/a ho sol·liciti. Les persones premiades tenen dret a la devolució de la taxa que van pagar per a la sol·licitud del títol i a un certificat acreditatiu.

El procediment és el següent:

 1. Un tribunal nomenat per la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat fa la proposta de candidats/es a Premi Extraordinari de Doctorat, seguint els criteris prèviament establerts per la mateixa comissió. Pot fer-ho fins a tres cursos després del de les defenses.
 2. La Comissió de Doctorat atorga els premis segons les propostes efectuades pels programes de doctorat.
 3. L'Escola de Doctorat es posa en contacte amb els premiats per efectuar la devolució de la taxa.
 4. A la Cerimònia de lliurament de títols i de premis extraordinaris de doctorat es lliuren els certificats dels Premis Extraordinaris atorgats en la Comissió de Doctorat anterior.


Consulteu els premis que ja han estat concedits per la Comissió de Doctorat, ordenats per curs de defensa.

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

Els Premis Extraordinaris de Doctorat s'atorguen per a cada programa de doctorat entre totes les tesis defensades en un curs acadèmic, a raó d'un premi per cada cinc tesis o fracció, sense que sigui necessari que el/la doctor/a ho sol·licit. Les persones premiades tenen dret a la devolució de la taxa que van pagar per a la sol·licitud del títol i a un certificat acreditatiu.

Criteris específics aprovats per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina per l'atorgament dels premis extraordinaris

- Criteris específics

Les condicions per a l’atorgament dels premis extraordinaris seran les següents:

 1. Haver obtingut una qualificació d’Excel·lent Cum Laude.
 2. Haver presentat una tesi per compendi de publicacions o haver publicat treballs derivats de la tesi doctoral. En aquest segon cas caldrà:
  1.  Que el doctorand tingui un mínim de dos articles de recerca  publicats com a originals. Els articles han d’estar relacionats amb el tema de la recerca del projecte de la seva tesi. Si l’article està acceptat però encara no publicat també serà vàlid sempre que s’aporti un escrit formal de l’editorial informant que el treball està definitivament acceptat.
  2. Que el doctorand sigui el primer o segon signant o autor de correspondència dels articles.
  3.  Que en els articles originals aparegui el nom del Departament de Medicina de la UAB i el nom de la Universitat Autònoma de Barcelona en una de les següents opcions:
   • a través de la filiació del director o del doctorand, o
   • en els agraïments (o en nota a peu de pàgina). 
  4. Que tots els articles estiguin publicats en revistes del primer o segon quartil de l’especialitat (“subject category” ISI Web of knowledge). Si una revista està inclosa en dues especialitats, es podrà utilitzar el posicionament dintre l’especialitat més favorable pel doctorand. El quartil serà l’establert per l’Institut per la Informació Científica (Institute for Scientific Information ISI) de l’any de la publicació de l’article o, si aquest encara no ha estat publicat, del darrer any disponible. Podeu consultar les publicacions i els seus factors d’impacte a l’informe del Journal Citation Reports.
  5.  Que el treball derivat de la tesi s’hagi publicat com molt tard un any posterior a la data de lectura.  

Els doctorands què compleixin amb aquestes condicions rebran un missatge de la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat, per tal de que aportin la següent informació per participar en el procés de selecció:

 1. El seu número d’ORCID.
 2. Còpia en PDF de l’article derivat o escrit formal de l’editorial informant que el treball està definitivament acceptat.
 3. En el cas que el treball hagi derivat en una patent, aportar document registrat d’oficina de patents i marques espanyola o internacional. 
 4. En el cas que el treball hagi derivat en noves línies de recerca i/o projectes de recerca, aportar les dades de la nova línia o projecte.  

- Criteris de selecció

Els criteris que es valoraran són:

 1. Si la tesi és per cotutela.
 2. Si la tesi és amb Menció internacional.
 3. Transcendència d’aplicabilitat i translacionalitat dels resultats mitjançant la derivació en patents.
 4. Quartil segons especialitat. Seran considerats primer candidats aquells articles que estiguin en el primer quartil, i després els que estiguin en segon.
 5. Factor Impacte dins de l’especialitat. S’escolliran els articles amb FI més alt dins de la seva especialitat.
 6. Transcendència d’aplicabilitat i translacionalitat dels resultats mitjançant la derivació en noves línies de recerca i/o projectes de recerca.
 7. Transcendència bàsica o clíniques de les conclusions.
 8. Valoració qualitativa global del tribunal.

Informació complementària