Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències de l'Educació

Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ/UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQUANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Ciències de l'Educació assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i usuàries, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i titulades.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Ciències de l'Educació va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).

Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències de l'Educació

Mapa de processos del SGIQ de la Facultat de Ciències de l'Educació

Política de Qualitat de la Facultat de Ciències de l'Educació

Desplegament de la política de qualitat del Centre

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT

PE: processos estratègics; PC: processos clau; PS: processos de suport

Processos estratègics

PE01. Definició de la política i objectius de qualitat.

PE02. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ).

PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions.

PE04. Definició de la política la formació i l'avaluació del professorat.

PE05. Definició de la política la formació i l'avaluació del PAS

Processos clau

PC01. Definició dels perfils d'ingrés, accés als estudis i graduació

PC02. Programació docent de les assignatures. Guies docents

PC03. Gestió de les Pràctiques Externes.

PC04. Gestió dels Treballs de Final d'Estudis.

PC05. Orientació a l'alumnat

PC06. Avaluació de l'alumnat.

PC07. Gestió de la mobilitat de l'alumnat, del professorat i del PAS

PC08. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions oficials.

PC09. Modificació i extinció de titulacions oficials.

PC10. Gestió documental.

PC11. Acreditació de titulacions oficials

Processos de suport

PS01. Gestió dels recursos econòmics i materials

PS02. Gestió de Serveis.

PS03. Organització i gestió acadèmica

PS04. Gestió de suggeriments, queixes i felicitacions

PS05. Satisfacció dels col·lectius

PS06. Inserció laboral de les persones titulades

PS07. Informació pública i retiment de comptes.